Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0500/2007

Arutelud :

PV 11/12/2007 - 4

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 140kWORD 70k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta resolutsioon komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta (KOM(2007)0640);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi komisjonide panust, mille esimeeste konverents edastas komisjonile;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et iga-aastane õigusloome- ja tööprogramm on oluline vahend, mis võimaldab Euroopa Liidul tegutseda oma peamiste strateegiliste eesmärkide, nagu heaolu, solidaarsuse, julgeoleku ja vabaduse edendamine ning Euroopa ülemaailmse rolli tugevdamise saavutamise nimel; arvestades, et komisjoni tegevust hinnatakse nimetatud valdkondades saavutatud konkreetsete tulemuste põhjal;

B.   arvestades, et Lissaboni lepingu ratifitseerimine 2008. aastal on väga oluline, et see saaks jõustuda enne Euroopa Parlamendi valimisi;

C.   arvestades, et poliitilised prioriteedid peavad olema vastavuses kasutada olevate rahaliste vahenditega,

Üldised märkused

1.   tervitab komisjoni tööprogrammi keskendumist kindlatele eesmärkidele ning komisjoni jõupingutusi jätkata aastaprogrammi poliitilise sisu parandamist; nõuab sellega seoses tulevikus komisjoni algatuste esialgse ajakava lisamist;

2.   nõustub otsusega tähtsustada tööprogrammis majanduskasvu ja tööhõivet, säästvat arengut, kliimamuutust, energeetikat, rännet ning rõhuasetust paremale õigusloomele, õigusaktide korrektsele rakendamisele ja Euroopa rolli tugevdamisele maailmaareenil; palub siiski komisjonil olla ambitsioonikam oma algatustes põhiõiguste, vabaduse, õiguse ja sotsiaalse kaasatuse tagamiseks;

3.   rõhutab veel kord Lissaboni strateegia jõulise rakendamise tähtsust ja toonitab majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste edusammude vastastikust sõltuvust dünaamilise ja uuendusliku majanduse loomisel; ergutab komisjoni hakkama tegelema tasakaalustatud ja tulemustele suunatud ühenduse Lissaboni kavaga aastateks 2008–2010;

4.   tunneb heameelt komisjoni lubaduse üle toetada Lissaboni lepingu ratifitseerimist; usub, et Lissaboni lepingus sätestatud eesmärgid ja reformid on liidu tõrgeteta toimimise ja edasise arengu seisukohalt hädavajalikud ning aitavad muuta ELi demokraatlikumaks ja tuua seda kodanikele lähemale;

5.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles töötama üheskoos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega senisest suurema subsidiaarsuse nimel, arvestades uusi vahendeid, mida Lissaboni leping pakub näiteks liikmesriikide parlamentidele;

Majanduskasv ja tööhõive

6.   kordab nõudmist võtta vastu Euroopa tegevuskava, milles heaolu ja solidaarsus üksteist tõepoolest toetaksid;

7.   kutsub komisjoni üles suurendama pärast ühtse turu meetmete läbivaatamist jõupingutusi siseturu laiendamiseks ja süvendamiseks tugeva, uuendusliku ja konkurentsivõimelise turuna; rõhutab, et ühtset turgu saab arendada ainult ausa konkurentsi teel ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja tarbijakaitse kõrge taseme abil;

8.   kutsub komisjoni üles panema erilist rõhku teenuste direktiivi õigeaegsele ja järjekindlale rakendamisele ning eelkõige tõhusate ühtsete kontaktpunktide rakendamisele, et soodustada juurdepääsu ühtsele turule; nõuab tungivalt riigihangete eeskirjade tõhususe parandamist;

9.   rõhutab turujärelevalve tähtsust tarbijakaitse ja turuseire parandamiseks, et eelkõige suurendada CE-märgi usaldusväärsust ja võidelda võltsimise vastu; ergutab komisjoni jätkama tarbija õiguste tagamist tooteohutuse valdkonnas, keskendudes eriti mänguasjade ohutusele; nõuab, et komisjon kaotaks õiguslikult reguleerimata küsimused, nagu näiteks online-oksjonid; rõhutab vajadust vaadata läbi tarbijaid käsitlevad õigusaktid, et saavutada ühtsem õiguslik raamistik; toetab komisjoni koordineeritud lähenemist praeguses töös ühtsema Euroopa lepinguõiguse ühise tugiraamistiku nimel;

10.   soovitab uurida hoolikalt ja tihedas koostöös liikmesriikidega ettevõtjate ja tarbijate suhteid ning ettevõtjate ja tarbijate vaheliste konfliktide kiire, tõhusa ja õiglase lahendamise võimalusi, kusjuures tarbijate kaitsmiseks globaliseerunud keskkonnas on äärmiselt tähtis parem juurdepääs kohtutele; rõhutab sellele vaatamata, et nimetatud protsess ei tohi viia uute tõkete loomiseni vabale liikumisele siseturul;

11.   palub komisjonil tungivalt hoiduda Lissaboni strateegia sotsiaalse mõõtme ohverdamisest ettekäändel, et see halvab konkurentsivõimet, ning palub komisjonil austada tasakaalu Lissaboni strateegia eri sammaste vahel; on veendunud, et korralikud investeeringud teadmistesse loovad jõukama majanduse, mis suudaks võidelda selliste probleemidega nagu vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja töötus ning suudaks tagada töötajate parema kaitse;

12.   kutsub komisjoni sotsiaalse tegelikkuse hindamise raames esitama algatusi majanduslike ja sotsiaalsete heade juhtimistavade edendamiseks; tervitab seetõttu Euroopa töönõukogude direktiivi kavandatud peatset läbivaatamist, mille abil peaksid muutuma selgemaks teavitamise, konsulteerimise ja osalemisega seotud küsimused, kuid soovitab tungivalt pidada ennem nõua tööturu osapooltega; nõuab meetmete võtmist töö- ja eraelu paremaks ühitamiseks ning kõikide töötajate tervishoiu ja ohutuse parandamiseks;

13.   tervitab komisjoni teadaannet Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva õigusakti ettepaneku esitamise kohta ning palub esitada selle väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamiseks hiljemalt 2008. aasta keskpaigaks; väljendab kahetsust, et komisjon ei kavatse jätkata tööd õigusakti ettepanekuga, mis käsitleb neljateistkümnendat äriühinguõiguse direktiivi (registrijärgse asukoha muutmine), ning rõhutab samas, et see kauaoodatud direktiiv täidaks siseturul ettevõtjate osas esineva tühimiku;

14.   rõhutab vajadust intellektuaalomandi õiguste kaitse piisava taseme järele ning toetab algatust, mis hõlmab taskukohast, turvalist ja tõhusat patendisüsteemi, mis pakuks stiimuleid investeeringuteks ja teadusuuringute läbiviimiseks; nõuab tungivalt, et kõik kolm institutsiooni teeksid koostööd, et saavutada poliitiline konsensus patendisüsteemi tõelise parandamise suhtes; tuletab meelde, et võltsimine, sh ravimite võltsimine, kujutab endast pakilist probleemi, mis puudutab kogu Euroopat;

15.   väljendab kahetsust, et komisjon ei kavatse esitada algatust ühise konsolideeritud ettevõtte tulumaksu baasi kohta, mis aitaks viia lõpule ausa konkurentsiga siseturu loomise, tuues kaasa suurema läbipaistvuse, võimaldades äriühingutel tegutseda välismaal samade eeskirjade järgi nagu kodumaal ning suurendades piiriülest kaubandust ja konkurentsi liikmesriikide vahel investeeringute pärast; rõhutab samal ajal, et ettevõte tulumaksu määra kindlaksmääramine kuulub liikmesriikide pädevusse;

16.   palub komisjonil esitada ettepanekuid, mis aitaks tõhusalt parandada usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetavat järelevalvet, sealhulgas riskifondide ja reitinguagentuuride suhtes; tuletab meelde Ameerika Ühendriikide kõrge riskiastmega hüpoteeklaenude kriisi tagajärgi Euroopa finantsturgudele; ootab, et komisjon teostaks põhjaliku analüüsi kõnealuse kriisi põhjuste ja tagajärgede, sealhulgas Euroopa turgude riskianalüüsi kohta; nõuab hinnangu andmist Euroopas praegu usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetavale järelevalvele ning rõhutab vajadust tihedalt konsulteerida Euroopa Parlamendiga, et jõuda selgete soovitusteni, kuidas parandada finantssüsteemi stabiilsust ja selle suutlikkust pakkuda turvalisi pikaajalisi investeerimisvõimalusi Euroopa ettevõtetele;

17.   peab telekommunikatsiooni käsitleva paketi läbivaatamist järgmise aasta peamiseks prioriteediks;

18.   tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle luua liberaalne ja ühtlustatud energia siseturg; on ühtlasi seisukohal, et vahet tuleks teha elektrienergiaturu ja gaasituru arengu vahel;

Säästlik Euroopa

19.   tervitab komisjoni auahneid ettepanekuid kliimamuutuste kohta ja ergutab komisjoni neid täielikult ellu viima; palub komisjonil parandada koostoimet ühelt poolt tööhõive ja tööstuse arengu ning teiselt poolt keskkonnasäästlike tehnoloogiate väljatöötamise ja kasutamise vahel, kuna need valdkonnad täiendavad teineteist suurel määral ja see võimaldab tõsta konkurentsivõimet;

20.   nõuab üldise ja kõikehõlmava õigusliku raamistiku vastuvõtmist taastuvenergia edendamiseks ja kasutamiseks ELis, nii et seataks siduvaid eesmärke, mis annavad ettevõtjatele taastuvenergia sektorisse investeerimise suhtes ratsionaalsete otsuste tegemiseks vajaliku pikaajalise kindluse, et suunata Euroopa Liit puhtama, turvalisema ja konkurentsivõimelisema energiaga tuleviku suunas;

21.   märgib, et energiatõhususe tegevuskavas ja biomassi tegevuskavas loetletud komisjoni meetmed ei sisaldu komisjoni tööprogrammis ning lubatud meetmete elluviimisel esineb olulisi viivitusi; kutsub komisjoni üles võtma mõlemat tegevuskava täiel määral arvesse, aidates nõnda ELil saavutada taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärke; rõhutab seoses sellega olulist panust, mida võivad pakkuda säästvad biokütused;

22.   tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle saavutada poliitiline kokkulepe kohustuste õiglase jagamise kohta, mis eeldavad kasvuhoonegaaside vähendamist 20 % võrra 2020. aastaks 1990. aastaga võrreldes; pooldab ELi ning liikmesriikide ja piirkondade suurendatud jõupingutusi süsinikdioksiidivabade energiaallikate arengu toetamiseks;

23.   tervitab komisjoni kava avaldada keskkonnasäästliku transpordi pakett, pidades silmas, et säästev liikuvus ELis tuleb saavutada kooskõlas võitlusega kliimamuutuse vastu;

24.   toetab kaht prioriteetset algatust mere- ja õhutranspordi valdkonnas; tuletab meelde, et lähimeresõidu halduslik lihtsustamine on tähtis eeltingimus selle transpordiharu reaalsele arengule, kuna see on otseselt seotud integreeritud, ühtse ja kestva võrgustiku loomisega; tunneb heameelt õhutranspordi juhtimise tõhustamist edendavate ettepanekute üle, muuhulgas kulude, hilinemiste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks;

25.   tervitab komisjoni algatusi rahvatervise valdkonnas, eriti kavandatavat elundidoonorluse ja elundite siirdamise kvaliteeti ja ohutust käsitlevat õigusloome ettepanekut, ning esitatud nõukogu soovitust tervishoiuteenuste kaudu leviva nakkusohu kohta, mis sisaldub tervishoiupaketis, mille eesmärk on tagada patsiendi ohutuse kõrgeim võimalik tase ja ravi kvaliteet; palub komisjonil aidata kaasa patsiendi turvalisuse ja teavitamise parandamisele ning tema õiguste ja kindlustunde suurendamisele ning haruldaste haiguste põhjuste vastasele võitlusele;

26.   palub komisjonil tõhustada jõupingutusi, et töötada välja ühtne poliitika seoses eriolukordadega tervishoiusektoris, puudega inimestega, krooniliste haigustega ning patsientidele edastatava teabega; kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu pandeemiateks valmisolekule;

27.   avaldab heameelt komisjoni teatise üle ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise (nn tervisekontrolli) kohta, eelkõige seoses konkurentsivõimelisele ja keskkonnasõbralikule põllumajandussektorile omistatud tähtsuse, maapiirkondade elanike vähenemise ärahoidmise ning tarbijate toiduainetega varustamise tagamisega, kuid rõhutab, et meetmete täpset laadi ei tuleks kindlaks määrata enne, kui Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu on viinud lõpule põhjaliku arutelu komisjoni algse läbivaatamist käsitleva teatise üle;

28.   kutsub komisjoni üles tegema konkreetse ettepaneku maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudeli mõju ja üksikasjalike eeskirjade kohta, pakkuma välja konkreetseid õigusloomega seotud ettepanekuid ökomärgisesüsteemi kohta ning esitama võimalikult kiiresti ettepanekut nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) lihtsustamise kohta, eriti ühise kalanduspoliitika kontrollraamistiku ümbersõnastamiseks ja tõhustamiseks tehtava töö käigus;

29.   toetab innukalt komisjoni algatust esitada roheline raamat Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nagu Euroopa Parlament seda taotles; usub, et hiljuti Lissaboni lepinguga kinnitatud territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste on ühenduse selle poliitika arengu keskmes;

30.   rõhutab, kui vajalik on ELi Läänemere strateegia, ning kutsub komisjoni üles esitama Läänemere piirkonna kõikehõlmava ELi strateegia 2008. aastal jooksul;

Ühtne lähenemisviis rändele

31.   usub, et ühtne rände-, viisa- ja varjupaigapoliitika ning ühtsete põhimõtete alusel toimuv sisserändajate tõhus majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline lõimimine on ühe mündi kaks külge ja kujutavad endast olulist väljakutset, tunnustades samas täielikult pädevuse jaotust, eriti seoses lõimumisega, liikmesriikide ja EL vahel;

32.   kutsub komisjoni üles tugevdama inimkaubanduse ja ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise meetmeid ja uurima eelkõige nõukogu 2005. aasta tegevuskava elluviimist selles osas; ootab komisjonilt 2008. aastal avaldatavat hinnangut vaba liikumise direktiivi rakendamise kohta ning palub täiendavaid meetmeid selle õiguse täieliku kohaldamise tagamiseks ELis;

33.   tervitab komisjoni uuendatud kohustust arendada ühist rändepoliitikat, kaitsta välispiire ühiste vahenditega ja arendada ühist varjupaigapoliitikat; kutsub komisjoni üles parandama senisest veelgi rohkem haridus- ja lõimumispoliitikat, et luua majanduslikel eesmärkidel saabuvate sisserändajate ja eelkõige oskustööliste jaoks selge ja kindel raamistik, mille abil täpsustada nende õigusi ja kohustusi;

34.   on seisukohal, et alates 1. jaanuarist 2009 muudab Lissaboni leping oluliselt institutsioonilist raamistikku seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga, ning tuletab meelde, et 2008. aasta on väga oluline verstapost Schengeni acquis'i rakendamisel ja selle laiendamisel ELi uutesse liikmesriikidesse; rõhutab, et süsteemi tõrgeteta toimimise ja ELi välispiiride terviklikkuse tagamiseks tuleb võtta rangeid meetmeid; kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa Parlamenti ning liikmesriikide parlamente täiel määral asjaomaste normide ettevalmistamisse;

35.   märgib, et tööprogrammis ei mainita ELi tulevast reisijate registrit (PNR), ning nõuab Euroopa tasandil paremat operatiivkoostööd terrorismivastases võitluses ning võimaluse korral Euroopa Parlamendi suuremat kaasamist; rõhutab, et tõhusaid ja jõustatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ei tohi käsitleda takistusena terrorismi- ja muude radikaalsusvormide vastases võitluses, vaid vältimatute ja usaldust suurendavate meetmetena õiguskaitseorganite vahelises teabevahetuses;

Kodanike esikohale seadmine

36.   on seisukohal, et komisjon peaks jätkuvalt juhtima kodanike tähelepanu kultuurilise mitmekesisuse tähtsusele ja sellest tulenevalt kultuuridevahelisele dialoogile laienenud Euroopa Liidus; on seisukohal, et kultuuridevahelist dialoogi tuleks tugevdada ka väljaspool Euroopa piire ning sellest peaks saama sild, mis võimaldab vastastikust mõistmist ja aitab seeläbi ära hoida või lahendada sotsiaalseid ja inimestevahelisi konflikte;

37.   märgib, et komisjoni 2008. aasta prioriteetides rõhutatakse elukestva õppe võimalikku panust tööhõive määrade suurendamisel ja teadmistepõhise ühiskonna väljaarendamisel vastavalt Lissaboni eesmärkidele; peab kahetsusväärseks, et see ei kajastu üheski konkreetses ettepanekus; on seisukohal, et alaealisi tuleks Interneti ja uute tehnoloogiate kasutamisel kaitsta mõnede programmide eriomase sisu eest spetsiaalsete ja asjakohaste filtreerimissüsteemide abil;

38.   teeb ettepaneku luua Euroopa üksus, mis suudaks kohe reageerida õnnetuste korral, nagu oli tehtud ettepanek Barnier' aruandes; palub komisjonil sõnastada sellekohane konkreetne ettepanek;

39.   rõhutab vajadust tugevdada reisijate, eriti pikamaa bussiliinidel sõitvate reisijate õigusi;

40.   jääb ootama komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv, mille abil viia ellu tööhõivevälise võrdse kohtlemise põhimõte, et täiendada diskrimineerimise vastase võitluse õigusraamistikku, rõhutades siiski, et liikmesriikide pädevust nendes küsimustes tuleb austada;

Euroopa üleilmse partnerina

41.   arvab, et ELi rolli inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava põhimõtete austamise edendamisel tuleb vaadelda kui ELi poliitika ja programmide lahutamatut osa;

42.   tervitab asjaolu, et komisjoni töökavas rõhutatakse vajadust jätkata laienemisprotsessi ning peab Lääne-Balkani piirkonda selles suhtes esmatähtsaks;

43.   märgib ära komisjoni kavatsuse pöörata erilist tähelepanu Kosovo tulevikule ning on valmis esitama vastavalt olukorra arengule uusi hinnanguid ja ettepanekuid EU abi kohta Kosovole;

44.   on arvamusel, et Musta mere sünergia on tähtis esimene samm selle piirkonna suhtes rakendatava laiaulatusliku strateegia väljatöötamisel, ning kutsub komisjoni üles edasi arendama konkreetseid ettepanekuid, sealhulgas tegevuskava, mis sisaldab konkreetseid eesmärke ja võrdluskriteeriume, mis edendavad ELi ja Musta mere piirkonna riikide vahelist koostööd;

45.   peab Atlandi-üleseid sidemeid äärmiselt oluliseks nii ühiste väärtuste edendamise kui ka ühiste huvide kaitsmise seisukohast;

46.   on Lähis-Ida küsimustes seisukohal, et EL peaks lisaks vahendite eraldamisele Liibanoni ja Palestiina majanduslikuks enesesäilitamiseks ja taastamiseks jätkama poliitilisi algatusi, et suurendada oma diplomaatilist rolli piirkonnas;

47.   usub, et astuda tuleks järgmisi samme ühise energiaalase välispoliitika suunas, et tagada kõikide liikmesriikide juurdepääs säästvale, turvalisele ja konkurentsivõimelisele energiale, ning palub komisjonil võtta Venemaaga suhetes selge ja konstruktiivne hoiak;

48.   palub komisjonil tugevdada kahepoolset strateegilist partnerlust Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna vahel, ning tervitab selles kontekstis ELi-Aafrika strateegia lisamist programmi kui komisjoni prioriteeti, rõhutades vajadust suurendada parlamentide ja kodanikuühiskondade osalust;

49.   rõhutab vajadust poliitilise sidususe järele ELi arengupoliitikas; rõhutab, et arenguküsimusi tuleb võtta arvesse teiste Euroopa poliitikavaldkondade raames; tervitab komisjoni kavatsust uurida uusi võimalusi aastatuhande arengueesmärkide rakendamiseks; ergutab komisjoni tagama, et tema arengupoliitikal oleks positiivne mõju rahu tagamisele;

50.   rõhutab vajadust viia Doha vooru läbirääkimised edukalt lõpule; toonitab, et EL peab suurendama oma seotust peamiste areneva majandusega riikidega, sõlmides mitmepoolse lähenemise täiendava vahendina kahepoolseid ja piirkondlikke vabakaubanduslepinguid, nõudes sealjuures siiski põhiliste töönormide järgimist; peab uut laiapõhjalist Hiina-strateegiat oluliseks; on seisukohal, et kaubandus peab olema vaba ja õiglane; kutsub komisjoni tagama tugevamat intellektuaalomandi õiguste kaitset ning tegema kõik võimalik, et võidelda võltsimise vastu;

Horisontaalsed küsimused

51.   tunneb seetõttu heameelt komisjoni otsusekindluse üle vähendada ELi ja liikmesriikide tasandil ettevõtete halduskoormust 2012. aastaks 25 % võrra; peab seda järgmistel kuudel peamiseks prioriteediks, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes, ja oluliseks panuseks Lissaboni eesmärkide saavutamisel; rõhutab, et õigusakti ettepanekud vaadatakse läbi selles valguses; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks oma tegevuskava rakendamise kohta üksikasjaliku tulemustabeli, mis sisaldaks selget ja täpset teavet saavutatud sihtmärkide, väljatöötatud näitajate ja lähteolukorra mõõtmiste tulemuste kohta ning asjaomaseid valdkondi puudutavaid konkreetseid ettepanekuid, mis on sobivaimad halduskulude edasiseks kiireks, jätkusuutlikuks ja tuntavaks vähendamiseks;

52.   toetab komisjoni jätkuvaid jõupingutusi ELi õigusloome parandamiseks; rõhutab vajadust kiirendada ELi õigusaktide lihtsustamist ja konsolideerimist ning teha rohkem jõupingutusi parema õigusliku reguleerimise, ELi õigusaktide kiire ülevõtmise ja korrektse rakendamise alal, pidades täiel määral silmas Euroopa Parlamendi nõudmisi; nõuab rangemat järelevalve- ja täitemehhanismi Euroopa õigusaktide rakendamiseks liikmesriikides;

53.   rõhutab, et subsidiaarsuse põhimõte praegu EÜ asutamislepingus sätestatud kujul kinnitab selgelt, et valdkondades, mis ei kuulu ühenduse ainupädevusse, võtab ühendus meetmeid ainult siis, kui liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke; rõhutab, et liikmesriigi loobumine meetme võtmisest ei loo iseenesest EL pädevust;

54.   nõuab õigusaktide mõju sõltumatut hindamist; arvab, et mõju tuleb hinnata süstemaatiliselt nii õigusloomeprotsessi kui ka õigusaktide lihtsustamise raames;

55.   märgib, et tagasivõetavate ettepanekute nimekirjas sisalduvad ettepanekud on igal juhul iganenud;

56.   palub komisjonil ja nõukogul anda Euroopa Parlamendile piisavalt aega oma seisukoha esitamiseks euroala tulevase laienemise kohta;

57.   nõuab uue komiteemenetluse nõuetekohast rakendamist ning sellega seonduvate Euroopa Parlamendi õiguste kaitsmist; omistab erilist tähtsust komiteementlusele finantsteenuste valdkonnas (Lamfalussy menetlus), kuna mitmed olulised teemad on selle menetlusega ettenähtud erinevatel tasanditel viimistlusjärgus; on seisukohal, et raamistiku korrektne kohaldamine on finantssüsteemi tõrgeteta toimimiseks ja finantskriisi ärahoidmiseks väga oluline; nõuab, et täiel määral arvestataks parlamendi ülalnimetatud õigustega ja olemasolevad kokkuleppeid järgitaks;

58.   ootab huviga, milliseid tulemusi annab konsulteerimine, mille komisjon algatas eelarve reformimise ja Euroopa muutmise kohta (SEK(2007)1188); nõuab Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist nii ELi kulude kui ka ELi omavahendite süsteemi läbivaatamisse, mis on ette nähtud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 3. deklaratsioonis finantsraamistiku läbivaatamise kohta;

59.   on seisukohal, et kontrollikojalt positiivse kinnitava avalduse saamiseks peaks komisjon võtma ette tehnilised ettevalmistused ja ergutama liikmesriike andma riiklikke kinnitusi, nagu soovitatakse Euroopa Parlamendi 2003., 2004. ja 2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides; peab seetõttu institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 44 nõutud auditi kokkuvõtteid alles esimeseks sammuks selles suunas; ootab läbipaistvuse ja juhtimise valdkonna vastutavalt volinikult ennetavamat lähenemisviisi; märgib lisaks, et komisjon tunneb, et on kohustatud järgima usaldusväärse finantsjuhtimise kõrgemaid standardeid;

60.   kutsub komisjoni üles viivitamatult reformima oma menetlusi ning kaasama Euroopa Parlamenti ja tema pädevaid komisjone tihedamalt ametite direktorite valiku- ja ametisse nimetamise protsessi; võtab vajalikud meetmed, et ametite direktorite valikuprotsess muutuks põhjalikumaks.

Euroopa-alane teavitamine

61.   palub komisjonil asetada kodanik Euroopa Liidu tegevuse keskmesse – mis on võimalik ainult eurooplaste muredele suurema tähelepanu pööramise abil – ja suurendada jõupingutusi tõhusama kommunikatsioonipoliitika arendamiseks, et aidata kodanikel paremini aru saada ELi tegevusest ja rollist nende murede lahendamisel, valmistades seeläbi ühtlasi ette Lissaboni lepingu ratifitseerimist ja 2009. aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi;

62.   kutsub komisjoni üles väljendama selgelt, kuidas ta kavatseb viia ellu oma teabevahetuse prioriteete, eriti seoses Lissaboni lepinguga;

o
o   o

63.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika