Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2019(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0492/2007

Внесени текстове :

A6-0492/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0616

Приети текстове
PDF 530kWORD 172k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Резолюция
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламентот 13 декември 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019 (BUD) 2007/2019В (BUD)) и Писма № 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) и 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) за изменение на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом от 29 септември 2000 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за бюджетната процедура за 2008 г.(4),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., утвърден от Съвета на 13 юли 2007 г. (C6-0287/2007- C6-0288/2007),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия (C6-0287/2007) и писмо № 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел I - Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд на Европейските общности, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Омбудсман, Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните(C6-0288/2007)(6),

–   като взе предвид писмо № 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид своите изменения и предложени промени от 25 октомври 2007 г. на проекта на общ бюджет(7),

–   като взе предвид промените, които Съветът внесе в измененията и предложените промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   като взе предвид резултатите от заседанието по съгласуване на бюджета от 23 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид декларацията на Съвета относно резултата от неговите разисквания по измененията и предложените промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента,

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0492/2007),

Основни теми - общи стойности, предложение за преразглеждане на МФР, писма за внасяне на корекции № 1 и № 2

1.  Припомня, че неговите политически приоритети за бюджета за 2008 г. бяха определени в горепосочената резолюция относно Годишната политическа стратегия (ГПС) от 24 април 2007 г., която доразвива подходите, възприети при подготовката на бюджет 2007 и преговорите по Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; подчертава, че подходът "бюджет, ориентиран към резултати", утвърден в тази резолюция, се основава на стълбовете на прозрачното представяне, ясните цели и точното изпълнение, така че Комисията се оценява не въз основа на бюрократичен процес, а въз основа на резултатите, които постига по отношение на политически договорените цели; ще продължи да набляга на тези елементи в по-нататъшната си работа по бюджет 2008;

2.  По отношение на общите стойности - определя окончателното равнище на бюджетните кредити за поети задължения на ххх ххх млн. евро; гарантира, че средствата по програмите с многогодишни финансови рамки, които бяха договорени между Парламента и Съвета едва неотдавна, ще бъдат запазени, въпреки предложените от Съвета съкращения, особено във функция 1а; определя общото равнище на плащанията на 120 346,76 млн. евро, което се равнява на 0,96 % от БНД на ЕС; отбелязва, че това оставя много голям резерв от ххх ххх млн. евро до горната граница на плащанията по Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2008 г.; подчертава значимостта на ефективното изпълнение на бюджета и намаляване на неизпълнените поети задължения, с оглед на скромното като цяло равнище на плащанията;

3.  Приветства резултата от съгласуването със Съвета от 23 ноември 2007 г. , по-специално по отношение на финансирането от резерва във функция 1а на програма "Галилео", чрез преразглеждане на Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. и използване на инструмента за гъвкавост, и на Европейския технологичен институт; подчертава, че това решение за финансиране изцяло съответства на подхода, за който се застъпва Европейският парламент, по-специално във връзка с това, че той не намалява планираните бюджетни кредити за многогодишни финансови програми във функция 1а, за което по-рано се беше застъпил Съветът; отбелязва съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция, в които се посочват подробните условия за финансиране на програмата "Галилео" и Европейския технологичен институт;

4.  Подкрепя писмо № 1/2008 за внасяне на корекции в предварителния проектобюджет (ППБ) за 2008 г., прието от Комисията на 17 септември 2007 г. и по-специално увеличенията на бюджетните кредити за поети задължения, предложени за Косово (120 млн. евро) и за Палестина (142 млн. евро), които надхвърлят цифровите стойности на ППБ с общо 262 милиона евро; приема, в контекста на резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г., размера на бюджетните кредити от 285 млн. евро за ОВППС, включени в бюджета за 2008 г., по-конкретно с оглед на предстоящите потребности в Косово; изисква Комисията напълно да приобщи и да информира Парламента в процеса на изпълнението; подкрепя писмото за внасяне на корекции № 2/2008 в неговата цялост, като част от резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г.;

5.  Предлага да се даде разрешение по искането за "глобален" трансфер DEC 36/2007 в неговата цялост и приветства понижаването на сумата на трансферираните бюджетни кредити през 2007 г., в сравнение с глобалните трансфери през 2006 и 2005 г.; признава, че текущото непълно усвояване на бюджетните кредити по някои редове през 2007 г. би могло да бъде следствие на късното приемане на правните основания през първата година от МФР; изтъква, че в Коригиращ бюджет 7/2007 са предложени и допълнителни значителни съкращения на плащанията с 1,7 млрд. евро и "глобален" трансфер; настоява в бюджета за 2008 г. изпълнението да се наблюдава отблизо чрез различните инструменти, като напр. системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета и групите за мониторинг; приканва специализираните си комисии да подават своевременно информация относно необходимите средства и възможните проблеми на изпълнението по отношение на многогодишните програми; подчертава, че със сигурност ще бъде необходима по-голяма сума за плащания в бюджета за 2008 г. и очаква най-добро използване на това умерено увеличение на плащанията от 5,9 % в сравнение с 2007 г.; по отношение на съвместното изявление на Съвета по този въпрос очаква Комисията да предложи, по целесъобразност, по-висок размер на плащанията през 2008 г., при необходимост - чрез коригиращ бюджет;

6.  Очаква с интерес резултатите от процеса на консултации, открит от Комисията, относно "реформиране на бюджета, промяна на Европа" (SEC(2007)1188); призовава за пълно участие на Парламента както в прегледа на разходите на ЕС, така и в прегледа на системата на собствени ресурси на ЕС, както се предвижда в Декларация №3 относно прегледа на финансовата рамка на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

Прилагане на бюджет, ориентиран към резултати - развитие въз основа на съгласуването в рамките на първото четене

7.  Обръща внимание на договарянето на пет съвместни изявления между Европейския парламент и Съвета по време на съгласуването от 13 юли 2007 г. в рамките на първо четене на бюджет 2008, приложени към горепосочената резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия; подчерта политическото значение на тези изявления, като ги взе под внимание при подготовката на бюджета за 2008 г. в съответствие с подхода на "бюджет, ориентиран към резултати"; отбелязва писмото на Комисията относно изпълнимостта и очаква да се намерят решения за изпълнение на предложените изменения;

8.  Приветства напредъка към одобрение от страна на Комисията на оперативните програми по структурните фондове, кохезионния фонд и развитието на селските райони, но в съответствие със съвместното изявление, споразумение за което бе постигнато със Съвета на 13 юли 2007 г., желае да види значително по-голям напредък, така че оперативните средства да могат да се изразходват; изразява съжаление, че над 50 % от програмите по ЕФРР и над 67 % от програмите по ЕСФ и ЕЗФРСР все още не са одобрени, въпреки че първата година от програмния период е почти изтекла; запазва някои административни разходи на Комисията в резерв; подчертава, че никакви оперативни средства не са поставени в резерв; ще освободи от резерв средствата за административни разходи в съответствие с подобрения темп на одобрение на оперативни програми;

9.  Приема за сведение обяснителния доклад на Комисията относно управлението, основано на дейности, преди своето второ четене; изразява съгласие да се поставят в резерв само 5 милиона евро въз основа на поето от Комисията твърдо задължение за съставяне на проучване, в т.ч. на някои предложения за подобрения, които да бъдат представени на предвидено за пролетта на 2008 г. изслушване в парламентарната комисия по бюджети; изразява намерението си да състави доклад по собствена инициатива относно подобряване на осъществяването на управлението, основано на дейности;

10.  Припомня, че проучването относно осъществяване на управлението, основано на дейности, следва да включва следната информация за бюджетния орган:

и изисква:

   как отделните компоненти на цикъла "Стратегическо планиране и програмиране-Управление по дейности (СПП-УД)" - Годишна политическа стратегия, Законодателна и работна програма на Комисията, Годишен план за управление и др., могат да се съчетаят по-добре един с друг?
   как може да се подобри съчетаването на цикъла СПП-УД с други цикли (цикъла на човешките ресурси, управлението на риска, извършването на оценка и др.), по възможност чрез интегрирана компютърна система?
   предоставянето на списък с ясни, предварително определени показатели за изпълнение, който да се използва през целия цикъл с оглед подобряване на управлението на изпълнението на дейността;
   поемането на задължение от страна на Комисията да представи до 30 април 2008 г. последващи мерки във връзка с нейния доклад относно планирането и оптимизирането на човешките ресурси на Комисията с цел осъществяване на приоритетите на ЕС, в който по-специално ще се съдържа подробна разбивка на персонала по категории и генерални дирекции, както и предвижданото за следващите години развитие;
   съобщение на Комисията относно настоящото положение и напредъка относно прилагането на точка 44 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

11.  В допълнение отправя искане към Комисията:

   за план за действие с подробни мерки, насочени към реорганизация на всички области, които се разглеждат в рамките на аналитичния преглед (човешки ресурси, информационни технологии, управление на документи/логистика/сигурност, вътрешен одит, оценка, управление, основано на дейности, междуинституционални отношения, комуникация/информация/публикации, координация на политиката); призовава служителите на изпълнителните агенции също да бъдат включени в тези данни; отправя искане към Комисията да информира Парламента до януари 2009 г. относно състоянието на тези текущи процедури и резултатите от тях; оправя искане към Комисията да включи резултатите от тази последваща мярка в Съобщението си относно политиката на настаняване на службите на Комисията в Брюксел и Люксембург (COM(2007)0501 окончателна версия) и съответно да преразгледа потребностите от пространство, посочени в него;
   да поеме по-сериозен ангажимент по отношение на междуинституционалното сътрудничество и да осъществи на практика това сътрудничество по по-осезаем начин; подкрепя исканията, посочени в специалния доклад № 2/2007 на Европейската сметна палата относно разходите на институциите за сгради и призовава за предприемане на по-конкретни мерки, насочени към общи условия; отправя искане към Комисията да докладва по-подробно пред Парламента относно факторите, които са довели до заключението, съдържащо се в посоченото по-горе нейно Съобщение (COM(2007)0501 окончателна версия),че Европейският квартал следва да остане център за осъществяване на дейността на Комисията; отправя искане към Комисията да разработи и представи, с възможност за извършване на съпоставка, други възможности за присъствието на Комисията в Брюксел извън рамките на Европейския квартал;

12.  По отношение на целевите приходи - настоява за подобряване на прозрачността; предлага промени в инструмента на целевите приходи за децентрализираните агенции с оглед на по-точно приспособяване на целевите приходи за конкретните агенции; изразява загрижеността си, че използването на целеви приходи в рамките на Фонда за преструктуриране на захарната промишленост създаде на практика "бюджет в бюджета", който е трудно да бъде съчетан с бюджетния принцип на универсалност, записан във Финансовия регламент; изразява своята отвореност за преразглеждане на Финансовия регламент, що се отнася до целевите приходи;

13.  По отношение на децентрализираните агенции – възстановява нивата на ППБ, с изключение на агенцията FRONTEX, за която в дял 3 е прието увеличение в размер на 30 млн. евро; приветства напредъка, постигнат от най-новите агенции, за ефективно и ефикасно разширяване на дейността им; изисква по-голяма яснота за в бъдеще относно работните планове и средносрочните потребности от кадри;

14.  Подчертава, че за създаването на съвместни предприятия, както и на обявената нова децентрализирана Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, трябва да се открие процедурата, предвидена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

15.  По отношение на изпълнителните агенции – припомня задълженията на Комисията, предвидени в "Кодекса за поведение относно създаване на изпълнителна агенция"(8); счита, че изпълнителните агенции не трябва нито сега, нито в бъдеще да водят до увеличение на дела на административните разходи; подчертава, че всякакви предложения за създаване на нова изпълнителна агенция и за разширяване на съществуващите изпълнителни агенции трябва да се основават на цялостен анализ на разходите и ползите и че границите на отчетност и отговорност следва да бъдат ясно определени в предложението; приветства споразумението си с Комисията по преразгледаните работни споразумения относно изпълнителните агенции от 16 октомври 2007 г., приложено към настоящата резолюция;

16.  Изисква отчетите за дейността и годишните доклади за дейността да осигуряват по-добър акцент върху цели и показатели за резултати, вместо върху дълги описания на административен процес; отбелязва, въпреки това, че продължава да има значителни различия между генералните дирекции на Комисията по отношение на качеството на отчетите за дейността и годишните доклади за дейността; очаква по-нататъшни подобрения в идните години;

17.  Счита, че предварителните и последващите показатели за изпълнение са инструменти, представляващи неразделна част от прилагането на управление, основано на дейности и бюджетиране, основано на дейности; изисква по-голяма роля на показателите за изпълнението в последващата оценка на изпълнението; счита, че данните, осигурени в отчетите за дейността следва да се включат по-добре в годишните доклади за дейността на всяка генерална дирекция, за да се подобри оценяването на ефективността и на резултатите от управлението; счита, че това би помогнало на бюджетния орган при наблюдението на степента, в която изискваните допълнителни ресурси водят до постигане на резултати, а не просто до създаване на допълнителна бюрокрация;

18.  Приветства процедурата на групата по мониторинг, извършена от Комисията по бюджети през 2007 г.; изразява надежда, че тази процедура може да продължи да допринася за по-високата степен на бюджетен контрол; продължава да подкрепя системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета като принос за подобряването на изпълнението на бюджета; изисква вторият документ по системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета да бъде представен през септември, а не през октомври 2008 г., така че Парламентът да може да вземе този документ под внимание при подготовката за първото си четене на проектобюджета за 2009 г.;

   19. Припомня, че в съответствие с член 53б от Финансовия регламент и точка 44 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., насочени към осигуряване на ефективен и интегриран вътрешен контрол на общностните средства и на национални декларации за управление като крайна цел, държавите-членки се задължиха "да представят годишно обобщение на съответното национално равнище на наличните одиторски проверки и декларации"; отбелязва, че според получената от Комисията информация само ограничен брой държави-членки са изпълнили досега разпоредбите на Междуинституционалното споразумение; изразява съжаление, че никое от конкретните предложения относно национални декларации (за управление), направени от Европейския парламент в неговите резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2003, 2004 и 2005 г., не е включено в стратегията за одит на Комисията и изисква от Комисията да информира Парламента; припомня на държавите-членки задължението им да изпълняват разпоредбите на преразгледания Финансов регламент, който те наскоро приеха; отново заявява, че държавите-членки са задължени в допълнение да изпълняват условията, предвидени в точка 44 от Междуинституционалното споразумение, както и да сътрудничат съгласно член 274 от ДЕО на Комисията в пълна степен според принципите на доброто финансово управление;
   20. Отново изтъква важността на по-доброто изпълнение на бюджета, в съответствие с декларацията, приета по време на срещата за съгласуване на бюджета, проведена през ноември 2006 г.; изисква от Комисията да предостави информация относно действията, които са предприети или планирани с цел прилагане на тази декларация; припомня, че гореспоменатата информация следва да се представя редовно на срещите в рамките на триалога;
   21. Настоятелно призовава Комисията да прилага в пълна степен Регламент № 1/1958 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и отхвърля финансовите съображения за дерогации като недействителни, тъй като те не са били представени по време на бюджетната процедура;

Специфични теми - основни елементи по бюджетни функции, пилотни проекти, подготвителни действия

22.  По отношение на функция 1a, "Конкурентоспособност за растеж и заетост" - отхвърля съкращенията на размера на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, направени от Съвета по време на първото му четене, особено в случаите, когато покриват многогодишни програми, приети неотдавна със Съвета по процедурата на съвместно вземане на решение, които целят постигане на резултати по Лисабонската стратегия; отбелязва, че този подход беше улеснен от споразумението за финансиране на програмата "Галилео" въз основа на преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР) и чрез използване на инструмента за гъвкавост; предлага редица пилотни проекти и подготвителни действия в съответствие с прерогативите си в бюджетната област; подчертава важността на ограничаване на позора при провал на стопански начинания и значението на финансовата помощ на Програмата от Осло за обучение по предприемачество в контекста на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ); поставя в резерв суми за ПКИ до подобряване на изпълнението;

23.  По отношение на функция 1б, "Сближаване за растеж и заетост" - изразява съжаление за забавянето на изпълнението и подчертава също, че времето е пари;

24.  Припомня решението за създаване до 31 декември 2008 г. на Център на ЕС за данни от системата за разпознаване и проследяване на дълги разстояния (LRIT), управляван от Европейската агенция за морска безопасност (Позиция на ЕП от 25 април 2007 г.(9) и резолюция на Съвета от 2 октомври 2007 г.); признава необходимостта от допълнително финансиране за Европейската агенция за морска безопасност през 2008 г., за да се обезпечи тази нова функция;

25.  Приветства документацията и разясненията, представени от Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по отношение на Инструментите за финансиране с поделяне на риска (ИФПР); поддържа становището, че резервът по тези бюджетни редове може да бъде освободен; въпреки това настоява да бъде информиран, а съответните документи да му бъдат предадени, при приемането на насоките за втория компонент на програмата ПКИ - инструментите за рисков капитал, като изисква да получи информация за резултата от преговорите между ЕИБ и Комисията относно съвместното сътрудничество във връзка с Инструмента за гарантиране на заемите за транспорт по Трансевропейските мрежи (ТЕМ);

26.  По отношение на функция 2, "Опазване на природните ресурси" - изисква по-ясно представяне на цифровите стойности за пазарни мерки и преки помощи в бъдещите бюджетни процедури; изразява загриженост от бавния темп на приемане на оперативните програми, що се отнася до стълба за развитие на селските райони в рамките на Общата селскостопанска политика - дългосрочен приоритет на Парламента; очаква бързо подобрение в това отношение;

27.  Набляга на необходимостта от ускоряване на процедурата по отношение на изготвянето на специални национални програми за възстановяването на реколта и животинска продукция в районите, засегнати от пожари и други видове природни бедствия; подчертава, че тези програми следва да бъдат финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез вътрешно прехвърляне на средства или субсидии в рамките на държавите-членки;

28.  Отхвърля опита на Съвета да промени класификацията на малък брой бюджетни редове в рамките на функция 2 като задължителни разходи, по-специално редове 17 04 05 01 и 17 04 05 02, които се отнасят до Службата на Общността за сортовете растения;

29.  Признава, че е необходимо допълнително финансиране на фондовете за мляко за учениците (да се разшири производствената линия, като се прибавят нови, новаторски продукти); подчертава отново значението на надеждната подкрепа за процеса на преструктуриране в сектора за производство на мляко (чрез създаване на план за преструктуриране на млечния фонд);

30.  Подчертава отново сериозната си ангажираност за надеждното бюджетно осигуряване на средства за плодове, зеленчуци и мляко за учениците (и други млечни продукти); изразява съжаление във връзка с липсата на напредък при представянето на предложенията на Комисията, която се дължи на бавното изпълнение на изисканите оценки на въздействието; изразява изненадата си от факта, че Съветът не е изпълнил политическите си ангажименти относно тези въпроси, чрез създаването на нов бюджетен ред и резерв в бюджета до изготвяне на правното основание; приканва Комисията да направи законодателно предложение в тази връзка, както е посочено в заключенията на Съвета по земеделие от юни 2007 г.;

31.  По отношение на функция 3a "Свобода, сигурност и правосъдие" - подчертава значението на дейността на агенция Frontex; по отношение на децентрализираните агенции – счита, че агенцията Frontex трябва да играе по-ефективна роля за засилване на външните граници на ЕС, по-конкретно за облекчаване на бремето, което държавите-членки понастоящем носят във връзка с незаконната имиграция; призовава агенцията да представя редовно на компетентната комисия на Парламента текущото състояние и планираните предстоящи операции; настоятелно призовава държавите-членки да изпълнят обещанията си и да подкрепят мисиите на агенцията, за да може последната да изпълнява задачите си по-ефективно; приема за сведение съгласието на Съвета за увеличаване на финансирането за FRONTEX с 30 милиона евро, макар и с различна разбивка за административни и оперативни разходи; променя тази тазбивка по начин, който счита за най-уместен за осигуряване на максимална "добавена стойност"; приканва Комисията да представи коригиращ бюджет, ако е необходима промяна и на щатното разписание.;

32.  По отношение на функция 3б, "Гражданство" - възстановява сумите от ППБ за програмите с многогодишни финансови рамки и предлага бюджетни кредити за редица нови и текущи пилотни проекти и подготвителни действия в това отношение; обръща внимание на факта, че финансирането на кампанията за информация и превенция "HELP" приключва в бюджета за 2008 г., и очаква от Комисията да представи последваща инициатива; също така подкрепя, в рамките на Финансовия инструмент в областта на гражданската защита, осигуряването на допълнителен капацитет под формата на сили в готовност за действие за справяне с природни бедствия или аварии, причинени от човешки фактор, както и в случай на терористични актове или екологични катастрофи;

33.  Призовава Комисията да оказва нееднократно подкрепа за инвестиране в инфраструктура с цел подобряване на помещенията за бежанци;

34.  Стреми се да насърчи по-висока степен на изразяване на мнение от страна на по-слабо представените групи в гражданското общество, като се бори с всички форми на дискриминация и укрепва правата на жени, деца, лица с увреждания и в напреднала възраст;

35.  Призовава Комисията да използва бюджетните кредити, предназначени за информационни цели, за предоставяне на разнообразна информация, която, наред с другото, обслужва потребностите на парламентарните малцинства от обществена информация;

36.  По отношение на функция 4 "ЕС като глобален партньор" - изразява загриженост във връзка с хронично ниското финансиране на тази функция в Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.; подкрепя увеличенията, в т.ч. за Косово и Палестина, представени в писмо №1/2008 на Комисията за внасяне на корекции в ППБ от 17 септември 2007 г.; приветства използването на инструмента за гъвкавост за отпускане на средства в размер на 70 млн. евро за увеличаване на разходите за ОВППС; коригира първото си четене на функция 4 в съответствие с приоритетите си в светлината на резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г.-;

37.  Отбелязва, че след случилото се на конференцията, която се проведе неотдавна в Анаполис, разчетите за вноската на ЕС за Палестина е напълно възможно да бъдат повишени и приканва Комисията при необходимост да предложи коригиращ бюджет;

38.  Счита, че зачитането на правата на човека и демократичните ценности следва да бъде едно от условията за отпускане на финансови средства от ЕС за съседните и развиващите се страни;

39.  Припомня на Съвета, че редовните заседания на съвместния комитет по ОВППС следва да допринасят за реален, предварителен политически диалог, а не да се използват просто за информиране на Парламента впоследствие;

40.  Приветства ангажимента на Комисията да участва в постоянен политически диалог три пъти годишно с Европейския парламент относно демократичния контрол и съгласуваността на външнополитически действия при прилагането на Декларации № 4 и 5 към Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

41.  Изисква от Комисията да предостави на Европейския парламент цялата необходима информация, свързана със създаването на новия Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (GEEREF), по-специално писмените правомощия, предоставени на Европейския инвестиционен фонд, така че да даде възможност на Европейския парламент да направи оценка на всички бюджетни и финансови последици от този фонд;

42.  Счита, че ЕС следва по-добре да координира своите различни и похвални инициативи за борба и премахване на болестите, свързани с бедността в съседните и развиващите се страни; предлага да се отпуснат съществени бюджетни ресурси за осигуряване на тези страни на необходимите инструменти за техническа подкрепа; реши да се създаде отделен бюджетен ред за Глобалния фонд за борба срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария с цел подобряване на прозрачността и гарантиране на необходимото финансиране за Глобалния фонд, както и за другите приоритети в областта на здравеопазването;

43.  По отношение на бюджетна функция 5 "Aдминистрация" - счита, че ясните граници на отговорност и отчетност са съществен елемент за продължаване на процеса на модернизиране на администрацията на ЕС; припомня, че ясните политически цели и индивидуалната отговорност за изпълнението им спрямо показатели, които ще бъдат определени, когато бъдат представени данните от различните проучвания по въпроса, поискани от парламентарната комисия по бюджети, следва да очертават посоката на бъдещи реформи на системата;

44.  В тази връзка осъжда липсата на ефективност, присъща на конкурсна система, която може да остави "одобрени кандидати" в продължение на години без движение в списък с резерви за назначение, без гаранция, че ще им бъде предложено работно място; счита, че запазването на този подход би допринесло за намаляване на средното равнище на новите длъжностни лица на ЕС, тъй като най-добрите кандидати ще търсят заетост в по-динамичните сектори на икономиката на ЕС; изисква Комисията сериозно да се ангажира да разгледа отново този въпрос в контекста на последващи мерки след процедурата на аналитичен преглед и да предостави допълнителна информация с по-подробна разбивка на персонала по категории и по генерални дирекции, както и развитието, предвидено за следващите години;

45.  Възстановява стойностите от ППБ за съкращенията, направени от Съвета на бюджетните кредити и на щатните разписания по функция 5; желае да запази и да развие конструктивен междуинституционален диалог по отношение на продължаващите усилия за подобряване на административните практики в институциите на ЕС; подчертава значението на достатъчния брой назначения от държавите-членки от ЕС-12; изразява становището, че във връзка с разширяването документи, свързани с разисквания и решения, като например оценки на въздействието, следва да се предоставят на всички необходими езици, тъй като тези документи са инструменти за по-добро законотворчество; в тази връзка припомня, че Комисията по бюджети е поставила началото, чрез две проучвания, на процеса на анализ на целите на административната реформа на Комисията, като се съсредоточава върху въвеждането на бюджетиране, основано на дейности и управление, основано на дейности, върху въвеждането на цикъл на стратегическо планиране и разпределение на съответните административни разходи;

46.  Изисква от Комисията да наблюдава отражението върху сектора на недвижимите имоти на прилагането на новата методология, която има за цел да подобри съществуващите процедури при подписването на договори за строителни работи и да направи сравнение с текущото положение, да продължи усилията си за укрепване на междуинституционалното сътрудничество в тази област и редовно да информира Парламента;

47.  Призовава Комисията да представи доклад относно индикативните критерии за персонала в други международни организации като продължение на доклада й относно планирането и оптимизирането на човешките ресурси; в допълнение на това призовава Комисията да представи насоки за улесняване на финансирането на обществената инфраструктура в рамките на публично-частни партньорства;

48.  По отношение на пилотните проекти - предлага поредица от новаторски проекти, които отговарят на настоящите политически предизвикателства в ЕС;

49.  По отношение на подготвителните действия - предлага поредица от инициативи, които следва да проправят пътя за бъдещи действия, повишаващи способността на Европейския съюз да се справя с реалните потребности на гражданите си;

Други раздели на бюджета за 2008 г.

50.  Обръща внимание на член 29 от Устава на членовете на Европейския парламент, който гласи: "всяка държава-членка може да приеме за избраните в нея членове правила, различни от разпоредбите на настоящия Устав по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за преходен период, който не може да надвишава продължителността на два парламентарни мандата на Европейския парламент"; предвид влизането в сила на устава в началото на парламентарния мандат след изборите за Европейски парламент през 2009 г., възлага на квесторите да приканят държавите-членки да информират своевременно Парламента, по-специално с оглед на изготвянето на бюджетната му прогноза за 2009 г., за това дали те възнамеряват да прибягват до възможностите, предвидени по член 29 и член 12, параграфи 3 и 4 от горепосочения устав;

51.  Припомня, че първото четене на Парламента беше основавано на разглеждане на специфичните искания и потребности на всяка институция; следователно имаше очакване да постигне обща позиция със Съвета при вземането на решение на второ четене;

52.  Отбелязва факта, че Съветът подкрепи неговата позиция по отношение на бюджета на Европейския икономически и социален комитет; счита обаче, че другите институции са направили съществени предложения за намаляване на прогнозите си чрез определяне на приоритети за исканията си; желае да ги насърчи да продължат да прилагат този подход в бъдеще и решава да запази първоначалната си позиция, приета на първо четене, като възстанови съкратените от Съвета суми;

53.  Отбелязва, че въпреки сигналите, подадени на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, все още не е подписано подновено споразумение за сътрудничество; припомня, че 10 % от бюджетните кредити за общата служба са записани в резерв до подновяване на споразумението, което се очаква най-късно до декември 2007 г.; счита, че от новото споразумение за сътрудничество би могло да възникне ново управление, което да бъде от полза и за двата комитета;

o
o   o

54.  Възлага на своя председател да обяви бюджета за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложенията към нея на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, както и на другите заинтересовани органи.

(1) OВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стp. 1).
(3) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0131.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0473.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0474.
(7) Текстове, приети на тази дата, приложение.
(8) "Кодекс за поведение относно създаване на изпълнителна агенция", както е определен от Комисията в нейно писмо от 20 април 2004 г. (Приложение към резолюция на Европейския парламент от 22 април 2004 г. относно проекта на коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2004 г. (ОВ C 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 951)).
(9) Приети текстове, P6_TA(2007)0146.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Преразгледани работните споразумения относно изпълнителните агенции

1.  В съответствие с член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността, както и с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, Комисията заявява намерението си за създаване на изпълнителна агенция в обяснителния меморандум на своето предложение за законодателен акт за самата програма;

2.  Комисията решава за създаването на нова изпълнителна агенция или за промяна на обхвата и компетенциите на вече съществуваща такава въз основа на оценка на критериите, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета;

3.  Създаването на изпълнителни агенции може да представлява принос към ефикасността на прилаганите от Комисията методи за изпълнение на политиките и програмите на ЕС, но само ако този метод спазва напълно принципа на доброто финансово управление и пълната прозрачност. Това означава, че подобни изпълнителни агенции не трябва нито сега, нито в бъдеще да предизвикват увеличение в дела на административните разходи. Следователно е наложително стриктно придържане към принципа на замразяване на длъжности, както е определен в Регламент (EО) № 58/2003 г. на Съвета, в резултат на подобна реорганизация на задачите. Комисията представя пълна и подробна информация за числеността и използването на личния състав, която да позволи на бюджетния орган да оцени дали делът на административните разходи за изпълнението на дадена програма наистина не е бил увеличен.

Всяко предложение за създаване на нова изпълнителна агенция следва да се основава на задълбочен анализ на разходите и ползите. Предложението следва ясно да определя границите на отчетност и отговорност.

4.  Бюджетният орган се информира за резултатите от анализа на разходите и ползите, както и за съответната стойност, най-късно шест седмици преди окончателното решение на Комисията за създаване на изпълнителната агенция. В случай на надлежно обосновани съображения против създаването на изпълнителната агенция, изтъкнати в този срок от който и да е клон на бюджетния орган, Комисията преразглежда своето предложение;

5.  Когато Комисията обмисля създаването на нова изпълнителна агенция или промяна в обхвата и компетенциите на вече съществуваща такава, тя уведомява бюджетния орган в съответствие с бюджетната процедура и при зачитане на принципа на прозрачност. За изпълнителната агенция трябва да е налице специфичен финансов отчет. Той следва да включва количествени елементи, с които Комисията обосновава съображенията, поради които счита за уместно създаването на агенция, която да я подпомага при изпълнението на съответната програма;

6.  Бюджетният орган трябва да разполага с цялата необходима информация, позволяваща му да извършва непосредствен мониторинг на прилагането на принципа на доброто финансово управление и пълната прозрачност, както понастоящем, така и в бъдеще. Поради това информацията в конкретния финансов отчет за изпълнителната агенция следва да обхваща:

   a) ресурсите по отношение на бюджетните кредити и персонала, необходими за работата на изпълнителната агенция, с представена разбивка на разходите за персонал (командировани длъжностни лица, срочно наети пряко от изпълнителната агенция служители и договорно наети лица) и други административни разходи;
   б) предвидени командирования на длъжностни лица от Комисията в изпълнителната агенция;
   в) административни ресурси, освободени чрез прехвърляне на задачи от отдели на Комисията към изпълнителната агенция, и преразпределението на човешките ресурси; по-специално броя на служителите (включително външен персонал), определен съответно за всяка задача в рамките на Комисията, броя на служителите, които ще бъдат прехвърлени към предложена нова или разширена изпълнителна агенция, броя на длъжностите в Комисията, които ще бъдат замразени вследствие на това, и броя служители на Комисията, който ще бъде предложен за пренасочване към други задачи;
   г) съответно преразпределение в рамките на щатното разписание на Комисията;
   д) въздействието, което ще има създаването на агенцията върху съответните функции от Многогодишната финансова рамка;
   е) преимуществата на делегирането на задачи по изпълнението на изпълнителна агенция, в сравнение с прякото управление от службите на Комисията: сравнения между вариантите "Пряко управление от служби на Комисията" и "Изпълнителна агенция" се основават на усвоените ресурси за изпълнение на съществуващата(ите) програма(и) в настоящия й (им) вид, за да се гарантира стабилна база за сравнение, основаваща се на факти; за нови и разрастващи се програми се взима предвид и развитието на съответната финансова рамка, управлявана от изпълнителната агенция;
   ж) проектно щатно разписание по степен и категория, както и обоснован разчет на броя договорно наети лица, временно предвидени в бюджета;
   з) ясна разбивка на всички участници в изпълнението на програмата, включваща и останалата част от рамката на оперативната програма, за чието изпълнение са отговорни (Комисия, изпълнителни агенции, останалите служби за техническо съдействие, държави-членки, национални агенции и др.)
   и) ясна разбивка на общите разходи по прилагането на програмата на Общността, указваща дела на всеки участник (Комисия, изпълнителни агенции, национални агенции), сравнение на прогнозите за всички административни разходи, разходи за персонал и за инфраструктура, свързани с прилагането на въпросната програма и заплащани от бюджета на ЕС, независимо по кой ред от финансовата рамка, както и оставащия дял от рамката на оперативната програма.

7.  Общите административни разходи на програмата, включващи вътрешни разходи и разходи за управление на изпълнителната агенция (глава 01), следва да се разглеждат за всеки отделен случай и в съответствие със задачите, заложени в съответната програма;

8.  В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията предлага размера на годишната субсидия за оперативния бюджет на агенцията. Субсидията се записва в общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетната позиция може да се придружава от бюджетни забележки, като например позовавания на основния акт и всички уместни пояснения за естеството и предназначението на бюджетните кредити, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета, щатното разписание на изпълнителната агенция през съответната финансова година се одобрява от бюджетния орган и се публикува в приложение към Раздел ІІІ - Комисия - на общия бюджет на Европейския съюз, заедно с прогнозирания брой договорно наети лица, планирани и временно бюджетирани за съответната финансова година.

9.  Комисията редовно обявява прогнозите си (ГПС, ППБ) за нови изпълнителни агенции;

10.  Комисията следва да представя на бюджетния орган проекта на оперативен бюджет на изпълнителната агенция и годишния доклад за дейността, както и доклад за оценка 3 години по-късно;

11.  Настоящите работни споразумения не засягат по никакъв начин изпълнителните правомощия на Комисията, определени по-конкретно в Договора и в Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета. Те не могат да засягат компетентността на Комисията да оценява възможността за създаване на изпълнителна агенция и да приема съответните решения в съответствие с процедурните изисквания. Окончателното решение за персонала остава въпрос от компетенциите на бюджетния орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Съвместно изявление относно финансирането на европейските програми в рамките на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (EGNOS - GALILEO) и относно финансирането на Европейския технологичен институт

Европейският парламент и Съветът

   приемат за сведение предложението на Комисията(1) за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. по отношение на Многогодишната финансова рамка с цел осигуряване на допълнителното публично финансиране, необходимо за европейските програми в рамките на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (2 400 милиона евро) и за Европейския технологичен институт (309 милиона евро),
   потвърждават общата прогнозна сума от 3 400 млн. евро за пълната оперативна способност на проекта за ГНСС "Галилео" за периода 2007‐2013 г.,
   обявяват, че тази сума не следва да бъде превишена за срока на финансовата рамка 2007‐2013 г.

Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да предоставят това финансиране чрез преразглеждане на Многогодишната финансова рамка 2007‐2013 г. в съответствие с точки 21, 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., както следва:

–  400 млн. евро ще бъдат предоставени в рамките на научноизследователските дейности в областта на транспорта, финансирани по Седмата рамкова програма за научни изследвания,

–  200 млн. евро ще бъдат преразпределени в рамките на подфункция 1а по следния начин:

(в млн. евро)

Ред

Определение

2009-2013

02 03 04

Стандартизация и сближаване на законодателството

28.0

08 20

08 21

Евратом

50.0

26 02 01

Процедури за възлагане и оповестяване на обществени поръчки за доставки, ремонти и услуги

46.0

26 03 01

Паневропейски услуги по електронно правителство за публични администрации, предприятия и граждани (IDABC)

15.9

31 02 01

Обучение на конферентни преводачи за Европа "CITE"

10.1

Децентрализирани агенции (линейно намаляване)

50.0

ОБЩО

200.0

–  300 млн. евро ще бъдат предоставени от наличния резерв по подфункция 1а за периода 2008‐2013 г.,

–   горните граници на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а за периода 2008‐2013 г. ще бъдат увеличени със сумата от 1 600 млн. евро. Това увеличение ще бъде компенсирано чрез намаление в същия размер на горната граница на бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 за 2007 г.,

–   горната граница на общите бюджетни кредити за плащания ще бъде коригирана, за да се запази подходящо съотношение между поети задължения и плащания. Корекцията ще бъде неутрална.,

–   преразглеждането на финансовата рамка ще бъде официално оформено посредством решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на Многогодишната финансова рамка,

–   приетото преразпределение в рамките на подфункция 1а ще бъде включено от Комисията във финансовото планиране не по-късно от януари 2008 г.

–  Въздействието на горното върху бюджета за 2008 г. ще бъде следното:

–  "Галилео": - БКПЗ: 940 млн. евро (151 млн. евро вече са включени в ППБ 2008), от които 50 млн. евро от научноизследователски дейности по транспорта, придружени от мобилизация на Инструмента за гъвкавост за тази цел в размер на 200 млн. евро,

БКП: 300 млн. евро (100 млн. евро вече са включени в ППБ 2008).

–  ЕТИ: - БКПЗ: 2,9 млн. евро;

БКП: 2,9 млн.евро.

Европейският парламент, Съветът и Комисията:

   потвърждават, че използването на преразглеждане на финансовата рамка и използването на средства от резерва от предходната година е извънредна мярка и по никакъв начин няма да създаде прецедент за бъдещи преразглеждания,
   потвърждават принципа на ангажираност със стабилната и лоялна конкуренция в програмата като средство за осигуряване на контрол на разходите, намаляване на риска от един източник на доставки, икономическа изгода и подобрена ефективност. Всички работни пакети за "Галилео" следва да бъдат максимално отворени за конкуренция съгласно принципите на ЕС за обществени поръчки и да гарантират, че обществените поръчки в областта на космическите програми са по-отворени за нови участници и МСП. Това не следва да засяга уточненията, направени от Съвета по транспорт,
   потвърждават, че всички следващи искания за средства по отношение на "Галилео" могат да бъдат разгледани само ако се вписват в горните граници от приетата Многогодишна финансова рамка и без да се използват точки 21‐23 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

Комисията потвърждава, че:

   резервът за земеделие (функция 2) за 2007 г., който е налице след приключване на финансовата година в земеделието и след приемането на Коригиращ бюджет № 7/2007, е достатъчен, за да покрие цялото допълнително финансиране по тази функция, необходимо за "Галилео". Следователно през идните години преразглеждането няма да има въздействие върху горните граници на финансовата рамка за земеделие или върху бюджетното обезпечение на земеделието, включително преките плащания,
   използването на какъвто и да е резерв за земеделие (функция 2) през 2007 г. не създава прецедент за бъдещи години.

________________________

Съвместно изявление относно трансфера на бюджетни кредити № DEC50/2007

"Европейският парламент, Съветът и Комисията:

   изтъкват отново важността на програмата "Галилео" като приоритет на Европейския съюз,
   отчитат, че предварително предоставената за "Галилео" сума през 2007 г. (100 млн. евро) няма да бъде използвана, поради несигурността в очакване на приемането на правното основание преди края на настоящата година, което би направило невъзможно прибягването до пренос, както е предвидено в член 9 от Финансовия регламент,
   приемат, че с цел да се запазят средствата за "Галилео, които вече са записани в бюджета за 2007 г., и въз основа на информацията, изпратена от Комисията на 31 октомври 2007 г., и като отчитат непредвидените обстоятелства, без да се засяга принципът на ежегодност, сумата от 100 млн. евро ще бъде прехвърлена временно, с намерение тези бюджетни кредити да бъдат върнати на програмата "Галилео" през 2009 г.,
   поради това приветстват ангажираността на Комисията да представи предложение за прехвърляне на сума, равна на 100 млн. евро обратно на програма "Галилео" през 2009 г., в пълно съответствие с отпуснатите многогодишни финансови средства."

________________________

Съвместно изявление относно съвместните предприятия

"Европейският парламент и Съветът признават участието на Общността (2 666 млн. евро) в съвместните предприятия ARTEMIS, "Чисто небе", ENIAC и съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), произтичащо от Седмата рамкова програма (2 666 млн. евро), за период с максимална продължителност 2008‐2013 г., съгласно предложението на Комисията, със съответната сума за текущия период от Многогодишната финансова рамка, предвидена във финансовото планиране.

Въпреки това, Европейският парламент и Съветът отбелязват, че всяко бъдещо финансиране на съвместните предприятия ARTEMIS, "Чисто небе", ENIAC и съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), ще бъде част от обсъжданията за следващата финансова рамка, както и че финансови задължения не могат да се поемат за времето след 2013 г."

________________________

Съвместно изявление относно процедурата по прилагане на споразумението, постигнато на 23 ноември 2007 г.

"Европейският парламент, Съветът и Комисията приемат, че общото споразумение, постигнато на срещата по съгласуване от 23 ноември 2007 г. ще се прилага само при наличието на съгласие по правното основание за "Галилео".

В случай че споразумението не бъде факт до момент, който позволява да бъде разгледано от Европейския парламент на декемврийската пленарна сесия, Европейският парламент ще гласува по второто четене на пленарната сесия при пълно зачитане на горните граници, установени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Европейският парламент и Съветът се ангажират с ускорена процедура за включване на споразумението в бюджета за 2008 г. въз основа на предложение от Комисията възможно най-рано през 2008 г."

(1) COM(2007)0549, 4.10. 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Декларация

относно прилагането на Декларации 4 и 5

относно

редовния политически диалог по въпросите на демократичния контрол и съгласуваността на външните действия

Парламентът и Комисията изразяват съгласие, че редовният политически диалог, посочен в декларации 4 и 5 към Междуинституционалното споразумение следва да се провежда най-малко ежегодно и най-много до три пъти годишно.

Участници в тези заседания следва да бъдат долупосочените:

   - Председателят и членовете на съответните комисии (AFET/DEVE/BUDG)
   Компетентният член на Комисията

Правна информация - Политика за поверителност