Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0514/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0514/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.13
CRE 12/12/2007 - 3.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0612

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 415kWORD 125k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
P6_TA(2007)0612B6-0514/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 και ιδίως τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αλληλεγγύης,

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της "Συμμαχίας των Πολιτισμών" που υποβλήθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 13 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι:

   - η τρομοκρατική απειλή όχι μόνον επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των πολιτών στις χώρες που δέχθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά μπορεί επίσης να υπονομεύσει την ασφάλεια και οποιουδήποτε άλλου· για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για ασφάλεια, απαιτείται συνολική απάντηση - να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων για την επιβολή του νόμου αρχών οι απαραίτητοι πόροι και το νομικό πλαίσιο, με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς επίσης να προβλεφθούν επαρκή προστασία των δεδομένων,
   - η τρομοκρατία αποτελεί κοινή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και για την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης και πρέπει συνεπώς να καταπολεμηθεί με αποφασιστικότητα, ενώ συγχρόνως πρέπει να επιδειχθεί ο σχολαστικότερος δυνατός σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
   - δυνάμει των άρθρων 2 και 6 της Συνθήκης ΕΕ, η Ένωση πρέπει να είναι χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επί των οποίων στηρίζεται η Ένωση, και ότι δυνάμει του άρθρου 29 της ίδιας Συνθήκης "στόχος της Ένωσης είναι να παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας", ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
   - ότι η ΕΕ προτίθεται σαφέστατα να αποτιμήσει τα επιτεύγματα, τα όρια και τις προοπτικές της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, της 11ης Μαρτίου 2004 και της 7ης Ιουλίου 2005 σε μια περίοδο όπου η τρομοκρατική απειλή έχει προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις και ως εκ τούτου απαιτεί απάντηση στο ίδιο επίπεδο,
   - ότι η Ένωση είναι δεσμευμένη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες της τις διαστάσεις, ανεξάρτητα από το αν η προέλευση ή οι δραστηριότητές της συμβαίνουν εντός ή εκτός των συνόρων της, ενεργώντας παράλληλα εντός των ορίων που ορίζει το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι, ιδιαίτερα στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τομείς στους οποίους τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά,
   - οιοσδήποτε περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι περιορισμένος στο χρόνο και στην εμβέλειά του, να προβλέπεται από το νόμο, να υπόκειται σε πλήρη δημοκρατικό και δικαστικό έλεγχο και να είναι απαραίτητος και αναλογικός σε σχέση με μια δημοκρατική κοινωνία,
   - η τρομοκρατία είναι δυνατόν να εξαλειφθεί και μπορεί να μειωθεί η απειλή της τρομοκρατίας με αντιμετώπιση των αιτίων της,

Β.   εκφράζοντας τη λύπη του διότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανταποκρίθηκαν στις εξαιρετικές πιέσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις με το να εγκρίνουν πράξεις οι οποίες δεν είχαν συζητηθεί διεξοδικά με το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και οι οποίες συνιστούσαν παραβίαση των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη, προστασία δεδομένων ή πρόσβαση σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που συνδέονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, κατά συνέπεια, δικαίως έχουν ακυρωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Γ.   λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα θύματα της τρομοκρατίας και την οδυνηρή εμπειρία τους, καθώς και την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην περιφρούρηση των δικαιωμάτων τους και σε μέτρα που αποβλέπουν στο να τους παρασχεθεί προστασία και αναγνώριση, και έχοντας πάντοτε κατά νου ότι οι τρομοκράτες αρχίζουν να χάνουν έδαφος όταν τα θύματα ομιλούν με θάρρος και η κοινωνία τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν,

Δ.   ανησυχώντας για τις ευρείες επιπτώσεις της χρήσης, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων ασύλου και μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ, και ιδίως για την παροχή πρόσβασης, στη βάση δεδομένων Eurodac, στις αστυνομικές αρχές και τις αρχές επιβολής νόμου των κρατών μελών, καθώς και στην Europol, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους σε σχέση με την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών αδικημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως ζητείται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 και 13 Ιουνίου 2007,

Ε.   έχοντας κατά συνέπεια επίγνωση ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα και απαιτεί τώρα, περισσότερο από ποτέ, μια πολυεπίπεδη και διεπιστημονική στρατηγική όπως προβλέπεται σε διεθνές επίπεδο:

   - από την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006(2) και τη Σύμβαση για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία συνήφθη στις 16 Μαΐου 2005(3),
   - από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτό ενέκρινε την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική(4) τον Δεκέμβριο 2005, δυστυχώς χωρίς ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων,
   - και από την Επιτροπή η οποία παρουσίασε το δικό της αντιτρομοκρατικό πακέτο μέτρων στις 6 Νοεμβρίου 2007,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι κάθε μια από τις πτυχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής - πρόληψη, προστασία, δίωξη, αντίδραση - απαιτεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία πρέπει να ενημερώνονται πλήρως και τακτικά, με αξιολογήσεις που θα πραγματοποιεί κάθε δύο χρόνια η Επιτροπή, και να τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν την πραγματική αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι καθώς και το πραγματικό κόστος των πρωτοβουλιών,

Ζ.   εκφράζοντας τη λύπη του διότι υπάρχει ουσιαστική έλλειψη διαφάνειας, δημοκρατικής εποπτείας, λογοδοσίας και δικαστικού ελέγχου και επισημαίνοντας ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οργανισμοί όπως η Europol και η Eurojust μόλις τώρα αρχίζουν να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους κατά πιο διαρθρωμένο τρόπο,

Η.   καταθορυβημένο από την άρνηση ορισμένων κυβερνήσεων των κρατών μελών και του Συμβουλίου να απαντήσουν στις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας με πρόσχημα τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, ιδίως στην περίπτωση των έκτακτων παραδόσεων της CIA και των "μαύρων τοποθεσιών",

Θ.   εκφράζοντας την ανησυχία του διότι εφαρμόσθηκαν σε ύποπτους τρομοκρατίας ακραίες τεχνικές ανάκρισης,

Ι.   θεωρώντας ότι η διασυνοριακή συνεργασία των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και ασφαλείας πρέπει να υπόκειται σε διεξοδικότερο και συστηματικότερο έλεγχο,

ΙΑ.   βαθιά ανήσυχο για την αδιόρατη διολίσθηση της λειτουργίας πολλών μέτρων που εισάγονται στο όνομα του αντιτρομοκρατικού αγώνα αλλά χρησιμοποιούνται στην πράξη για ευρύ φάσμα σκοπών,

ΙΒ.   υπογραμμίζοντας την ανάγκη η αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ να δίνει αισθητά μεγαλύτερη προσοχή στα αίτια της τρομοκρατίας και στο ρόλο της ΕΕ σε αυτά,

ΙΓ.   υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει επίσης να επιτρέψει να διατυπωθεί με διαφανή, απλούστερο και δημοκρατικά υπεύθυνο τρόπο ο ρόλος της Ένωσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να ενισχυθεί η αλληλεγγύη των κρατών μελών και να συμμετάσχουν το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια στην αξιολόγηση των πολιτικών που συνδέονται με τον ΧΕΑΔ, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του διότι για τις πολιτικές αυτές δεν θα υπάρχει πλήρης δικαστικός έλεγχος σε επίπεδο ΕΕ για τη νομοθεσία που θα έχει εκδοθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας,

1.   χαιρετίζει θερμά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας και καλεί τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν, καθώς θα καθιστά δεσμευτικό τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκαίο συμπλήρωμα της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

Όσον αφορά την "πρόληψη":

2.   θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες έχουν στόχο την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, προωθώντας την ενσωμάτωση των ανθρώπων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως οικουμενικών αξιών επί των οποίων στηρίζεται η κοινωνία μας, αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό· θεωρεί επίσης απαραίτητο να καταπολεμηθεί η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της παρότρυνσης για τη διάπραξη βιαιοπραγιών·

3.   ζητεί να απαγορευθεί επιτέλους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η προβολή της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της·

4.   φρονεί περαιτέρω ότι ένα σημαντικό στοιχείο στην πρόληψη της τρομοκρατίας είναι η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ και των κρατών μελών η οποία επίσης λειτουργεί ως πολιτική ασφάλειας· πιστεύει ότι η προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών και η βοήθεια για την επίτευξη κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας αποτελούν κατάλληλο μέσο για να κατανοήσουν οι άνθρωποι τις δυνατότητές τους και να περιοριστεί η εξάπλωση των φονταμενταλιστικών ιδεολογιών· φρονεί κατά συνέπεια ότι η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να προσδώσει πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα, απ' ό,τι μέχρι σήμερα, στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ασφάλειας σε χώρες οι οποίες αναγνωρίζονται συχνά ως χώρες προέλευσης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων·

5.   από την άποψη αυτή, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές και τη διάδοσή τους μέσα στην ΕΕ και παρατηρεί ότι το Κοινοβούλιο σύντομα πρόκειται να προβεί σε συστάσεις στον τομέα αυτό λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις συνεισφορές του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

6.   πιστεύει ότι υποθέσεις όπως η πρόσφατη απόρριψη, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, της προσφυγής του Khalid Al-Masri για βασανιστήρια, τείνουν να ενισχύσουν την εντύπωση, η οποία δημιουργείται ιδίως σε μουσουλμανικές μειονότητες στην Ευρώπη, ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα προωθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά· καλεί κατά συνέπεια την ΕΕ να καταβάλει εντατικότερες προσπάθειες για την προάσπιση του κράτους δικαίου, στο εσωτερικό και στο διεθνές επίπεδο, υπερασπιζόμενη ιδίως τους πολίτες της σε διώξεις που διεξάγονται σε τρίτες χώρες και οι οποίες αφορούν, σε δυσανάλογο βαθμό, πολίτες μουσουλμανικής καταγωγής·

7.   θεωρεί ότι η πρόληψη της τρομοκρατίας απαιτεί εξωτερική πολιτική της ΕΕ η οποία να προωθεί τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στις γειτονικές χώρες της ΕΕ όσο και σε πιο απομακρυσμένες χώρες·

8.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δρομολογήσουν πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την μετεγκατάσταση κρατουμένων του Γκουαντάναμο που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους λόγω του κινδύνου να υποστούν διώξεις ή βασανιστήρια·

9.   επιβεβαιώνει τη σημασία της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το συντονισμό και τη στήριξη της Europol·

10.   ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της Europol και επιβεβαιώνει ότι η Europol χρειάζεται να διαθέτει στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας οικείες αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή ερευνών· ζητεί στο πλαίσιο αυτό επίσης να δημιουργήσει η Europol τη δική της ομάδα δράσης κατά της τρομοκρατίας, η οποία θα απαρτίζεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες·

11.   θεωρεί ότι προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ΕΕ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν ένα μόνιμο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντιτρομοκρατικών κέντρων της ΕΕ ·

12.   επαναλαμβάνει τη σημασία του επιμερισμού υπηρεσιακών πληροφοριών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών, και επιβεβαιώνει την ανάγκη για ομοιόμορφους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος·

Όσον αφορά την "προστασία":

13.   θεωρεί ότι προκειμένου "να προστατευθούν οι πολίτες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, καθώς και οι υποδομές και να μειωθεί η ευπάθεια της ΕΕ σε επιθέσεις, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένης ασφάλειας των συνόρων, των μεταφορών και των κρίσιμων υποδομών", επιβάλλεται η ΕΕ:

  α) να συγκροτήσει, με τη συνεργασία των κρατών μελών, σε κλίμακα ΕΕ:
   - σύστημα ειδοποίησης και ανίχνευσης κρίσεων, με βάση επίσης τα εθνικά συστήματα προστασίας, που θα λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα σε 24ωρη βάση, για καταστροφές που προκαλούνται από τη φύση ή την ανθρώπινη δραστηριότητα,
   - χάρτη κρίσιμων και στρατηγικών υποδομών και δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό ευρωπαϊκής υποδομής ζωτικής σημασίας και με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της,
   - μηχανισμό αποτελεσματικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, που μπορεί να παρέχει άμεση πρόσβαση σε σπάνιους πόρους που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο (τα λεγόμενα "περιουσιακά στοιχεία" όπως είναι τα εμβόλια ή οι προηγμένες τεχνολογίες),
   β) να καταστήσει πλήρως λειτουργικές τις βάσεις δεδομένων SIS II και VIS, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων δεν έχουν πρωταρχική αποστολή να χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου και ότι ως εκ τούτου η πρόσβαση για λόγους επιβολής του νόμου έχει περιοριστεί σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία· θεωρεί ότι η εκτεταμένη συλλογή προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων με στόχο να δημιουργούνται προφίλ με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη πρόταση οδηγίας για σύστημα PNR σε επίπεδο ΕΕ, δεν επιτρέπονται σε επίπεδο ΕΕ,
   γ) να συντονίσει καλύτερα, μέσω των κρατών μελών, το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών της, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα αρθούν ταχέως τα υφιστάμενα εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες "νησίδες πληροφοριών" και η κατακράτηση πληροφοριών από τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών αντίκεινται στην κοινοτική προσέγγιση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
   δ) να εξορθολογίσει και να βελτιώσει τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της·

14.   υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε παρακολούθηση του Διαδικτύου προκειμένου να προληφθούν τρομοκρατικές ενέργειες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνεπάγεται περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου ο οποίος δεν αποσκοπεί σε παρακίνηση τρομοκρατικών ενεργειών και δεν μπορεί ευλόγως να οδηγήσει καθαυτός σε τέτοιες ενέργειες·

15.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τις υποσχέσεις του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το καλεί να εγκρίνει επιτέλους την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για ποινικά θέματα προβλέποντας επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, καθώς και την απόφαση-πλαίσιο για ορισμένα διαδικαστικά δικαιώματα στις ποινικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ, πριν εισαγάγει περαιτέρω μέτρα σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

16.   υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός σκοπός του Eurodac, ως βάσης δεδομένων του πρώτου πυλώνα, είναι να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ σε σχέση με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου και ότι οιαδήποτε πρόταση να μετασχηματιστεί σε μέτρο ασφαλείας και σε εργαλείο ποινικής διερεύνησης θα ήταν απίθανο να είναι νόμιμη σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο·

17.   παρατηρεί με ανησυχία ότι η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου και της Europol στη βάση δεδομένων Eurodac θα μπορούσε να οδηγήσει στο στιγματισμό των αιτούντων άσυλο, σε διακρίσεις εις βάρος τους και σε πιθανό κίνδυνο γι" αυτούς·

18.   καλεί την Επιτροπή του Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, να προωθήσει τη διοργάνωση ακρόασης πριν από τον Ιούνιο 2008 σχετικά με τα προταθέντα και τα εγκριθέντα μέτρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ και την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών·

19.   θεωρεί ότι οιαδήποτε μορφή δημιουργίας πληροφοριακού προφίλ στα αντιτρομοκρατικά μέτρα είναι απαράδεκτη· θεωρεί απαράδεκτο να επιδιωχθεί ένα κοινοτικό σύστημα μητρώου των επιβατών (PNR) χωρίς να υπάρχει πλήρης αξιολόγηση των συμφωνιών PNR ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά, ιδίως δε του αντικτύπου που είχαν στη μείωση της απειλής και στην αύξηση της ασφάλειας, καθώς και του αντικτύπου τους στην ιδιωτικότητα και στις ατομικές ελευθερίες·

20.   εκφράζει την ανησυχία ότι η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου και της Europol στη βάση δεδομένων Eurodac θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα του πρωταρχικού σκοπού της βάσης δεδομένων Eurodac·

Όσον αφορά την "δίωξη":

21.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τους δισταγμούς και να ενισχύσουν τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· ζητεί να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας συνεργασίας και των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τον μηχανισμό αμοιβαίας αξιολόγησης μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

22.   υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός και ο επιχειρησιακός ρόλος της Eurojust και της Europol, που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία στη δίωξη και αναζήτηση σε επίπεδο ΕΕ· ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ανάγκη να εξασφαλίζεται πλήρης δημοκρατικός έλεγχος σε επίπεδο ΕΕ·

23.   επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ληφθεί απόφαση-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα, η οποία να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο εγγυήσεων για τους πολίτες της ΕΕ, κάτι το οποίο απουσιάζει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ·

24.   κατά συνέπεια ζητεί:

   α) από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν από το τέλος του έτους, τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγιά της σχετικά με την υλοποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, ιδίως της απόφασης-πλαισίου για την τρομοκρατία και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και της οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων και των επιπτώσεών της στα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και σχετικά με ενδεχόμενες διαφορές εφαρμογής στα κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με εκτίμηση και τυχόν προτάσεις σε σχέση με το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερη υλοποίηση και χρήση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
   β) από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο αν όλες οι εγκριθείσες αντιτρομοκρατικές πράξεις έχουν υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη και, εάν όχι, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο ποιες χώρες υστερούν και για ποιους λόγους,
   γ) από την Επιτροπή να διενεργήσει συνολική αξιολόγηση των συνεπειών της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, μετρώντας την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και διερευνώντας τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειές της, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και από πλευράς δικαιωμάτων των πολιτών,
   δ) από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν όλοι οι νόμοι οι οποίοι αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να διορθώσουν τα δεδομένα τους, να αμφισβητήσουν τα στοιχεία και να καταγγείλουν τη μη αναλογικότητα των μέτρων,
   ε) τον Αντιτρομοκρατικό Συντονιστή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο, πριν από τον Ιούνιο του 2008, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και από την Europol και την Eurojust· θεωρεί ότι είναι επίσης απαραίτητο να εξεταστεί τι είδους μέτρα προσφέρονται καλύτερα για τη συνεργασία μεταξύ περιορισμένου αριθμού κρατών μελών και ποια μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης,
   στ) από το Συμβούλιο να ενεργήσει με βάση τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα παραδόσεων της CIA,
   ζ) από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διενεργήσουν την επανειλημμένως αιτηθείσα από το Κοινοβούλιο επαλήθευση των εταιρειών οι οποίες αναγκάζονται από τρίτες χώρες (και ιδίως τις ΗΠΑ) να υποβάλουν τα δεδομένα πελατών τους στις αρχές·

25.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν στην δημιουργία ενός πραγματικού μηχανισμού αναπληροφόρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών και των εθνικών μέτρων στον τομέα αυτό, με τον σταδιακό καθορισμό ουδέτερων δεικτών σχετικά με την ανάπτυξη της τρομοκρατικής απειλής στην ΕΕ (π.χ. στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών, ανάλυση πιθανών περιφερειακών κρίσεων, στοιχεία για επιτυχημένη/αποτυχημένη συνεργασία, κτλ.), έτσι ώστε να παρέχεται στο Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια σαφέστερη εικόνα τουλάχιστον της αποτελεσματικότητας και των τυχόν αδυναμιών ή θετικών χαρακτηριστικών της δημόσιας πολιτικής σε αυτούς τους τομείς·

26.   προτείνει να συγκεντρώσουν τα κράτη μέλη τους πόρους τους στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και, αντί της τεχνικής προσέγγισης που προωθείται μέχρι στιγμής, να υπογραμμίσουν τη σημασία της συνεργασίας ατόμων και προσωπικού· από την άποψη αυτή πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ώθηση για την ενθάρρυνση ανταλλαγών μεταξύ εθνικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την εξάλειψη εμποδίων, π.χ. ως προτεραιότητα, άρση των γλωσσικών φραγμών μέσω μαθημάτων γλωσσών· επιπλέον, τα μέτρα εκπαίδευσης των αστυνομικών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να συμπεριληφθεί στο μέλλον στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα η διδασκαλία για όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς που συνθέτουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα·

27.   λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση, από την Επιτροπή, νέων μέτρων που αφορούν ιδίως την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου για την τρομοκρατία καθώς και πρόταση για ένα σύστημα PNR της ΕΕ· εκφράζει τη θέλησή του να εξετάσει προσεκτικά αυτά τα μέτρα και επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για την πρόταση σχετικά με σύστημα PNR της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του προτεινόμενου συστήματος δημιουργίας πληροφοριακού προφίλ επί του οποίου φαίνεται να βασίζεται·

28.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο την καλύτερη εκμετάλλευση των ήδη υπαρχόντων μέτρων διασυνοριακής συνεργασίας των κρατών μελών, όπως του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης·

29.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της χάραξης πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή όλες οι μελλοντικές αντιτρομοκρατικές προτάσεις να συνοδεύονται από σοβαρή εκτίμηση ή αξιολόγηση των επιπτώσεων, η οποία να καταδεικνύει την ανάγκη και τη χρησιμότητα των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν·

30.   επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν κεφαλαιώδη εταίρο σε αυτό τον τομέα· θεωρεί ότι πρέπει να καθοριστεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ένα κοινό νομικό πλαίσιο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των προσωπικών δεδομένων, μέσω διεθνούς συμφωνίας, η οποία να εξασφαλίζει τον κατάλληλο δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ·

31.   εκφράζει την ανησυχία του για την σπασμωδική αντίδραση των κρατών μελών στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, όπου η επιθυμία να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα συχνά αποκτά προτεραιότητα έναντι της σοβαρής και ευσυνείδητης εξέτασης των ορίων του εφικτού και του χρήσιμου, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο ανεπαρκούς συνεκτίμησης των αρχών του κράτους δικαίου, όπως η αρχή της αναλογικότητας και το τεκμήριο της αθωότητας·

Όσον αφορά την "απάντηση":

32.   θεωρεί ότι έχει ύψιστη σημασία, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, τα κράτη μέλη να επιδείξουν ουσιαστικό πνεύμα αλληλεγγύης, διαχειριζόμενα και ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες της επίθεσης, ιδίως για χώρες της ΕΕ που δεν έχουν επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς ή τεχνολογικούς πόρους για να αντεπεξέλθουν στις συνέπειες, να συντονίσουν την απάντηση και να βοηθήσουν τα θύματα·

33.   υπενθυμίζει τη σημασία της ενότητας μεταξύ όλων των δημοκρατικών δυνάμεων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

34.   θεωρεί ότι κεφαλαιώδες στοιχείο της απάντησης στις τρομοκρατικές επιθέσεις είναι να δημιουργηθούν τα απαραίτητα, αποτελεσματικά και αναλογικά μέσα για την υποστήριξη του γενικού αντιτρομοκρατικού αγώνα και θεωρεί εξίσου σημαντικό να προστατεύονται όλες οι πτυχές του κράτους δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, οι δικαστικές και νομικές διασφαλίσεις των υπόπτων και ο δημοκρατικός έλεγχος επί του συνόλου της θεσπιζόμενης νομοθεσίας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες·

35.   ζητεί επισταμένως από την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση που να εξασφαλίζει τον έλεγχο του Κοινοβουλίου πάνω στις κοινές και συντονισμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ·

Όσον αφορά τις "ρίζες" της τρομοκρατίας:

36.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν πρόγραμμα δράσης για τη διάδοση της δημοκρατίας στον κόσμο και την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας με τις μουσουλμανικές χώρες,

   α) στηρίζοντας τα δημοκρατικά κινήματα,
   β) προωθώντας τις ανταλλαγές φοιτητών και άλλες μορφές εκπαίδευσης,
   γ) χρηματοδοτώντας μέσα ενημέρωσης τα οποία διαδίδουν τις δημοκρατικές ιδέες και φέρνουν στο φως τρομοκρατικές δραστηριότητες και εκείνους που τις υποστηρίζουν·

37.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει μέτρα που να εξασφαλίζουν την προστασία και στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση της βέλτιστης πρακτικής και με ομοιόμορφο σύνολο εγγυήσεων σε επίπεδο ΕΕ·

Η ανάγκη για ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη διακοινοβουλευτική συνεργασία για τη νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική:

38.   θεωρεί ότι, αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αναλάβουν από κοινού την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής, ώστε να προετοιμάσουν μια νέα μορφή "διαλόγου υψηλού επιπέδου" σε αυτό τον τομέα η οποία να περιλαμβάνει τους εκπροσώπους των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο·

Συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο

39.   έχοντας κατά νου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2009 και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει ήδη από το 2008 να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την θέση της σε ισχύ, θεωρεί ότι οι προτάσεις οι οποίες θα εμπίπτουν μελλοντικά στη διαδικασία της συναπόφασης και δεν θα έχουν εγκριθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως "οιονεί συναπόφαση'·

40.   λαμβάνει υπόψη τη νέα δέσμη προτάσεων αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χρήση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών για λόγους επιβολής του νόμου, την οδηγία για τα εκρηκτικά και την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση της απόφασης-πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· δηλώνει αποφασισμένο να αξιολογήσει τις προτάσεις με επιχειρηματολογία βασιζόμενη σε στοιχεία·

41.   είναι πεπεισμένο ότι ο αντιτρομοκρατικός συντονιστής της ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση της Κοινότητας και επιθυμεί να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητές του και οι δομές λογοδοσίας του·

42.   αναμένει να αναπτυχθεί μια στρατηγική για μια αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, η οποία όχι μόνο να εμφανίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα κεντρικό θέμα αλλά, πάνω απ' όλα, να ορίζει διακριτά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα·

o
o   o

43.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 309.
(2) Βλ.: http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
(3) Βλ.: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL= ENG (έχει ήδη κυρωθεί από Βουλγαρία, Δανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία)
(4) Βλ: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου