Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0500/2007

Debatai :

PV 11/12/2007 - 4

Balsavimas :

PV 12/12/2007 - 6.1

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 302kWORD 83k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m.
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos teisėkūros ir darbo programos 2008 m.

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos (COM(2007)0640),

–   atsižvelgdamas į Parlamento komitetų pastabas, kurias Komisijai perdavė pirmininkų sueiga,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi metinė teisėkūros ir darbo programa yra svarbi priemonė, padedanti Europos Sąjungai sutelkti savo dėmesį siekiant pagrindinių strateginių tikslų didinti gerovę, stiprinti solidarumą, saugumą ir laisvę bei kuriant įtakingesnę Europą pasaulyje, kadangi apie Komisiją bus sprendžiama pagal rezultatus šiose srityse,

B.   kadangi labai svarbu, kad 2008 m. Reformų sutartis būtų ratifikuota, kad ji galėtų įsigalioti iki Parlamento rinkimų,

C.   kadangi politiniai prioritetai turi atitikti turimus finansinius išteklius,

Bendrosios pastabos

1.   palankiai vertina aiškią Komisijos darbo programos struktūrą ir Komisijos pastangas toliau gerinti jos politinį turinį; šiuo atžvilgiu prašo ateityje įtraukti orientacinius Komisijos iniciatyvų įgyvendinimo terminus;

2.   pritaria, kad darbo programoje didžiausias dėmesys būtų skiriamas augimui ir darbo vietoms, tvariam vystymuisi, klimato kaitai, energetikai, migracijai ir pabrėžiamas geresnis reglamentavimas, teisingas įgyvendinimas bei Europos kaip pasaulio partnerės vaidmens stiprinimas; vis dėlto prašo Komisijos būti ambicingesnei imantis iniciatyvų užtikrinti pagrindines teises, laisvę, teisingumą ir socialinę įtrauktį;

3.   dar kartą pabrėžia aktyvaus Lisabonos strategijos įgyvendinimo svarbą ir akcentuoja, kad kuriant dinamišką ir naujovėmis pagrįstą ekonomiką pažanga ekonomikos srityje labai priklauso nuo pažangos socialinėje bei aplinkos apsaugos srityse ir atvirkščiai; taigi ragina Komisiją dalyvauti rengiant suderintą ir į tikslą orientuotą Bendrijos Lisabonos programą 2008–2010 m.;

4.   džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu remti Reformų sutarties ratifikavimą; mano, kad toje sutartyje numatyti tikslai ir reformos yra svarbios tinkamam Sąjungos veikimui ir būsimam vystymuisi ir šios sutarties dėka ji taps demokratiškesnė ir artimesnė piliečiams;

5.   ragina Komisiją ir Tarybą kurti naują subsidiarumo kultūrą kartu su Europos Parlamentu bei valstybių narių parlamentais, atsižvelgiant į naujas Reformų sutartyje numatytas priemones, pvz., skirtas nacionaliniams parlamentams;

Augimas ir darbo vietos

6.   dar kartą ragina rengti europinę darbotvarkę, kurioje klestėjimas ir solidarumas iš tiesų vienas kitą papildytų;

7.   ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo vienos bendros rinkos peržiūrą, paspartinti pastangas siekiant išplėsti ir sustiprinti vidaus rinką kaip stiprią, naujovišką ir konkurencingą rinką; primygtinai reikalauja vystyti bendrą rinką vadovaujantis sąžiningos konkurencijos, socialinės sanglaudos ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principais;

8.   ragina Komisiją ypač didelį dėmesį skirti tam, kad Paslaugų direktyva būtų laiku ir nuosekliai įgyvendinta, ir visų pirma įgyvendinti veiksmingų kontaktinių centrų principą, kad būtų skatinama prieiga prie vienos bendros rinkos; ragina padidinti viešųjų pirkimų taisyklių veiksmingumą;

9.   pabrėžia, kad siekiant geresnės vartotojų apsaugos svarbu pagerinti rinkos priežiūrą, ypač siekti, kad ženklinimas "CE" ženklu būtų labai patikimas, ir išspręsti klastočių klausimą; ragina Komisiją ir toliau siekti užtikrinti vartotojų teises produktų saugos srityje, skiriant ypatingai daug dėmesio žaislų saugai; ragina Komisiją siekti daugiau aiškumo vadinamojoje pilkojoje teisėkūros srityje, pvz., internetinių aukcionų sferoje; pabrėžia poreikį persvarstyti vartotojų srities Bendrijos acquis, kad teisinė sistema taptų nuoseklesnė; pritaria suderintam požiūriui, kurio Komisija laikosi rengdama nuoseklesnės Europos sutarčių teisės bendrą pagrindų sistemą;

10.   ragina labai atidžiai ir artimai bendradarbiaujant su valstybių narių verslo ir vartotojų visuomene patikrinti būdus, kuriais galima būtų siekti greitai, veiksmingai ir teisingai spręsti ginčus tarp verslo įmonių ir vartotojų, nes paprastesnė galimybė kreiptis į teismus būtina siekiant apsaugoti vartotojus globalioje aplinkoje; tačiau pabrėžia, kad šis procesas neturėtų sukurti naujų kliūčių laisvam judėjimui vidaus rinkoje;

11.   ragina Komisiją neatsisakyti socialinių Lisabonos strategijos aspektų ir nemanyti, kad jie yra kliūtis konkurencingumui, tačiau prašo Komisijos laikytis įvairių jos ramsčių pusiausvyros; mano, kad tinkamai investuojant į žinias būtų galima sukurti labiau klestinčią ekonomiką, kuri galėtų kovoti su tokiomis problemomis kaip skurdas, socialinė atskirtis ir nedarbas ir kuri galėtų užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą;

12.   ragina Komisiją atliekant "Socialinės tikrovės apžvalgą" sukurti daugiau konkrečių iniciatyvų, skirtų piliečių gerovei kurti ir ekonomikos valdymui gerinti; džiaugiasi neišvengiamai siūlomais Europos darbų tarybos direktyvos pakeitimais, kurie turėtų paaiškinti informavimo, konsultacijų ir dalyvavimo nuostatas, tačiau primygtinai ragina Komisiją iš anksto pasitarti su socialiniais partneriais; prašo imtis priemonių, skirtų šeimos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir sveikatos bei darbuotojų saugos sritims skatinti ;

13.   labai džiaugiasi Komisijos pranešimu apie teisėkūros pasiūlymą dėl Europos privačių bendrovių ir ragina pateikti šį pasiūlymą 2008 m. pradžioje siekiant paremti MVĮ; apgailestauja, kad Komisija neketina teikti teisės akto pasiūlymo dėl Keturioliktosios bendrovių teisės direktyvos (registruotos buveinės perkėlimas), ir pabrėžia, kad ši ilgai laukta direktyva užpildytų su įmonėmis susijusią spragą vidaus rinkoje;

14.   pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės apsaugos lygį, ir palaiko iniciatyvą kurti prieinamą, saugią ir veiksmingą patentų sistemą, kuri teiktų paskatas investuoti ir vykdyti tyrimus; ragina visas tris institucijas bendradarbiauti siekiant politinio susitarimo dėl tinkamo patentų sistemos pagerinimo; primena, kad produktų, pavyzdžiui vaistų, padirbinėjimas yra didelė problema Europoje, kuri turi būti nedelsiant sprendžiama;

15.   apgailestauja, kad Komisija neketina teikti iniciatyvos dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės sukūrimo, kuri vainikuotų vidaus rinkos pasiekimus, padėdama sukurti sąžiningą konkurenciją, kuri lemtų didesnį skaidrumą ir sudarytų sąlygas įmonėms vykdyti veiklą pagal tas pačias taisykles savo šalyje ir užsienyje, paskatintų tarpvalstybinę prekybą ir konkurenciją bei pritrauktų investicijas; taip pat pabrėžia, kad valstybės narės atsakingos už įmonių mokesčių tarifų nustatymą;

16.   ragina Komisiją teikti pasiūlymus, kuriuose būtų numatoma, kaip veiksmingai pagerinti Europos riziką ribojančios priežiūros, ypač dėl rizikos draudimo fondus, reitingo agentūras; primena skaudžias JAV paskolų rinkos krizės pasekmes Europos finansų rinkoms; tikisi, kad Komisija paruoš nuoseklią šios krizės priežasčių ir pasekmių analizę, įskaitant Europos rinkų rizikos vertinimą; prašo įvertinti esamas Europos riziką ribojančios priežiūros sistemas ir priemones ir primygtinai prašo dažnai konsultuotis su Parlamentu siekiant parengti aiškias rekomendacijas, kaip padidinti finansinės sistemos stabilumą ir sustiprinti jos gebėjimą užtikrinti saugų ilgalaikį Europos verslo įmonių finansavimą;

17.   mano, kad vadinamojo telekomunikacijų paketo persvarstymas yra svarbiausias ateinančių metų prioritetas;

18.   sveikina Komisijos įsipareigojimą sukurti visiškai liberalizuotą ir tikrą energijos vidaus rinką; mano, kad reikėtų atskirti elektros energijos rinkos evoliuciją nuo dujų rinkos;

Tvari Europa

19.   sveikina Komisiją, numačiusią plataus užmojo pasiūlymus dėl klimato kaitos ir ragina ją juos visus įvykdyti; prašo Komisijos stiprinti užimtumo ir pramonės vystymo bei plėtros ir švarių technologijų naudojimo sinergiją, kadangi viena kitą papildančios sritys sukuria stiprų didesnio konkurencingumo potencialą;

20.   ragina parengti išsamų teisinį pagrindą siekiant remti ir naudoti atsinaujinančią energiją ES, įskaitant privalomuosius tikslus, kurie padės verslo bendruomenei suteikti ilgalaikį stabilumą, reikalingą priimti protingus sprendimus dėl investicijų į atsinaujinančios energetikos sektorių bei nukreipti Europos Sąjungą švaresnės, saugesnės ir konkurencingesnės energetikos ateities keliu;

21.   pažymi, kad Energijos naudojimo efektyvumo veiksmų plane ir Biomasės veiksmų plane išdėstyti Komisijos veiksmai neįtraukti į darbo programą ir atkreipia dėmesį į tai, kad smarkiai vėluojama įgyvendinti pažadėtus veiksmus; ragina Komisiją atsižvelgti į abu veiksmų planus, ir taip padėti Europos Sąjungai siekti atsinaujinančios energijos ir energijos naudojimo efektyvumo tikslų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia tvaraus biokuro naudojimo svarbą;

22.   sveikina Komisijos įsipareigojimą pasiekti politinį susitarimą dėl naštos pasidalijimo, kuris reikalingas norint 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 2020 m. palyginti su 1990 m.; tvirtai palaiko sustiprintas ES ir jos valstybių narių bei regionų pastangas remti CO2 neišmetančių energijos šaltinių naudojimą;

23.   sveikina Komisijos planą paskelbti "Žaliojo transporto paketą", turėdamas omenyje, kad turi būti užtikrintas tvarus judumas ES atsižvelgiant į kovą su klimato kaita;

24.   remia abi prioritetines iniciatyvas jūrų transporto ir oro transporto srityse; primena, kad trumpųjų nuotolių laivybos administracinių procedūrų supaprastinimas yra svarbus pirminis faktorius siekiant iš tiesų plėtoti šios rūšies transportą, kuris yra pagrindinė sąsaja kuriant integruotą, nuoseklią ir tvarią tinklų sistemą; džiaugiasi įvairiais pasiūlymais, kurie padeda skatinti veiksmingesnį oro transporto valdymą, dėl kurio labai sumažėja sąnaudos, vėlavimai ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas;

25.   palankiai vertina Komisijos iniciatyvas visuomenės sveikatos srityje, ypač numatomą teisės akto pasiūlymą dėl organų donorystės ir transplantacijos kokybės ir saugos, bei į sveikatos teisės aktų paketą įtrauktą Tarybos siūlomą rekomendaciją dėl infekcijų, siejamų su sveikatos priežiūra, jomis siekiama užtikrinti kiek įmanoma aukštesnį pacientų saugos ir sveikatos paslaugų kokybės lygį; prašo Komisijos prisidėti prie pacientų saugumo, pacientų informavimo, pacientų teisių ir pacientų apsaugos įgyvendinimo ir spręsti su retų ligų priežastimis susijusias problemas;

26.   ragina Komisiją stiprinti pastangas kuriant nuoseklią politiką atsižvelgiant į skubius klausimus, kuriuos reikia spręsti sveikatos sektoriuje, neįgaliuosius, sergančius chroniškomis ligomis, ir pacientų informavimą; ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti pasirengimo pandemijai klausimui;

27.   palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl BŽŪP būklės patikros, ypač atsižvelgiant į konkurencingo ir aplinkos apsaugos požiūriu tvaraus žemės ūkio sektoriaus svarbą ir siekiant užkirsti kelią gyventojų išvykimui iš kaimo bei užtikrinant, kad vartotojai gautų pakankamai maisto, tačiau pabrėžia, kad tikslus bet kokių būsimų pasiūlymų dėl teisės aktų pobūdis neturėtų būti apibrėžtas tol, kol Parlamentas, Komisija ir Taryba nebaigs išsamių derybų dėl pradinio Komisijos komunikato dėl būklės patikros;

28.   ragina Komisiją numatyti specialius pasiūlymus dėl didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio modelio įgyvendinimo ir detalių taisyklių, pateikti konkrečius pasiūlymus dėl ekologinio ženklinimo sistemų ir kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti bei BŽŪP kontrolės sistemos performulavimo ir stiprinimo;

29.   tvirtai remia Komisijos iniciatyvą pristatyti žaliąją knygą dėl Europos teritorinės sanglaudos, kaip prašė Parlamentas; mano, kad teritorinės sanglaudos koncepcija, kuri neseniai buvo patvirtinta Lisabonos sutartyje, bus svarbiausia plėtojant Bendrijos politiką;

30.   pabrėžia, kad reikalinga ES Baltijos jūros strategija ir ragina Komisiją per 2008 m. pateikti išsamią ES Baltijos jūros regiono strategiją;

Integruotas požiūris į imigraciją

31.   mano, kad bendra migracijos, vizų ir prieglobsčio politika bei veiksminga imigrantų ekonominė, socialinė ir politinė integracija, vykdoma vadovaujantis bendraisiais principais, yra dvi to paties medalio pusės ir sudaro pagrindinius uždavinius, tuo pat metu gerbdamas, ypač integracijos srityje, valstybių narių ir ES pareigų pasidalijimą;

32.   ragina Komisiją stiprinti kovos su prekyba žmonėmis ir nelegalia migracija priemones ir visų pirma šiuo aspektu išnagrinėti, kaip įgyvendinamas Tarybos 2005 m. veiksmų planas; laukia Komisijos laisvo judėjimo direktyvos taikymo vertinimo, kuris bus parengtas 2008 m., ir prašo pateikti kitų priemonių, kad būtų užtikrintas visiškas šios teisės įgyvendinimas ES;

33.   palankiai vertina Komisijos iš naujo prisiimtą įsipareigojimą formuoti bendrą migracijos politiką, kurti bendras išorės sienų apsaugos priemones ir bendrą prieglobsčio politiką; ragina Komisiją toliau tobulinti švietimo ir integracijos politiką siekiant sukurti aiškią ir saugią sistemą, kuri aiškiai atspindėtų ekonominių imigrantų, ypač kvalifikuotų darbuotojų, teises ir pareigas;

34.   mano, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. pagal Lisabonos sutartį bus iš esmės pakeista su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusi institucinė struktūra, ir primena, kad 2008 m. bus labai svarbūs įgyvendinant Šengeno acquis ir pradedant jį taikyti naujosiose valstybėse narėse; pabrėžia, kad reikia imtis griežtų priemonių siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir ES išorinių sienų vientisumą; ragina Komisiją rengiant šias nuostatas visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus;

35.   atkreipia dėmesį, kad darbo programoje neminima būsimoji ES keleivių pavardžių įrašų (PNR) sistema, ir ragina stiprinti operatyvų bendradarbiavimą Europos lygmeniu kovojant su terorizmu ir, kur įmanoma, labiau įtraukti Parlamentą; pabrėžia, kad į veiksmingas ir įgyvendinamas duomenų apsaugos priemones neturėtų būti žvelgiama kaip į kliūtis kovoje su terorizmu ar kaip į kokias nors radikalias priemones, tačiau kaip į būtinus pasitikėjimą padedančius padidinti mechanizmus teisėsaugos agentūrų keitimosi informacija procese;

Piliečiai – svarbiausia

36.   mano, kad Komisija ir toliau turi stengtis atkreipti piliečių dėmesį į kultūrinės įvairovės svarbą ir kultūrų dialogą išsiplėtusiose Sąjungoje; mano, kad kultūrų dialogas turi būti skatinamas už Europos ribų ir tapti tiltu, skatinančiu tarpusavio supratimą, kuris padėtų užkirsti kelią socialiniams ir žmonių konfliktams ar juos spręsti;

37.   pažymi, kad iš Komisijos 2008 m. prioritetų matyti, kad mokymasis visą gyvenimą galėtų padėti didinti užimtumo lygį ir plėtoti žinių visuomenę vadovaujantis Lisabonos strategijos tikslais; apgailestauja, kad tai neatspindėta viename konkrečiame pasiūlyme; mano, kad nepilnamečiai, naudojantys internetą ir naujas technologijas, turi būti apsaugoti nuo kai kurių programų specialaus turinio pritaikant specialias deramas filtrų sistemas;

38.   siūlo sukurti Europos pajėgas, kurios galėtų nedelsiant reaguoti ekstremalių situacijų atveju, kaip siūloma M. Barniero pranešime; prašo Komisiją, kad ji, į tai atsižvelgusi, parengtų apibrėžtą pasiūlymą;

39.   pabrėžia būtinybę stiprinti keleivių teises, ypač tų, kurie keliauja didelius atstumus;

40.   tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymą dėl svarbios direktyvos, kuria būtų įgyvendinamas vienodo elgesio ne užimtumo srityje principas, ir taip baigta kurti nediskriminavimo teisinė sistema, ir pabrėžia, kad turi būti gerbiama valstybių narių kompetencija šioje srityje;

Europa kaip pasaulinis partneris

41.   mano, kad ES vaidmuo skatinant gerbti žmogaus teises, demokratiją ir tinkamą valdymą turi būti laikomas visų ES politikos krypčių ir programų sudėtine dalimi;

42.   palankiai vertina tai, kad Komisijos darbo programoje pabrėžiamas poreikis tęsti plėtros procesą, o Vakarų Balkanams teikiama pirmenybė;

43.   pažymi Komisijos ketinimą ypatingą dėmesį skirti Kosovo ateičiai ir tikisi, kad keičiantis padėčiai Komisija pateiks daugiau vertinimų ir pasiūlymų dėl ES pagalbos Kosovui;

44.   mano, kad Juodosios jūros sinergija yra pirmasis svarbus žingsnis rengiant išsamią strategiją regiono atžvilgiu, ir ragina Komisiją rengti tolesnius pasiūlymus, įskaitant veiksmų planą, kuriame būtų numatyti specialūs tikslai ir gairės, kaip pagerinti ES ir Juodosios jūros regiono šalių bendradarbiavimą;

45.   mano, kad transatlantinis ryšys yra itin svarbus ir bendrų vertybių propagavimui, ir bendrų interesų gynimui;

46.   sprendžiant Artimųjų Rytų problemą mano, kad be lėšų ekonomikos palaikymui ir atstatymui visų pirma Libane ir Palestinoje, ES turėtų ir toliau kurti politines iniciatyvas siekdama toliau didinti savo aktyvų diplomatinį vaidmenį regione;

47.   mano, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų kuriant bendrą išorės energetikos politiką siekiant užtikrinti visų valstybių narių prieigą prie tvarios, saugios ir konkurencingos energetikos, ir prašo Komisijos laikytis aiškios ir konstruktyvios pozicijos vedant dialogą su Rusija;

48.   prašo Komisijos stiprinti Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių regioninę strateginę partnerystę ir džiaugiasi, kad Komisija prioritetą suteikė ES ir Afrikos strategijos įtraukimui, bei pabrėžia poreikį įtraukti parlamentus ir pilietinę visuomenę;

49.   pabrėžia nuoseklumo poreikį vykdant ES vystymosi politiką; pabrėžia, kad į vystymosi klausimus turi būti atsižvelgiama vykdant kitų sričių Europos politiką; palankiai vertina Komisijos ketinimą išnagrinėti naujus Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo būdus; ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vystymosi politika turėtų teigiamos įtakos taikos kūrimui;

50.   pabrėžia būtinybę sėkmingai baigti Dohos derybas; pabrėžia, kad ES, sudarydama dvišalius ar regioninius laisvos prekybos susitarimus, kurie laikomi papildoma daugiašalio požiūrio priemone, taip pat turi stiprinti savo dalyvavimą besivystančios ekonomikos šalyse, ir prašo įtraukti nuostatas dėl pagrindinių darbo standartų įgyvendinimo; mano, kad yra svarbi nauja išsami strategija Kinijos atžvilgiu; laikosi nuomonės, kad prekyba turi būti laisva ir sąžininga; ragina Komisiją numatyti griežtesnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir dėti visas pastangas kovojant su klastojimu;

Horizontalieji klausimai

51.   sveikina Komisijos ryžtą pasiekti tikslą iki 2012 m. 25 proc. sumažinti administracinę naštą, kuri tenka įmonėms ES ir valstybių narių lygmenimis; laiko tai prioritetiniu, ypač mažų ir vidutinių įmonių, ateinančių mėnesių tikslu ir svarbiu indėliu siekiant Lisabonos tikslų; pabrėžia, kad jis šiuo aspektu išnagrinės teisės aktų pasiūlymus; ragina Komisiją paruošti išsamią jos veiksmų plano įgyvendinimo rodyklę, kurioje būtų pateikta aiški ir glausta informacija apie pasiektus tikslus, parengtus rodiklius ir pradinių vertinimų rezultatus bei pateikti konkrečių pasiūlymų dėl kitų sričių, labiausiai tinkančių tam, kad toliau greitai, tvariai ir apčiuopiamai galima būtų mažinti administracines išlaidas;

52.   remia Komisiją jai nuolat dedant pastangas gerinti ES teisės aktų kokybę; pabrėžia, kad būtina paspartinti Europos teisės aktų supaprastinimą ir konsolidavimą bei sustiprinti pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinti geresnį reguliavimą, greitesnį ES teisės aktų perkėlimą į valstybių narių teisę ir tinkamą jų įgyvendinimą, kartu visapusiškai gerbiant Parlamento prerogatyvas; ragina numatyti griežtesnių ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse stebėsenos ir vykdymo priežiūros priemonių;

53.   pabrėžia, kad pagal subsidiarumo principą, kuris šiuo metu apibrėžtas EB sutartyje, aiškiai numatoma, jog srityse, kurios nepriklauso išskirtinei Bendrijos kompetencijai, Bendrija turi teisę veikti tik tokiu atveju, jei pasiūlytų veiksmų tikslų negalima pasiekti valstybių narių lygmeniu; pabrėžia, kad valstybių narių neveikimas nesukuria ES kompetencijos veikti;

54.   primygtinai reikalauja nepriklausomo teisėkūros rezultatų vertinimo; mano, kad vertinimas turi būti nuolatos atliekamas teisėkūros procedūrų ir teisėkūros paprastinimo proceso metu;

55.   pažymi, kad Komisijos numatytų pasiūlymų, kurie bus atsiimti, sąraše išvardyti dokumentai bet kuriuo atveju yra nebeaktualūs;

56.   prašo Komisijos ir Tarybos suteikti Parlamentui pakankamai laiko, kad jis galėtų pateikti savo nuomonę dėl tolesnės euro zonos plėtros;

57.   primygtinai reikalauja, kad nauja komitologijos procedūra būtų tinkamai vykdoma ir būtų išsaugotos Parlamento teisės šioje srityje; mano, kad komitologijos procedūra finansinių paslaugų srityje (Lamfalussy procedūra) yra ypač svarbi, nes derinama daug svarbių dokumentų; mano, kad labai svarbu tinkamai taikyti sistemą siekiant užtikrinti sklandų finansinės sistemos veikimą ir išvengti finansinių krizių; reikalauja, kad visapusiškai būtų gerbiamos Parlamento teisės, kaip buvo susitarta, ir kad būtų įgyvendinti dabartiniai susitarimai;

58.   susidomėjęs laukia Komisijos inicijuoto konsultacijų dėl biudžeto pertvarkos ir besikeičiančios Europos (SEC(2007)1188) proceso rezultatų; prašo, kad Parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas į ES išlaidų ir ES nuosavų išteklių sistemos tikrinimo procesą, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo Deklaracijoje Nr. 3 dėl finansinės struktūros peržiūros;

59.   mano, kad, siekdama teigiamo Europos Audito Rūmų sąskaitų patikimumo įvertinimo, Komisija turėtų pradėti techninį pasirengimą ir raginti valstybes nares priimti nacionalines deklaracijas, kaip siūloma Parlamento 2003 m., 2004 m. ir 2005 m. rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo; mano, kad audito santraukos, kaip prašoma Tarpinstitucinio susitarimo 44 dalyje, tėra pirmasis žingsnis šia linkme; tikisi, kad už skaidrumą ir valdymą atsakingas Komisijos narys laikysis aktyvesnės pozicijos; be to, pažymi, kad Komisija jaučiasi susaistyta ir įpareigota išlaikyti aukščiausius patikimo finansų valdymo standartus;

60.   ragina Komisiją nedelsiant pertvarkyti savo procedūras ir labiau įtraukti Parlamentą bei jo kompetentingus komitetus renkant ir skiriant agentūrų direktorius; imsis reikalingų priemonių, kad agentūrų direktorių atrankos procesas būtų išsamesnis.

Komunikavimas Europos tema

61.   ragina Komisiją siekti, kad Europos projekto centre būtų pilietis (tai jai pasiseks padaryti tik įsiklausant į piliečių rūpesčius), ir stiprinti savo pastangas rengiant veiksmingesnę komunikacijos politiką, kad piliečiai labiau suprastų ES veiksmus ir jos indėlį sprendžiant piliečių problemas, siekiant pasirengti Lisabonos sutarties ratifikavimui ir 2009 m. Europos Parlamento rinkimams;

62.   ragina Komisiją aiškiai išdėstyti, kaip ji ketina praktiškai įgyvendinti savo komunikacijos prioritetus, ypač su Lisabonos sutartimi susijusį prioritetą;

o
o   o

63.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika