Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0500/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 105k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Νομοθετικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εργασίας της για το 2008 (COM(2007)0640),

–   έχοντας υπόψη τη συμβολή των επιτροπών του Κοινοβουλίου, την οποία διαβίβασε στην Επιτροπή η Διάσκεψη των Προέδρων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας συνιστά σημαντικό μέσο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί στην επίτευξη των κύριων στρατηγικών στόχων της για την προώθηση της ευημερίας, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της ελευθερίας και μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα κριθεί από τα αποτελέσματα που θα επιτύχει στους τομείς αυτούς·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 θα είναι κομβικής σημασίας έτος για τη Συνθήκη της Λισαβόνας που θα κυρωθεί, ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να αντιστοιχούν στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   χαιρετίζει την στοχοθετημένη διάρθρωση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2008 και τις προσπάθειες της Επιτροπής για συνεχή βελτίωση του πολιτικού περιεχομένου του ετήσιου προγράμματος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, στο μέλλον να περιλαμβάνεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις δραστηριότητες της Επιτροπής·

2.   υποστηρίζει την κομβική σημασία που αποδίδεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2008 σε τομείς όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η αειφόρος ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η μετανάστευση, και την έμφαση στη βελτίωση της νομοθεσίας, την ορθή εφαρμογή και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου εταίρου· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης·

3.   υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας, τονίζοντας την αλληλεξάρτηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου για τη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου οικονομίας· παρακινεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να δεσμευθεί με ένα ισορροπημένο και προσανατολισμένο στην απόδοση κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας 2008-2010·

4.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για στήριξη της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας· εκτιμά ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στην εν λόγω Συνθήκη έχουν ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία και τη μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης και θα καταστήσουν την ΕΕ πιο δημοκρατική, φέρνοντάς την ακόμη πιο κοντά στους πολίτες·

5.   καλεί την Επιτροπή για το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, με γνώμονα το νέα μέσα που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας - επί παραδείγματι στα εθνικά κοινοβούλια - να εργασθούν για νέα προσέγγιση όσον αφορά την επικουρικότητα·

Ανάπτυξη και Απασχόληση

6.   επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για μια ευρωπαϊκή ατζέντα στην οποία η ευημερία και η αλληλεγγύη πράγματι αλληλοϋποστηρίζονται·

7.   καλεί την Επιτροπή, μετά την αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς, να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να επεκτείνει και να εμβαθύνει την εσωτερική αγορά ως μία ισχυρή, καινοτόμο και ανταγωνιστική αγορά· επιμένει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αναπτυχθεί μέσω του θεμιτού ανταγωνισμού, της κοινωνικής συνοχής και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών·

8.   καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και ιδίως για την εφαρμογή αποτελεσματικών ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για την προώθηση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά· ζητεί επειγόντως βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κανόνων στον τομέα των δημόσιων προμηθειών·

9.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει, για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, η βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, κυρίως προκειμένου να αποκτήσει μεγάλη αξιοπιστία η επισήμανση CE και να αντιμετωπισθεί η απομίμηση προϊόντων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εγγυάται τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ασφάλεια των προϊόντων, ιδιαίτερα εστιάζοντας την προσοχή της στην ασφάλεια των παιχνιδιών· παροτρύνει την Επιτροπή να αναδείξει την ύπαρξη νομοθετικών γκρίζων ζωνών, σε τομείς όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες· τονίζει με έμφαση ότι η επανεξέταση του κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να οδηγήσει σε ένα πιο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο· υποστηρίζει τη συντονισμένη προσέγγιση της Επιτροπής στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών της για την επεξεργασία κοινού πλαισίου αναφοράς για ένα συνεκτικότερο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων·

10.   συνιστά να εξετασθούν πολύ προσεκτικά και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την επιχειρηματική κοινότητα και τους καταναλωτές, οι δυνατότητες για ενίσχυση της ταχείας, αποτελεσματικής και δίκαιης επίλυσης των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθώς η απλούστερη πρόσβαση στα δικαστήρια έχει ζωτική σημασία για την προστασία του καταναλωτή σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία νέων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς·

11.   καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να μη θυσιάσει την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας θεωρώντας την τροχοπέδη για τον ανταγωνισμό, αλλά να σεβαστεί την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πυλώνων της στρατηγικής της Λισαβόνας· εκτιμά ότι οι σωστές επενδύσεις στη γνώση δημιουργούν μια περισσότερο ευημερούσα οικονομία η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, και να προστατεύσει καλύτερα τους εργαζομένους·

12.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της καταγραφής της κοινωνικής πραγματικότητας, να προσδιορίσει πρωτοβουλίες για την οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση· επιδοκιμάζει την επικείμενη προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας της ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης που αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αποσαφήνιση όσον αφορά την ενημέρωση, τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή, αλλά καλεί επιμόνως την Επιτροπή να ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και για την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων·

13.   χαιρετίζει θερμά την, από πλευράς Επιτροπής, ανακοίνωση νομοθετικής πρότασης για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία και ζητεί η πρόταση αυτή να υποβληθεί στις αρχές του 2008 για την υποστήριξη των ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να προχωρήσει σε θέσπιση νομοθετικής πρότασης σχετικά με την δέκατη τέταρτη οδηγία περί εταιρικής νομοθεσίας (μεταφορά της καταστατικής έδρας), τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η από μακρόν αναμενόμενη οδηγία θα καλύψει ένα κενό στην εσωτερική αγορά στον τομέα των εταιριών·

14.   υπογραμμίζει την ανάγκη για διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία προσιτού, ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος ευρεσιτεχνιών, που θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις και ερευνητικές προσπάθειες· παροτρύνει και τα τρία θεσμικά όργανα να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης πολιτικής συναίνεσης για πραγματική βελτίωση του συστήματος ευρεσιτεχνιών· υπενθυμίζει ότι η παραποίηση των προϊόντων, π.χ. των φαρμάκων, συνιστά μείζον πρόβλημα και επείγον θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

15.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει πρωτοβουλία όσον αφορά τη δημιουργία κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιριών, που θα ολοκλήρωνε τα επιτεύγματα μιας εσωτερικής αγοράς με θεμιτό ανταγωνισμό, οδηγώντας σε μεγαλύτερη διαφάνεια με το να δίδει τη δυνατότητα στις εταιρίες να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες εκτός της χώρας τους όσο και εντός αυτής, αυξάνοντας το διασυνοριακό εμπόριο και τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων· ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ευθύνη των κρατών μελών για τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή προληπτική εποπτεία, μεταξύ άλλων και των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· υπενθυμίζει τις σημαντικές συνέπειες που έχει η κρίση των υποθηκών στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές· αναμένει από την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση της προέλευσης και των συνεπειών αυτής της κρίσης, περιλαμβανομένης αξιολόγησης κινδύνου για τις ευρωπαϊκές αγορές· ζητεί αποτίμηση των εν ισχύι συστημάτων και μέσων προληπτικής εποπτείας στην Ευρώπη και επιμένει στη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, η οποία θα οδηγήσει σε σαφείς συστάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ικανότητά του να παρέχει ασφαλή μακροπρόθεσμα οικονομικά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

17.   θεωρεί ότι η αναθεώρηση της "δέσμης των τηλεπικοινωνιών" αποτελεί κομβική προτεραιότητα για το επόμενο έτος·

18.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη δημιουργία ελευθερωμένης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της ανάπτυξης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αγοράς φυσικού αερίου·

Αειφόρος Ευρώπη

19.   χαιρετίζει τις φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή και την ενθαρρύνει να τις αναπτύξει στο έπακρο· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ απασχόλησης/βιομηχανικής ανάπτυξης αφενός και ανάπτυξης/χρήσης καθαρών τεχνολογιών αφετέρου, εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία είναι ισχυρά και αποτελούν πιθανή πηγή για αυξημένη ανταγωνιστικότητα·

20.   ζητεί ένα εκτεταμένο και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης δεσμευτικών στόχων που θα παράσχουν στην επιχειρηματική κοινότητα την απαιτούμενη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, προκειμένου να λάβει ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών, με στόχο να τεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία που θα εγγυάται ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό μέλλον·

21.   επισημαίνει ότι οι δράσεις της Επιτροπής που παρατίθενται στο Πρόγραμμα Δράσης για την Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και το Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιομάζα δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 και επισημαίνει τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υπεσχημένων δράσεων· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της αμφότερα τα προγράμματα δράσης, βοηθώντας, ως εκ τούτου, την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής αποτελεσματικότητας· επισημαίνει τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχουν σε αυτό τα αειφόρα βιοκαύσιμα·

22.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αναζήτηση πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά τον "επιμερισμό των βαρών" που απαιτείται για την επίτευξη της κατά 20% μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, σε σύγκριση με το 1990· υποστηρίζει θερμά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και οι περιφέρειες για τη στήριξη των απαλλαγμένων από CO2 ενεργειακών πηγών·

23.   χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να δημοσιεύσει "Δέσμη για πράσινες μεταφορές", έχοντας όμως υπόψη ότι η αειφόρος κινητικότητα μέσα στην ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί με βάση τις αρχές της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

24.   υποστηρίζει τις δύο πρωτοβουλίες προτεραιότητας σχετικά με τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές· υποστηρίζει ότι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα μεταφοράς, ο οποίος αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο για τη δημιουργία ολοκληρωμένου, συνεκτικού και διατηρήσιμου συστήματος δικτύων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των εναέριων μεταφορών, που οδηγούν σε σημαντική μείωση του κόστους, των καθυστερήσεων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

25.   επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα δε την προβλεπόμενη νομοθετική πρόταση για την ποιότητα και την ασφάλεια της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων καθώς και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, που περιλαμβάνονται στη "δέσμη της υγείας", με στόχο την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών επιπέδων ασφάλειας του ασθενή και ποιότητας της φροντίδας· ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών, της ενημέρωσης των ασθενών, των δικαιωμάτων και της προστασίας των ασθενών και στην αντιμετώπιση των βασικών αιτίων των σπάνιων ασθενειών·

26.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη χάραξη συνεκτικής πολιτικής όσον αφορά τα επείγοντα περιστατικά στον τομέα της υγείας, τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, καθώς και την ενημέρωση των ασθενών· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της πρόληψης πανδημιών·

27.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον "υγειονομικό έλεγχο" της ΚΓΠ, ιδίως έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα ενός ανταγωνιστικού και περιβαλλοντικά αειφόρου αγροτικού τομέα και της αποτροπής της εγκατάλειψης της υπαίθρου καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης των καταναλωτών στον επισιτιστικό εφοδιασμό, αλλά επισημαίνει ότι η ακριβής φύση οιωνδήποτε μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων δεν πρέπει να καθορισθεί έως ότου το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο ολοκληρώσουν μια εμπεριστατωμένη συζήτηση σχετικά με την αρχική ανακοίνωση της Επιτροπής για τον "υγειονομικό έλεγχο'·

28.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ειδικές προτάσεις για τις συνέπειες και τους λεπτομερείς κανόνες του μοντέλου RMS (ανώτατη αειφόρος απόδοση), να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το σχέδιο οικολογικής σήμανσης και, το ταχύτερο δυνατό, πρόταση σχετικά με την απλούστευση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση του ελεγκτικού πλαισίου της ΚΑΠ·

29.   υποστηρίζει θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει Πράσινη Βίβλο για την ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο· εκτιμά ότι η έννοια της εδαφικής συνοχής, την οποία υιοθέτησε πρόσφατα η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της εν λόγω κοινοτικής πολιτικής·

30.   υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, κατά τη διάρκεια του 2008, περιεκτική στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετανάστευση

31.   εκτιμά ότι η κοινή πολιτική μετανάστευσης, χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου και ασύλου, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών με βάση κοινές αρχές αποτελούν τις δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος και συνιστούν καίριες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα σέβονται πλήρως, όσον αφορά ιδίως την ολοκλήρωση, τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ κρατών μελών και ΕΕ·

32.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρομετανάστευσης και ιδιαίτερα να εξετάσει την εφαρμογή του προγράμματος δράσης του Συμβουλίου 2005 για το θέμα αυτό· αναμένει από την Επιτροπή την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία για το 2008 και ζητεί περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του δικαιώματος αυτού στην ΕΕ·

33.   χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής για μια κοινή πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης, κοινά μέσα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και κοινή πολιτική ασύλου· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την πολιτική για την εκπαίδευση και την ένταξη, ώστε να καθιερωθεί σαφές και ασφαλές πλαίσιο για τους οικονομικούς μετανάστες, ιδίως τους ειδικευμένους εργαζόμενους, το οποίο θα αποσαφηνίζει τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους·

34.   θεωρεί ότι από 1ης Ιανουαρίου 2009 η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και υπενθυμίζει ότι το έτος 2008 θα είναι πολύ σημαντικό για την εφαρμογή και την επέκταση του κεκτημένου του Σένγκεν στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και η ακεραιότητα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει την ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στην ανάπτυξη αυτών των μέτρων·

35.   επισημαίνει ότι το Πρόγραμμα Εργασίας δεν μνημονεύει το μελλοντικό σύστημα EU PNR και ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να αυξηθεί, όπου χρειάζεται, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέσων προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να θεωρείται ως εμπόδιο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή οιουδήποτε τύπου ριζοσπαστικοποίησης, αλλά ως απαραίτητος μηχανισμός οικοδόμησης εμπιστοσύνης κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών αρχών·

Προτεραιότητα στους πολίτες

36.   φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να επισύρει την προσοχή των πολιτών στη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και συνεπώς του διαπολιτισμικού διαλόγου στο πλαίσιο μιας διευρυμένης Ένωσης· θεωρεί ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος πρέπει επίσης να ενισχυθεί εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων και να καταστεί γέφυρα ικανή να προαγάγει την αμοιβαία κατανόηση και, συνεπώς, να βοηθήσει στην πρόληψη ή την επίλυση κοινωνικών και ανθρωπίνων συγκρούσεων·

37.   επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2008 τονίζουν την πιθανή συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης σύμφωνα με τους στόχους της Λισαβόνας· λυπάται που αυτό δεν αντανακλάται σε μια ενιαία συγκεκριμένη πρόταση· θεωρεί ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να προστατεύονται από τα ειδικά περιεχόμενα ορισμένων προγραμμάτων κατά τη χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μέσω ειδικών και κατάλληλων συστημάτων φιλτραρίσματος·

38.   προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης που θα μπορεί να αντιδρά αμέσως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται στην έκθεση Barnier· ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση σε σχέση με το θέμα αυτό·

39.   επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών, ιδίως των επιβατών λεωφορείων μεγάλων αποστάσεων·

40.   προσβλέπει σε πρόταση της Επιτροπής για σημαντική οδηγία για την εφαρμογή της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης εκτός της εργασίας, που θα συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να είναι σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτό·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος

41.   εκτιμά ότι ο ρόλος της ΕΕ στον τομέα της προώθησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

42.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής τονίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η διαδικασία διεύρυνσης και θεωρεί ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν χώρο προτεραιότητας·

43.   επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και αναμένει να υποβάλει περαιτέρω αξιολογήσεις και προτάσεις σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης·

44.   εκτιμά ότι η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου αποτελεί πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ευρείας στρατηγικής για την περιοχή αυτή και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω ειδικές προτάσεις, περιλαμβανομένου σχεδίου δράσης με ειδικούς στόχους και κριτήρια αναφοράς, για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής του Ευξείνου Πόντου·

45.   εκτιμά ότι η υπερατλαντική συνεργασία αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα τόσο για την προαγωγή κοινών αξιών όσο και για την προάσπιση κοινών συμφερόντων·

46.   όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζει ότι, πέρα από την παροχή κονδυλίων για την οικονομική επιβίωση και την ανοικοδόμηση κυρίως του Λιβάνου και της Παλαιστίνης, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει πολιτικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ενεργό διπλωματικό της ρόλο στην περιοχή·

47.   εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη χάραξη κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια για όλα τα κράτη μέλη, και ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει σαφή και εποικοδομητική προσέγγιση στο διάλογο με τη Ρωσία·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διπεριφερειακή στρατηγική σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και χαιρετίζει τη συμπερίληψη της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής ως προτεραιότητας για την Επιτροπή, ενώ τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών·

49.   τονίζει την ανάγκη για πολιτική συνοχή όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα θέματα ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει νέες προσεγγίσεις για την εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας· παρακινεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές της πολιτικές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικοδόμηση της ειρήνης·

50.   τονίζει την ανάγκη για επιτυχή έκβαση του Γύρου της Ντόχα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να ενισχύσει τη δέσμευσή της απέναντι στις μείζονες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως στην Ασία, μέσω διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, ως συμπληρωματικού εργαλείου της πολυμερούς προσέγγισης, ζητώντας παράλληλα διατάξεις για την εφαρμογή των βασικών κανόνων εργασίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια συνολική νέα στρατηγική για την Κίνα· εκτιμά ότι το εμπόριο πρέπει να είναι ελεύθερο και δίκαιο· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ισχυρότερη προστασία στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης·

Οριζόντια ζητήματα

51.   χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η Επιτροπή στην επίτευξη του στόχου για μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, στις επιχειρήσεις μέχρι το 2012· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κομβική προτεραιότητα ιδίως για τις ΜΜΕ για τους επόμενους μήνες και ουσιώδη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας· επισημαίνει ότι προτίθεται να εξετάσει τις νομοθετικές προτάσεις υπ' αυτό το πρίσμα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερείς δείκτες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της με σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την επίτευξη στόχων, τον καθορισμό δεικτών, τα αποτελέσματα βασικών υπολογισμών και συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντικούς τομείς που ενδείκνυνται περισσότερο για μια περαιτέρω ταχεία, διατηρήσιμη και αισθητή μείωση των διοικητικών δαπανών·

52.   υποστηρίζει την Επιτροπή στις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να βελτιώσει την ποιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν η απλούστευση και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της νομοθεσίας, την ταχεία μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Κοινοβουλίου· ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και εκτέλεσης όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στα κράτη μέλη·

53.   επισημαίνει ότι η αρχή της επικουρικότητας όπως έχει περιληφθεί επί του παρόντος στη Συνθήκη ΕΚ, αναφέρει σαφώς ότι, στους τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δικαιούται να ενεργεί μόνο στον βαθμό που οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η μη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη δεν δημιουργεί αφ" εαυτής αρμοδιότητα για την ΕΕ·

54.   επιμένει στη διενέργεια ανεξάρτητων αξιολογήσεων των επιπτώσεων της νομοθεσίας· εκτιμά ότι αυτές πρέπει να διενεργούνται συστηματικά στο πλαίσιο μιας νομοθετικής διαδικασίας καθώς και στη διαδικασία για την απλούστευση της νομοθεσίας·

55.   επισημαίνει ότι οι φάκελοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Επιτροπής με τις εκκρεμούσες προτάσεις είναι ούτως ή άλλως ξεπερασμένοι·

56.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν στο Κοινοβούλιο τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις μελλοντικές διευρύνσεις της ευρωζώνης·

57.   επιμένει στην ορθή εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιτροπολογίας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες της επιτροπολογίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (διαδικασία Lamfalussy), που χρήζουν της μέγιστης δυνατής προσοχής, δεδομένου ότι ορισμένες βρίσκονται στη φάση του συντονισμού ακριβείας· υποστηρίζει ότι η ορθή εφαρμογή του πλαισίου έχει ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για την αποτροπή χρηματοπιστωτικής κρίσης· απαιτεί να γίνονται απολύτως σεβαστά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όπως έχουν συμφωνηθεί και να υλοποιηθούν οι παρούσες συμφωνίες·

58.   αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που κίνησε η Επιτροπή για τη "Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλάζοντας την Ευρώπη" (SEC(2007)1188)· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, τόσο για την αναθεώρηση των εξόδων της ΕΕ όσο και του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, όπως προβλέπεται στη Δήλωση αριθ. 3 της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

59.   εκτιμά ότι για την επίτευξη θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε τεχνική προετοιμασία και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκδώσουν εθνικές δηλώσεις, όπως προτείνεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή του 2003, 2004 και 2005· θεωρεί τις περιλήψεις λογιστικού ελέγχου, όπως ζητεί η παράγραφος 44 της διοργανικής συμφωνίας για το 2007-2013, μόνο ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή· αναμένει μια πιο δυναμική προσέγγιση από τον αρμόδιο Επίτροπο στον τομέα της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης· επισημαίνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι δεσμεύεται από τα υψηλότατα πρότυπα καλής δημοσιονομικής διαχείρισης·

60.  Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

60. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς χρονοτριβή τις διαδικασίες της και να φροντίσει για την ουσιαστικότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των αρμόδιων επιτροπών του στη διαδικασία επιλογής και διορισμού των διευθυντών των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υπάρξει μια ενδελεχέστερη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των υπηρεσιών·

61.   καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να θέσει τον πολίτη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο θα στεφθεί με επιτυχία μόνον εφόσον ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των Ευρωπαίων, και να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής, προκειμένου οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη δράση της ΕΕ και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των προβληματισμών τους, με στόχο την προετοιμασία της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας και των ευρωπαϊκών εκλογών το 2009·

62.   καλεί την Επιτροπή να αναφέρει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εφαρμόσει στην πράξη το περιεχόμενο των επικοινωνιακών της προτεραιοτήτων, και ιδιαίτερα την προτεραιότητα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

o
o   o

63.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου