Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2608(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0514/2007

Внесени текстове :

B6-0514/2007

Разисквания :

PV 10/12/2007 - 13

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 3.13
CRE 12/12/2007 - 3.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0612

Приети текстове
PDF 408kWORD 103k
Сряда, 12 декември 2007 г. - Страсбург
Борбата срещу тероризма
P6_TA(2007)0612B6-0514/2007

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2007 г. относно борбата срещу тероризма

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на Председателството от заседанието на Европейския съвет, проведено в Брюксел на 25 и 26 март 2004 г., по-специално декларацията на Европейския съвет от 25 март 2004 г. относно борбата срещу тероризма, която включва клауза за солидарност,

–   като взе предвид доклада на Групата на високо равнище по инициативата "Алианс на цивилизациите", представен на генералния секретар на ООН на 13 ноември 2006 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г., относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(1),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че

   - терористичната заплаха има не само директно въздействие върху сигурността на гражданите на държавите, които бяха жертви на терористични атаки, но също така притежава потенциала да подкопае сигурността на всеки един; поради тази причина е се изисква глобален отговор, с оглед да се удовлетвори нуждата от сигурност, като на правоприлагащите органи се предоставят нужните ресурси и правна рамка, при пълно зачитане на основните права и също така при гарантиране на предпазни мерки за адекватна защита на данните;
   - тероризмът представлява обща заплаха за демокрацията, правовата държава и човешките права, както и за сигурността на гражданите на Съюза и следователно срещу него следва да се води твърда борба, в рамките на най-стриктно спазване на основните права;
   - по силата на членове 2 и 6 от Договора за ЕС, Съюзът следва да бъде пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с основополагащите принципи на Съюза за демокрация, правова държава и защита на основните права, а по силата на член 29 от този договор "целта на Съюза е да предоставя на гражданите високо равнище на закрила", по-специално чрез предотвратяване и борба срещу тероризма;
   - ЕС изразява твърдо намерение да направи оценка на постиженията, ограниченията и перспективите на антитерористичната политика на Съюза след атаките от 11 септември 2001 г., 11 март 2004 г. и 7 юли 2005 г., във време, когато терористичната заплаха отново придоби глобални измерения и по тази причина изисква ответни действия на същото равнище;
   - Съюзът е ангажиран да води борба срещу тероризма във всичките му измерения, без значение дали неговият източник или проявления се наблюдават в или извън границите на Съюза, като същевременно действа в рамките, определени от принципите на правовата държава и зачитането на основните права, като по-специално в борбата срещу тероризма не трябва да има области, в които не се спазват основните права;
   - всяко ограничение на основните права и свободи за целите на борбата срещу тероризма трябва да бъде ограничено във времето и обхвата, предвиден от закона, да подлежи на цялостен демократичен и съдебен контрол и да бъде необходимо и съразмерно в едно демократично общество;
   - тероризмът може да бъде изкоренен и заплахата от тероризма може да -бъде ограничена като се поведе борба срещу причините за неговото възникване;

Б.   като изразява съжаление, че, в отговор на извънредно напрегнатата ситуация, възникнала в резултат на терористични атаки, институциите на ЕО приеха актове, които не бяха подробно обсъдени с Парламента и с националните парламенти и които бяха в нарушение на правото на справедлив процес, защита на данните или достъп до документи на институциите на ЕС, свързани с борбата срещу тероризма, и които като последица от това бяха основателно отменени от Съда на Европейските общности;

В.   като има особено специално предвид жертвите на тероризма и техния болезнен опит и като осъзнава нуждата от даване на предимство на защитата на техните права и на предприемането на мерки, необходими за тяхната закрила и признание, и като винаги има предвид, че терористите започват да претърпяват поражение в мига, когато жертвите започнат да разкриват своята истина и когато обществото ги изслушва;

Г.   загрижен за сериозните последствия от използването на широкообхватни бази данни, свързани с имиграцията и предоставянето на убежище на равнище ЕС в борбата срещу тероризма, и по-специално относно предоставянето на достъп на полицейските и правоприлагащите органи на държавите-членки до базата данни "Евродак", както и на Европол при изпълнение на техните задължения по предотвратяване, разкриване и разследване на терористични актове и други тежки престъпления, съгласно призива, съдържащ се в заключенията на Европейския съвет в областта на правосъдието и вътрешните работи от 12 и 13 юни 2007 г.;

Д.   следователно със съзнанието, че борбата срещу тероризма е много сложен въпрос и сега повече от всякога изисква многостепенна и мултидисциплинарна стратегия, както е предвидено на международно равнище:

   - от Всеобхватната антитерористична стратегия на Обединените нации, приета на 8 септември 2006 г.(2) и Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, сключена на 16 май 2005 г.(3);
   - от Европейския съвет, когато прие Стратегия за борба срещу тероризма(4) през декември 2005 г., за съжаление без съществено участие от страна на Парламента и националните парламенти,
   - и от Комисията, която представи своя пакет от антитерористични мерки на 6 ноември 2007 г.,

Е.   като счита, че всеки от аспектите на стратегията на ЕС - предотвратяване, защита, преследване, ответни действия - изисква активното участие на Парламента и на националните парламенти, които следва да бъдат цялостно и своевременно информирани посредством оценка, изготвена от Комисията веднъж на всеки две години, като им бъде дадена възможност да подложат на проверка реалната ефективност на предприетите мерки, включително въздействието върху основните права, изпълнението на първоначално поставените цели и действителните разходи за инициативите;

Ж.   като изразява съжаление, че е налице сериозна липса на прозрачност, демократичен контрол, отчетност и съдебен контрол и като отбелязва, че институциите и агенциите на ЕС, като например Европол и Евроюст, едва сега започват да прилагат по-структурирани методи за събиране на информацията, необходима за тяхната дейност;

З.   като изразява недоумение от отказа на правителствата на някои държави-членки и Съвета да отговорят на твърденията относно злоупотреба с правомощия под претекста на антитерористична дейност, и по-специално в случая с практиката на ЦРУ за извънредно предаване и "черни обекти";

И.   изразява загриженост относно факта, че са използвани крайни техники за разпитспрямо лица, заподозрени в терористична дейност;

Й.   като изразява становището, че трансграничното сътрудничество на разузнавателните служби и на службите по сигурността трябва да бъде подложено на по-цялостен и систематичен контрол;

К.   като изразява дълбока загриженост относно "функционалното пълзене" на множество мерки, въведени под етикета на антитерористична дейност, но на практика използвани за широка гама от цели;

Л.   като подчертава необходимостта в стратегията на ЕС за борба срещу тероризма да се обърне значително по-голямо внимание на причините за възникване на тероризма и ролята на ЕС в това;

М.   като припомня, че Договорът от Лисабон също следва да даде възможност ролята на Съюза в борбата срещу тероризма да придобие прозрачни, прости и подлежащи на отчетност очертания, солидарността между държавите-членки да бъде укрепена, а Парламентът и националните парламенти да бъдат приобщени към оценката на политиките във връзка с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно изразява съжаление, че тези политики няма да подлежат на пълен съдебен контрол на равнище ЕС по отношение на актовете, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон;

1.  Горещо приветства подписването на Договора от Лисабон и призовава държавите-членки да го ратифицират, така че Хартата на основните права на Европейския съюз, която е необходимо допълнение към стратегията на ЕС за борба срещу тероризма, да придобие задължителен характер;

Във връзка с "предотвратяването":

2.  Счита, че ЕС следва да подкрепя действия на равнище ЕС, национално и местно равнище, насочени към предотвратяване на крайно радикализиране чрез насърчаване на интеграцията чрез диалог между различните култури, популяризиране на демокрацията и правата на човека като универсални ценности, които са в основата на нашето общество, и избягване на социалната изолация; счита също така за необходима борбата срещу крайното радикализиране, включително и срещу подбудителството към извършване на насилие;

3.  Изисква най-сетне в цяла Европа да се забрани оправдаването на видовете тероризъм;

4.  Наред с това счита, че важен елемент за предотвратяване на тероризма е политика на ЕС и на държавите-членки за подпомагане на развитието, която също така да действа и като политика на сигурност; счита, че насърчаването на гражданското общество и приносът за постигане на граждански мир и благоденствие са подходящи средства за разширяване на кръгозора на хората по отношение на техните възможности и за ограничаване на разпространението на фундаменталистки идеологии; следователно изказва увереност, че на развитието на системи за образование, здравеопазване и социална сигурност в страните, които често се посочват като източник на терористична дейност, следва да се даде много по-голям приоритет отколкото преди в рамките на политиката за подпомагане на развитието;

5.  Счита в тази връзка, че ЕС следва да насърчава най-добрите практики и да улеснява тяхното разпространение в рамките на ЕС, и отбелязва, че Парламентът скоро ще представи препоръки в тази област, като вземе предвид приноса на Съвета и Комисията;

6.  Изразява увереност, че случаите като неотдавнашния отказ на Върховния съд на САЩ да разгледа жалбата на Khalid Al-Masri за изтезание засилват впечатлението, особено сред мюсюлманските малцинства в ЕС, че мерките за борба срещу тероризма създават двойни стандарти; следователно призовава ЕС да се ангажира по-енергично в борбата за защита на правовата държава в ЕС и в международен контекст, по-специално чрез защита на собствените си граждани при наказателно преследване в трети страни, при което граждани от мюсюлмански произход са засегнати непропорционално;

7.  Счита, че предотвратяването на тероризма изисква една външна политика на ЕС, която насърчава демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека, както в съседните на ЕС страни, така и в по-далечни региони;

8.  Изисква от Комисията и Съвета да започнат инициатива на европейско и международно равнище за преселване на онези затворниците от Гуантанамо, с произход от трети държави, които не могат да бъдат върнати в държавите им на произход, тъй като има опасност да бъдат подложени на преследване и мъчения;

9.  Потвърждава отново значението на полицейското и съдебно сътрудничество на равнище ЕС, и по-специално по отношение на обмена на информация и анализи, и приканва държавите-членки да засилят сътрудничеството помежду си посредством координацията и подкрепата от страна на Европол;

10.  Изисква да се укрепи ролята на Европол и препотвърждава, че в борбата срещу тероризма Европол се нуждае от правомощия за извършване на разследвания; освен това изисква в тази връзка, Европол да създаде собствена група със специални задачи за борба с тероризма, съставена от национални експерти;

11.  Счита, че с цел повишаване на ефективността на ЕС в борбата срещу тероризма, Комисията и държавите-членки следва да създадат постоянна мрежа за обмен на информация между центровете на ЕС за борба срещу тероризма;

12.  Отново подчертава значението на обмена на разузнавателна информация, както на равнище ЕС, така и между службите на държавите-членки, и отново потвърждава необходимостта от единни правила на равнище ЕС с цел гарантиране на необходимия демократичен и парламентарен контрол и надзор;

Във връзка със "защитата":

13.  Счита, че, с оглед закрилата на гражданите, основните права, правата на човека, демокрацията и инфраструктурата и намаляване на уязвимостта на ЕС при атаки, включително чрез увеличаване на сигурността по отношение на границите, транспорта и критичната инфраструктура, е съществено ЕС да:

  а) разработи за територията на целия ЕС, в сътрудничество с държавите-членки,
   - система за откриване и оповестяване на кризи, въз основа на националните схеми за защита, която да работи седем дни в седмицата и 24 часа в денонощието, за бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност,
   - карта на критичните и стратегическите инфраструктури и мрежи, като вземе предвид бъдещата Директива на Съвета относно идентифицирането и обозначаването на европейската критична инфраструктура и оценката за необходимостта от усъвършенстване на нейната защита,
   - ефективен механизъм на солидарност между държавите-членки, който може да предостави незабавен достъп до уникални ресурси, налични на национално равнище (т. нар. "предимства" като ваксини или високоразвити технологии),
   б) пусне в действие базите данни на Шенген ІІ и Визовата информационна система (ВИС), в това число разпоредби относно достъпа на правоприлагащите органи; припомня, че тези бази данни нямат за цел първично прилагане на закона и че достъпът за целите на прилагането на закона е ограничен до специфични случаи, когато това е необходимо и е пропорционално в едно демократично общество; счита, че масовото събиране на лични данни и обработването на данните с цел създаване на профили посредством техники за извличане на информация, както това е предвидено в неотдавнашното предложение за директива относно система за регистрация на пътници (PNR) на ЕС, не се допускат на равнище ЕС;
   в) координира по-добре, чрез своите държави-членки, работата на разузнавателните служби и да гарантира бързото отстраняване на съществуващите пречки, например недостатъчното доверие, които възпрепятстват обмена на получената информация, тъй като оформянето на отделни "острови на информацията" и информационната изолация от страна на националните разузнавателни служби противоречат на общностния подход в борбата срещу тероризма;
   г) рационализира и подобри антитерористичното си законодателство по отношение на неговата яснота, прозрачност и приложимост;

14.  Подчертава, че всяка форма на контрол на Интернет с цел предотвратяване на терористични атаки не би следвало в никакъв случай да води до ограничения на свободата на словото, която няма за цел да подбужда към терористични актове и сама по себе си не би могла да води до подобни действия;

15.  Припомня на Съвета за поетите от него ангажименти спрямо Парламента и го приканва най-накрая да приеме рамковото решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, като осигурява адекватно ниво на защита на данните, и рамковото решение относно някои процедурни права в наказателното съдопроизводство в ЕС, преди да въвежда по-нататъшни мерки в рамките на борбата срещу тероризма;

16.  Припомня, че първоначалната цел на "Евродак" в качеството й на база данни от първия стълб е да улеснява прилагането на Регламент "Дъблин II" с цел определяне на държава-членка, отговорна за разглеждането на молба за предоставяне на убежище, и че всяко предложение за нейното трансформиране в мярка за сигурност или в инструмент за наказателно разследване най-вероятно би било незаконно съгласно правото на ЕС и международното право;

17.  Отбелязва със загриженост, че осъществяваният от правоприлагащите органи и Европол достъп до базата данни "Евродак" би могъл да доведе до стигматизиране, дискриминация и евентуална опасност за кандидати за убежище;

18.  Призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в сътрудничество с националните парламенти да организира преди юни 2008 г. обсъждане на предложените и приети мерки в контекста на борбата срещу тероризма на равнище ЕС и относно тяхното прилагане и ефективност;

19.  Счита, че всяка форма на "профилиране" в антитерористичните мерки е недопустима; счита за недопустимо желанието за разработване на система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR) без пълна оценка на споразуменията между ЕС и САЩ и между ЕС и Канада относно списъците с имена на пътници (PNR) , и по-специално тяхното въздействие върху намаляване на заплахите и повишаване на сигурността , както и въздействието им върху личния живот и гражданските свободи;

20.  Изразява загриженост, че достъпът от страна на правоприлагащите органи и Европол до "Евродак'би могъл да намали ефективността на базата данни "Евродак" по отношение на нейната първоначална цел;

Във връзка с "преследването":

21.  Настоятелно призовава държавите-членки да отхвърлят колебанията и да повишат съдебното и полицейско сътрудничество на равнище ЕС в борбата срещу тероризма; изисква да бъде незабавно уведомяван относно ефективността на текущото сътрудничество и какви са резултатите от механизма за взаимна оценка между държавите-членки и институциите на ЕС;

22.  Подчертава необходимостта от засилване на координацията и оперативната роля на Евроюст и Европол, които са основни инструменти за истинско и ефективно сътрудничество в наказателноправното преследване и разследването на равнище ЕС; в същото време потвърждава отново необходимостта от гарантиране на пълен демократичен контрол на равнище ЕС;

23.  Твърдо подчертава спешната нужда от приемане на рамково решение относно защитата на личните данни в третия стълб, с цел предоставяне на предпазни мерки на високо ниво за гражданите на ЕС, аспект, който в момента отсъства на равнище ЕС;

24.  Следователно изисква

   а) преди края на годината Комисията да представи доклад до Парламента относно получените отговори на нейните въпросници относно прилагането на национално равнище на законодателството в областта на борбата срещу тероризма, и по-специално рамковото решение относно тероризма и относно Европейската заповед за арест, както и директивата относно съхранение на данните, и отражението им върху основните права, както и за евентуални различия в прилагането им в държавите-членки, заедно с оценка и евентуално предложения относно начините за гарантиране на по-добро прилагане и използване на действащото законодателство в борбата срещу тероризма;
   б) Комисията да уведоми Парламента дали всички приети антитерористични актове се прилагат от държавите-членки, и ако това не е така, да уведомява Парламента относно това, кои държави изостават и защо;
   в) Комисията да извърши цялостна оценка на последствията от антитерористичното законодателство, чрез измерване на ефективността на законодателството и чрез проучване на положителните и отрицателните въздействия на тези закони, както по отношение на сигурността, така и по отношение на правата на гражданите;
   г) Комисията да уведоми Парламента дали всички закони, които ограничават правата на гражданите, предоставят на гражданите възможност за корекция на техните данни, за оспорване на фактите и за оплакване относно съразмерността на мерките;
   д) преди юни 2008 г. координаторът по въпросите на борбата срещу тероризма да представи доклад до Парламента относно ефективността на мерките, предприети от държавите-членки, както и от Европол и Евроюст; счита, че също така е много важно да се проучи какви мерки биха били най-подходящи при сътрудничество между ограничен брой държави-членки и какви мерки следва да се приложат от всички държави-членки в съответствие с принципа на солидарността;
   е) Съветът да действа въз основа на препоръките на Парламента по отношение на програмата на ЦРУ за извънредно предаване;
   ж) Комисията и Съветът да извършат многократно изисквания от Парламента преглед на дружествата, които са били принудени от трети държави (по-специално САЩ) да предоставят на компетентните органи данни за своите клиенти;

25.  Изисква от Съвета и Комисията да си сътрудничат при създаването на реален механизъм за обратна връзка по отношение на ефективността на европейските и националните мерки в тази област чрез постепенно определяне на неутрални показатели относно разрастването на терористичната заплаха в ЕС (напр. статистически данни за броя на разследванията и съдебните производства, анализ на вероятните регионални кризисни точки, данни относно успешно/неуспешно сътрудничество и т.н.), за да се представи на Парламента и на националните парламенти по-ясна картина най-малко относно ефективността и всякакви недостатъци на публичните политики в тези области;

26.  Предлага държавите-членки да съсредоточат своите ресурси в сферата на полицейското сътрудничество и вместо да прилагат предпочитания до настоящия момент технически подход, да подчертаят значението на индивидуалното сътрудничество и на сътрудничеството в рамките на персонала; в тази връзка, следва да има по-добри стимули за насърчаване на обмена между националните служби за кризисни ситуации и за отстраняване на пречките, например, като приоритет, премахването на езиковите бариери чрез курсове за езиково обучение; освен това, мерките за обучение на полицейски кадри следва да бъдат приспособени към реалностите на европейското общество, така че, например, придобиването на познания относно различните култури, които са съставна част от европейската реалност следна да бъде включено в тези учебни програми;

27.  Отбелязва приемането от Комисията на нови мерки, свързани по-специално с изменение на рамковото решение относно тероризма и с предложение за създаването на система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR); изразява своето желание за внимателно проучване на тези мерки и отново подчертава своята загриженост относно предложението за система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR), и по-специално по отношение на необходимостта и съразмерността на предложената схема за профилиране, върху която тя очевидно се основава;

28.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират по-ефективно използване на вече съществуващите механизми за трансгранично сътрудничество между държавите-членки, като например Европейската заповед за арест;

29.  Припомня на Комисията значението на създаване на политики, основани върху доказателства; следователно, изисква от Комисията всички бъдещи предложения, свързани с борбата срещу тероризма, да бъдат придружавани от задълбочена оценка за тяхното въздействие или от оценка, която показва убедително необходимостта и ползата от мерките, които следва да бъдат предприети;

30.  Потвърждава отново значението на сътрудничеството с трети страни по отношение на предотвратяването и борбата срещу тероризма и подчертава, че в тази област САЩ са съществен партньор; счита, че следва да се създаде обща законова рамка за полицейско и съдебно сътрудничество между ЕС и САЩ като се постави по-специално акцент върху защитата на основните права, по-специално на личните данни, посредством международно споразумение, гарантиращо подходящия демократичен и парламентарен контрол на национално равнище и на равнище ЕС;

31.  Изразява загриженост относно болезнената реакция на държавите-членки по отношение на антитерористичното законодателство, когато желанието за изпращане на политическо послание често надделява над сериозното и съвестно обмисляне на границите на възможното и полезното, включително все по-недостатъчното зачитане на принципите на правовата държава, като например принципа на пропорционалност и презумпцията за невинност;

Във връзка с "ответните действия":

32.  Счита, че е от изключително значение в случай на терористична атака държавите-членки да проявят истински дух на солидарност чрез управление и ограничаване на последиците от терористична атака особено що се отнася до страните от ЕС, които не разполагат с достатъчно човешки, финансови или технологични ресурси, за да се справят с последиците, да съгласуват ответните действия и да помогнат на жертвите;

33.  Припомня значението на единството на всички демократични сили в борбата срещу тероризма;

34.  Счита за ключов елемент на ответните действия при терористични атаки въвеждането на необходимите, ефективни и пропорционални инструменти за подпомагане на борбата срещу тероризма и счита за еднакво важна защитата на всички аспекти на правовата държава, на гражданските права на гражданите, на гарантираните съдебните и законови права на заподозрените лица и на демократичния контрол и надзор по отношение на въведеното законодателство, както на равнище ЕС, така и в отношенията с трети държави;

35.  Настоятелно призовава Комисията да представи предложение за гарантиране на парламентарен контрол върху съвместните и координирани разузнавателни дейности на равнище ЕС;

Във връзка с "корените" на тероризма:

36.  Призовава Съвета и Комисията да изготвят план за действие за разпространяване на демокрацията по света и за засилване на икономическото и политическото сътрудничество с ислямските страни чрез:

   а) подкрепа за демократични движения,
   б) насърчаване на студентския обмен и други форми на образование,
   в) финансиране на медии, които разпространяват демократичните идеи и разкриват терористични дейности и лицата, които ги подкрепят,

37.  Приканва Комисията да определи мерки за гарантиране на защита и подкрепа на жертвите на тероризма, и като насърчава обмена на най-добрите практики и чрез единен набор от гаранции на равнище ЕС;

Необходимостта от по-засилено и по-ефективно междупарламентарно сътрудничество за новата антитерористична стратегия:

38.  Счита, че непосредствено след подписването на Договора от Лисабон, Парламентът и националните парламенти следва да започнат изготвянето на съвместна оценка на европейската антитерористична стратегия, за да подготвят нова форма на диалог на високо равнище в тази сфера, като обединят представителите на гражданите на равнище ЕС и на национално равнище;

Сътрудничество с Комисията и Съвета

39.  Счита, като има предвид, че се очаква Договорът от Лисабон да влезе в сила през 2009 г. и че още през 2008 г. институциите на ЕС следва да създадат условията за неговото влизане в сила, че предложенията, които попадат в обхвата на процедурата за съвместно вземане на решения и не са приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, следва да бъдат третирани през 2008 г. като такива, приемани при квази-процедура на съвместно вземане на решения;

40.  Отбелязва новия пакет от антитерористични законодателни предложения, свързани с рамковото решение на Съвета относно използването на списъците с имената на пътници (PNR) за целите на правоприлагането, директивата относно взривните вещества и относно доклада за оценка на изпълнението на Рамковото решение относно борбата срещу тероризма; изразява решимостта си да извърши оценка на предложенията въз основа на аргументи, които се основават на доказателства;

41.  Счита, че координаторът на ЕС за борбата срещу тероризма следва да играе важна роля в подхода на Общността и желае да уточни неговите отговорности и механизмите за отчетност;

42.  Очаква в сътрудничество с Парламента да бъде разработена стратегия за политиката на ЕС за борба с тероризма, която не само да изложи интегриран подход и основна тема, но преди всичко да определи конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки;

o
o   o

43.  Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 287 Е, 29.11.2007 г., стр. 309.
(2) Вж. http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
(3) Вж. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL=ENG (вече ратифицирана от България, Дания, Румъния, Словения, Словакия).
(4) Вж. http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf

Правна информация - Политика за поверителност