Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0500/2007

Разисквания :

PV 11/12/2007 - 4

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 6.1

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 405kWORD 96k
Сряда, 12 декември 2007 г. - Страсбург
Законодателната и работна програма на Комисията за 2008 г.
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2007 г. относно законодателната и работна програма на Комисията за 2008 г.

Европейският парламент,

−   като взе предвид Съобщението на Комисията относно нейната законодателна и работна програма за 2008 г. (COM(2007)0640),

−   като взе предвид приноса на парламентарните комисии, предоставен на Комисията от Председателския съвет,

−   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че годишната законодателна и работна програма е важен инструмент, който позволява на Европейския съюз да съсредоточи своето внимание върху постигането на ключовите стратегически цели за насърчаване на просперитета, солидарността, сигурността и свободата, както и на една по-силна Европа в световен мащаб, като има предвид, че Комисията ще бъде оценявана въз основа на постигнатите резултати в тези области;

Б.   като има предвид, че 2008 г. ще бъде от ключово значение с оглед на ратифициране на Договора от Лисабон, така че той да може да влезе в сила преди изборите за Парламент;

В.   като има предвид, че политическите приоритети следва да бъдат подкрепени от наличните финансови ресурси;

Общи забележки

1.  Приветства целенасочената структура на работната програма на Комисията и усилията на Комисията за по-нататъшно усъвършенстване на политическото съдържание на програмата; в тази връзка отправя искане в бъдеще тази програма да включва примерен график за инициативите на Комисията;

2.  Подкрепя решаващото значение, което годишната работна програма отдава на растежа и заетостта, устойчивото развитие, изменението на климата, енергията, миграцията и ударението върху по-добро регулиране, правилно прилагане и укрепване на ролята на Европа като глобален партньор; въпреки това отправя искане към Комисията да демонстрира повече амбиция в своите инициативи с цел осигуряване на основните права, свободата, правосъдието и социалното включване;

3.  Отново подчертава значимостта на енергичното прилагане на Лисабонската стратегия и подчертава взаимозависимостта между икономическия и социалния прогрес и напредъка в областта на опазване на околната среда за изграждане на динамична и новаторска икономика; следователно настоятелно призовава Комисията да се ангажира с балансирана и ориентирана към постигане на резултати Лисабонска програма на Общността за 2008-2010 г.;

4.   Приветства ангажимента на Комисията в подкрепа на ратификацията на Договора от Лисабон; вярва, че целите и реформите, залегнали в този Договор, които са от съществено значение за надеждното функциониране и бъдещото развитие на Съюза, ще допринесат за неговата по-голяма демократичност и ще го направят по-близък до гражданите;

5.  Приканва Комисията и Съвета да работят за установяване на нова култура на субсидиарност, съвместно с Парламента и парламентите на държавите-членки, предвид новите инструменти, предоставени от Договора от Лисабон, като например на националните парламенти;

Растеж и заетост

6.  Отново призовава за изработване на европейски дневен ред, в който просперитетът и солидарността са реално взаимоподдържащи се цели;

7.  Призовава Комисията, след като извърши преглед на единния пазар, да ускори усилията за разширяване и задълбочаване на вътрешния пазар като силен, новаторски и конкурентен пазар; настоява, че развитието на единния пазар следва да се осъществява чрез лоялна конкуренция, социално сближаване и високо равнище на защита на потребителите;

8.  Призовава Комисията да постави особено ударение върху навременното и последователно прилагане на Директивата за услугите и, по-специално, да въведе ефективни "единни звена за комплексно обслужване", за да се насърчи достъпа до единния пазар; настоятелно призовава за повишаване на ефективността на разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки;

9.  Подчертава важността, с оглед по-добра защита на потребителите, на усъвършенстването на пазарния надзор, по-специално за изграждане на стабилно доверие в маркировката CE и на борбата с фалшифицирането на стоки; насърчава Комисията да продължи да гарантира правата на потребителите по отношение на безопасността на продуктите, като обърне особено внимание на безопасността на детските играчки; настоятелно призовава Комисията да внесе яснота в "сивите зони" на законодателството, например в области като наддаването по интернет; подчертава необходимостта прегледът на достиженията на правото на Общността в областта на защитата на потребителите да доведе до създаването на по-последователна правна рамка; подкрепя прилагането на координиран подход от страна на Комисията в процеса на изработване на обща референтна рамка за по-последователно европейско договорно право;

10.  Препоръчва, много внимателно и в тясно сътрудничество с държавите-членки, бизнес общността и потребителите, да се проучат възможните начини за насърчаване на бързото, ефикасно и справедливо разрешаване на спорове между предприятията и потребителите, тъй като по-лесният достъп до съдилища е жизненоважен за защитата на потребителя в една глобализирана среда; подчертава, обаче, че този процес не следва да води до поставянето на нови бариери пред свободното движение на вътрешния пазар;

11.   Настоятелно призовава Комисията да не жертва социалното измерение на Лисабонската стратегия, като го счита за пречка пред конкурентноспособността, и изисква от нея да зачита баланса между различните стълбове на стратегията; вярва, че подходящи инвестиции в знания изграждат по-успешна икономика, която би могла да се справи с проблеми като бедност, социална изолация, безработица и да осигури по-добра закрила на работниците;

12.  Призовава Комисията да определи, в рамките на Прегледа на постигнатото в областта на социалната действителност, инициативи за икономическо и социално управление; приветства предстоящото предложение за ревизия на Директивата относно европейските работнически съвети, което следва да доведе до яснота по отношение на осведомяването, консултирането и участието, въпреки това настойчиво призовава Комисията да се консултира предварително със социалните партньори; призовава за мерки за насърчаване на по-добър баланс между работа и семеен живот, както и на здравето и безопасността на работниците;

13.  Горещо приветства съобщението на Комисията относно законодателно предложение за европейското частно дружество и иска предложението да бъде представено в началото на 2008 г. с оглед оказване на подкрепа на малките и средни предприятия; изразява съжаление относно факта, че Комисията не възнамерява да пристъпи към изготвянето на законодателно предложение относно Четиринадесетата директива за дружественото право (преместване на седалището на дружество), като същевременно подчертава, че тази дългоочаквана директива би запълнила празнота в областта на вътрешния пазар в полза на предприятията;

14.  Подчертава необходимостта от адекватно ниво на закрила на правата на интелектуална собственост и подкрепя инициативата за достъпна, сигурна и ефективна патентна система, която да насърчи инвестициите и научните изследвания; настоятелно призовава и трите институции да работят заедно за постигане на политически консенсус за действително подобрение на патентната система; припомня, че фалшифицирането на продукти, например на медикаменти, е сериозен и спешен въпрос в Европа;

15.  Изразява съжаление, че Комисията не възнамерява да излезе с инициатива за създаване на обща консолидирана корпоративна данъчна основа, която би допълнила достиженията на вътрешния пазар с лоялна конкуренция, като доведе до по-голяма прозрачност, давайки възможност на предприятията да работят съгласно едни и същи правила в чужбина и в страната на произход, и увеличавайки презграничната търговия, както и на конкуренцията между държавите-членки по отношение на привличането на инвестиции; същевременно подчертава отговорността на държавите-членки за определяне на размера на корпоративния данък;

16.  Изисква от Комисията да направи предложения, които ефективно да подобрят европейския пруденциален надзор, в това число надзора на хеджинговите фондове и рейтинговите агенции; припомня значителните последици от кризата с рисковите ипотечни заеми в САЩ за европейските финансови пазари; очаква Комисията да проведе задълбочен анализ на причините за тази криза и последиците от нея, в това число оценка на риска за европейските пазари; изисква оценка на съществуващите в момента системи и инструменти за пруденциален надзор в Европа и настоява за тесни консултации с Парламента, които да доведат до ясни препоръки относно начините за подобряване на стабилността на финансовата система и нейните възможности за предоставяне на сигурно дългосрочно финансиране на европейския бизнес;

17.  Счита преразглеждането на пакета за реформа на телекомуникациите за ключов приоритет през следващата година;

18.  Приветства ангажимента на Комисията за създаване на либерализиран и интегриран вътрешен пазар на енергия; счита също така, че следва да се прави разлика между развитието на пазара на електроенергия и на пазара на газ;

Устойчива Европа

19.  Приветства амбициозните предложения на Комисията по отношение на изменението на климата и я насърчава да ги изпълни докрай; отправя искане към Комисията за задълбочаване на синергиите между заетост и икономическо развитие от една страна и развитие и използване на чисти технологии от друга, тъй като тяхната взаимосвързаност е силна и представлява потенциален източник на засилена конкурентноспособност;

20.  Призовава за подробна законодателна рамка за насърчаването и използването на възобновяема енергия в ЕС, включително обвързващи цели, което ще предостави на бизнес общността дългосрочната стабилност, от която тя се нуждае за вземане на рационални решения за инвестиции в сектора на възобновяемата енергия, с оглед на това Европейският съюз да се развива към по-чист, по-сигурен и по-конкурентен енергиен сектор в бъдеще;

21.  Отбелязва, че действията на Комисията, изброени в Плана за действие за енергийна ефективност, както и в Плана за действие относно биомасата, не са включени в работната програма на Комисията, а също така отбелязва сериозните закъснения в прилагането на обещаните действия; призовава Комисията да вземе изцяло предвид двата плана за действие, като по този начин подпомогне ЕС в постигането на целите в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност; подчертава важния принос, който може да бъде направен в това отношение от устойчивите био-горива;

22.  Приветства ангажимента на Комисията за постигане на политическо споразумение относно "поделянето на тежестта", необходимо за постигане до 2020 г. на 20  % намаление на парниковите газове в сравнение с 1990 г.; настоятелно пледира за засилени усилия от страна на ЕС и неговите държави-членки и региони в подкрепа на енергийни източници без СО2;

23.  Приветства плана на Комисията за публикуване на пакет "Зелен транспорт", като има предвид, че следва да се осигури устойчива мобилност в целия ЕС в съответствие с борбата срещу изменението на климата;

24.  Подкрепя двете приоритетни инициативи относно морския и въздушния транспорт; припомня, че опростяването на административната уредба за морския транспорт на кратки разстояния е съществена предпоставка за истинското развитие на този вид транспорт, който е основно звено в създаването на интегрирана, последователна и устойчива мрежа; изразява задоволство относно различните предложения, които целят насърчаване на по-голяма ефективност на управлението на въздушния транспорт, като водят до значително намаление на разходите, на закъсненията, както и на емисиите на парникови газове;

25.  Приветства инициативите на Комисията в областта на общественото здраве, по-специално предвижданото законодателно предложение относно качеството и безопасността при даряването и трансплантирането на органи, както и предложената от Съвета препоръка относно вътреболничните инфекции, включена в пакет "Здравеопазване", която цели да осигури възможно най-високо ниво на безопасност на пациентите и качество на здравните грижи; изисква от Комисията да допринесе за засилване на безопасността на пациентите, информираността им, техните права и защита, както и за справянето с причинителите на редки заболявания;

26.  Призовава Комисията да задълбочи усилията си за изработване на последователна политика по отношение на спешните случаи в здравеопазването, лицата с увреждания или хронични заболявания, както и по отношение на информираността на пациентите; призовава Комисията да отдели специално внимание на въпроса относно готовността за пандемии;

27.  Приветства съобщението на Комисията относно проверката на състоянието на реформата на ОСП, особено с оглед значението на един конкурентноспособен и екологично устойчив селскостопански сектор, както и на предотвратяването на обезлюдяването на селските райони и осигуряването на достъпа на потребителите до снабдяване с храни, но подчертава, че точната същност на всяко последващо законодателно предложение следва да бъде определена едва след като Парламентът, Комисията и Съветът приключат подробно разискване на първоначалното съобщение на Комисията относно проверката на състоянието на реформата на ОСП;

28.  Призовава Комисията да направи конкретни предложения относно последиците и подробните правила на модела за максималния устойчив улов; да направи конкретни законодателни предложения относно схемата за еко-маркировка и да представи, във възможно най-кратък срок, предложение за опростяване на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и по отношение на преработване и укрепване на контролната рамка на ОПОР;

29.   Оказва решителна подкрепа на инициативата на Комисията да представи Зелена книга за териториално сближаване в Европа, както поиска Парламентът; вярва че идеята за териториално сближаване, която наскоро бе потвърдена в Договора от Лисабон, ще бъде основополагаща за развитието на тази общностна политика;

30.  Подчертава необходимостта от стратегия на ЕС за Балтийско море и призовава Комисията през 2008 г. да представи стратегия на ЕС за района на Балтийско море;

Интегриран подход към миграцията

31.  Счита, че общата миграционна политика, визова политика и политика за предоставяне на убежище, както и ефективната икономическа, социална и политическа интеграция на имигрантите въз основа на общи принципи са двете страни на една и съща монета и представляват основно предизвикателство, при пълно зачитане, особено по отношение на интеграцията, на разпределението на отговорностите между държавите-членки и ЕС;

32.  Призовава Комисията да засили мерките за борба с трафика на хора и нелегалната имиграция и в частност да разгледа прилагането на плана за действие на Съвета от 2005 г. в тази област; очаква от Комисията оценката на прилагането на Директивата за свободното движение, която трябва да бъде представена през 2008 г., и призовава за последващи мерки за гарантиране на пълното прилагане на това право в ЕС;

33.  Приветства подновения ангажимент на Комисията в областта на общата миграционна политика, общите инструменти за опазване на външните граници и общата политика за предоставяне на убежище и приканва Комисията да продължи с усъвършенстването на образователните и интеграционните политики, с цел да създаде ясна и безопасна рамка за икономическите имигранти, по-специално квалифицираните работници, която изяснява техните права и задължения;

34.  Счита, че от 1 януари 2009 г. Договорът от Лисабон ще измени в значителна степен институционалната рамка, отнасяща се до Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и припомня, че 2008 г. ще бъде много важна за прилагането на достиженията на правото на Общността от Шенген и неговото разширяване по отношение на новите държави-членки; подчертава, че трябва да се предприемат строги мерки, за да се гарантира безпроблемното функциониране на системата и неприкосновеността на външните граници на ЕС; приканва Комисията да осигури непосредственото участие на Европейския парламент и на националните парламенти в разработването на тези мерки;

35.  Отбелязва, че в работната програма не се споменава бъдещата PNR система на ЕС и призовава за засилено оперативно сътрудничество на европейско равнище в борбата срещу тероризма, както и, където е възможно, за по-голямо участие на Парламента; подчертава, че ефективни и приложими инструменти за защита на данни не трябва да се разглеждат като пречки пред борбата срещу тероризма или друг вид радикални действия, а като необходими механизми за повишаване на доверието при обмяната на информация между правоприлагащите агенции;

Гражданите на първо място

36.  Счита, че Комисията следва да продължи да насочва вниманието на гражданите към значението на културното разнообразие и на диалога между културите в разширения Съюз; счита, че междукултурният диалог следва да бъде насърчаван и отвъд европейските граници и да се превърне в мост за улесняване взаимното разбирателство, което може да спомогне за предотвратяването или решаването на социални и човешки конфликти;

37.  Отбелязва, че приоритетите на Комисията за 2008 г. подчертават възможния принос на обучението през целия живот за повишаването на нивото на заетост и развитието на общество, основаващо се на знанието, в съответствие с целите от Лисабон; изразява съжаление, че това не е отразено в самостоятелно конкретно предложение; счита, че непълнолетните лица следва да бъдат предпазени от специалното съдържание на някои програми при използване на интернет и новите технологии чрез специални подходящи филтриращи системи;

38.  Предлага създаването на европейски сили, които биха могли да реагират незабавно в спешни случаи, както е предложено в доклада "Barnier"; приканва Комисията да формулира конкретно предложение в този смисъл;

39.  Подчертава необходимостта от засилване на правата на пътниците, в частност на тези, пътуващи с автобус на дълги разстояния;

40.  Очаква предложението на Комисията за разработване на значима директива, прилагаща принципа на равно третиране извън работното място, като по този начин бъде завършена правната рамка в областта на недискриминацията, като подчертава, че правомощията на държавите-членки в тази област следва да бъдат зачитани;

Европа като глобален партньор

41.  Счита, че ролята на ЕС при насърчаване на зачитането на правата на човека, демокрацията и доброто управление трябва да бъде разглеждана като неделима част от всички политики и програми на ЕС;

42.  Приветства факта, че работната програма на Комисията подчертава необходимостта от продължаване на процеса на разширяване и разглежда Западните Балкани като приоритетен регион;

43.  Отбелязва намерението на Комисията да обърне особено внимание на бъдещето на Косово и очаква тя да представи последващи оценки и предложения за помощта на ЕС за Косово, когато положението се промени;

44.  Счита, че Черноморското взаимодействие е важна първа стъпка за разработване на цялостна стратегия за региона и призовава Комисията да направи допълнителни конкретни предложения, включително план за действие с конкретни цели и показатели, за насърчаване на сътрудничеството между ЕС и страните от черноморския регион;

45.  Счита трансатлантическата връзка за основополагаща както за насърчаването на общи ценности, така и за защитата на общи интереси;

46.  По отношение на Близкия Изток, застъпва становището, че - освен предоставянето на средства за икономическо оцеляване и възстановяване предимно в Ливан и Палестина - ЕС следва да продължи да развива политически инициативи, с цел повишаване на активната му дипломатическа роля в региона;

47.  Счита, че следва да се предприемат по-нататъшни стъпки към обща външна енергийна политика, с цел гарантиране на достъп до устойчива, сигурна и конкурентна енергия за всички държави-членки и призовава Комисията да използва ясен и конструктивен подход в диалога с Русия;

48.  Приканва Комисията да засили междурегионалното стратегическо партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка, както и Карибския регион и приветства включването на стратегията ЕС-Африка като приоритет за Комисията, като се подчертава необходимостта от включване на парламентите и гражданското общество;

49.  Подчертава необходимостта от съгласуваност по отношение на политиката за развитие на ЕС; подчертава, че проблемите на развитието трябва да бъдат взети под внимание в рамките на другите европейски политики; приветства намерението на Комисията да изследва нови възможности за прилагане на Целите на хилядолетието за развитие; настоятелно призовава Комисията да гарантира положителното въздействие на нейните политики за развитие върху изграждането на мира;

50.  Подчертава необходимостта от успешно приключване на кръга от Доха; подчертава, че ЕС също така трябва да засили ангажимента си към държавите с бързо развиващи се икономики чрез двустранни или регионални споразумения за свободна търговия в допълнение към многостранния подход като същевременно изисква включването на разпоредби за прилагането на основни трудови стандарти; счита за важна една всеобхватна нова стратегия по отношение на Китай; счита, че търговията трябва да бъде свободна и справедлива; призовава Комисията да предостави по-силна защита на правата на интелектуална собственост и да направи всичко възможно в борбата с фалшификациите;

Хоризонтални въпроси

51.  Приветства решимостта на Комисията да постигне целта за 25  % намаление на административната тежест върху предприятията в ЕС и на национално равнище до 2012 г.; счита това за ключов приоритет, по-специално за малките и средните предприятия през следващите месеци и за съществен принос за постигане на целите от Лисабон; подчертава, че ще разгледа законодателните предложения в тази светлина; настоятелно призовава Комисията да представи подробно "табло с резултати" относно изпълнението на плана си за действие, съдържащо ясна и кратка информация за постигнатите цели, разработените индикатори, резултатите от измервания на основните начални показатели и конкретни предложения за следващи области, които са най-подходящи за допълнително бързо, устойчиво и реално намаляване на административните разходи;

52.  Подкрепя Комисията в нейните непрестанни усилия за подобряване на качеството на законодателството на ЕС; подчертава необходимостта да се ускори опростяването и консолидирането на законодателството на ЕС и да се положат повече усилия за по-добро регулиране, навременно транспониране и правилно прилагане на законодателството на ЕС като същевременно се спазват напълно прерогативите на Парламента; призовава за по-строги механизми за контрол и привеждане в изпълнение на европейското законодателство в държавите-членки;

53.  Подчертава, че принципът на субсидиарност, както е залегнал понастоящем в Договора за ЕО ясно установява, че в области, които не са от изключителната компетентност на Общността, тя има право да действа само ако и доколкото целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки; подчертава, че липсата на действие от страна на държавите-членки сама по себе си не създава компетентност за ЕС;

54.  Настоява за независими оценки на последиците от законодателството; счита, че те трябва да бъдат систематично провеждани в контекста на законодателния процес, както и в процеса на опростяване на законодателството;

55.  Отбелязва, че досиетата, които се съдържат в списъка на Комисията от подлежащи на разглеждане предложения, които ще бъдат оттеглени, са във всички случаи остарели;

56.  Отправя искане към Комисията и Съвета да предоставят на Парламента необходимото време, за да изрази своето становище относно бъдещи разширявания на еврозоната;

57.  Настоява за правилното прилагане на новата процедура на комитология и гарантиране на правата на Парламента в това отношение; отдава особено значение на процедурите на комитология в областта на финансовите услуги (процедурата "Lamfalussy"), тъй като няколко важни досиета са в процес на доуточняване; счита, че правилното прилагане на рамката е от съществено значение за безпроблемното функциониране на финансовата система и за предотвратяване на финансова криза; изисква правата на Парламента, така както са били договорени, да бъдат напълно зачитани, както и настоящите споразумения да бъдат укрепвани;

58.  С интерес очаква резултатите от процеса на консултации, започнат от Комисията относно "Да реформираме бюджета, да променим Европа" (SEC(2007)1188); изисква пълното участие на Парламента в прегледа както на разходите на ЕС, така и на системата на собствени ресурси на ЕС, както е посочено в Декларация № 3 към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС) относно прегледа на финансовата рамка;

59.  Счита, че с цел постигане на положителна декларация за достоверността и точността на отчетите от Сметната палата, Комисията следва да извърши техническа подготовка и настоятелно да призове държавите-членки да издадат национални декларации, както Парламентът предлага в своите резолюции относно освобождаването от отговорност от 2003 г., 2004 г. и 2005 г., счита че обобщенията на одиторските проверки, както са изискани в параграф 44 от МИС представляват само първа стъпка в тази посока; очаква по-активен подход от члена на Комисията, отговарящ за прозрачността и доброто управление; освен това отбелязва, че Комисията се чувства обвързана и ангажирана с най-високите стандарти за добро финансово управление;

60.  Призовава Комисията незабавно да реформира своите процедури и да ангажира по-тясно Парламента и неговите компетентни комисии в процеса на подбор и назначаване на директори на агенции; ще предприеме необходимите мерки за по-задълбочен процес на подбор на директори на агенции;

Да общуваме на тема Европа

61.  Настоятелно призовава Комисията да постави гражданите в центъра на Европейския проект, в което тя ще има успех единствено, ако се вслуша в тревогите на европейците, и да увеличи усилията си за разработване на по-ефективна комуникационна политика за постигане на по-добро разбиране от страна на гражданите на ЕС на неговите действия и принос за разрешаване на техните проблеми с оглед подготовката на ратифицирането на Договора от Лисабон и европейските избори през 2009 г.;

62.  Призовава Комисията ясно да изложи как възнамерява да приложи на практика съдържанието на нейните приоритети в областта на комуникациите, по-специално, приоритетите относно Договора от Лисабон;

o
o   o

63.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност