Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2019(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0492/2007

Předložené texty :

A6-0492/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0616

Přijaté texty
PDF 536kWORD 164k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Usnesení
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění naposledy pozměněném Radou (všechny oddíly) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) a návrhy na změnu č. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) a 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2007 o roční politické strategii Komise pro roční rozpočtový proces pro rok 2008(4),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, který sestavila Rada dne 13. července 2007 (C6-0287/2007 – C6–0288/2007),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise (C6-0287/2007) a o návrhu na změnu č. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0288/2007)(6),

-   s ohledem na návrh na změnu č. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008,

-   s ohledem na své změny ze dne 25. října 2007 k návrhu souhrnného rozpočtu(7),

-   s ohledem na pozměňovací návrhy Rady ke změnám a pozměňovacím návrhům k návrhu souhrnného rozpočtu, které přijal Parlament (15717/2007 – C6-0436/2007),

-   s ohledem na výsledky dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu, které se konalo dne 23. listopadu 2007,

-   s ohledem na prohlášení Rady o výsledku jejího jednání o změnách a pozměňovacích návrzích k návrhu souhrnného rozpočtu, které přijal Parlament,

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0492/2007),

Klíčové otázky – celkové částky, návrh revize VFR, návrhy na změnu č. 1 a č. 2

1.   připomíná, že jeho politické priority pro rozpočet na rok 2008 byly stanoveny ve výše uvedeném usnesení ze dne 24. dubna 2007 o roční politické strategii, které vycházelo z přístupů zvolených při přípravě rozpočtu na rok 2007 a při jednáních vedoucích k uzavření interinstitucionální dohody (IID) ze dne 17. května 2006; zdůrazňuje, že přístup "rozpočtu zaměřeného na výsledky" prosazovaný ve výše uvedeném usnesení vychází z pilířů transparentní formální podoby, jasných cílů a správného plnění rozpočtu: Komise je posuzována nikoli na základě byrokratického procesu, nýbrž na základě výsledků, které vykazuje při plnění cílů dohodnutých na politické úrovni; bude i nadále klást důraz na tato hlediska při své další práci na rozpočtu na rok 2008;

2.   pokud jde o celkové částky, stanoví konečnou výši prostředků na závazky na 129 149 656 468 EUR; tím bude zajištěno, že budou zachovány celkové příděly finančních prostředků pro víceleté programy, na kterých se teprve nedávno dohodly Parlament a Rada, nedojde tedy ke škrtům, které Rada navrhla, zejména v okruhu 1A; stanoví celkovou výši plateb na 120 346,76 milionu EUR, což odpovídá 0,9 % HND EU; poznamenává, že se tak ponechává pod stropem prostředků na platby ve víceletém finančním rámci (VFR) na rok 2008 velmi značné rozpětí ve výši 9 411 241 388 EUR; zdůrazňuje důležitost efektivního plnění rozpočtu a snížení neuhrazených závazků (reste à liquider RAL), a to s ohledem na nízkou celkovou výši plateb;

3.   vítá výsledek dohodovacího řízení s Radou, které se konalo dne 23. listopadu 2007, zejména pokud jde o financování projektu Galileo, a to na základě revize VFR na období 2007–2013 a využití nástroje pružnosti, a Evropského inovačního a technologického institutu z rozpětí v okruhu 1A; zdůrazňuje, že toto řešení problému financování je zcela v souladu s přístupem, který doporučoval Evropský parlament, a to především proto, že nesnižuje plánovanou výši prostředků na víceleté finanční programy v okruhu 1A, jak to dříve prosazovala Rada; bere na vědomí společná prohlášení připojená k tomuto usnesení jako příloha 2, v nichž jsou stanoveny podrobné podmínky financování projektu Galileo a ETI;

4.   podporuje návrh na změnu č. 1/2008 k předběžnému návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2008, který Komise přijala dne 17. září 2007, a zejména navrhovaná zvýšení prostředků na závazky pro Kosovo (120 milionů EUR) a Palestinu (142 milionů EUR), tj. celkem o 262 milionů EUR oproti částkám v PNR; v návaznosti na dohodovací řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007, vyslovuje souhlas s částkou ve výši 285 milionů EUR vyčleněnou v rozpočtu na rok 2008 na SZBP, zejména s ohledem na nadcházející potřeby v Kosovu; požaduje, aby Komise zajistila plnou průběžnou účast Parlamentu při vynakládání těchto prostředků a plně jej o něm informovala; v plném rozsahu podporuje návrh na změnu č. 2/2008 jakožto výsledek dohodovacího řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007;

5.   schvaluje žádost o "globální" převod DEC 36/2007 v plném rozsahu a vítá skutečnost, že v roce 2007 je výše převáděných prostředků nižší než při globálních převodech v letech 2006 a 2005; uznává, že současná nízká míra čerpání prostředků v některých položkách v roce 2007 by mohla být důsledkem pozdního přijetí právních základů v prvním roce VFR; upozorňuje, že v opravném rozpočtu 7/2007 a v "globálním" převodu se navrhují další značná snížení prostředků na platby pro rok 2007 v celkové výši 1,7 miliardy EUR; trvá na tom, aby se v rozpočtu na rok 2008 důkladně sledovalo plnění rozpočtu pomocí různých nástrojů, jako jsou pravidelné zprávy ze systému výstrahy pro rozpočtové prognózy (Budgetary Forecast Alert) a monitorovací skupiny; vyzývá své specializované výbory, aby co nejdříve upozorňovaly na to, kde jsou zapotřebí finanční prostředky a kde mohou vzniknout problémy s čerpáním prostředků, pokud jde o víceleté programy; zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2008 bude určitě zapotřebí větší objem prostředků na platby a očekává co nejlepší využití tohoto mírného zvýšení plateb o 5,9 % oproti roku 2007; s ohledem na společné prohlášení Rady k této věci očekává, že Komise navrhne v průběhu roku 2008 případné zvýšení plateb, a to v případě potřeby formou opravného rozpočtu;

6.   se zájmem očekává výsledky procesu konzultací, který iniciovala Komise sdělením s názvem "Reformovat rozpočet, změnit Evropu" (SEK(2007)1188); žádá, aby byl Parlament plně zapojen jak do přezkumu vynakládání prostředků EU, tak do přezkumu systému vlastních zdrojů EU, a to v souladu s prohlášením č. 3 o přezkumu finančního rámce, které je součástí IID ze dne 17. května 2006;

Vytvoření rozpočtu zaměřeného na výsledky – navázání na dohodovací řízení před prvním čtením

7.   poukazuje na dohodu na pěti společných prohlášeních, připojených k výše uvedenému usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise, k níž dospěly Evropský parlament a Rada v rámci dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu na rok 2008 před prvním čtením v Radě dne 13. července 2007; zvýšil politickou důležitost těchto prohlášení tím, že je zohlednil při přípravě rozpočtu na rok 2008 v souladu s přístupem "rozpočtu zaměřeného na výsledky"; bere na vědomí prohlášení o proveditelnosti, které předložila Komise, a očekává návrh řešení k provádění doporučených změn;

8.   vítá vývoj situace ve věci schvalování operačních programů Komisí v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a v oblasti rozvoje venkova, ale v souladu se společným prohlášením, na němž se dohodl s Radou dne 13. července 2007, si přeje mnohem výraznější pokrok, aby mohly být vynaloženy provozní prostředky na tyto programy; vyjadřuje politování nad tím, že stále ještě není schváleno více než 50 % programů v rámci EFRR a přes 67 % programů v rámci ESF a EZFRV, i když první rok programovacího období je již téměř u konce; ponechává určité prostředky na správní náklady Komise v rezervě; zdůrazňuje, že do rezervy nejsou umístěny žádné provozní prostředky; rezervy na správní náklady bude uvolňovat postupně s tím, jak se bude zvyšovat počet schválených operačních programů;

9.   bere na vědomí popisnou zprávu o řízení podle jednotlivých činností (ABM), kterou předložila Komise před druhým čtením; na základě nezpochybnitelného závazku Komise vypracovat studii, která by obsahovala i nějaké návrhy na zlepšení a byla by předložena na slyšení, které se má konat v Rozpočtovém výboru Parlamentu na jaře 2008, vyslovuje souhlas s umístěním pouze 5 milionů EUR do rezervy; oznamuje, že má v úmyslu vypracovat zprávu z vlastního podnětu o zlepšení způsobu uplatňování ABM;

10.   připomíná, že studie zaměřená na uplatňování řízení podle jednotlivých činností (ABM) by měla obsahovat a poskytnout rozpočtovému orgánu následující informace:

a požaduje:

   - jakým způsobem je možné vzájemně lépe propojit různé systémy cyklu SPP-ABM (APS, CLWP, AMP ...)?
   - jakým způsobem je možné zlepšit propojení cyklu SPP-ABM s jinými cykly (rozvoj lidských zdrojů, řízení rizik, hodnocení, atd.), případně pomocí integrovaného systému IT?
   - a předá seznam předem jasně stanovených ukazatelů dosažených výsledků, který bude použit v průběhu celého cyklu, aby se zajistilo kvalitnější řízení výkonu;
   - závazek Komise, že do 30. dubna 2008 předloží v návaznosti na svou zprávu "Plánování a optimalizace lidských zdrojů Komise s ohledem na priority EU" dokument, který bude obsahovat zejména podrobný rozpis počtu pracovníků podle jednotlivých kategorií a podle generálních ředitelství, a nastíní předpokládaný vývoj v příštích letech;
   - sdělení Komise o tom, jaký je současný stav plnění bodu 44 IID ze dne 17. května 2006;

11.   dále žádá Komisi,:

   - aby předložila akční plán s podrobným popisem opatření zaměřených na reorganizaci každé z oblastí, v nichž se prováděla prověrka (lidské zdroje, IT, správa dokumentů/logistika/bezpečnost, interní audit, hodnocení, ABM, interinstitucionální vztahy, komunikace/informační činnost/publikační činnost, koordinace politik); vyzývá k tomu, aby zaměstnanci výkonných agentur byli rovněž zahrnuti do tohoto počtu zaměstnanců; žádá Komisi, aby do ledna 2009 podala Parlamentu zprávu o současném stavu a o výsledcích těchto probíhajících postupů; žádá Komisi, aby zahrnula výsledky tohoto hodnocení do svého sdělení o politice umísťování útvarů Komise v Bruselu a Lucemburku (KOM(2007)0501) a revidovala v souladu s nimi své požadavky na prostory, jež jsou zde uváděny;
   - aby sa vážněji zavázala k interinstitucionální spolupráci a aby ji zřetelněji zaváděla do praxe; podporuje požadavky uvedené ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 2/2007 o výdajích institucí na budovy a požaduje, aby sa podnikly konkrétnější kroky směrem k vytvoření společných pravidel; žádá Komisi, aby podrobněji informovala Parlament o faktoroch, které ji vedly k tomu, že v uvedeném oznámení (KOM(2007)0501) dospěla k závěru, že Evropská čtvrt by měla být nadále centrem činností Komise; vyzývá Komisi, aby vytvořila a předložila na základě porovnání alternativní možnosti v souvislosti s přítomností Komise v Bruseli mimo Evropskou čtvrt;

12.   pokud jde o účelově vázané příjmy, trvá na zvýšení transparentnosti v této oblasti; navrhuje změny nástroje účelově vázaných příjmů pro decentralizované agentury s cílem dosáhnout toho, aby vázané příjmy přesněji odpovídaly potřebám konkrétních agentur; vyjadřuje znepokojení na tím, že používáním účelově vázaných příjmů v rámci fondu pro restrukturalizaci v odvětví cukru vznikl jakýsi "rozpočet uvnitř rozpočtu", což se špatně srovnává s rozpočtovou zásadou obecnosti zakotvenou ve finančním nařízení; nebrání se možnosti revidovat finanční nařízení, pokud jde o účelově vázané příjmy;

13.   pokud jde o decentralizované agentury, obnovuje výši prostředků uvedenou v PNR, s výjimkou agentury Frontex, pro niž se v rámci hlavy 3 schvaluje zvýšení o 30 milionů EUR, a s výjimkou Evropské agentury pro životní prostředí, u níž dochází k mírnému zvýšení v rámci hlavy 3; vítá pokrok, kterého dosáhly nejnověji vzniklé agentury, pokud jde o účinné a efektivní rozšiřování jejich činnosti; požaduje, aby v budoucnu byly jejich pracovní plány a střednědobé potřeby personálního zajištění stanoveny jasněji;

14.   zdůrazňuje, že při zřizování společných podniků i ohlášené nové decentralizované Agentury pro spolupráci energetických regulátorů je nutno uplatnit postup stanovený v bodu 47 IID ze dne 17. května 2006;

15.   pokud jde o výkonné agentury, připomíná povinnosti Komise stanovené v pravidlech pro zřízení výkonné agentury(8); soudí, že výkonné agentury nesmějí ani nyní, ani v budoucnu vést ke zvýšení podílu správních nákladů; zdůrazňuje, že jakýkoli návrh na zřízení nové výkonné agentury a na rozšíření stávajících výkonných agentur musí být podložen komplexní analýzou nákladů a přínosů a v návrhu by měly být jasně popsány linie podřízenosti a odpovědnosti; vítá dohodu Parlamentu s Komisí na revidovaném pracovním ujednání o výkonných agenturách ze dne 16. října 2007, které je připojeno k tomuto usnesení jako příloha 1;

16.   žádá, aby se výkazy o činnosti a výroční zprávy zlepšily v tom, že budou zaměřeny na cíle a ukazatele výsledků, nikoli na rozsáhlé popisy administrativního procesu; konstatuje však, že ve kvalitě výkazů o činnosti a výročních zpráv o činnosti přetrvává výrazný rozdíl mezi jednotlivými generálními ředitelstvími Komise; očekává v příštích letech další zlepšení;

17.   domnívá se, že ukazatele dosažených výsledků ex ante a ex post jsou nástroji, které jsou nedílnou součástí řízení podle jednotlivých činností (ABM) a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností (ABB); požaduje, aby tyto ukazatele hrály větší roli při hodnocení dosažených výsledků ex post; je toho názoru, že údaje obsažené ve výkazech o činnosti by měly být lépe začleněny do výročních zpráv o činnosti jednotlivých generálních ředitelství, aby bylo možno lépe vyhodnotit účinnost a výsledky řízení; má za to, že by to pomohlo rozpočtovému orgánu při sledování toho, do jaké míry vedou prostředky, které jsou požadovány navíc, k dosažení výsledků, a nikoli pouze k další administrativní zátěži;

18.   vítá činnost monitorovací skupiny, která pracovala v rámci Rozpočtového výboru v průběhu roku 2007; věří, že tato činnost může i nadále přispívat ke zvýšení rozsahu monitorování rozpočtu; i nadále podporuje systémem Budget Forecast Alert (systém výstrahy pro rozpočtové prognózy, BFA) jako příspěvek ke zlepšení plnění rozpočtu; požaduje, aby byl druhý dokument BFA předložen v září 2008, a nikoli až v říjnu, aby mohl Parlament z tohoto dokumentu vycházet při přípravě prvního čtení návrhu rozpočtu na rok 2009;

   19. připomíná, že v souladu s článkem 53b finančního nařízení a bodem 44 IID ze dne 17. května 2006, které mají zajistit efektivní a integrovanou vnitřní kontrolu finančních prostředků Společenství a konečným cílem jsou prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni, se členské státy zavázaly, že "předloží výroční souhrn provedených auditů a vydaných prohlášení, který je sestavován na příslušné vnitrostátní úrovni"; konstatuje, že podle informací, které obdržel od Komise, dosud splnil ustanovení IID pouze omezený počet členských států; lituje, že žádný z konkrétních návrhů prohlášení (o řízení) na vnitrostátní úrovni, které předložil Evropský parlament ve svých usneseních o udělení absolutoria za rok 2003, 2004 a 2005, nebyl začleněn do strategie auditu Komise, a žádá Komisi, aby o nich Parlament průběžně informovala; připomíná členským státům jejich povinnost splnit ustanovení revidovaného finančního nařízení, s nímž teprve nedávno vyslovily souhlas; znovu opakuje, že členské stály mají dále povinnost plnit podmínky stanovené v bodu 44 IID a že jsou dále podle článku 274 Smlouvy o ES povinny plně spolupracovat s Komisí v souladu se zásadami řádného finančního řízení;
   20. opakuje, že je důležité zlepšit plnění rozpočtu v souladu s prohlášením při dohodovacím řízení týkajícím se rozpočtu z listopadu 2006; žádá Komisi, aby poskytla informace o provedených nebo plánovaných krocích s cílem uplatnit toto prohlášení v praxi; připomíná, že tyto informace by měly být předkládány pravidelně na schůzkách trialogu;
   21. naléhavě žádá Komisi, aby v plném rozsahu uplatňovala nařízení Rady č. 1/1958 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství, a finanční důvody pro odchylky odmítá jako bezpředmětné, neboť nebyly předloženy během rozpočtového procesu;

Specifické otázky – hlavní body v jednotlivých okruzích rozpočtu, pilotní projekty, přípravné akce

22.   pokud jde o okruh 1A, "Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost", odmítá škrty u prostředků na závazky a na platby, které provedla Rada při prvním čtení, zejména tam, kde se to týká víceletých programů, které byly nedávno přijaty v rámci spolurozhodování s Parlamentem a které mají za cíl dosáhnout výsledků, o které usiluje Lisabonská strategie; konstatuje, že tento přístup usnadnila dohoda o financování projektu Galileo na základě revize VFR a využití nástroje pružnosti; v souladu se svými výsadními rozpočtovými pravomocemi navrhuje několik pilotních projektů a přípravných akcí; zdůrazňuje důležitost omezení stigmatu neúspěšnosti při podnikání a nezbytnost finančně podpořit agendu z Osla týkající se podnikatelského vzdělávání v Evropě v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP); umísťuje prostředky na program CIP do rezervy, dokud nedojde ke zlepšení při jeho provádění;

23.   pokud jde o okruh 1B, "Soudržnost pro růst a zaměstnanost", vyjadřuje lítost nad zpožděními při čerpání rozpočtových prostředků a zdůrazňuje, že také čas jsou peníze;

24.   připomíná rozhodnutí zřídit Datové centrum EU k identifikaci a sledování na velké vzdálenosti (LRIT), které bude provozovat Evropské agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), do 31. prosince 2008 (postoj EP ze dne 25. dubna 2007(9) a usnesení Rady ze dne 2. října 2007); je si vědom toho, že v roce 2008 bude agentura EMSA potřebovat další finanční prostředky na pokrytí tohoto svého nového úkolu;

25.   vítá dokumenty a vysvětlení, které poskytly Komise a Evropská investiční banka (EIB), pokud jde o finanční nástroje na sdílení rizik; domnívá se, že rezervu v těchto rozpočtových položkách je možno zrušit; požaduje však, aby byl informován a aby mu byly poskytnuty příslušné dokumenty, jakmile budou přijata pravidla pro druhou součást programu CIP, nástroje pro rizikový kapitál, a rovněž žádá, aby byl informován o výsledku jednání mezi EIB a Komisí o nástroji pro úvěrové záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti dopravy (LGTT);

26.   pokud jde o okruh 2, "Ochrana přírodních zdrojů", pro budoucí rozpočtové procesy požaduje jasnější rozpis částek na opatření na podporu trhu a přímé podpory; je znepokojen pomalým postupem schvalování operačních programů pro pilíř rozvoje venkova v rámci SZP, který je dlouhodobou prioritou Parlamentu; očekává, že v tomto ohledu urychleně nastane zlepšení;

27.   zdůrazňuje, že je nutno urychlit postup vypracovávání zvláštních vnitrostátních programů pro obnovu rostlinné a živočišné výroby v oblastech postižených požáry a jinými druhy přírodních katastrof; zdůrazňuje, že tyto programy by měly být financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) formou vnitřních převodů nebo dotací v rámci členského státu;

28.   zamítá pokus Rady překlasifikovat několik málo položek v okruhu 2 na povinné výdaje, zejména položky 17 04 05 01 a 17 04 05 02, které se týkají Odrůdového úřadu;

29.   uznává nezbytnost vyčlenění dodatečných finančních prostředků na dodávky mléka do škol (rozšíření nabídky o nové, inovativní výrobky); znovu poukazuje na důležitost efektivní podpory restrukturalizačních programů v mlékárenském odvětví (stanovením režimu restrukturalizace mléčného fondu);

30.   opětovně zdůrazňuje své odhodlání efektivně z rozpočtových prostředků podporovat dodávky ovoce, zeleniny a mléka (spolu s dalšími mléčnými výrobky) do škol; lituje toho, že Komise z důvodu pomalejšího posuzování dopadu neučinila pokrok v předkládání návrhů; vyjadřuje údiv nad tím, že Rada nepřistoupila k realizaci svých politických závazků v této oblasti vytvořením nové rozpočtové položky a rozpočtové rezervy do doby, než bude přijat právní základ; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti předložila legislativní návrh, se kterým již počítají závěry Rady ve složení pro zemědělství z června 2007;

31.   pokud jde o okruh 3A, "Svoboda, bezpečnost a právo",zdůrazňuje důležitost činnosti agentury Frontex; domnívá se, že agentura Frontex musí hrát účinnější úlohu v posilování vnějších hranic EU, zejména pokud jde o zmírňování zátěže, jíž členské státy v současné době čelí v souvislosti s nelegálním přistěhovalectvím; vyzývá agenturu, aby pravidelně předkládala příslušnému výboru přehled současného stavu a nejbližších plánovaných operací; naléhavě žádá členské státy, aby dostály svým slibům a podporovaly mise agentury, aby tak mohla plnit své úkoly efektivněji; bere na vědomí souhlas Rady se zvýšením objemu finančních prostředků pro agenturu FRONTEX o 30 milionů EUR, i když s jiným rozpisem na správní a provozní výdaje; pozměňuje tento rozpis tak, jak to považuje za nejvhodnější k zajištění maximálních přínosů; vyzývá Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud by bylo zapotřebí provést rovněž změny v plánu pracovních míst;

32.   pokud jde o okruh 3B, "Občanství", obnovuje PNR u přídělů prostředků pro víceleté programy a navrhuje v této souvislosti přidělit prostředky na několik nových i probíhajících pilotních projektů a přípravných akcí; upozorňuje na skutečnost, že financování informační a preventivní kampaně HELP se v rozpočtu na rok 2008 blíží ke konci, a očekává, že Komise předloží navazující iniciativu; v rámci finančního nástroje pro civilní ochranu kromě toho podporuje zajištění doplňkové kapacity v podobě pohotovostních sil pro zvládání přírodních katastrof i katastrof způsobených člověkem a případů teroristických činů či ekologických havárií;

33.   vyzývá Komisi, aby opět podpořila investice do infrastruktury za účelem zlepšení ubytování pro uprchlíky;

34.   chce dát podnět k tomu, aby větší možnost vyjádřit se měly nedostatečně zastoupené skupiny v občanské společnosti, které bojují proti všem formám diskriminace a usilují o posílení práv žen, dětí, zdravotně postižených a seniorů;

35.   žádá Komisi, aby využívala rozpočtové prostředky vyčleněné na informační činnost k poskytování informací z různých úhlů pohledu, které mimo jiné vyhoví potřebám parlamentních menšin, pokud jde o informování veřejnosti;

36.   pokud jde o okruh 4, "EU jako globální hráč", je znepokojen chronickým podfinancováním tohoto okruhu ve VFR na období 2007–2013; podporuje navýšení prostředků, mj. pro Kosovo a Palestinu, v návrhu na změnu č. 1/2008 k PNR, který předložila Komise dne 17. září 2007; vítá využití nástroje pružnosti na pokrytí financování ve výši 70 milionů EUR v rámci zvýšení rozpočtových prostředků na SZBP; upravuje své první čtení pro okruh 4 v souladu se svými prioritami s ohledem na závěry dohodovacího řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007;

37.   poukazuje na to, že po jednáních na nedávno konané konferenci ve městě Annapolis se odhady příspěvku, který EU poskytuje Palestině, mohou zvýšit a vyzývá Komisi, aby předložila v případě potřeby opravný rozpočet;

38.   je toho názoru, že dodržování lidských práv a úcta k demokratickým hodnotám by měly být jednou z podmínek pro přidělení finančních prostředků EU sousedním a rozvojovým zemím;

39.   připomíná Radě, že pravidelná setkání společného výboru k SZBP by měla usilovat o skutečný, politický dialog ex ante namísto toho, aby byla využívána pouze k informování Parlamentu ex post;

40.   vítá závazek Komise vstoupit do pravidelného politického dialogu s Evropským parlamentem v souladu s prohlášením připojeným jako příloha 3 k tomuto usnesení, který se má konat třikrát ročně a jehož tématem má být demokratická kontrola a soudržnost vnějších akcí za účelem provádění prohlášení č. 4 a 5 IID ze dne 17. května 2006;

41.   žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla veškeré nutné informace o zřízení Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF) – zejména zmocňovací listiny, které dostal Evropský investiční fond – aby Evropský parlament mohl plně zvážit rozpočtové a finanční důsledky tohoto fondu;

42.   je přesvědčen, že EU by měla lépe koordinovat své různé a chvályhodné iniciativy s cílem potírat a vymýtit nemoci související s chudobou v sousedních a rozvojových zemích; navrhuje přidělit odpovídající rozpočtové zdroje, s nimiž bude možné poskytnout těmto zemím potřebné nástroje technické pomoci; rozhodl se vytvořit samostatnou rozpočtovou položku pro Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii s cílem zvýšit transparentnost a zabezpečit nezbytné finanční prostředky jak pro tento fond, tak na další priority v oblasti péče o zdraví;

43.   pokud jde o okruh 5, "Správa", soudí, že jasné linie odpovědnosti a podřízenosti jsou nezbytnou součástí pokračování procesu modernizace správy EU; připomíná, že jasné politické cíle a individuální odpovědnost za jejich plnění podle ukazatelů, které budou stanoveny, jakmile budou předloženy údaje z jednotlivých studií požadovaných k danému tématu Rozpočtovým výborem, by měly být směrem, jímž se budou ubírat budoucí reformy systému;

44.   v této souvislosti vyjadřuje lítost nad nedostatky typickými pro systém výběrových řízení, v němž se může stát, že "úspěšní uchazeči" čekají léta na rezervních seznamech bez záruky, že jim bude nabídnuto místo; soudí, že setrvání u tohoto přístupu by přispělo ke snížení průměrné úrovně nových úředníků EU, protože nejlepší uchazeči si budou hledat zaměstnání v dynamičtějších oblastech hospodářství EU; požaduje, aby se Komise zodpovědně zavázala, že se tímto problémem bude znovu zabývat v rámci činnosti navazující na prověrku stavu zaměstnanců, a že bude poskytovat další informace včetně podrobnějšího rozpisu zaměstnanců podle jednotlivých kategorií a generálních ředitelství a předpokládaného vývoje v příštích letech;

45.   obnovuje PNR tam, kde Rada v okruhu 5 snížila prostředky a provedla škrty v plánech pracovních míst; chce zachovat a prohlubovat konstruktivní interinstitucionální dialog ve věci pokračujícího úsilí o zlepšení administrativních praktik v institucích EU; zdůrazňuje důležitost dostatečného náboru pracovníků z členských států EU-12; zastává názor, že v souvislosti s rozšířením by dokumenty důležité pro jednání a přijímání rozhodnutí, jako například posouzení dopadu, měly být k dispozici ve všech potřebných jazycích, jelikož se jedná o nástroje lepší tvorby právních předpisů; připomíná v této souvislosti, že Rozpočtový výbor zahájil prostřednictvím dvou studií proces zaměřený na analýzu cílů správní reformy Komise se zvláštním zřetelem na zavedení sestavování rozpočtu podle činností (ABB) a řízení podle činností (ABM), zavedení cyklu strategického plánování a přidělení s tím souvisejících prostředků na správní výdaje;

46.   žádá Komisi, aby pozorně sledovala dopad uplatňování nové metodiky, jejímž cílem je zdokonalit stávající postupy při uzavírání smluv na stavební práce, na sektor nemovitostí, aby jej porovnala se současnou situací a nepolevovala ve svém úsilí o posílení interinstitucionální spolupráce v tomto ohledu a průběžně o tom Parlament informovala;

47.   vyzývá Komisi, aby v návaznosti na svou zprávu o plánování a optimalizaci lidských zdrojů předložila zprávu o srovnání se stavem zaměstnanců v jiných mezinárodních organizacích; dále vyzývá Komisi, aby předložila pokyny k usnadnění financování veřejné infrastruktury v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP);

48.   pokud jde o pilotní projekty, navrhuje řadu inovativních projektů, které jsou odpovědí na současné politické výzvy v EU;

49.   pokud jde o přípravné akce, navrhuje řadu iniciativ, které by měly připravit půdu pro budoucí akce, jež posílí schopnost Evropské unie řešit skutečné potřeby svých občanů;

Ostatní oddíly rozpočtu na rok 2008

50.   upozorňuje na článek 29 statutu poslanců Evropského parlamentu, podle něhož "každý členský stát může stanovit pro poslance, kteří v něm byli zvoleni, úpravu plateb odměny, odchodného, starobního důchodu a dávek pozůstalým odchylnou od ustanovení tohoto statutu na přechodné období, které však nesmí být delší než dvě volební období Evropského parlamentu"; vzhledem ke skutečnosti, že statut vstoupí v platnost počátkem volebního období následujícího po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, pověřuje kvestory, aby vyzvali členské státy k tomu, aby Parlament včas – zejména v dostatečném předstihu před sestavením rozpočtové prognózy na rok 2009 – informovaly o tom, zda mají v úmyslu využít možností stanovených v článku 29 a v čl. 12 odst. 3 a 4 výše zmíněného statutu;

51.   připomíná, že při prvním čtení rozpočtu se rozhodoval na základě zkoumání specifických požadavků a potřeb každé instituce; očekával proto, že při rozhodování ve druhém čtení dospěje ke společnému postoji s Radou;

52.   bere na vědomí skutečnost, že Rada podpořila jeho postoj, pokud jde o rozpočet Evropského hospodářského a sociálního výboru; domnívá se však, že ostatní instituce předložily zásadní návrhy s cílem snížit své odhady příjmů a výdajů stanovením priorit mezi svými požadavky; chce je podpořit v tom, aby v budoucnu i nadále uplatňovaly tento přístup a rozhodl se setrvat na svém původním postoji z prvního čtení a obnovit prostředky, které škrtla Rada;

53.   poznamenává, že i přes signály dané Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů stále ještě není podepsáno prodloužení dohody o spolupráci; připomíná, že 10 % prostředků na provoz společné služby je zapsáno do rozpočtové rezervy, a to až do plánovaného obnovení dohody, ke kterému dojde nejpozději v prosinci 2007; domnívá se, že nová dohoda o spolupráci by mohla přinést nový způsob uspořádání administrativního řízení, ze kterého by měly prospěch oba výbory;

o
o   o

54.   pověřuje svého předsedu, aby prohlásil, že rozpočet byl s konečnou platností schválen, a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

55.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a jeho přílohu Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a ostatním dotčeným subjektům.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0131.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2007)0473.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0474.
(7) Přijaté texty, 25.10.2007, příloha.
(8) Pravidla pro zřízení výkonné agentury, s nimiž vyslovila souhlas Komise ve svém dopisu ze dne 20. dubna 2004 (příloha usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 951)).
(9) Přijaté texty, P6_TA(2007)0146.


PŘÍLOHA 1

Revidované pracovní ujednání o výkonných agenturách

1.  V souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, a s čl. 54 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, má Komise uvést svůj záměr zřídit výkonnou agenturu v důvodové zprávě svého návrhu právního aktu týkajícího se příslušného programu.

2.  Komise rozhodne o zřízení nové nebo o změně působnosti a pravomocí stávající výkonné agentury na základě posouzení kritérií stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 58/2003.

3.  Zakládání výkonných agentur může přispět k účinnosti metod, které používá Komise k provádění politik a programů EU, avšak pouze pokud tato metoda plně respektuje zásadu řádného finančního řízení a naprosté transparentnosti. To znamená, že výkonné agentury nesmějí ani nyní, ani v budoucnu vést ke zvýšení podílu správních nákladů. V důsledku takové reorganizace úkolů proto musí být důsledně dodržována zásada zmrazování míst, definovaná v nařízení Rady (ES) č. 58/2003. Komise by měla předložit úplné a podrobné informace o počtu pracovních míst a jejich využití, aby mohl rozpočtový orgán posoudit, zda se podíl správních nákladů při provádění daného programu skutečně nezvýšil.

Každý návrh na založení nové výkonné agentury by měl vycházet z komplexní analýzy nákladů a přínosů. V návrhu by měly být jasně popsány linie podřízenosti a odpovědnosti.

4.  Rozpočtový orgán je informován o výsledcích analýzy nákladů a přínosů a o nákladech spojených se zřízením agentury nejpozději šest týdnů předtím, než Komise přijme konečné rozhodnutí zřídit výkonnou agenturu. V případě řádně odůvodněných námitek vznesených v této lhůtě jednou nebo druhou složkou rozpočtového orgánu proti zřízení výkonné agentury Komise svůj návrh přezkoumá.

5.  Když Komise uvažuje o zřízení nové nebo o změně působnosti a pravomocí stávající výkonné agentury, informuje o tom rozpočtový orgán v souladu s rozpočtovým postupem a s dodržením zásady transparentnosti. Daná výkonná agentura by měla mít zvláštní finanční výkaz. Měl by obsahovat kvantifikované položky, ve kterých Komise zdůvodní, proč se domnívá, že potřebné zřídit agenturu, která jí bude nápomocna při uskutečňování příslušného programu.

6.  Rozpočtový orgán musí mít k dispozici veškeré potřebné informace, které mu umožní pečlivě sledovat uplatňování zásady řádného finančního řízení v současnosti i v budoucnosti. Informace obsažené ve zvláštním finančním výkazu pro danou výkonnou agenturu by proto měly zahrnovat:

   a. zdroje v podobě prostředků a pracovníků nutných pro fungování výkonné agentury, s rozpisem výdajů na zaměstnance (přidělení úředníci, dočasní zaměstnanci najatí přímo výkonnou agenturou a smluvní zaměstnanci) a dalších správních výdajů;
   b. plánovaná dočasná přidělení úředníků Komise do výkonné agentury;
   c. administrativní zdroje uvolněné přenesením úkolů z útvarů Komise na výkonnou agenturu a přerozdělení lidských zdrojů; zejména počet zaměstnanců (včetně externích pracovníků) přidělených na každý příslušný úkol v rámci Komise, z toho počet zaměstnanců, který je třeba převést do navrhované nové nebo rozšířené agentury, počet míst Komise, která mají být v důsledku toho zmrazena, a počet pracovníků Komise, u nichž se navrhuje přesun na jiné úkoly;
   d. následný přesun zaměstnanců v rámci plánu služebních míst Komise;
   e. důsledky založení agentury v příslušných okruzích víceletého finančního rámce;
   f. výhody přenesení úkolů v oblasti provádění na výkonnou agenturu ve srovnání s přímým řízením útvary Komise; jakékoli srovnání modelu přímého řízení útvary Komise s modelem výkonné agentury musí vycházet ze zdrojů použitých k provedení stávajícího/ch programu/ů a jeho/jejich současné podoby, aby mělo srovnání řádný a fakticky podložený základ; u nových a rozšiřujících se programů bude rovněž přihlédnuto k vývoji příslušného přídělu finančních prostředků, který má agentura spravovat;
   g. návrh plánu pracovních míst podle třídy a kategorie a podložený odhad plánovaného počtu smluvních pracovníků, který je zahrnut v předběžném rozpočtu;
   h. přehledný rozpis veškerých subjektů zapojených do provádění programu, včetně zbývajícího podílu prostředků operačního programu, za jehož plnění nesou odpovědnost (Komise, výkonné agentury, ostatní kanceláře technické pomoci, členské státy, vnitrostátní agentury atd.);
   i. přehledný rozpis celkových nákladů na provedení daného programu Společenství s uvedením podílu každého ze zúčastněných subjektů (Komise, výkonných agentur, vnitrostátních agentur) a srovnání odhadů veškerých správních výdajů a výdajů na zaměstnance a infrastrukturu spojených s prováděním daného programu a hrazených z rozpočtu EU, bez ohledu na to, ze kterého okruhu finančního rámce, se zbývající částí celkového přídělu finančních prostředků pro daný operační program.

7.  Celkové správní náklady daného programu včetně vnitřních nákladů na správu a řízení výkonné agentury (kapitola 01) by měla být zkoumány případ od případu a podle úkolů stanovených v příslušném programu.

8.  Komise navrhne v rámci ročního rozpočtového procesu roční subvenci pro provozní rozpočet agentury. Tato subvence se zapíše do souhrnného rozpočtu Evropské unie. V příslušném bodu v rozpočtu mohou být připojeny poznámky k rozpočtu, např. odkazy na základní právní akt a veškeré vhodné vysvětlivky k druhu a určení daných prostředků v souladu s článkem 29 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

V souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 schvaluje plán pracovních míst výkonné agentury v daném rozpočtovém roce rozpočtový orgán a tento plán se uvádí v příloze k oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu Evropské unie společně s odhadem počtu smluvních pracovníků, který je plánován a předběžně zapsán do rozpočtu na daný rozpočtový rok.

9.  Komise pravidelně oznamuje (v APS, PNR) předpoklad možného zřízení nových výkonných agentur.

10.  Komise by měla předkládat rozpočtovému orgánu návrh provozního rozpočtu výkonné agentury a výroční zprávu o činnosti a také hodnotící zprávu po 3 letech.

11.  Tímto pracovním ujednáním nemohou být nikterak dotčeny prováděcí pravomoci Komise, jak jsou stanoveny zejména ve Smlouvě a v nařízení Rady (ES) č. 58/2003. Nemůže jím být dotčena skutečnost, že Komisi přísluší posoudit vhodnost založit výkonnou agenturu a přijmout příslušná rozhodnutí v souladu s procesními požadavky. Konečné rozhodnutí v otázce zaměstnanců je i nadále věcí rozpočtového orgánu.


PŘÍLOHA 2

Společné prohlášení o financování evropských programů pro globální družicové navigační systémy (EGNOS GALILEO) a o financování Evropského technologického institutu

Evropský parlament a Rada

   - vzaly na vědomí návrh Komise(1) na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem poskytnout dodatečné prostředky z veřejných zdrojů potřebné pro evropské programy pro globální družicové navigační systémy (2 400 milionů EUR) a pro Evropský technologický institut (309 milionů EUR);
   - potvrzují, že celková odhadovaná částka pro zajištění plné provozuschopnosti programu GNSS Galileo na období 2007–2013 činí 3 400 milionů EUR;
   - prohlašují, že tato částka by po dobu trvání finančního rámce na období 2007–2013 neměla být překročena.

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že tyto finanční prostředky poskytnou na základě revize víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a to v této struktuře:

-  400 milionů EUR bude poskytnuto v rámci výzkumných činností v oblasti dopravy financovaných ze 7. rámcového programu pro výzkum;

-  200 milionů EUR bude přerozděleno v rámci podokruhu 1a takto:

(miliony EUR)

Linie

Definice

2009-2013

02 03 04

Standardizace a sbližování právních předpisů

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Postupy udělování a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

46.0

26 03 01

Panevropské služby eGovernment poskytované veřejné správě, podnikům a občanům (IDABC)

15.9

31 02 01

Odborná příprava konferenčních tlumočníků pro Evropu ("CITE")

10.1

Decentralizované agentury (plošné snížení)

50.0

CELKEM

200.0

-  300 milionů EUR bude poskytnuto z rozpětí, které je v rámci podokruhu 1a k dispozici pro roky 2008–2013;

-   stropy prostředků na závazky v rámci podokruhu 1a pro roky 2008 až 2013 budou zvýšeny o částku 1 600 milionů EUR. Toto zvýšení bude kompenzováno snížením stropu prostředků na závazky v rámci okruhu 2 pro rok 2007 o stejnou částku;

-   strop celkových prostředků na platby bude upraven tak, aby zůstal zachován přiměřený poměr mezi závazky a platbami. Tato úprava bude neutrální;

-   revize finančního rámce bude formalizována rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec;

-   přerozdělení prostředků dohodnutá v rámci podokruhu 1a Komise do ledna roku 2008 začlení do finančního programování.

–  Výše uvedené bude mít tyto dopady na rozpočet na rok 2008:

-  Galileo: - prostředky na závazky: 940 milionů EUR (151 milionů EUR již zahrnuto v PNR na rok 2008), z toho 50 milionů EUR z výzkumných činností v oblasti dopravy, spolu s mobilizací částky 200 milionů EUR z nástroje pružnosti za tímto účelem;

- prostředky na platby: 300 milionů EUR (100 milionů EUR již zahrnuto v PNR na rok 2008);

-  Evropský technologický institut (EIT): - prostředky na závazky: 2,9 milionu EUR);

- prostředky na platby: 2,9 milionu EUR.

Evropský parlament, Rada a Komise:

   - potvrzují, že uplatnění revize finančního rámce a použití finančních prostředků z rozpětí předchozího roku je mimořádným opatřením a nebude v žádném případě představovat precedens pro budoucí revize;
   - potvrzují zásadu řádné a spravedlivé hospodářské soutěže v programu s cílem přispět k zajištění kontroly nákladů, zmírnění rizika v důsledku jediného zdroje, zajištění hospodárného vynakládání prostředků a zvýšení efektivity. Všechny soubory prací pro program Galileo by měly být otevřeny hospodářské soutěži v souladu se zásadami EU pro zadávání zakázek a v zájmu zajištění zadávání zakázek v rámci vesmírných programů by měly být ve větší míře otevřeny novým subjektům na trhu a malým a středním podnikům. Tím by neměly být dotčeny podrobné postupy vypracované Radou ve složení pro dopravu;
   - potvrzují, že jakoukoli další žádost o zdroje týkající se programu Galileo je možné zvážit pouze v případě, že ji bude možné uspokojit v rámci stropů dohodnutého víceletého finančního rámce a aniž by bylo nutné uchýlit se k uplatnění bodů 21 až 23 interinstitucionální dohody ze 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

Komise potvrzuje, že:

   - rozpětí pro zemědělství (okruh 2) v roce 2007, které je k dispozici po uzavření zemědělského rozpočtového roku a po přijetí opravného rozpočtu č. 7/2007, je dostatečné pro pokrytí veškerých dodatečných finančních prostředků potřebných pro program Galileo z daného okruhu. Revize proto nebude mít žádný dopad na stropy finančního rámce pro zemědělství ani na rozpočtové prostředky přidělené na zemědělství, včetně přímých plateb, v budoucích letech;
   - použití jakéhokoli rozpětí v zemědělství (okruh 2) na rok 2007 nepředstavuje precedens pro budoucí roky.

_______________________

Společné prohlášení o převodu prostředků č. DEC50/2007

"Evropský parlament, Rada a Komise:

   - znovu opakují význam programu Galileo jako jedné z priorit Evropské unie;
   - uznávají, že částka, která byla pro program Galileo v roce 2007 původně přidělena (100 milionů EUR), nebude použita vzhledem k nejisté situaci týkající se přijetí právního základu do konce letošního roku, což by umožnilo využít mechanismus přenesení prostředků v souladu s článkem 9 finančního nařízení;
   - souhlasí s tím, aby v zájmu ochrany prostředků, které již byly do rozpočtu programu Galileo na rok 2007 zapsány, a na základě informací předaných Komisí dne 31. října 2007, s přihlédnutím k neočekávaným okolnostem a aniž je dotčena zásada ročního rozpočtu, byla částka 100 milionů EUR dočasně převedena, přičemž záměrem je vrátit tyto prostředky do programu Galileo v roce 2009;
   - vítají proto závazek Komise předložit návrh na převod odpovídající částky 100 milionů EUR zpět do programu Galileo v roce 2009, což je zcela v souladu s víceletými finančními příděly."

________________________

Společné prohlášení o společných podnicích

"Evropský parlament a Rada ocenily příspěvek Společenství na společné podniky ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC a IMI, pocházející ze 7. rámcového programu (2 666 milionů EUR) na období nejdéle 2008–2013, jak bylo navrženo Komisí spolu s odpovídající částkou pro období stávajícího finančního rámce předpokládanou ve finančním plánování.

Evropský parlament a Rada však konstatují, že jakékoli budoucí financování společných podniků ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC a IMI bude součástí jednání o příštím finančním rámci a že nelze přijímat žádné finanční závazky pro období po roce 2013."

________________________

Společné prohlášení o postupu provedení dohody dosažené dne 23. listopadu 2007

"Evropský parlament, Rada a Komise souhlasí s tím, že obecná dohoda, jíž bylo dosaženo na dohodovacím jednání dne 23. listopadu 2007, bude provedena pouze v případě, že bude dosaženo dohody o právním základě pro program Galileo.

V případě, že se dohody nepodaří dosáhnout včas, aby ji mohl Evropský parlament posoudit na svém prosincovém plenárním zasedání, bude Evropský parlament na plenárním zasedání hlasovat o druhém čtení při plném dodržení stropů stanovených interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006.

Evropský parlament a Rada se zavazují uplatnit zrychlený postup, aby mohla být na základě návrhu Komise dohoda co nejdříve v roce 2008 začleněna do rozpočtu na rok 2008."

(1) KOM(2007)0549 v konečném znění/2 ze dne 4. října 2007.


PŘÍLOHA 3

Prohlášení

o provádění prohlášení č. 4 a 5

o

pravidelném politickém dialogu o demokratické kontrole a soudržnosti vnějších akcí

Parlament a Komise se dohodly, že pravidelný politický dialog uvedený v prohlášeních č. 4 a 5 IID by měl probíhat přinejmenším v ročních cyklech a měl by se konat až třikrát ročně.

Těchto schůzek by se měli účastnit:

   - předseda a členové příslušných výborů (AFET/DEVE/BUDG)
   příslušný člen Komise.

Právní upozornění - Ochrana soukromí