Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0500/2007

Debatter :

PV 11/12/2007 - 4

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 6.1

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 141kWORD 123k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Kommissionens arbets- och lagstiftningsprogram 2008
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2007 om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om sitt lagstiftnings- och arbetsprogram 2008 (KOM(2007)0640),

–   med beaktande av parlamentsutskottens bidrag, som talmanskonferensen översänt till kommissionen,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det årliga lagstiftnings- och arbetsprogrammet är ett viktigt verktyg med vars hjälp EU kan fokusera på att uppnå sina huvudsakliga strategiska mål, det vill säga att främja välstånd, solidaritet, säkerhet och frihet och ett starkare Europa i världen. Kommissionen kommer att bedömas efter sin förmåga att uppnå resultat på dessa områden.

B.  Det är avgörande att reformfördraget ratificeras under 2008 så det kan träda i kraft före valet till Europaparlamentet.

C.  De politiska prioriteringarna bör motsvaras av tillgängliga ekonomiska resurser.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet ser positivt på den fokuserade strukturen i kommissionens arbetsprogram samt kommissionens ansträngningar för att fortsätta att förbättra det politiska innehållet. Parlamentet begär i detta sammanhang att en riktgivande tidtabell för kommissionens initiativ ska införas i programmet i framtiden.

2.  Europaparlamentet stöder den avgörande betydelse som i arbetsprogrammet tillskrivs tillväxt och sysselsättning, hållbar utveckling, klimatförändringar, energi och migration samt betoningen av bättre lagstiftning, korrekt genomförande och stärkande av Europas roll som världspartner. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att vara mer ambitiös i sina initiativ som syftar till att garantera grundläggande rättigheter, frihet, rättvisa och social integration.

3.  Europaparlamentet understryker dessutom ännu en gång vikten av ett effektivt genomförande av Lissabonstrategin och betonar att framstegen på områdena ekonomi, sociala frågor och miljö är ömsesidigt beroende av varandra i samband med skapandet av en dynamisk och innovativ ekonomi. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utarbeta ett gemenskapsprogram för Lissabonstrategin 2008–2010 som är väl avvägt och resultatinriktat.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stödja ratificeringen av ändringsfördraget. Parlamentet anser att de mål och ändringar som finns inskrivna i detta fördrag är avgörande för att unionen ska fungera väl och utvecklas i framtiden och att de kommer att öka demokratin i EU samt minska avståndet mellan EU och medborgarna.

5.  Mot bakgrund av de nya instrument som ändringsfördraget erbjuder till exempel till de nationella parlamenten, uppmanar Europaparlamentet kommissionen och rådet att tillsammans med Europaparlamentet och medlemsstaternas parlament arbeta för en ny subsidiaritetskultur.

Tillväxt och sysselsättning

6.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en europeisk agenda som innebär att välstånd och solidaritet verkligen går hand i hand.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som uppföljning av översynen av den inre marknaden öka insatserna för att utveckla och bygga ut den inre marknaden som en stark, innovativ och konkurrenskraftig marknad. Parlamentet framhåller att den inre marknaden bör utvecklas genom rättvis konkurrens, social sammanhållning och en hög konsumentskyddsnivå.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild tonvikt vid att tjänstedirektivet genomförs i tid och på ett konsekvent sätt, och i synnerhet att effektiva gemensamma kontaktpunkter införs för att främja tillträdet till den inre marknaden. Parlamentet uppmanar med kraft att bestämmelserna om offentlig upphandling ska effektiviseras.

9.  Europaparlamentet betonar att det för att stärka konsumentskyddet är viktigt att förbättra marknadsövervakningen, särskilt för att säkra en stark trovärdighet för CE-märkningen och tackla problemen med förfalskningar. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta garantera konsumenternas rättigheter när det gäller produktsäkerhet, särskilt produktsäkerheten för leksaker. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa klarhet inom lagstiftningsmässiga gråzoner på områden såsom online-auktioner. Parlamentet understryker att översynen av konsumentlagstiftningen måste leda till mer sammanhängande rättsliga ramar. Parlamentet stöder en samordnad strategi från kommissionen i det pågående arbetet för att skapa en gemensam referensram för en mer sammanhängande europeisk avtalsrätt.

10.  Europaparlamentet rekommenderar att man mycket noggrant och i nära samarbete med medlemsstaterna, näringslivet och konsumenterna, undersöker möjligheterna att stärka snabba, effektiva och rättvisa lösningar på konflikter mellan företag och konsumenter. Parlamentet menar att det är viktigt för konsumentskyddet i en globaliserad miljö att tillträdet till rättsprövning underlättas. Parlamentet betonar emellertid att denna process inte får leda till inrättandet av nya hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte offra den sociala dimensionen i Lissabonstrategin och betrakta den som ett handikapp för konkurrenskraften, och ber kommissionen att respektera balansen mellan de olika pelarna i Lissabonstrategin. Parlamentet anser att adekvata investeringar i kunskap bidrar till en mer välbärgad ekonomi som kan bekämpa sådana problem som fattigdom, social utslagning och arbetslöshet och garantera ett bättre arbetarskydd.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med kartläggningen av den sociala verkligheten föreslå initiativ för att förbättra den ekonomiska och sociala förvaltningen. Parlamentet välkomnar att en snar översyn av direktivet om europeiska företagsråd har föreslagits som borde leda till klarare information, rådfrågning och deltagande, men uppmanar med kraft kommissionen att rådfråga arbetsmarknadens parter på förhand. Parlamentet efterlyser en bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv samt hälsa och säkerhet för alla arbetstagare.

13.  Europaparlamentet välkomnar uttryckligen att kommissionen aviserat ett lagstiftningsförslag om en Europabolagsordning och framhåller att detta förslag bör läggas fram i början av 2008 till stöd för små och medelstora företag. Parlamentet beklagar att kommissionen inte ämnar gå vidare med lagstiftningsförslaget om det fjortonde bolagsdirektivet (flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte) och betonar samtidigt att detta länge efterfrågade direktiv skulle fylla en lucka på den inre marknaden till förmån för företag.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av en lämplig skyddsnivå för immateriella rättigheter och stödjer initiativet för att inrätta ett säkert och effektivt patentsystem till överkomliga priser som skulle ge incitament till investeringar och forskningssatsningar. Parlamentet uppmanar med kraft alla tre institutioner att samarbeta för att uppnå politiskt samförstånd om verkliga förbättringar av patentsystemet. Parlamentet erinrar om att produktförfalskning, t.ex. läkemedelsförfalskning, är ett stort hälsohot och ett trängande problem i Europa.

15.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte ämnar lägga fram förslag till initiativ om inrättandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, som skulle fullborda genomförandet av en inre marknad med rättvis konkurrens genom att det medför ökad öppenhet när det blir möjligt för företag att bedriva verksamhet enligt samma regler utomlands som i sina hemländer, vilket ökar den gränsöverskridande handeln och konkurrensen mellan medlemsstaterna när det gäller att locka investeringar. Samtidigt understryker parlamentet att medlemsstaterna ska ansvara för att fastställa bolagsskattesatser.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som på ett effektivt sätt kunde förbättra tillsynen, inklusive tillsynen av hedgefonder och kreditvärderingsinstitut, i Europa. Parlamentet påminner om de allvarliga konsekvenserna av krisen med subprime-lånen i USA för de europeiska finansmarknaderna. Parlamentet förväntar sig att kommissionen gör en grundlig analys av orsakerna till och konsekvenserna av krisen, inklusive en riskanalys av de europeiska marknaderna. Parlamentet kräver en utvärdering av de nuvarande systemen och instrumenten för tillsyn i Europa, och insisterar på nära samråd med parlamentet, vilket ska resultera i tydliga rekommendationer om hur stabiliteten i det finansiella systemet kan förbättras och hur det ska kunna skapas en långsiktigt säker finansiell situation för europeiska företag.

17.  Europaparlamentet anser att översynen av telekommunikationspaketet är en nyckelprioritering under det kommande året.

18.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att inrätta en avreglerad och integrerad inre energimarknad. Parlamentet anser även att man bör göra en åtskillnad mellan utvecklingen av elenergimarknaden och gasmarknaden.

Ett hållbart Europa

19.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambitiösa förslag om klimatförändringar och uppmuntrar kommissionen att genomföra dem till fullo. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra samverkan mellan sysselsättning och industriell utveckling å ena sidan och utveckling och användning av ren teknik å den andra, eftersom det råder stark komplementaritet mellan dessa och detta utgör en potentiell källa till ökad konkurrenskraft.

20.  Europaparlamentet efterlyser en omfattande lagstiftningsram för främjande och användning av förnybar energi i EU, med bindande mål som ger näringslivet den långsiktiga stabilitet det behöver för att fatta rationella investeringsbeslut inom sektorn för förnybar energi och därmed föra EU tillbaka på vägen mot en renare, säkrare och mer konkurrenskraftig energiframtid.

21.  Europaparlamentet noterar att de åtgärder som kommissionen anger i handlingsplanen för ökad energieffektivitet respektive handlingsplanen för biomassa inte ingår i arbetsprogrammet och konstaterar kraftiga förseningar i genomförandet av de utlovade åtgärderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta full hänsyn till båda dessa handlingsplaner och på så sätt hjälpa EU att uppnå mål om förnybar energi och energieffektivitet. Parlamentet betonar det viktiga bidrag som hållbara biobränslen kan ge i detta sammanhang.

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att uppnå en politisk överenskommelse om den "bördefördelning" som krävs för att minska växthusutsläppen med 20 procent före 2020 jämfört med situationen 1990. Europaparlamentet förespråkar stärkta insatser från EU samt dess medlemsstater och regioner när det gäller att stödja koldioxidfria energikällor.

23.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att offentliggöra ett "grönt transportpaket", med tanke på att en hållbar rörlighet måste tryggas i hela EU i enlighet med åtgärderna mot klimatförändringar.

24.  Europaparlamentet stöder de två prioriterade initiativen om sjöfart och luftfart. Parlamentet påminner om att en administrativ förenkling för närsjöfarten är en viktig förutsättning för en verklig utveckling av detta transportsätt, som är en grundläggande länk i inrättandet av ett integrerat, sammanhängande och hållbart nätverkssystem. Parlamentet gläder sig över de olika förslag som syftar till att främja ökad effektivitet i förvaltningen av luftfarten, vilket kommer att medföra en avsevärd minskning av kostnaderna, förseningarna och utsläppen av växthusgaser.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ på folkhälsoområdet, särskilt det planerade lagförslaget om kvalitet och säkerhet när det gäller organdonation och transplantationer samt rådets föreslagna rekommendation om vårdrelaterade infektioner som ingår i "hälsopaketet", med målet att garantera bästa möjliga patientsäkerhet och kvalitet i vården. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att stärka patientsäkerheten, patientinformationen och patienternas rättigheter liksom skyddet av patienter samt att bekämpa utlösande faktorer för sällsynta sjukdomar.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina insatser för att utveckla en enhetlig politik om nödsituationer inom hälsosektorn, människor med funktionshinder eller kroniska sjukdomar och patientinformation. Parlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid frågan om beredskapsplaner för pandemier.

27.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om "hälsokontrollen" av den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt vikten av att skapa en konkurrenskraftig och ekologiskt hållbar jordbrukssektor, förebygga en avfolkning av landsbygden och garantera konsumenterna en tryggad livsmedelsförsörjning. Parlamentet betonar dock att de legislativa åtgärdernas exakta natur inte bör definieras förrän parlamentet, kommissionen och rådet har avslutat en grundlig debatt om kommissionens ursprungliga meddelande om denna "hälsokontroll".

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa särskilda förslag som hänför sig till konsekvenserna av modellen för maximal hållbar avkastning och de detaljerade bestämmelserna om denna modell. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag till rättsakter om miljömärkningssystemet och så snart som möjligt lägga fram ett förslag om förenkling av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och omarbetade och stärkta kontrollramar för den gemensamma fiskeripolitiken.

29.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till kommissionens initiativ att lägga fram en grönbok om europeisk territoriell sammanhållning i enlighet med parlamentets uppmaning. Parlamentet anser att begreppet territoriell sammanhållning, som nyligen tillstyrktes genom Lissabonfördraget, kommer att vara centralt för utvecklingen av denna gemenskapspolitik.

30.  Europaparlamentet betonar behovet av en Östersjöstrategi för EU och uppmanar kommissionen att lägga fram en omfattande EU-strategi för Östersjöregionen under 2008.

En integrerad syn på migration

31.  Europaparlamentet anser att en gemensam migrations-, viserings- och asylpolitik samt effektiv ekonomisk, social och politisk integration av invandrare utifrån gemensamma principer utgör två sidor av samma mynt och utgör en central utmaning samtidigt som man när det gäller integrering till fullo respekterar ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och EU.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka åtgärderna för att bekämpa människohandel och illegal invandring och att särskilt undersöka genomförandet av rådets handlingsplan från 2005 på detta område. Parlamentet väntar på den utvärdering som kommissionen ska göra 2008 av genomförandet av direktivet om fri rörlighet och efterlyser ytterligare åtgärder för att säkra att denna rätt tillämpas fullt ut i EU.

33.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förnyade åtagande när det gäller en gemensam migrationspolitik, gemensamma redskap för att skydda unionens yttre gränser och en gemensam asylpolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra sin utbildnings- och integrationspolitik för att kunna skapa en tydlig och säker ram för ekonomiska invandrare, särskilt högutbildade arbetstagare, som klargör deras rättigheter och skyldigheter.

34.  Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget från och med den 1 januari 2009 avsevärt kommer att ändra den institutionella ramen för området med frihet, säkerhet och rättvisa och erinrar om att 2008 kommer att vara ett mycket viktigt år när det gäller att genomföra Schengenregelverket och utvidga det till EU:s nya medlemsstater. Parlamentet betonar att strikta åtgärder måste vidtas för att garantera att systemet fungerar smidigt och att EU:s yttre gränser bevarar sin integritet. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt engagera Europaparlamentet samt de nationella parlamenten i utarbetandet av dessa bestämmelser.

35.  Europaparlamentet noterar att arbetsprogrammet inte nämner EU:s framtida system för passageraruppgifter, och efterlyser ökat operativt samarbete på europeisk nivå för att bekämpa terrorism och begär att parlamentet ska involveras i högre grad där det är lämpligt. Parlamentet betonar att effektiva och genomförbara dataskyddsinstrument inte ska ses som hinder då terrorism och andra radikala rörelser bekämpas, utan som nödvändiga förtroendeskapande mekanismer i förbindelse med utbyte av information mellan rättsvårdande myndigheter.

Medborgarna i första hand

36.  Europaparlamentet anser att kommissionen även i fortsättningen bör göra medborgarna uppmärksamma på vikten av kulturell mångfald och en dialog mellan kulturerna i den utvidgade unionen. Parlamentet anser att den interkulturella dialogen även bör stödjas utanför Europas gränser och utvecklas till ett instrument som kan främja ömsesidig förståelse och därmed bidra till att förebygga eller lösa sociala och mänskliga konflikter.

37.  Europaparlamentet noterar att kommissionens prioriteringar för 2008 betonar att livslångt lärande skulle kunna bidra till att öka sysselsättningen och utveckla ett kunskapssamhälle i enlighet med Lissabonmålen. Parlamentet beklagar att detta inte återspeglas i ett enda konkret förslag. Parlamentet anser att man med hjälp av särskilda och lämpliga filtersystem bör skydda minderåriga från specifikt innehåll i vissa program när de använder Internet och ny teknik.

38.  Europaparlamentet föreslår att det inrättas en europeisk styrka som skulle kunna reagera omedelbart i nödsituationer, i enlighet med förslaget i Barnierrapporten. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett konkret förslag om detta.

39.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att stärka passagerarnas rättigheter, i synnerhet rättigheterna för passagerare på långfärdsbussar.

40.  Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag om att lägga fram ett betydande vägande förslag till direktiv om genomförande av principen om lika behandling på andra områden än arbetsmarknaden för att på så sätt göra det rättsliga icke-diskrimineringsramverket fullständigt samtidigt som parlamentet understryker att medlemsstaternas befogenheter på detta område måste respekteras.

Europa som partner i världen

41.  Enligt Europaparlamentet bör EU:s roll för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och goda styrelseformer ses som en integrerad del av unionens samtliga politiska strategier och program.

42.  Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen i sitt arbetsprogram understryker behovet av att fortsätta utvidgningsprocessen och betraktar västra Balkan som ett prioriterat område.

43.  Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att särskilt uppmärksamma Kosovos framtid och förväntar sig, under det att situationen utvecklas, att kommissionen lägger fram ytterligare bedömningar och förslag avseende stöd från EU till Kosovo.

44.  Europaparlamentet anser att Svartahavssynergin är ett viktigt första steg när det gäller att utarbeta en övergripande strategi för regionen och uppmanar kommissionen att utarbeta fler särskilda förslag, inklusive en åtgärdsplan med särskilda mål och riktmärken som ökar samarbetet mellan EU och länderna i området kring Svarta havet.

45.  Europaparlamentet anser att de transatlantiska banden är avgörande både för att främja gemensamma värderingar och försvara gemensamma intressen.

46.  När det gäller Mellanöstern anser Europaparlamentet att unionen inte endast bör tillhandahålla medel för ekonomisk överlevnad och återuppbyggnad särskilt i Libanon och Palestina, utan att den också bör fortsätta att utveckla politiska initiativ för att ytterligare öka EU:s aktiva diplomatiska roll i området.

47.  Europaparlamentet anser att man bör ta ytterligare steg i riktning mot en gemensam energipolitik gentemot omvärlden för att garantera alla medlemsstater tillgång till hållbar, trygg och konkurrenskraftig energi. Parlamentet uppmanar kommissionen att välja en tydlig och konstruktiv strategi i dialogen med Ryssland.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s biregionala strategiska partnerskap med Latinamerika och Västindien, och välkomnar att kommissionen prioriterar EU-Afrika-strategin. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att parlamenten och det civila samhället deltar.

49.  Europaparlamentet betonar behovet av konsekvens när det gäller EU:s utvecklingspolitik. Parlamentet understryker att hänsyn måste tas till utvecklingsfrågorna även inom andra politiska områden i EU. Parlamentet gläder sig åt att kommissionen avser att undersöka nya vägar för att genomföra millennieutvecklingsmålen. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att dess utvecklingspolitik bidrar till att skapa fred.

50.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att Doharundan avslutas på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet understryker att EU också måste stärka sina förbindelser med tillväxtekonomierna genom bilaterala eller regionala frihandelsavtal, som ska ses som ett tilläggsverktyg för multilaterala åtgärder, samtidigt som man inför bestämmelser om genomförande av grundläggande arbetsmarknadsnormer. Parlamentet anser att en ny övergripande strategi för Kina är viktig, och att handeln måste vara fri och rättvis. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera ett starkare skydd av de immateriella rättigheterna och att göra sitt bästa för att bekämpa förfalskningar.

Övergripande frågor

51.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslutsamma avsikt att uppnå målet med att minska de administrativa bördor för företagen som uppstår i EU och medlemsstaterna med 25 procent senast 2012. Parlamentet ser detta som en nyckelprioritering framför allt för de små och medelstora företagen under de kommande månaderna och ett avgörande bidrag till uppnåendet av Lissabonmålen samt betonar att det kommer att behandla lagstiftningsförslag mot denna bakgrund. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad resultattavla om genomförandet av sitt åtgärdsprogram, vilken bör innehålla klar och tydlig information om uppnådda mål, utvecklade indikatorer, resultat av referensnivåberäkningar och konkreta förslag för de områden där man bäst kan åstadkomma en snabb, hållbar och avsevärd minskning av de administrativa kostnaderna.

52.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess fortsatta ansträngningar för att förbättra kvaliteten på EU:s lagstiftning. Parlamentet understryker att man måste påskynda förenklingen och konsolideringen av EU:s lagstiftning och öka ansträngningarna för att åstadkomma bättre lagstiftning, snabbt införlivande och korrekt genomförande av EU:s lagstiftning samtidigt som man till fullo respekterar Europaparlamentets befogenheter. Parlamentet efterlyser en starkare mekanism för övervakning och kontroll när det gäller genomförandet av EU:s lagstiftning i medlemsstaterna.

53.  Europaparlamentet betonar att den subsidiaritetsprincip som för närvarande finns inskriven i EG-fördraget klart innebär att gemenskapen på de områden där den inte ensam är behörig får vidta en åtgärd endast i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna. Parlamentet betonar att det faktum att medlemsstaterna inte vidtar några åtgärder inte i sig ger EU rätt att agera.

54.  Europaparlamentet insisterar på att det bör göras oberoende utredningar av lagstiftningens konsekvenser. Parlamentet konstaterar att sådana utredningar bör utföras systematiskt inom ramen för ett lagstiftningsförfarande och även då lagstiftningen förenklas.

55.  Europaparlamentet noterar att de ärenden som finns upptagna på kommissionens förteckning över förslag under behandling bör dras tillbaka eftersom de i vilket fall som helst är inaktuella.

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ge parlamentet den tid som krävs för att avge sitt yttrande om framtida utvidgningar av euroområdet.

57.  Europaparlamentet insisterar på att det nya kommittéförfarandet bör genomföras korrekt och att parlamentets rättigheter bör garanteras i det sammanhanget. Parlamentet tillmäter särskild betydelse åt kommittéförfarandena på området för finansiella tjänster (Lamfalussyförfarandet) eftersom ett antal viktiga ärenden finslipas för tillfället. Parlamentet anser att en korrekt tillämpning av ramen är avgörande för att det finansiella systemet ska fungera smidigt och för att ekonomiska kriser ska undvikas. Parlamentet kräver att dess rättigheter i den form man kommit överens om ska respekteras till fullo och att de nu gällande avtalen blir en del av vardagen.

58.  Europaparlamentet ser med intresse fram emot resultaten av det samrådsförfarande som kommissionen inledde genom meddelandet Budgetreform för ett Europa i förändring (SEK(2007)1188). Parlamentet kräver att bli involverat fullt ut i översynen både av systemet för EU:s utgifter och systemet för EU:s egna medel i enlighet med förklaring nr 3 till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning beträffande översynen av budgetramen.

59.  Europaparlamentet anser att i syfte att få en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten bör kommissionen göra tekniska förberedelser. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lämna nationella förklaringar i enlighet med vad som föreslås i parlamentets resolutioner om ansvarsfrihet från 2003, 2004 och 2005, och betraktar revisionssammanfattningarna i enlighet med punkt 44 i det interinstitutionella avtalet för 2007–2013 enbart som ett första steg i denna riktning. Parlamentet förväntar sig en mer aktiv strategi från den kommissionsledamot som är ansvarig för området öppenhet och förvaltning. Parlamentet noterar dessutom att kommissionen känner sig förpliktigad och har förbundit sig att följa de högsta normerna för sund ekonomisk förvaltning.

60.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genast ändra sina förfaranden och i större utsträckning engagera parlamentet och dess behöriga utskott då byrådirektörer väljs och utses. Parlamentet kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa ett noggrannare urvalsförfarande för byrådirektörer.

Förbättra kommunikationen om EU

61.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att sätta medborgarna i centrum för det europeiska projektet som endast kommer att ha framgång om man lyssnar på de europeiska medborgarnas problem och att utöka sina insatser för att utforma en mer effektiv kommunikationspolitik, som kan öka medborgarnas förståelse för EU:s arbete och den roll EU spelar för att lösa deras problem, i syfte att förbereda ratificeringen av Lissabonfördraget och valet till Europaparlamentet 2009.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klart och tydligt ange hur den tänker omsätta sina kommunikationsprioriteringar i praktiken, särskilt den prioritering som gäller fördraget.

o
o   o

63.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy