Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0500/2007

Debates :

PV 11/12/2007 - 4

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 6.1

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 318kWORD 86k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Komisijas likumdošanas un darba programma 2008.gadam
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra rezolūcija par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2008. gadam

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā Komisijas paziņojumu par tās darba un likumdošanas programmu 2008. gadam (COM(2007)0640),

-   ņemot vērā Parlamenta komiteju ieguldījumu, ko priekšsēdētāju konference nosūtīja Komisijai;

-   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā ikgadējā likumdošanas un darba programma ir svarīgs instruments, kas ļauj Eiropas Savienībai koncentrēt uzmanību uz tādu tās stratēģisko pamatmērķu sasniegšanu kā labklājības, solidaritātes, drošība un brīvība veicināšana, kā arī Eiropa lomas stiprināšana pasaulē; tā kā Komisiju vērtēs atkarībā no tā vai šajās jomās būs sasniegti rezultāti;

B.   tā kā 2008. gads būs nozīmīgs ar to, ka tiks ratificēts Reformu līgums, lai tas stātos spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

C.   tā kā politiskās prioritātes ir jāsaskaņo ar pieejamiem finanšu resursiem,

Vispārējas piebildes

1.   atzinīgi vērtē Komisijas 2008. gada darba programmas skaidro struktūru, kā arī Komisijas centienus turpināt uzlabot ikgadējās programmas politisko saturu; šajā sakara prasa turpmāk iekļaut Komisijas iniciatīvu orientējošu izpildes grafiku;

2.   atzinīgi vērtē nozīmību, kas darba programmā piešķirta izaugsmei un darbavietām, ilgtspējīgai attīstībai, klimata pārmaiņām, enerģētikai, migrācijai, kā arī īpašo uzmanību, kas pievērsta labākam regulējumam, tiesību aktu pareizai piemērošana un Eiropas kā globāla partnera lomas stiprināšanai; tomēr prasa, lai iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošanas, pamattiesību, brīvības, tiesiskuma un sociālās integrācijas nodrošināšanas nolūkos Komisija ierosināt tālejošākas iniciatīvas;

3.   vēlreiz uzsver Lisabonas stratēģijas stingras īstenošanas nozīmi un akcentē ekonomikā, sociālajā un vides jomā gūto panākumu savstarpējo atkarību, lai veidotu dinamisku un novatorisku Eiropas tautsaimniecību; tāpēc mudina Komisiju iesaistīties līdzsvarotā un uz rezultātu vērstā Kopienas Lisabonas programmā 2008.–2010. gadam;

4.   atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos atbalstīt Reformu līguma ratifikāciju; uzskata, ka šajā līgumā ietvertajiem mērķiem un reformām ir būtiska nozīme, lai Eiropas Savienība spētu darboties un turpināt attīstīties, tādējādi tā kļūs vēl demokrātiskāka, un veidosies ciešāka saikne ar iedzīvotājiem;

5.   aicina Komisiju un Padomi kopīgi ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, ņemot vērā Reformu līgumā piedāvātos jaunos instrumentus, piemēram, dalībvalstu parlamentiem piedāvātos instrumentus, veidot jaunu subsidiaritātes principa piemērošanas praksi;

Izaugsme un darbavietas

6.   atkārtoti aicina pieņemt Eiropas darba kārtību, kurā labklājība un solidaritāte ir patiešām savstarpēji atbalstoša;

7.   aicina Komisiju pēc vienotā tirgus pārskata pastiprināt centienus, lai paplašinātu un padziļinātu vienoto tirgu, to padarot par stipru, novatorisku un konkurētspējīgu tirgu; uzstāj, ka vienotais tirgus jāattīsta godīgas konkurences, sociālās kohēzijas un patērētāju augsta līmeņa aizsardzības ceļā;

8.   aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību Pakalpojumu direktīvas savlaicīgai un saskaņotai īstenošanai un it īpaši efektīvi īstenot vienotos kontaktpunktus, lai sekmētu piekļuvi vienotajam tirgum; mudina uzlabot noteikumu par publisko iepirkumu efektivitāti;

9.   uzsver, cik nozīmīgi ir labāk aizsargāt patērētājus, uzlabot tirgus uzraudzību, jo īpaši, lai nostiprinātu uzticību CE zīmei, kā arī cīnītos pret viltošanu; mudina Komisiju turpināt nodrošināt patērētāju tiesības attiecībā uz produktu drošumu, īpašu uzmanību pievēršot rotaļlietām; mudina Komisiju padarīt precīzākas tiesību aktu ziņā neskaidrākas jomas, piemēram, izsoles tiešsaistē; uzsver nepieciešamību pārskatīt patērētāju acquis, lai radītu saskaņotāku tiesisko regulējumu; atbalsta koordinēto pieeju, kuru Komisija ir izvēlējusies, pastāvīgi strādājot pie kopējā pamatprincipu kopuma saskaņotākām Eiropas līgumtiesībām;

10.   iesaka, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, darījumu aprindām un patērētājiem, izpētīt iespējas veicināt ātru, efektīvu un taisnīgu konfliktu atrisināšanu starp uzņēmējiem un patērētājiem, jo vienkāršāka piekļuve tiesām ir izšķiroši svarīga, lai aizsargātu patērētājus globalizētajā tirgū; tomēr uzsver, ka šajā procesā nevajadzētu radīt jaunus šķēršļus brīvai apritei iekšējā tirgū;

11.   mudina Komisiju neupurēt Lisabonas stratēģijas sociālo dimensiju, to uzskatot par konkurētspējai kaitējošu faktoru, bet lūdz Komisiju ievērot līdzsvaru starp Lisabonas stratēģijas dažādajiem pīlāriem; uzskata, ka atbilstoši ieguldījumi zināšanās uzlabo ekonomisko labklājību, tādējādi risinot tādas problēmas kā nabadzība, sociālā atstumtība un bezdarbs un nodrošinot labāku darbinieku aizsardzību;

12.   aicina Komisiju sociālās realitātes izvērtēšanas kontekstā noteikt saimnieciskās un sociālās pārvaldības iniciatīvas; atzinīgi vērtē priekšlikumu par Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvas pārskatīšanu, kuras rezultātā tiks precizēti jautājumi attiecībā uz informāciju, apspriešanos un līdzdalību, bet stingri piekodina Komisijai jau laicīgi apspriesties ar Eiropas darba tirgus partneriem; aicina veikt pasākumus, kas uzlabotu profesionālās un ģimenes dzīves līdzsvaru, kā arī visu strādājošo veselību un drošību;

13.   ļoti atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz Eiropas slēgtajām sabiedrībām un lūdz iesniegt šo priekšlikumu 2008. gada sākumā, lai atbalstītu MVU; pauž nožēlu, ka Komisija neplāno izstrādāt likumdošanas priekšlikumu saistībā ar Četrpadsmito uzņēmējdarbības tiesību direktīvu (par uzņēmuma reģistrācijas vietas maiņu), un vienlaikus uzsver, ka šī ilgi gaidītā direktīva uzņēmumu labā novērstu trūkumus iekšējā tirgū;

14.   uzsver, ka ir vajadzīgs piemērots intelektuālā īpašuma aizsardzības līmenis, un atbalsta iniciatīvu, kas vērsta uz pieņemamu, drošu un efektīvu patentu sistēmu, kura stimulētu ieguldījumus un centienus veikt izpēti; mudina visas trīs iestādes cieši sadarboties un panākt politisku vienošanos par patentu sistēmas patiesu uzlabošanu; atgādina, ka preču, piemēram, zāļu viltošana ir liela problēma un steidzami risināms jautājums Eiropā;

15.   pauž nožēlu, ka Komisija neplāno nākt klajā ar iniciatīvu saistībā ar kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, kas papildinātu iekšējā tirgus sasniegumus ar godīgu konkurenci, kā rezultātā tiks sasniegta lielāka pārskatāmība, radot uzņēmumiem iespēju darboties pēc vienādiem noteikumiem gan savā valstī, gan ārzemēs, palielinot pārrobežu tirdzniecību, kā arī konkurenci dalībvalstu starpā attiecībā uz ieguldījumu piesaistīšanu; tajā pat laikā uzsver dalībvalstu atbildību par uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju noteikšanu;

16.   lūdz Komisiju iesniegt priekšlikumu ar kuru efektīvi uzlabotu piesardzīgo uzraudzību Eiropā, tostarp attiecībā uz reitingu aģentūrām un riska ieguldījumu fondiem; atgādina par ASV hipotekārās krīzes būtisko ietekmi uz Eiropas finanšu tirgiem; sagaida, lai Komisija veiktu visaptverošu šīs krīzes iemeslu un seku analīzi, tostarp riska novērtējumu Eiropas tirgiem; pieprasa novērtēt piesardzīgas uzraudzības pašreizējās sistēmas un instrumentus Eiropā un uzsver apspriešanos ar Eiropas Parlamentu, lai precizētu ieteikumus par to, kā uzlabot finanšu sistēmas stabilitāti un tās spēju ilgtermiņā droši finansēt Eiropas uzņēmumus;

17.   uzskata, ka ar telekomunikāciju jomu saistīto tiesību aktu pārskatīšana ir nākamā gada prioritāte;

18.   atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos izveidot liberalizētu un integrētu enerģijas iekšējo tirgu; uzskata, ka jābūt atšķirīgai pieejai attiecībā uz elektoenerģijas tirgus attīstību un gāzes tirgus attīstību;

Ilgtspējīga Eiropa

19.   atzinīgi vērtē Komisijas vērienīgos priekšlikumus attiecībā uz klimata pārmaiņām, kā arī mudina to pilnībā tos īstenot; prasa Komisijai stiprināt sinerģiju starp nodarbinātību/industrijas attīstību, no vienas puses, un attīstību/tīru tehnoloģiju izmantošanu, no otras puses, jo tās ir sasvstarpēji ļoti cieši saistītas un tās ir potenciāls konkurētspējas uzlabošanas pamats;

20.   aicina izstrādāt visaptverošu un kopēju tiesisko regulējumu atjaunojamās enerģijas veicināšanai un izmantošanai Eiropas Savienībā, paredzot arī saistošus mērķus, kuri sniegs uzņēmumiem ilgtermiņa stabilitāti, kas nepieciešama racionālu lēmumu pieņemšanai saistībā ar ieguldījumiem enerģētikas jomā, lai Eiropas Savienība tādējādi varētu pārorientēties uz videi draudzīgāku, drošāku un konkurētspējīgāku nākotnes enerģiju;

21.   atzīmē, ka Komisijas darbības, kas iekļautas Eiropas Energoefektivitātes rīcības plānā un Rīcības plānā par biomasas izmantošanu nav iekļautas darba programmā, kā arī atzīmē nopietnos kavējumus apsolīto darbību veikšanā; aicina Komisiju pilnībā ņemt vērā abus rīcības plānus, tādā veidā palīdzot ES sasniegt mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti; uzsver, ka šajā sakarā liela nozīme ir ieguldījumam, kuru var sniegt ilgtspējīga biodegviela;

22.   atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos panākt politisku vienošanos par kopīgas atbildības uzņemšanos, jo šāda vienošanās ir vajadzīga, lai līdz 2020. gadam siltumnīcefekta gāzu emisija samazinātos par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gadu; stingri atbalsta ES, dalībvalstu un to reģionu enerģiskos centienus nodrošināt atbalstu enerģijas avotiem, kuros nav CO2;

23.   atzinīgi vērtē Komisijas nodomu publicēt iniciatīvu paketi attiecībā uz videi nekaitīgāku transportu, ņemot vērā to, ka visā ES ir jānodrošina ilgtspējīga mobilitāte saskaņā ar cīņu pret klimata pārmaiņām;

24.   atbalsta divas galvenās iniciatīvas attiecībā uz jūras un gaisa transportu; atgādina, ka pārvaldes vienkāršošana tuvjūras satiksmes jomā ir būtisks vadošs faktors, lai patiesi attīstītu šo transporta veidu, kas nodrošina pamatsaikni integrētas, saskaņotas un ilgtspējīgas tīkla sistēmas veidošanā; ir gandarīts par dažādiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir veicināt lielāku transporta pārvaldības efektivitāti, kā rezultātā ievērojami samazinātos izmaksas, kavējumi un siltumnīcefekta gāzu emisijas;

25.   atzinīgi vērtē Komisijas ierosmes sabiedrības veselības jomā, īpaši paredzēto priekšlikumu tiesību aktam par orgānu ziedošanas un transplantācijas kvalitāti un drošību, kā arī Padomes priekšlikumu ieteikumiem par infekcijām, kas saistītas ar veselības aprūpi, kuri iekļauti veselības aprūpes paketē, lai nodrošinātu iespējami visaugstāko pacientu drošības un aprūpes kvalitātes līmeni; aicina Komisiju atbalstīt pacientu drošības, informētības, tiesību un aizsardzības veicināšanu un cīnīties pret reti sastopamu slimību cēloņiem;

26.   aicina Komisiju pastiprināt centienus izstrādāt saskaņotu politiku attiecībā uz ārkārtas situācijām veselības aprūpes nozarē, invalīdiem, hroniskām slimībām un pacientu informēšanu; aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst jautājumam par sagatavotību pandēmijām;

27.   atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par KLP "veselības pārbaudi", jo īpaši ņemot vērā, cik nozīmīga ir konkurētspējīga un vides ziņā ilgtspējīga lauksaimniecība un lauku teritoriju depopulācijas novēršana, kā arī patērētāju piekļuves pārtikas piegādei nodrošināšana, bet uzsver, ka šādu likumdošanas priekšlikumu nevajadzētu definēt pirms Parlaments, Komisija un Padome nav pabeiguši visaptverošas apspriedes par sākotnējo Komisijas paziņojumu par "veselības pārbaudi";

28.   aicina Komisiju definēt konkrētus priekšlikumus par maksimāli ilgtspējīgās nozvejas modeļa ietekmi un sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz tiem, ierosināt konkrētus tiesību aktu priekšlikumus par ekomarķējuma sistēmu, un vistuvākajā laikā iesniegt priekšlikumu, lai vienkāršotu Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu saglabāšanai, kā arī par Kopējās zivsaimniecības politikas uzraudzības sistēmas pārstrādāšanu un uzlabošanu;

29.   stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu pēc Parlamenta lūguma izstrādāt Zaļo grāmatu par Eiropas teritoriālo kohēziju; uzskata, ka Kopienas iepriekš minētās politikas izstrādē svarīga nozīme būs teritoriālās kohēzijas koncepcijai, kas nesen atbalstīta ar Lisabonas līgumu;

30.   uzsver vajadzību izstrādāt ES Baltijas jūras stratēģiju un aicina Komisiju iesniegt ES stratēģiju par Baltijas jūras reģiona attīstību 2008. gadā;

Integrēta pieeja migrācijai

31.   uzskata, ka kopēja migrācijas, vīzu un patvēruma politika, kā arī uz kopīgiem principiem pamatota iedarbīga imigrantu ekonomiskās, sociālās un politiskās integrācijas politika ir vienas monētas divas puses un ir galvenā problēma, tomēr pilnībā ievērojot, it īpaši attiecībā uz integrāciju, pienākumu sadali starp dalībvalstīm un ES;

32.   aicina Komisiju stiprināt pasākumus cilvēku tirdzniecības un nelegālās imigrācijas apkarošanai, jo īpaši izpētīt, kā tiek ieviests Padomes 2005. gada rīcības plāns šajā jomā; gaida novērtējumu saistībā ar direktīvu par brīvu pārvietošanos, kas Komisijai jāsagatavo 2008. gadā, un lūdz pieņemt papildu pasākumus, lai nodrošinātu šo tiesību pilnīgu piemērošanu ES;

33.   atzinīgi vērtē to, ka Komisija atkal uzņemas saistības kopējas migrācijas politikas, ārējo robežu kopēju aizsardzības mehānismu un kopējas patvēruma politikas jomā; aicina Komisiju turpināt izglītības un integrācijas politikas uzlabošanu, lai ekonomiskajiem imigrantiem, jo īpaši kvalificētiem darbiniekiem, izveidotu skaidru un drošu sistēmu, kas izskaidrotu viņu tiesības un pienākumus;

34.   uzskata, ka Lisabonas līgums no 2009. gada 1. janvāra ievērojami mainīs iestāžu sistēmu attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un atgādina, ka 2008. gads būs ļoti nozīmīgs Šengenas aquis īstenošanai jaunajās dalībvalstīs un šo valstu iekļaušanai tā darbības jomā; uzsver, ka ir jāveic stingri pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu šīs sistēmas darbību un ES ārējo robežu integritāti; un aicina Komisiju šo noteikumu izstrādē plaši iesaistīt Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentus;

35.   atzīmē, ka darba programmā nav minēta turpmākā ES pasažieru datu reģistra (PNR) sistēma un aicina Eiropas līmenī plašāk īstenot operatīvo sadarbību terorisma apkarošanai un, attiecīgā gadījumā, vairāk iesaistīt Parlamentu; uzsver, ka efektīvus un piemērojamus datu aizsardzības instrumentus nevajadzētu uzskatīt par šķēršļiem cīņā pret terorismu vai jebkāda veida radikālisma pieaugumu, bet gan par neatņemamu uzticību vairojošu mehānismu, īstenojot informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm;

Pilsoņu intereses ‐ pirmajā vietā

36.   uzskata, ka Komisijai arī turpmāk galvenā iedzīvotāju uzmanība ir jāpievērš kultūras daudzveidības nozīmei un līdz ar to starpkultūru dialogam paplašinātā Eiropā; uzskata, ka starpkultūru dialogs ir jāveicina arī ārpus Eiropas robežām un tam ir jākļūst par vienojošu elementu, kas rada savstarpēju sapratni un tādējādi varētu palīdzēt novērst vai atrisināt sociālus un cilvēku saskarsmes konfliktus;

37.   atzīmē, ka Komisija 2008. prioritātēs uzsver mūžizglītības ieguldījumu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanā un uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstībā atbilstīgi Lisabonas mērķiem; pauž nožēlu, ka tas nav atspoguļots nevienā konkrētā priekšlikumā; uzskata, ka nepilngadīgie interneta un jauno tehnoloģiju izmantošanā ir jāaizsargā no atsevišķu programmu satura, piemērojot īpašas un atbilstīgas filtru sistēmas;

38.   pamatojoties uz M. Barnier ziņojumā pausto ierosinājumu, iesaka Eiropā veidot civilās aizsardzības spēkus, kas spētu nekavējoties iesaistīties ārkārtas situāciju risināšanā; šim nolūkam lūdz Komisiju izstrādāt konkrētu priekšlikumu;

39.   uzsver nepieciešamību pastiprināt pasažieru, it īpaši tālsatiksmes vilcienu pasažieru, tiesības;

40.   cer sagaidīt Komisijas priekšlikumu nozīmīgai direktīvai, ar ko ieviest vienlīdzīgas attieksmes principu ārpus nodarbinātības jomas, tādējādi pabeidzot nediskriminācijas tiesiskā regulējuma izveidi, vienlaikus uzsverot, ka šajā jomā ir jāievēro dalībvalstu kompetence;

Eiropa kā pasaules līmeņa partneris

41.   uzskata, ka ES līdzdalība cilvēktiesību ievērošanas, demokrātijas un labas pārvaldības veicināšanā ir jāuzskata par visu ES politiku un programmu neatņemamu sastāvdaļu;

42.   atzinīgi vērtē to, ka Komisijas darba programmā ir uzsvērta nepieciešamība turpināt paplašināšanas procesu, un Rietumbalkāni tiek uzskatīti par prioritāru zonu;

43.   atzīmē Komisijas nodomu velīt īpašu uzmanību Kosovas nākotnei un cer, ka situācijas attīstības gaitā tiks iesniegti turpmāki novērtējumi un priekšlikumi ES palīdzībai Kosovai;

44.   uzskata Melnās jūras sinerģiju par svarīgu pirmo soli šim reģionam veltītas visaptverošas stratēģijas izstrādē un aicina Komisijai sagatavot turpmākus konkrētus priekšlikumus, tostarp rīcības plānu ar konkrētiem mērķiem un kritērijiem, kas palielina ES un Melnās jūras reģiona valstu sadarbību;

45.   uzskata, ka transatlantiskās saiknes ir svarīgas gan kopīgu vērtību veicināšanā, gan kopējo interešu aizstāvībā;

46.   attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem uzskata, ka papildus tam, ka ES piešķir līdzekļus ekonomikas stabilizēšanai un atjaunošanai, jo īpaši Libānā un Palestīnā, ES būtu jāturpina atbalstīt politiskās iniciatīvas ar mērķi vēl vairāk palielināt tās aktīvo diplomātisko lomu šajā reģionā;

47.   uzskata, ka jāveic turpmāki pasākumi kopējai ārējās enerģētikas politikas izveidei, lai visām dalībvalstīm nodrošinātu piekļuvi ilgtspējīgai, drošai un konkurētspējīgai enerģijai, un prasa Komisijai sarunās ar Krieviju ieņemt skaidru un konstruktīvu nostāju;

48.   prasa Komisijai stiprināt reģionu divpusēju stratēģisku partnerību starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas valstīm un Karību jūras reģiona valstīm un atzinīgi vērtē ES un Āfrikas stratēģijas iekļaušanu Komisijas prioritāšu sarakstā, tomēr uzsverot nepieciešamību iesaistīt parlamentus un pilsonisko sabiedrību;

49.   uzsver konsekvences nepieciešamību attiecībā uz ES attīstības politiku; uzsver, ka attīstības jautājumi jāņem vērā saistībā ar visām Eiropas politikas nostādnēm; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izpētīt jaunas pieejas Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā; mudina Komisiju nodrošināt, lai tās attīstības politika pozitīvi ietekmētu miera veidošanu;

50.   uzsver, ka sekmīgi jānoslēdz Dohas sarunu kārta; uzsver, ka ES arī jāstiprina saiknes ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, izmantojot divpusējus vai reģionālus brīvās tirdzniecības nolīgumus, ko varētu uzskatīt par papildinājumu daudzpusējai pieejai, vienlaikus prasot iekļaut noteikumus par galveno darba standartu ievērošanu; uzskata par svarīgu visaptverošu, jaunu stratēģija attiecībām ar Ķīnu; uzskata, ka tirdzniecībai jābūt brīvai un godīgai; aicina Komisiju nodrošināt stingrāku intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu un darīt visu iespējamo, lai apkarotu viltojumu izplatīšanu;

Horizontālie jautājumi

51.   tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2012. gadam par 25 % samazināt administratīvos uzņēmumu izdevumus ES un valstu līmenī; uzskata to par svarīgāko prioritāti, jo īpaši attiecībā uz MVU, turpmākajos mēnešos un par būtisku ieguldījumu Lisabonas mērķu sasniegšanā; uzsver, ka, ņemot vērā iepriekš minēto, tas pārskatīs likumdošanas priekšlikumus; mudina Komisiju iesniegt detalizētu progresa ziņojumu par tās rīcības plāna īstenošanu, sniedzot skaidru un kodolīgu informāciju par sasniegtajiem mērķiem, izstrādātajiem indikatoriem, pamatpasākumu rezultātiem un konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz tām jomām, kurās turpmāk var nodrošināt administratīvo izmaksu ātru, ilgtspējīgu un reālu samazināšanu;

52.   atbalsta Komisijas pastāvīgos centienus uzlabot ES tiesību aktu kvalitāti; uzsver nepieciešamību paātrināt ES tiesību aktu vienkāršošanu un konsolidāciju, kā arī pielikt lielākas pūles ES tiesību aktu uzlabošanā, ātrā transponēšanā un pareizā īstenošanā, vienlaikus pilnībā ievērojot Parlamenta prerogatīvas; aicina ieviest stingrāku uzraudzības un izpildes mehānismu ES tiesību aktu īstenošanai dalībvalstīs;

53.   uzsver, ka pašreizējais EK līgumā ietvertais subsidiaritātes princips skaidri norāda, ka jomās, uz kurām EK līgums neattiecas un kuras nav tā ekskluzīvā kompetencē, Kopienai ir tiesības rīkoties vienīgi tādā gadījumā un tiktāl, ciktāl dalībvalstis, izmantojot piedāvāto rīcību, nespēj pienācīgi sasniegt mērķus; uzsver, ka dalībvalstu bezdarbība pati par sevi nerada ES kompetenci;

54.   uzstāj, ka jāveic neatkarīgi novērtējumi attiecībā uz tiesību aktu ietekmi; uzskata, ka likumdošanas un tiesību aktu vienkāršošanas kontekstā novērtējumi jāveic regulāri;

55.   atzīmē, ka Komisijas vēl neizskatīto priekšlikumu sarakstā iekļautā dokumentācija ir jāatsauc kā jebkurā gadījumā novecojusi;

56.   lūdz Komisijai un Padomei dot Parlamentam laiku, kas vajadzīgs, lai tas sniegtu atzinumu par eiro zonas turpmāko paplašināšanu;

57.   uzstāj, ka jaunā komitoloģijas procedūra ir jāīsteno pienācīgi un šajā sakarā jānodrošina Parlamenta tiesības; kā īpaši svarīgas atzīmē komitoloģijas procedūras finanšu pakalpojumu jomā (Lamfalussy procedūra), jo vairākas svarīgas lietas pašlaik tiek precizētas dažādos līmeņos; uzskata, ka ir būtiski pareizi piemērot sistēmu, lai nodrošinātu nevainojamu finanšu sistēmas darbību un nepieļautu finanšu krīzi; pieprasa, lai pilnībā tiktu ievērotas Parlamenta tiesības, par kurām ir panākta vienošanās, un lai pašreizējās vienošanās tiktu īstenotas dzīvē;

58.   ar interesi gaida rezultātus saistībā ar Komisijas sākto apspriešanos par paziņojumu "Budžeta reforma ‐ pārmaiņas Eiropā" (SEC(2007)1188); prasa pilnībā iesaistīt Parlamentu gan ES izdevumu pārskatīšanā, gan ES pašu resursu sistēmas pārskatīšanā, kā paredzēts Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu vadību (Iestāžu nolīgums) pievienotajā Deklarācijā Nr. 3 par finanšu shēmas pārskatīšanu;

59.   uzskata, ka, lai Eiropas Revīzijas palātas sniegtā ticamības deklarācija būtu pozitīva, Komisijai kā pirmais solis šajā virzienā ir jāveic tehniska sagatavošanās un jāmudina dalībvalstis iesniegt valsts deklarācijas, kā ierosināts Parlamenta 2003., 2004. un 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūcijās par revīziju kopsavilkumu un paredzēts Iestāžu nolīguma 44. punktā; sagaida, ka Komisijas komisāram, kas atbildīgs par pārskatāmību un pārvaldību, būs proaktīvāka pieeja; turklāt atzīmē, ka Komisija uzskata, ka uz to attiecas visaugstākie labas finanšu pārvaldības standarti un pievienojas tiem;

60.   aicina Komisiju nekavējoties pārveidot savas procedūras un aģentūru direktoru atlases un iecelšanas procesos ciešāk iesaistīt Parlamentu un tā attiecīgās komitejas; veiks nepieciešamos pasākumus, lai padziļinātu aģentūru direktoru atlases procesu.

Komunikācija par Eiropas jautājumiem

61.   mudina Komisiju Eiropas projektu, kurš izdosies tikai tad, ja tā ieklausīsies eiropiešu paustajās raizēs, pielāgot pilsoņu interesēm un pastiprināt centienus efektīvākas saziņas politikas izveidei, lai ar tās palīdzību panāktu, ka pilsoņi labāk izprot ES darbības un ES ieguldījumu pilsoņu problēmu risināšanā, tādējādi sagatavojoties Lisabonas līguma ratifikācijai un Eiropas vēlēšanām 2009. gadā;

62.   aicina Komisiju izklāstīt, kā tā domā īstenot savas komunikācijas prioritātes, īpaši tās, kas saistītas ar Lisabonas līgumu;

o
o   o

63.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika