Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0500/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 4

Hlasování :

PV 12/12/2007 - 6.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 227kWORD 86k
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk
Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise týkající se jejího legislativního a pracovního programu na rok 2008 (KOM(2007)0640),

-   s ohledem na příspěvky parlamentních výborů, které byly Komisi předloženy Konferencí předsedů,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že roční legislativní a pracovní program představuje důležitý nástroj, který Evropské unii umožňuje soustředit se na plnění svých klíčových strategických cílů, jako jsou podpora prosperity, solidarity, bezpečnosti, svobody a silnější postavení Evropy ve světě; vzhledem k tomu, že Komise bude posuzována podle výsledků dosažených v těchto oblastech,

B.   vzhledem k tomu, že v roce 2008 bude zásadní, aby Lisabonská smlouva byla ratifikována tak, aby mohla vstoupit v platnost před volbami do Parlamentu,

C.   vzhledem k tomu, že by pro politické priority měly být k dispozici odpovídající finanční zdroje,

Obecné poznámky

1.   vítá cílenou strukturu pracovního programu Komise na rok 2008 a úsilí Komise i nadále zlepšovat politický obsah ročního programu; v této souvislosti požaduje, aby do něj byl v budoucnu zařazen orientační harmonogram iniciativ Komise;

2.   podporuje skutečnost, že v ročním programu je zásadní význam přiznán růstu a pracovním příležitostem, udržitelnému rozvoji, změně klimatu, energetice, migraci a že je kladen důraz na lepší tvorbu právních předpisů, správné provádění a rovněž na posílení úlohy Evropy jako světového partnera; žádá nicméně Komisi, aby byla ambicióznější ve svých iniciativách zaměřených na zajištění základních práv, svobody, spravedlnosti a sociálního začlenění;

3.   opětovně vyzdvihuje význam aktivního provádění Lisabonské strategie a zdůrazňuje vzájemnou propojenost pokroku v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí při vytváření dynamického a inovačního hospodářství; vyzývá proto Komisi, aby se zapojila do plnění vyváženého lisabonského programu Společenství na období 2008–2010 zaměřeného na dosahování výsledků;

4.   vítá závazek Komise podpořit ratifikaci Lisabonské smlouvy; je přesvědčen, že cíle a reformy zakotvené v uvedené smlouvě jsou zásadní pro řádné fungování a budoucí rozvoj Unie, která se díky nim stane demokratičtější a přiblíží se občanům;

5.   vyzývá Komisi a Radu, aby pracovaly na nové kultuře subsidiarity spolu s Evropským parlamentem a s parlamenty členských států ve světle nových nástrojů, jež nabízí Lisabonská smlouva např. vnitrostátním parlamentům,;

Růst a zaměstnanost

6.   opakovaně žádá, aby se do evropské agendy promítla provázanost mezi prosperitou a solidaritou;

7.   vyzývá Komisi, aby v návaznosti na svůj přezkum vnitřního trhu zvýšila úsilí směřující k rozšíření a prohloubení vnitřního trhu jako trhu, který je silný, inovační a konkurenceschopný; trvá na tom, že vnitřní trh by měl být budován na základě spravedlivé hospodářské soutěže, sociální soudržnosti a vysoké úrovně ochrany spotřebitelů;

8.   vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na včasné a koherentní provedení směrnice o službách a aby především zavedla účinná jednotná kontaktní místa na podporu přístupu k vnitřnímu trhu; naléhavě požaduje zlepšení účinnosti pravidel pro veřejné zakázky;

9.   zdůrazňuje význam zlepšení dohledu nad trhem pro lepší ochranu spotřebitelů, zejména vytvoření vysoké věrohodnosti označování CE a boje proti padělkům; povzbuzuje Komisi, aby nadále zaručovala práva spotřebitelů z hlediska bezpečnosti výrobků, se zvláštním zaměřením na bezpečnost hraček; naléhavě žádá Komisi, aby vyjasnila právně nejisté oblasti v odvětvích, jako jsou on-line aukce; zdůrazňuje potřebu revize spotřebitelského acquis, která by vedla ke koherentnějšímu právnímu rámci; podporuje koordinovaný přístup Komise v rámci právě probíhající práce na společném referenčním rámci pro koherentnější evropské smluvní právo;

10.   doporučuje ve spolupráci s členskými státy, podnikatelským společenstvím a spotřebiteli velmi pečlivě přezkoumat možnosti posílení rychlého, účinného a spravedlivého řešení konfliktů mezi podniky a spotřebiteli, neboť snadnější přístup k soudům je pro ochranu spotřebitelů v globalizovaném prostředí zásadní; zdůrazňuje však, že tento proces by neměl vést k vytváření nových překážek volného pohybu na mezinárodním trhu;

11.   naléhavě žádá Komisi, aby neobětovala sociální rozměr Lisabonské strategie tím, že jej bude pokládat za handicap pro konkurenceschopnost, žádá však Komisi, aby respektovala rovnováhu mezi různými pilíři této strategie; domnívá se, že náležité investice do znalostí vytvářejí více prosperující hospodářství, které by mohlo bojovat proti takovým problémům, jako je chudoba, sociální vyloučení a nezaměstnanost, a které by mohlo zajistit lepší ochranu pracovníků;

12.   vyzývá Komisi, aby v rámci zprávy o sociální realitě označila iniciativy pro hospodářské a sociální řízení; vítá brzkou navrhovanou revizi směrnice o zřízení evropských rad zaměstnanců, která by vedla k vyjasnění týkajícímu se informování zaměstnanců, projednání se zaměstnanci a jejich účasti, vyzývá však důrazně Komisi, aby předem konzultovala sociální partnery; žádá opatření na podporu lepší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem a zdraví a bezpečnosti všech pracovníků;

13.   rozhodně vítá sdělení Komise o legislativním návrhu o evropských soukromých společnostech a žádá, aby byl tento návrh předložen již na počátku roku 2008, a byly tak podpořeny malé a střední podniky; vyslovuje politování nad tím, že Komise nemá v úmyslu pokračovat v legislativním návrhu čtrnácté směrnice v oblasti práva společností (převod sídla) a zároveň zdůrazňuje, že by tato dlouho očekávaná směrnice vyplnila mezeru na vnitřním trhu pro společnosti;

14.   zdůrazňuje, že je zapotřebí přiměřená úroveň ochrany práv duševního vlastnictví, a podporuje iniciativu směřující k dostupnému, bezpečnému a účinnému patentovému systému, který by povzbuzoval investice a výzkum; vyzývá všechny tři orgány ke společné práci na dosažení politického konsensu ohledně skutečného vylepšení patentového systému; připomíná, že padělání výrobků, např. padělání léků, je závažným a naléhavým problémem evropského zájmu;

15.   vyslovuje politování nad tím, že Komise nezamýšlí navrhnout iniciativu týkající se vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob, což by završilo dosažení vnitřního trhu se spravedlivou hospodářskou soutěží, neboť by to vedlo k větší transparentnosti a umožnilo společnostem fungovat podle stejných pravidel doma i v zahraničí, zvýšit přeshraniční obchod a hospodářskou soutěž mezi členskými státy, pokud jde o získávání investic; současně zdůrazňuje odpovědnost členských států za stanovení daňových sazeb pro právnické osoby;

16.   žádá Komisi, aby předložila návrhy, které by účinně zlepšily evropský finanční dohled včetně dohledu nad hedžovými fondy a ratingovými agenturami; připomíná závažné důsledky krize v oblasti hypoték pro vypůjčovatele s nízkou bonitou v USA pro evropské finanční trhy; očekává, že Komise uskuteční podrobnou analýzu původu a důsledků této krize, včetně hodnocení rizik pro evropské trhy; požaduje hodnocení současného systému a nástrojů finančního dohledu v Evropě a trvá na podrobné konzultaci s Parlamentem, jež povede k jasným doporučením, jak zlepšit stabilitu finančního systému a jeho schopnost poskytovat bezpečné dlouhodobé financování evropských podniků;

17.   vnímá revizi "telekomunikačního balíčku" jako klíčovou prioritu pro nadcházející rok;

18.   vítá závazek Komise k vytvoření liberalizovaného a integrovaného vnitřního trhu s energií; zastává také názor, že je třeba rozlišovat mezi vývojem na trhu s elektrickou energií a trhu s plynem;

Udržitelná Evropa

19.   vítá ambiciózní návrhy Komise v oblasti klimatických změn a vyzývá ji ke splnění těchto návrhů v plném rozsahu; žádá Komisi, aby dosáhla výraznějších synergií mezi zaměstnaností a průmyslovým rozvojem na jedné straně a rozvojem a využitím čistých technologií na straně druhé, neboť zde existuje silná komplementarita, která je potenciálním zdrojem větší konkurenceschopnosti;

20.  20 požaduje souhrnný legislativní rámec pro podporu a využívání obnovitelné energie v EU, včetně závazných cílů, které obchodní sféře poskytnou dlouhodobou stabilitu potřebnou k tomu, aby mohla činit racionální investiční rozhodnutí v odvětví obnovitelné energie, a Evropská unie se tak vydala cestou, která povede k čistější, bezpečnější a konkurenceschopnější energetické budoucnosti;

21.   poukazuje na to, že součástí pracovního programu nejsou opatření Komise uvedená v akčním plánu energetické účinnosti a v akčním plánu pro využití biomasy, a poukazuje na značné prodlevy v provádění kroků, které slíbila; vyzývá Komisi, aby oba akční plány plně zohlednila, a pomohla tak EU naplnit cíle v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti; zdůrazňuje, že v tomto ohledu mohou významně přispět udržitelná biopaliva;

22.   vítá závazek Komise dosáhnout politické dohody o "sdílení zátěže", čehož je zapotřebí, má-li být splněn cíl snížit do roku 2020 skleníkové plyny v porovnání s rokem 1990 o 20 %; rozhodně podporuje zvýšené úsilí EU a členských států a regionů o podporu zdrojů energie bez emisí CO2;

23.   vítá plán Komise zveřejnit "balíček předpisů o dopravě šetrnější k životnímu prostředí" a vede v patrnosti, že zajištění udržitelné mobility v EU nesmí být v rozporu s bojem proti změně klimatu;

24.   podporuje dvě prioritní iniciativy týkající se námořní a letecké dopravy; připomíná, že zjednodušení administrativy u pobřežní plavby je základní podmínkou pro skutečný rozvoj tohoto druhu dopravy, který představuje základní prvek pro vytvoření integrovaného, soudržného a udržitelného dopravního systému; s potěšením bere na vědomí různé návrhy zaměřené na prosazování lepší účinnosti řízení letecké dopravy, která povede k významnému snížení nákladů, zpoždění a emisí skleníkových plynů;

25.   vítá iniciativy Komise v oblasti veřejného zdraví, zejména plánovaný legislativní návrh o kvalitě a bezpečnosti dárcovství a transplantace orgánů a navrhované doporučení Rady o nákazách spojených se zdravotní péčí, které je součástí "zdravotnického balíčku", jejichž cílem je zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pacientů a kvalitu péče; žádá Komisi, aby přispěla k posílení bezpečnosti pacientů, jejich informovanosti, práv a ochrany a aby se zabývala faktory vzácných chorob;

26.   vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí o vypracování soudržné politiky týkající se rychlé zdravotnické pomoci, osob se zdravotním postižením nebo chronickými chorobami a informovanosti pacientů; vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost problematice připravenosti na pandemie;

27.   vítá sdělení Komise o kontrole stavu společné zemědělské politiky (SZP), zejména s ohledem na důležitost konkurenčního a ekologicky udržitelného zemědělství a zamezení vylidňování venkova a zajištění přístupu spotřebitelů k dodávkám potravin, zdůrazňuje však, že konkrétní povaha legislativních návrhů by neměla být vymezována, dokud Parlament, Komise a Rada neuzavřou důkladnou diskusi o původním sdělení Komise, jenž se kontrolou stavu SZP zabývá;

28.   vyzývá Komisi, aby zpracovala konkrétní návrhy týkající se dopadů modelu maximálního udržitelného výnosu a stanovila pro tento model podrobná pravidla, aby předložila konkrétní legislativní návrhy k programu ekoznaček a aby co nejdříve vypracovala návrh na zjednodušení nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a na přepracování a posílení kontrolního rámce společné politiky v oblasti rybolovu;

29.   rozhodně podporuje iniciativu Komise předložit zelenou knihu o evropské územní soudržnosti, jak požaduje Parlament; domnívá se, že koncepce územní soudržnosti, kterou nedávno podpořila Lisabonská smlouva, bude pro vývoj této politiky Společenství zásadní;

30.   zdůrazňuje nezbytnost strategie EU pro oblast kolem Baltského moře a vyzývá Komisi, aby v průběhu roku 2008 takovou strategii předložila;

Integrovaný přístup k přistěhovalectví

31.   je přesvědčen, že společná přistěhovalecká, vízová a azylová politika a účinná hospodářská, sociální a politická integrace přistěhovalců na základě společných zásad jsou dvěma stranami jedné mince a klíčovou výzvou, přičemž je zapotřebí plně respektovat rozdělení odpovědností mezi členskými státy a EU, zejména s ohledem na integraci;

32.   vyzývá Komisi, aby posílila opatření v boji proti obchodování s lidmi a nezákonnému přistěhovalectví a aby prověřila zejména provádění akčního plánu Rady z roku 2005 v této oblasti; očekává, že v roce 2008 od Komise obdrží hodnocení provádění směrnice o volném pohybu, a žádá další opatření, která zajistí plné uplatňování tohoto práva v EU;

33.   vítá obnovený závazek Komise týkající se společné přistěhovalecké politiky, společných nástrojů pro ochranu vnějších hranic a společné azylové politiky; vyzývá Komisi, aby dále zdokonalila vzdělávací a integrační politiku s cílem vytvořit jednoznačný a bezpečný rámec pro ekonomické přistěhovalce, především kvalifikované pracovníky, který vyjasní jejich práva a povinnosti;

34.   domnívá se, že počínaje 1. lednem 2009 Lisabonská smlouva výrazným způsobem změní institucionální rámec týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, a připomíná, že rok 2008 bude velmi důležitý pro provádění schengenského acquis a jeho rozšíření na nové členské státy; zdůrazňuje, že musí být přijata přísná opatření, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování systému a integrita vnějších hranic EU; a vyzývá Komisi, aby tato opatření navrhovala v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a parlamenty členských států;

35.   konstatuje, že pracovní program nezmiňuje budoucnost systému jmenné evidence cestujících v EU, a vyzývá k intenzivnější operační spolupráci na evropské úrovni v boji proti terorismu a v příslušných případech k většímu zapojení Parlamentu; zdůrazňuje, že účinné a vykonatelné nástroje na ochranu údajů by neměly být vnímány jako překážky v boji proti terorismu nebo jakýmkoli případům radikalizace, nýbrž jako nepostradatelné, důvěru posilující mechanismy v oblasti výměny informací mezi donucovacími orgány;

Občan na prvním místě

36.   zastává názor, že by Komise měla i nadále zaměřovat pozornost občanů na význam kulturní rozmanitosti, a tedy i na dialog mezi kulturami v rozšířené Unii; domnívá se, že mezikulturní dialog by měl být podporován i za hranicemi Evropy a měl by se stát mostem, který může napomáhat vzájemnému porozumění, a pomáhat tak předcházet sociálním a lidským konfliktům nebo tyto konflikty řešit;

37.   konstatuje, že v rámci priorit Komise na rok 2008 je zdůrazněn potenciální význam celoživotního učení pro zvýšení zaměstnanosti a rozvoj znalostní společnosti v souladu s lisabonskými cíli; vyjadřuje politování, že tato skutečnost nemá podobu žádného konkrétního návrhu; domnívá se, že při používání internetu a nových technologií by nezletilé osoby měly být chráněny před konkrétním obsahem některých programů zvláštními, vhodnými filtračními systémy;

38.   doporučuje vytvoření evropské jednotky, která by byla schopna okamžité reakce v mimořádných situacích, jak je navrženo v Barnierově zprávě; žádá Komisi, aby za tímto účelem připravila konkrétní návrh;

39.   zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla posílena práva cestujících, zejména těch, kteří cestují dálkovými autobusy;

40.   očekává návrh směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení mimo zaměstnání, který Komise předloží, a dokončí tak právní rámec pro ochranu proti diskriminaci, a zdůrazňuje, že je nutné respektovat pravomoci členských států v této oblasti;

Evropa jako světový partner

41.   domnívá se, že je nezbytné chápat úlohu EU v podpoře dodržování lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných jako nedílnou součást všech jejích politik a programů;

42.   vítá skutečnost, že pracovní program Komise zdůrazňuje nutnost pokračovat v procesu rozšiřování a považuje západní Balkán za prioritní oblast;

43.   bere na vědomí záměr Komise věnovat zvýšenou pozornost budoucnosti Kosova a očekává, že v závislosti na vývoji situace předloží další hodnocení a návrhy ohledně pomoci Kosovu ze strany EU;

44.   domnívá se, že černomořská synergie je důležitým prvním krokem k vypracování komplexní strategie pro tuto oblast, a vyzývá Komisi, aby připravila další konkrétní návrhy, včetně akčního plánu s konkrétními cíli a měřítky, které posílí spolupráci mezi EU a černomořskými státy;

45.   domnívá se, že transatlantická vazba je zásadní jak pro prosazování sdílených hodnot, tak pro obranu společných zájmů;

46.   v souvislosti s Blízkým východem zastává názor, že by EU kromě poskytování finančních prostředků pro účely ekonomického přežití a obnovy, zejména v Libanonu a Palestině, měla i nadále vyvíjet politické iniciativy s cílem posílit svou aktivní diplomatickou úlohu v oblasti;

47.   věří, že je třeba učinit další kroky směrem ke společné vnější energetické politice, aby byl pro všechny členské státy zajištěn přístup k udržitelným, bezpečným a konkurenceschopným dodávkám energie, a žádá Komisi, aby zaujala jednoznačný a konstruktivní přístup v rozhovorech s Ruskem;

48.   vyzývá Komisi, aby posílila meziregionální strategické partnerství mezi Evropskou unií, Latinskou Amerikou a karibskou oblastí, a vítá začlenění strategie EU–Afrika mezi priority Komise a zdůrazňuje nutnost zapojení parlamentů a občanské společnosti;

49.   zdůrazňuje potřebu soudržnosti rozvojové politiky EU; podtrhuje, že otázky rozvoje musí být zohledněny i v rámci ostatních evropských politik; vítá, že Komise hodlá zvážit využití nových cest k dosažení rozvojových cílů tisíciletí; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila příznivý vliv jejích rozvojových politik na budování míru;

50.   zdůrazňuje nutnost úspěšného uzavření kola jednání z Dohá; zdůrazňuje, že EU by rovněž měla posílit svou účast v budování nových ekonomik prostřednictvím dvoustranných nebo regionálních dohod o volném obchodu jakožto doplňkového nástroje v rámci mnohostranného přístupu, a požaduje, aby do těchto dohod byla začleněna ustanovení o dodržování základních pracovních norem; je přesvědčen o důležitosti komplexní nové strategie týkající se Číny; domnívá se, že obchod musí být volný a poctivý; vyzývá Komisi, aby zajistila silnější ochranu práv duševního vlastnictví a vynaložila veškeré úsilí na boj proti padělání;

Horizontální otázky

51.   vítá, že Komise hodlá do roku 2012 snížit administrativní zátěž podniků na úrovni EU i členských států o 25 %; vnímá toto jako hlavní prioritu, zejména u malých a středních podniků, pro nadcházející měsíce a jako zásadní příspěvek k dosažení lisabonských cílů; zdůrazňuje, že bude shora uvedené zohledňovat při posuzování návrhů právních předpisů; naléhavě žádá Komisi, aby předložila podrobnou zprávu o uplatňování svého akčního plánu, která bude obsahovat jasné a přehledné informace o dosažených cílech a ukazatelích, výsledcích základních měření a konkrétní návrhy pro následné oblasti, které jsou nejvhodnější pro další rychlé, udržitelné a hmatatelné snižování administrativních nákladů;

52.   podporuje Komisi v soustavném úsilí o zlepšení kvality právních předpisů EU; zdůrazňuje nutnost urychlit zjednodušování a konsolidaci právních předpisů EU a vynaložit větší úsilí na zdokonalení regulace a neprodlené a řádné provádění právních předpisů EU, při plném respektování výsadních práv Parlamentu; vyzývá k vytvoření silnějšího mechanismu pro sledování a vymáhání provádění právních předpisů EU v členských státech;

53.   podtrhuje, že zásada subsidiarity v podobě zakotvené ve Smlouvě o ES jednoznačně stanoví, že v oblastech, které nepatří do jeho výlučné působnosti, jedná Společenství pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy; zdůrazňuje, že nečinnost členských států sama o sobě působnost EU nezakládá;

54.   trvá na provádění nezávislých posouzení dopadů právních předpisů; domnívá se, že v kontextu legislativního procesu i v rámci zjednodušování právních předpisů musí být tato posouzení prováděna systematicky;

55.   konstatuje, že materiály obsažené v seznamu nevyřízených návrhů Komise, které mají být stáhnuty, jsou v každém případě zastaralé;

56.   žádá Komisi a Radu, aby Parlamentu poskytly nezbytný čas k předložení stanoviska o budoucím rozšiřování eurozóny;

57.   trvá na řádném provádění nového postupu projednávání ve výborech a na tom, aby byla v tomto ohledu zabezpečena práva Parlamentu; přikládá zvláštní význam postupům projednávání ve výborech v oblasti finančních služeb (Lamfalussyho postup), neboť u mnoha důležitých dokumentů probíhá v současné době dolaďování; zastává názor, že pro bezproblémové fungování finančního systému a prevenci finanční krize je nezbytné řádné uplatňování příslušného rámce; požaduje, aby byla plně respektována práva Parlamentu ve schválené podobě a aby byly uskutečňovány stávající dohody;

58.   se zájmem očekává výsledky postupu konzultace, který iniciovala Komise svým sdělením "Reformovat rozpočet, změnit Evropu" (SEK(2007)1188); požaduje, aby byl Parlament plně zapojen do přezkumu výdajů EU i systému vlastních zdrojů EU, jak stanoví prohlášení č. 3 o přezkumu finančního rámce připojené k interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení;

59.   za účelem dosažení kladného prohlášení o věrohodnosti ze strany Evropského účetního dvora by Komise měla provést technické přípravy a naléhavě vyzvat členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní prohlášení, jak bylo navrženo v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2003, 2004 a 2005, a považuje shrnutí výsledků kontrol dle odstavce 44 výše zmíněné interinstitucionální dohody pouze za první krok tímto směrem; očekává proaktivnější přístup komisaře zodpovědného za oblast transparentnosti a řádné správy; bere rovněž na vědomí, že Komise se cítí vázána nejvyššími normami řádného finančního řízení a je odhodlána je dodržet;

60.   vyzývá Komisi, aby neprodleně reformovala své postupy a aby více zapojila Parlament a jeho příslušné výbory do postupu výběru a jmenování ředitelů agentur; přijme nezbytná opatření s cílem zajistit důkladnější postup při výběru ředitelů agentur.

Komunikující Evropa

61.   naléhá na Komisi, aby středobodem evropského projektu učinila občany, což se jí podaří pouze v případě, že jim bude naslouchat, a aby zesílila své úsilí o vytvoření účinnější komunikační politiky, a umožnila tak občanům lépe porozumět činnostem EU a její účasti na řešení jejich problémů, s cílem připravit podmínky pro ratifikaci Lisabonské smlouvy a volby do Evropského parlamentu v roce 2009;

62.   vyzývá Komisi, aby jednoznačně stanovila, jakým způsobem hodlá uskutečnit obsah svých komunikačních priorit, zejména pokud se jedná o Lisabonskou smlouvu;

o
o   o

63.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí