Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2608(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0514/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0514/2007

Keskustelut :

PV 10/12/2007 - 13

Äänestykset :

PV 12/12/2007 - 3.13
CRE 12/12/2007 - 3.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0612

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 78k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Terrorismin torjunta
P6_TA(2007)0612B6-0514/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2007 terrorismin torjunnasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, erityisesti Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2004 antaman julkilausuman terrorismin torjunnasta, johon sisältyi solidaarisuuslauseke,

–   ottaa huomioon korkean tason työryhmän YK:n pääsihteerille 13. marraskuuta 2006 esittämän kertomuksen kulttuurien liitosta ("Alliance of Civilisations"),

–   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaen huomioon seuraavat seikat:

   sen lisäksi, että terrorismiuhka vaikuttaa suoraan kansalaisten turvallisuuteen terrorihyökkäyksen kohteiksi joutuneissa valtioissa, se saattaa heikentää myös kaikkien muiden turvallisuutta; katsoo tästä syystä, että turvallisuustarpeiden täyttämiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen vastaus ja lainvalvontaviranomaisille on annettava tarvittavat voimavarat ja lainsäädäntökehys ja että samalla on varmistettava kaikkien perusoikeuksien kunnioittaminen ja asianmukaiset tietosuojaa koskevat turvalausekkeet,
   terrorismi on yhteinen uhka demokratialle, oikeusvaltion periaatteelle ja ihmisoikeuksille sekä unionin kansalaisten turvallisuudelle, ja siksi sitä olisi vastustettava tiukasti kunnioittaen samanaikaisesti täysimääräisesti perusoikeuksia,
   ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklan nojalla unionin olisi oltava vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka perustuu kansanvallan, perusvapauksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteeseen, ja että kyseisen sopimuksen 29 artiklan nojalla "unionin tavoitteena on antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja" erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia,
   EU aikoo päättäväisesti arvioida terrorismin torjuntaa koskevan politiikkansa saavutuksia, rajoituksia ja suunnitelmia 11. syyskuuta 2001, 11. maaliskuuta 2004 ja 7. heinäkuuta 2005 sattuneiden iskujen jälkeen, koska terrorismin uhka on saavuttanut maailmanlaajuisen ulottuvuuden, ja vaatii yhtä laajoja vastauksia,
   Unioni on sitoutunut kaikenlaisen terrorismin torjuntaan, olipa terrorismin alkuperä tai tapahtuipa kyseinen toiminta unionin rajojen sisä- tai ulkopuolella, unioni toimii kuitenkin tässä yhteydessä oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien asettamissa rajoissa ja katsoo, että terrorismin torjunnassa ei missään nimessä saa olla aloja, joilla perusoikeuksia ei kunnioiteta,
   jos perusoikeuksia ja -vapauksia rajoitetaan terrorismin torjumiseksi, rajoitusten on oltava kestoltaan ja soveltamisalaltaan rajoitettuja ja perustuttava lakiin, ne on alistettava demokraattiseen ja oikeudelliseen valvontaan ja niiden on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia demokraattisessa yhteiskunnassa,
   terrorismi voidaan kitkeä ja terrorismin uhkaa voidaan vähentää puuttumalla sen syihin,

B.   pahoittelee, että EU:n toimielimet vastasivat terrori-iskuista aiheutuneisiin poikkeuksellisiin paineisiin hyväksymällä toimenpiteitä, joista ei keskusteltu perusteellisesti Euroopan parlamentissa eikä kansallisissa parlamenteissa ja joilla rikottiin oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin, tietosuojaan tai oikeuteen tutustua terrorismin torjuntaan liittyviin EU:n toimielimien asiakirjoihin ja jotka on näin ollen aivan oikein kumottu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa,

C.   ottaa huomioon etenkin terrorismin uhrit, heidän tuskalliset kokemuksensa ja tarpeen asettaa etusijalle uhrien oikeuksien suojelu sekä toimet, jotka on suunnattu heidän suojeluunsa ja tunnustamiseen; pitäen mielessä, että terroristien tappio alkaa silloin, kun heidän uhrinsa kertovat tarinansa ja yhteiskunta kuuntelee heitä,

D.   on huolissaan EU:n tasolla terrorismin torjunnassa käytettävien laajamittaisten maahanmuutto- ja turvapaikkatietokantojen pitkälle ulottuvista seurauksista ja erityisesti siitä, että jäsenvaltioiden poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten ja Europolin annetaan tutustua Eurodac-tietokantaan näiden suorittaessa tehtäviä, jotka liittyvät terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaan, havaitsemiseen ja tutkintaan, kuten 12. ja 13. kesäkuuta 2007 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä kehotettiin,

E.   on siten tietoinen terrorismin torjunnan monitahoisuudesta ja vaatii nyt ponnekkaasti monitasoista ja laaja-alaista ja strategiaa, jollaista on kaavailtu etenkin seuraavissa kansainvälisissä yhteyksissä:

   terrorismin vastainen YK:n strategia, joka on hyväksytty 8. syyskuuta 2006(2), ja terrorismin ehkäisemisestä 16. toukokuuta 2005 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus(3),
   Eurooppa unionin terrorismin vastainen strategia(4), jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2005, valitettavasti ilman että Euroopan parlamentti tai kansalliset parlamentit olisivat osallistuneet siihen merkittävästi,
   terrorismin vastainen lainsäädäntöpaketti, jonka komissio esitti 6. marraskuuta 2007,

F.   katsoo, että kaikki EU:n strategian osa-alueet – ennaltaehkäisy, suojelu, seuranta, vastaukset – vaativat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kokonaisvaltaista osallistumista, ja näiden on saatava säännöllisesti kattavia tietoja komission kahden vuoden välein tekemien arviointien kautta, ja parlamenttien on voitava varmistaa toteutettujen toimenpiteiden todellinen tehokkuus, mukaan lukien vaikutus perusoikeuksiin ja se, onko alkuperäiset tavoitteet toteutettu, sekä aloitteiden todelliset kustannukset,

G.   pahoittelee avoimuuden, demokraattisen näkemyksen, vastuuvelvollisuuden ja juridisen tarkastelun riittämättömyyttä, ja panee merkille, että EU:n toimielimet ja virastot, kuten Europol ja Eurojust, vasta alkavat kerätä toiminnassaan tarvittavia tietoja aikaisempaa jäsennellymmin,

H.   on tyrmistynyt siitä, että joidenkin jäsenvaltioiden hallitukset ja neuvosto kieltäytyivät vastaamasta väitteisiin, jotka koskivat toimivallan väärinkäyttöä terrorismin torjunnan verukkeella erityisesti CIA:n poikkeuksellisten luovutusten ja salaisten vankiloiden tapauksessa,

I.   on huolissaan siitä, että terrorismista epäiltyihin on sovellettu äärimmäisen kovia kuulustelutekniikoita,

J.   katsoo, että rajat ylittävää tiedusteluyhteistyötä ja salaisten palvelujen välistä yhteistyötä on valvottava tarkemmin ja järjestelmällisemmin,

K.   on syvästi huolissaan tietojen käytöstä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, koska monia terrorismin torjunnan vuoksi käyttöön otettuja toimia käytetään todellisuudessa useisiin tarkoituksiin,

L.   korostaa tarvetta kiinnittää EU:n terrorismin torjuntaa koskevassa strategiassa huomattavasti enemmän huomiota terrorismin syihin ja EU:n rooliin niiden yhteydessä,

M.   muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen myötä myös unionin rooli terrorismin torjunnassa pitäisi voida määritellä avoimemmin, yksinkertaisemmin ja vastuullisemmin, jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta pitäisi voida lujittaa ja Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit pitäisi voida ottaa mukaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen liittyvien menettelytapojen arviointiin, mutta pahoittelee samalla, että viiden vuoden ajaksi näiden menettelytapojen varalle niiden säädösten osalta, jotka hyväksytään ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, ei ole EU:n tason täysimääräistä oikeudellista valvontaa,

1.   pitää uuden Lissabonin sopimuksen allekirjoittamista erittäin myönteisenä ja kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sen, jotta Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tulee sitova, mikä on tarvittava täydennys EU:n terrorismin torjuntaa koskevaan strategiaan;

Ennaltaehkäisy

2.   katsoo, että EU:n olisi tuettava yhteisön tasolla sekä kansallisella ja aluetasolla toteutettavia toimia, joilla pyritään estämään väkivaltainen radikalisoituminen suosimalla ihmisten integroimista kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla ja edistämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksia yhteiskuntamme perustana olevina yleismaailmallisina arvoina, välttämällä yhteiskunnallista syrjäytymistä; pitää niin ikään välttämättömänä, että torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista, myös väkivaltaisuuksiin yllyttämistä;

3.   vaatii kieltämään vihdoinkin kaikkien terrorismin muotojen puolustamisen kaikkialla Euroopassa;

4.   on lisäksi vakuuttunut, että EU:n ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikka, joka toimii myös turvallisuuspolitiikkana, on terrorismin torjunnan oleellinen osa; katsoo, että tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja osallistumalla yhteiskuntarauhan ja hyvinvoinnin tukemiseen voidaan avata ihmisille tulevaisuudennäkymiä ja rajoittaa fundamentalististen ideologioiden leviämistä; katsoo tämän vuoksi, että kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä on panostettava nykyistä enemmän muun muassa koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien rakentamiseen maissa, jotka on usein yksilöity terroristien toiminnan alkuperämaiksi;

5.   katsoo tässä yhteydessä, että EU:n olisi tuettava parhaita käytäntöjä ja niiden levittämistä EU:ssa, ja toteaa, että parlamentti antaa piakkoin tätä alaa koskevia suosituksia ja ottaa huomioon neuvoston ja komission panoksen;

6.   katsoo, että sellaisilla tapauksilla kuin se, jossa Yhdysvaltojen korkein oikeus äskettäin hylkäsi Khalid Al-Masrin kidutusta koskevan kanteen, on taipumusta lujittaa erityisesti EU:n muslimivähemmistöjen keskuudessa käsitystä, että terrorismin vastaiset toimet johtavat eriarvoiseen kohteluun; kehottaa sen vuoksi EU:ta sitoutumaan voimakkaammin toimiin oikeusvaltion periaatteen noudattamiseksi niin unionin sisällä kuin kansainvälisissä yhteyksissä, erityisesti puolustamalla omia kansalaisiaan sellaisissa yhteisön ulkopuolisissa maissa nostettujen syytteiden yhteydessä, joissa muslimisyntyisten henkilöiden osuus on hyvin suuri;

7.   katsoo, että terrorismin torjunta edellyttää EU:n ulkopolitiikkaa, jolla edistetään demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia sekä naapurimaissamme että kauempana;

8.   kehottaa komissiota ja neuvostoa esittämään Euroopan ja kansainvälisellä tasolla aloitteen niiden kolmansista maista lähtöisin olevien Guantánamon vankien sijoittamiseksi uudelleen, joita ei voida palauttaa lähtömaihinsa siksi, että heitä saatetaan vainota tai kiduttaa;

9.   toistaa EU:n tasolla poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön merkityksen, erityisesti tietojen ja analyysien vaihdon suhteen, ja kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötään Europolin koordinoinnissa ja tukemisessa;

10.   vaatii lujittamaan Europolin roolia ja vahvistaa kantanaan, että Europol tarvitsee riippumattoman tutkintatoimivallan terrorismin torjunnassa; vaatii tässä yhteydessä myös, että Europolin on perustettava oma terrorismin vastainen operatiivinen toimintaryhmä, johon palkataan kansallisia asiantuntijoita;

11.   katsoo, että terrorismin torjunnan tehostamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi perustettava pysyvä tietojenvaihtoverkosto EU:n terrorismin torjunnasta vastaavien keskusten välille;

12.   toistaa, että on tärkeää jakaa tiedustelutietoa sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioiden omien yksiköiden kesken, ja korostaa yhtenäisten sääntöjen tarvetta EU:n tasolla tarvittavan demokraattisen ja parlamentaarisen valvonnan ja seurannan varmistamiseksi;

Suojelu

13.   katsoo, että jotta voitaisiin suojella kansalaisia, perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja infrastruktuuria ja vähentää Euroopan unionin haavoittuvuutta hyökkäyksille myös rajavalvonnan, liikenteen ja keskeisen infrastruktuurin parantamisen kautta, Euroopan unionin on huolehdittava seuraavista seikoista:

  a) sen on luotava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan laajuinen,
   kansallisiin pelastussuunnitelmiin perustuva kriisien hälytys- ja havaitsemisjärjestelmä luonnonkatastrofeja ja ihmisen toiminnasta aiheutuvia katastrofeja varten, joka toimii seitsemänä päivänä viikossa kellon ympäri,
   keskeisiä ja strategisia infrastruktuureja ja verkkoja koskeva kartta, jossa otetaan huomioon tuleva neuvoston direktiivi Euroopan keskeisten infrastruktuurien yksilöimisestä ja nimeämisestä ja niiden suojelun parantamisen tarpeen arvioinnista,
   jäsenvaltioiden välinen tehokas solidaarisuusmekanismi, jonka avulla saadaan viipymättä käyttöön kansallisen tason harvinaisia voimavaroja (rokotteiden ja kehittyneen teknologian kaltaista "pääomaa");
   b) sen on tehtävä Schengen II -tietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä täysin toimintakykyisiksi, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten mahdollisuus tutustua järjestelmien tietoihin; huomauttaa, että lainvalvonta ei ole näiden tietokantojen tavoite, ja että mahdollisuus tutustua niiden tietoihin lainvalvontatarkoituksissa on rajoitettu tiettyihin tapauksiin, joissa se on tarpeen ja kohtuullista demokraattisessa yhteiskunnassa; katsoo, että mittava henkilötietojen keruu ja tietojenkäsittely profiilien luomiseksi tiedonlouhintatekniikan avulla, joita esitetään äskettäin annetussa ehdotuksessa direktiiviksi matkustajarekisteritietojärjestelmästä, eivät ole sallittuja EU:ssa;
   c) sen on koordinoitava jäsenvaltioiden välityksellä paremmin tiedustelupalvelujensa toimintaa varmistaakseen, että tietojenvaihdon nykyiset esteet, kuten luottamuksen puute, poistetaan ripeästi, koska yksittäiset "tietosaarekkeet" ja tietojen salaaminen jäsenvaltioiden tiedustelupalveluissa haittaavat terrorismin torjuntaa koskevaa yhteisön lähestymistapaa;
   d) sen on rationalisoitava ja parannettava terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön selkeyttä, avoimuutta ja sovellettavuutta;

14.   korostaa, että internetin seurantaan terrori-iskujen ehkäisemiseksi ei saisi missään tapauksessa liittyä sananvapauden rajoituksia silloin, kun sen avulla ei pyritä yllyttämään terroritekoihin eikä sen voida kohtuullisesti ajatella itsessään johtavan tällaisiin tekoihin;

15.   muistuttaa neuvostoa sen lupauksista parlamentille ja kehottaa sitä vihdoin hyväksymään puitepäätöksen henkilötietojen suojaamisesta rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön yhteydessä ja puitepäätöksen eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:n alueella noudatettavista oikeuksista, ennen kuin käyttöön otetaan mitään lisätoimenpiteitä terrorismin torjuntaan;

16.   palauttaa mieliin, että Eurodac-järjestelmän ensisijainen tarkoitus ensimmäisen pilarin tietokantana on helpottaa Dublin II -asetuksen soveltamista, jotta voidaan määrittää turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio, ja että mahdolliset ehdotukset sen muuttamisesta turvallisuustoimeksi ja rikostutkinnan välineeksi eivät todennäköisesti olisi laillisia Euroopan unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaan;

17.   toteaa huolestuneena, että lainvalvontaviranomaisten ja Europolin mahdollisuus tutustua Eurodac-järjestelmän tietoihin saattaa johtaa turvapaikanhakijoiden leimautumiseen ja syrjintään ja olla heille vaarallista;

18.   pyytää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa järjestämään yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa ennen kesäkuuta 2008 kuulemisen terrorismin torjuntaan EU:ssa ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä ja niiden täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta;

19.   katsoo, että minkäänlainen profilointi ei ole hyväksyttävää terrorismin vastaisissa toimissa; ei pidä hyväksyttävänä pyrkiä perustamaan Euroopan unionin matkustajarekisteritietojärjestelmää arvioimatta kattavasti EU:n ja Yhdysvaltojen ja EU:n ja Kanadan välisiä matkustajarekisteritiedoista tehtyjä sopimuksia ja erityisesti niiden vaikutuksia uhkien vähentämiseen ja turvallisuuden lisäämiseen sekä vaikutuksia yksityisyyteen ja kansalaisvapauksiin;

20.   ilmaisee huolensa siitä, että lainvalvontaviranomaisten ja Europolin mahdollisuus tutustua Eurodac-tietokantaan saattaa heikentää tietokannan ensisijaisen käyttötarkoituksen tehokkuutta;

Seuranta

21.   kehottaa jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti ja tehostamaan oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä Euroopan unionin tasolla terrorismin torjunnan alalla; pyytää saada viipymättä tietoja nykyisen yhteistyön toimivuudesta ja siitä, millaisia tuloksia on saatu jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten keskinäisistä arviointimekanismeista;

22.   korostaa tarvetta lujittaa Eurojustin ja Europolin välistä koordinointia ja operatiivista roolia, koska ne ovat keskeiset välineet tehtäessä todellista ja tehokasta yhteistyötä tutkinnan ja syytteeseenpanon alalla Euroopan unionissa; muistuttaa samalla tarpeesta varmistaa täysin demokraattinen valvonta EU:n tasolla;

23.   kehottaa uudelleen pikaisesti hyväksymään kolmanteen pilariin kuuluva puitepäätös, jossa taataan EU:n kansalaisilta tällä hetkellä puuttuva tietosuojaa koskeva korkea takeiden taso;

24.  Ehdottaa tämän vuoksi, että:

   a) komissio toimittaa parlamentille vuoden loppuun mennessä vastaukset sen esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön sekä erityisesti terrorismia ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen ja tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja täytäntöönpanon vaikutuksia perusoikeuksiin sekä täytäntöönpanosta ilmeneviä eroavaisuuksia ei jäsenvaltioiden välillä, yhdessä arvioinnin ja sellaisten ehdotusten kanssa, jotka koskevat sitä, miten voidaan taata voimassaolevan terrorisminvastaisen lainsäädännön parempi täytäntöönpano ja soveltaminen;
   b) komissio tiedottaa parlamentille, ovatko jäsenvaltiot panneet täytäntöön kaikki hyväksytyt terrorismin vastaiset toimenpiteet, ja jos eivät ole, tiedottaa parlamentille, mitkä valtiot laahaavat jälkijunassa ja miksi;
   c) komissio laatii yleisarvioinnin terrorisminvastaisen lainsäädännön seurauksista mittaamalla lainsäädännön tehokkuutta ja tutkimalla näiden säännösten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia turvallisuuden ja kansalaisten oikeuksien kannalta;
   d) komissio tiedottaa Euroopan parlamentille, onko kansalaisilla mahdollisuus kaikkien heidän oikeuksiaan loukkaavien lakien osalta korjata itseään koskevia tietoja, riitauttaa tosiseikat ja valittaa siitä, että toimenpiteet eivät ole oikein suhteutettuja;
   e) terrorismin torjunnasta vastaava koordinaattori toimittaa parlamentille ennen kesäkuuta 2008 selvityksen jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin suorittamien toimenpiteiden tehokkuudesta; katsoo, että on välttämätöntä tutkia, millaiset toimenpiteet voisivat parhaiten sopia muutaman jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön ja mitä toimenpiteitä kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava solidaarisuusperiaatteen mukaisesti;
   f) neuvosto ryhtyy toimiin CIA:n luovutusohjelmaa koskevien Euroopan parlamentin suosituksiin liittyen;
   g) komissio ja neuvosto tekevät parlamentin toistuvasti pyytämän selvityksen yrityksistä, joita yhteisön ulkopuoliset maat (etenkin Yhdysvallat) ovat pakottaneet välittämään asiakastietonsa viranomaisille;

25.   kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään yhteistyötä ja luomaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden tehokkuutta tällä alalla käsittelevän todellisen palautemekanismin määrittelemällä asteittain neutraaleja indikaattoreita Euroopan unionia koskevan terrorismin uhan muutoksista (muun muassa tilastoja kyselyistä ja oikeudenkäynneistä, analyyseja mahdollisista paikallisista kriiseistä ja todisteita onnistuneesta/epäonnistuneesta yhteistyöstä.), jotta Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden parlamenteille voitaisiin antaa selvempi kuva ainakin julkisten toimien tehokkuudesta sekä mahdollisista puutteista tai myönteisistä puolista kyseisillä aloilla;

26.   ehdottaa, että jäsenvaltiot keskittävät voimavaransa poliisiyhteistyön alalla ja tähän saakka suositun teknisen lähestymistavan asemesta panostavat yksittäisten henkilöiden ja henkilökunnan yhteistyöhän; katsoo tässä yhteydessä, että pitäisi pyrkiä voimakkaammin kannustamaan kansallisten pelastusyksiköiden väliseen vaihtoon ja esteiden poistamiseen, ennen kaikkea kielellisten esteiden poistamiseen kielikurssien avulla; katsoo lisäksi, että poliisinkoulutus olisi mukautettava eurooppalaisen yhteiskunnan todellisuuteen ja että esimerkiksi kaikkia erilaisia Euroopan todellisuuteen kuuluvia kulttuureja koskeva opetus sisällytettäisiin koulutukseen tulevaisuudessa;

27.   panee merkille, että komissio on hyväksynyt uusia toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti muutosta terrorismia koskevaan puitepäätökseen ja ehdotusta EU:n matkustajarekisteritietojärjestelmäksi; ilmaisee halunsa tutkia huolella näitä toimenpiteitä ja toistaa olevansa huolissaan ehdotuksesta EU:n matkustajarekisteritietojärjestelmäksi, erityisesti mitä tulee ehdotetun profilointijärjestelmän, johon se näyttää perustuvan, tarpeellisuuteen ja oikeasuhtaisuuteen;

28.   kehottaa komissiota ja neuvostoa takaamaan jäsenvaltioiden välistä rajatylittävää yhteistyötä koskevien mekanismien kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen tehokkaamman käytön;

29.  29 muistuttaa komissiota näyttöön perustuvan politiikan suunnittelun tärkeydestä; kehottaa komissiota siksi liittämään kaikkiin tuleviin terrorisminvastaisiin ehdotuksiin perusteellisen vaikutusarvioinnin, joka osoittaa toteutettavien toimenpiteiden tarpeellisuuden ja käyttökelpoisuuden;

30.   vahvistaa yhteisön ulkopuolisten kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen terrorismin ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa ja huomauttaa, että Yhdysvallat on keskeinen kumppani tällä alalla; katsoo, että olisi määriteltävä kansainvälisen sopimuksen avulla yhteiset oikeudelliset puitteet EU:n ja Yhdysvaltojen välillä poliisi- ja oikeusasioiden alalla siten, että korostetaan perusoikeuksien, varsinkin henkilötietojen, suojelua ja taataan demokraattinen ja parlamentaarinen valvonta niin kansallisella kuin EU:n tasolla;

31.   on huolissaan sellaisesta jäsenvaltioiden refleksinomaisesta reaktiosta terrorisminvastaiseen lainsäädäntöön, jossa halu lähettää poliittinen sanoma on usein ensiarvoisessa asemassa mahdollisten ja käyttökelpoisten toimien vakavaan ja tarkkaan harkintaan nähden, mihin liittyen oikeusvaltion periaatteet kuten suhteellisuusperiaate ja syyttömyysolettama otetaan yhä useammin riittämättömällä tavalla huomioon;

Vastareaktiot

32.   katsoo, että terrori-iskun sattuessa on kaikkein tärkeintä, että jäsenvaltiot osoittavat todellista solidaarisuushenkeä käsittelemällä ja minimoimalla terrori-iskun seurauksia etenkin niissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joilla ei ole riittäviä henkilöstövoimavaroja, rahoitusvaroja eikä teknisiä valmiuksia selviytyä seurauksista, koordinoida vastareaktioita tai auttaa uhreja;

33.   muistuttaa kaikkien demokraattisten voimien yksimielisyyden tärkeydestä terrorismin torjunnassa;

34.   pitää terrori-iskuihin vastaamisen avaintekijänä sitä, että luodaan tarpeelliset, tehokkaat ja oikein suhteutetut välineet terrorismin yleisen torjunnan tukemisessa, ja pitää yhtä tärkeänä suojella oikeusvaltion periaatteen kaikkia näkökohtia, kansalaisten kansalaisoikeuksia, epäiltyjen turvaa oikeus- ja tuomioistuinkysymyksissä ja lainsäädäntökehityksen demokraattista seurantaa ja valvontaa sekä EU:n tasolla että suhteissa yhteisön ulkopuolisiin maihin;

35.   vaatii komissiota esittämään ehdotuksen, jolla varmistetaan yhteisten ja koordinoitujen tiedustelutoimien parlamentaarinen valvonta EU:n tasolla;

Terrorismin syntyjuuret

36.   kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan toimintasuunnitelman demokratian levittämiseksi maailmassa ja taloudellisen ja poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi islamilaisten maiden kanssa

   a) tukemalla demokraattisia liikkeitä,
   b) edistämällä opiskelijanvaihtoa ja muita opetusmuotoja,
   c) rahoittamalla tiedotusvälineitä, jotka levittävät demokraattisia ideoita ja tuovat päivänvaloon terroristitoimintaa ja sitä tukevia henkilöitä;

37.   kehottaa komissiota määrittämään toimenpiteitä, joilla taataan terrorismin uhrien suojelu ja tuki myös edistämällä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja yhtenäisiä takeita EU:n tasolla;

Vahvemman ja tehokkaamman parlamenttien välisen yhteistyön tarve uutta terrorismin vastaista strategiaa varten

38.   katsoo, että Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi viipymättä käynnistettävä terrorismin vastaisen eurooppalaisen strategian toteuttamisen yhteinen arviointi uuden "korkean tason keskustelun" valmistelemiseksi alalla ottamalla mukaan kansalaisten edustajat EU:n ja kansallisella tasolla;

Yhteistyö komission ja neuvoston kanssa

39.   katsoo, että koska Lissabonin sopimuksen odotetaan tulevan voimaan vuonna 2009 ja EU:n toimielinten pitäisi luoda jo vuonna 2008 edellytykset sen voimaantulolle, yhteispäätösmenettelyn piiriin voimaantulon jälkeen kuuluvia ehdotuksia, joita ei hyväksytä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, olisi käsiteltävä lähes siten kuin kyse olisi yhteispäätösmenettelystä;

40.   panee merkille uuden terrorismin vastaista lainsäädäntöä koskevan ehdotuspaketin eli neuvoston puitepäätöksen matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin, direktiivin räjähdysaineista ja arviointikertomuksen terrorismin torjumista koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta; on vakaasti päättänyt arvioida ehdotuksia näytön perusteella;

41.   katsoo, että terrorismin torjunnasta vastaavan EU:n koordinaattorin pitäisi olla tärkeässä asemassa yhteisön lähestymistavan osalta ja haluaa selventää koordinaattorin vastuualueita ja vastuuvelvollisuutta koskevia rakenteita;

42.   odottaa, että yhteistyössä parlamentin kanssa kehitetään EU:n terrorisminvastaisen politiikan strategiaa, joka ei ilmennä pelkästään yhdenmukaista lähestymistapaa ja keskeistä aihealuetta, vaan jossa ennen kaikkea vahvistetaan selvästi erotettavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet;

o
o   o

43.  43 kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
(2) Ks. http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
(3) Ks.http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL=ENG (Bulgaria, Tanska, Romania, Slovenia ja Slovakia ovat jo ratifioineet sopimuksen.)
(4) Ks. http://register.consilium.eu.int/pdf/fi/05/st14/st14469-re04.fi05.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö