Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2019(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0492/2007

Esitatud tekstid :

A6-0492/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0616

Vastuvõetud tekstid
PDF 369kWORD 121k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Resolutsioon
 Lisa
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) (15717/2007 – C6-0436/2007 –2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD)) ja Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekute nr 1/2008(13659/2007 – C6-0341/2007) ning 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse oma 24. aprilli 2007. aasta resolutsiooni komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks(4);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti, mille nõukogu võttis vastu 13. juulil 2007 (C6-0287/2007 − C6-0288/2007);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon (C6-0287/2007) ning Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007)(5);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007.aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor (C6-0288/2007)(6);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobril 2007. aastal üldeelarve projekti jaoks esitatud muudatusettepanekuid ja parandusi(7);

–   võttes arvesse nõukogu muudatusi üldeelarve projekti Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekutes ja parandusettepanekutes (15717/2007 – C6-0436/2007);

–   võttes arvesse 23. novembri 2007. aastal toimunud eelarve lepituskohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse nõukogu avaldust üldeelarve projekti Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud muudatusettepanekuid ja parandusettepanekuid käsitlevate arutelude tulemuste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0492/2007),

Põhiküsimused – üldarvud, mitmeaastase finantsraamistiku muutmise ettepanek, kirjalikud muutmisettepanekud nr 1 ja nr 2

1.   tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi poliitilised prioriteedid 2008. aasta eelarveks esitati eespool nimetatud 24. aprilli 2007. aasta resolutsioonis komisjoni poliitilise strateegia kohta ja need põhinesid lähenemisviisil, mida kasutati 2007. aasta eelarve ettevalmistamisel ja läbirääkimistel, mille tulemus oli 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe; rõhutab, et nimetatud resolutsioonis heaks kiidetud tulemuspõhine eelarve tugineb läbipaistvale esitusele, selgetele eesmärkidele ja täpsele täitmisele, et komisjoni tegevuse üle ei otsustataks mitte bürokraatliku protsessi põhjal, vaid tulemuste põhjal, mida komisjon poliitilisel tasandil kokkulepitud eesmärkide osas saavutab; jätkab nimetatud elementide rõhutamist oma edasises 2008. aasta eelarvet käsitlevas töös;

2.   üldarvude osas määrab kulukohustuste lõplikuks suuruseks 129 149 656 468 eurot; tagab, et hiljaaegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt kokku lepitud rahastamispakettidest peetakse kinni, vastupidiselt nõukogu kavandatud kärbetele, eriti rubriigis 1a; määrab maksete üldsumma suuruseks 120 346,76 miljonit eurot, mis on võrdne 0,96 protsendiga ELi rahvamajanduse kogutulust; märgib, et see jätab 2008. aastaks mitmeaastase finantsraamistiku põhjal maksete ülemmääraga võrreldes vägagi soliidse 9 411 241 388 eurose varu; maksete tagasihoidlikku üldist taset arvestades rõhutab eelarve tulemusliku täitmise ja maksmata jäänud kulukohustuste vähendamise tähtsust;

3.   tervitab 23. novembril 2007 nõukoguga toimunud lepituskohtumise tulemusi, eelkõige mis puudutab Galileo rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 muutmise ja paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kaudu ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi rahastamist rubriigi 1 a varust; rõhutab, et selline rahastamiseks leitud lahendus on täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt toetatava lähenemisviisiga, eelkõige seetõttu, et niimoodi ei vähendata assigneeringuid, mis on ette nähtud rubriigi 1a mitmeaastastele rahastamisprogrammidele, mida nõukogu oli varem teha kavatsenud; märgib, et käesolevale resolutsioonile 2. lisana lisatud ühisavaldustes sätestatakse Galileo ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamise üksikasjalik kord;

4.   toetab komisjoni poolt 17. septembril 2007 vastu võetud 2008. aasta esialgse eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2008, eelkõige kulukohustuste assigneeringute suurendamist Kosovole (120 miljon eurot) ja Palestiinale (142 miljon eurot), mis kokku ületab esialgse eelarveprojekti summasid 262 miljoni euro võrra; nõustub 23. novembri 2007 lepitamise kontekstis assigneeringutega 285 miljoni euro ulatuses ÜVJP tarbeks 2008. aasta eelarves, eriti pidades silmas Kosovo tulevasi vajadusi; nõuab komisjonilt Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist ja teavitamist eelarve täitmisest; toetab täielikult kirjalikku muutmisettepanekut nr 2/2008, kuna see on osa 23. novembri 2007 lepitamise tulemusest;

5.   kiitis tervikuna heaks koondülekande taotluse DEC 36/2007 ning tunneb heameelt, et 2007. aastal oli üle kantud assigneeringute summa väiksem kui 2005. ja 2006. aastal; tunnistab, et 2007. aasta teatud eelarveridade alatäitmine võis tuleneda õigusliku aluse hilinenud vastuvõtmisest mitmeaastase finantsraamistiku esimesel aastal; juhib tähelepanu sellele, et paranduseelarves nr 7/2007 ja koondülekandes tehakse ettepanek maksete oluliseks kärpimiseks veel 1,7 miljardi euro võrra 2007. aastal; nõuab 2008. aasta eelarve täitmise ranget kontrollimist selliste erinevate vahendite abil nagu korrapärane eelarveprognoosi puudutav hoiatus ja järelevalverühmad; kutsub Euroopa Parlamendi erikomisjone mitmeaastaste programmide puhul andma aegsasti teada rahaliste vahendite vajadusest ja võimalikest probleemidest eelarve täitmisel; rõhutab, et 2008. aasta eelarves on kindlasti vaja suuremat maksete määra ja eeldab selle, võrreldes 2007. aastaga mõõduka 5,9 % maksete määra suurenemise, parimal viisil kasutamist; komisjon kavatseb kõnealust küsimust käsitlevale nõukogu ühisavaldusele viidates esitada vajadusel 2008. aasta jooksul ettepaneku maksete määra suurendamiseks, tehes seda vajadusel paranduseelarve kaudu;

6.   ootab huviga komisjoni algatatud konsultatsiooniprotsessi tulemusi eelarve reformimise ja Euroopa muutmise kohta (SEK(2007)1188); nõuab Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist nii ELi kulutuste kui ELi omavahendite süsteemi läbivaatamisse, nagu nähakse ette deklaratsioonis nr 3 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe finantsraamistiku läbivaatamise kohta;

Tulemuspõhise eelarve saavutamine – tuginedes esimese lugemise lepituskohtumisele

7.   viitab 13. juulil 2007 toimunud 2008. aasta eelarve esimese lugemise lepituskohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel kokku lepitud viiele ühisavaldusele, mis on lisatud ülalnimetatud Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioonile 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon; on suurendanud nimetatud avalduste poliitilist tähtsust, võttes neid arvesse 2008. aasta eelarve ettevalmistamisel kooskõlas tulemuspõhise eelarve põhimõttega; võtab teadmiseks komisjoni teostavust käsitleva kirja ja loodab näha lahendusi soovitatud muudatuste teostamiseks;

8.   tervitab arenguid, mis on toimunud struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi ja maaelu arengu rakenduskavade kinnitamisel komisjoni poolt, kuid vastavalt nõukoguga 13. juulil 2007 kokkulepitud ühisavaldusele soovib näha tunduvalt suuremat edasiminekut, et tegevuseks ettenähtud raha oleks võimalik kasutada; kahetseb asjaolu, et üle 50 % Euroopa Regionaalarengu Fondi programmidest ning üle 67 % Euroopa Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi programmidest on ikka veel kinnitamata, ehkki programmiperioodi esimene aasta on juba peaaegu lõppenud; jätab mõningad komisjoni halduskulud reservi; rõhutab, et tegevusvahendeid ei ole reservi kantud; vabastab reservi kantud halduskulud vastavalt rakenduskavade kinnitamise määra paranemisele;

9.   võtab teadmiseks komisjoni kirjeldava ettekande tegevuspõhise juhtimise kohta enne teist lugemist; lähtudes komisjoni poolt endale võetud kindlast kohustusest viia läbi uuring, sh esitada ettepanekuid paranduste tegemiseks kuulamisel, mis toimub eeldatavasti Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonis 2008. aasta kevadel, nõustub paigutama reservi üksnes 5 miljonit eurot; teeb teatavaks oma kavatsuse koostada omaalgatuslik raport tegevuspõhise juhtimise rakendamise edendamise kohta;

10.   tuletab meelde, et tegevuspõhise juhtimise rakendamise uuring peaks sisaldama eelarvepädevate institutsioonide jaoks järgmist teavet:

ning nõuab, et:

   kuidas saab strateegilise planeerimise ja programmitöö / tegevuspõhise juhtimise tsükli (SPP/ABM-tsükkel) erinevaid komponente (iga-aastane poliitiline strateegia (APS), komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (CLWP), iga-aastane juhtimiskava (AMP) jmt) üksteisega paremini siduda;
   kuidas saab strateegilise planeerimise ja programmitöö / tegevuspõhise juhtimise tsüklit (SPP/ABM-tsükkel) siduda teiste tsüklitega (inimressursside tsükkel, riskijuhtimine, hindamine jmt), võimalusel integreeritud infotehnoloogiasüsteemi kaudu;
   loetelu selgetest eelnevalt määratletud tulemusnäitajatest, mida kasutatakse kogu tsükli vältel ja mille eesmärk on parandada tulemusjuhtimist;
   komisjon võtab endale kohustuse esitada 30. aprilliks 2008 komisjoni inimressursside kavandamist ja optimeerimist ELi prioriteetide saavutamiseks käsitlevale aruandele järeldokumendi, milles sisalduks eelkõige töötajate üksikasjalik jagunemine kategooriate ja peadirektoraatide kaupa ning eelseisvateks aastateks kavandatud arengu teema;
   komisjon esitab teatise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 44 rakendamise praeguse olukorra kohta;

11.   lisaks palub, et komisjon:

   esitaks tegevuskava, milles käsitletakse üksikasjalikult meetmeid iga läbivaatamise käigus uuritud sektori (inimressursid, infotehnoloogia, dokumendihaldus/logistika/turvalisus, siseaudit, hindamine, tegevuspõhine juhtimine, institutsioonidevahelised suhted, kommunikatsioon/teave/avaldamine, poliitika koordineerimine) ümberkorraldamiseks; nõuab, et need näitajad peavad hõlmama ka rakendusametite personali; kutsub komisjoni üles alates 2009. aasta jaanuarist Euroopa Parlamenti teavitama, milline on hetkeolukord ja millised on käimasolevate menetluste tulemused; palub komisjonil lisada nende järelmeetmete tulemused teatisesse, mis käsitleb komisjoni kinnisvarapoliitikat Brüsselis ja Luxembourgis (KOM(2007)0501) ning kohandada selles mainitud ruumide vajadust vastavalt;
   pühenduks tõsisemalt institutsioonidevahelisele koostööle ja pöörata enam tähelepanu selle koostöö rakendamisele praktikas; toetab Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 2/2007 institutsioonide hoonetega seotud kulude kohta määratletud nõudeid ja nõuab konkreetsemate sammude astumist ühise korra loomise suunas; palub komisjonil Euroopa Parlamendile üksikasjalikumalt aru anda asjaoludest, mis on viinud eelpool mainitud teatises (KOM(2007)0501) toodud järelduseni, et Euroopa kvartal peaks jääma ka edaspidi komisjoni tegevuse keskmeks; palub komisjonil töötada välja ja esitada võrreldaval viisil alternatiivsed stsenaariumid komisjoni kohaloluks Brüsselis väljaspool Euroopa kvartalit;

12.   nõuab sihtotstarbelise tulu valdkonnas suuremat läbipaistvust; esitab ettepaneku viia sisse muudatused detsentraliseeritud asutuste sihtotstarbelise tulu vahendi kasutamisse, et tagada sihtotstarbelise tulu tihedam sidumine konkreetse asutusega; väljendab muret seoses ajaoluga, et sihtotstarbelise tulu kasutamine suhkruvaldkonna ümberkorraldusfondi raames on loonud de facto eelarve eelarves", mida on rakse ühitada finantsmääruses sätestatud eelarve kõikehõlmavuse põhimõttega; väljendab oma valmisolekut finantsmääruse sihtotstarbelist tulu käsitleva osa muutmiseks;

13.   seoses detsentraliseeritud asutustega taastab esialgse eelarve projekti summad, välja arvatud Frontex'i osas, mille puhul otsustatakse suurendada assigneeringuid 30 miljoni euro võrra jaotise 3 raames, ja Euroopa Keskkonnaagentuuri osas, millele jaotise 3 raames mõeldud assigneeringuid suurendatakse veidi; tunneb heameelt edusammude üle, mida kõige uuemad ametid on teinud oma tegevuse tõhusal ja tulemuslikul laiendamisel; nõuab tulevikus suuremat selgust töökavade ja keskmise tähtajaga personalivajaduste osas;

14.   rõhutab, et ühisettevõtete, samuti energeetikasektorit reguleerivate asutuste uue väljakuulutatud detsentraliseeritud koostööameti asutamiseks tuleb kohaldada 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 osutatud menetlust;

15.   seoses rakendusametitega tuletab meelde komisjoni kohustusi, mis on sätestatud rakendusametite loomise tegevusjuhendis(8); arvab, et rakendusametid ei tohi praegu ega tulevikus põhjustada halduskulude osakaalu suurenemist; rõhutab, et kõik ettepanekud uue rakendusameti loomiseks ja olemasolevate rakendusametite laiendamiseks peavad põhinema põhjalikul kulutasuvuse analüüsil ning et ettepanekus tuleb selgelt sätestada kohustused ja vastutus; tunneb heameelt seoses 16. oktoobril 2007 komisjoniga saavutatud kokkuleppega rakendusametite muudetud töökorralduse kohta, mis on käesolevale resolutsioonile 1. lisana lisatud;

16.   nõuab, et iga-aastastes ja muudes tegevusaruannetes keskendutaks pigem eesmärkidele ja tulemusnäitajatele kui haldusprotsesside pikkadele kirjeldustele; märgib siiski, et tegevusaruannete kvaliteedi osas esineb komisjoni peadirektoraatide vahel suuri erinevusi; loodab aruannete jätkuvale paranemisele tulevikus;

17.   arvab, et tulemusnäitajad on asendamatud abivahendid tegevuspõhise juhtimise ja tegevuspõhise eelarvestuse rakendamisel; nõuab tulemusnäitajate tähtsuse suurendamist tegevustulemuste hindamisel: on seisukohal, et tegevusaruannetes esitatud andmed tuleks paremini kaasata peadirektoraatide iga-aastastesse tegevusaruannetesse, et paremini hinnata juhtimise tõhusust ja tulemusi; arvab, et see aitaks eelarvepädevatel institutsioonidel jälgida, mil määral täiendavalt taotletavad vahendid aitavad saavutada tulemusi ja mitte lihtsalt luua täiendavat bürokraatiat;

18.   tunneb heameelt eelarvekomisjoni järelevalverühma tegevuse üle 2007. aastal; loodab, et see tegevus saab jätkuvalt aidata kaasa eelarvekontrolli parema taseme saavutamisele; toetab jätkuvalt eelarveprognoosi puudutava hoiatuse (BFA) süsteemi kui panust eelarve täitmise parandamisse; soovib, et eelarveprognoosi puudutavat hoiatust käsitlev teine dokument esitataks 2008. aasta septembris ja mitte oktoobris, et Euroopa Parlament saaks seda dokumenti kasutada 2009. aasta eelarve projekti esimese lugemise ettevalmistamisel;

   19. tuletab meelde, et finantsmääruse artikli 53b ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 44 kohaselt, mille eesmärk on tagada tõhus ja terviklik sisekontroll ühenduse rahaliste vahendite üle ning lõppeesmärk saada riikidelt haldusdeklaratsioonid, on liikmesriigid kohustunud "tegema igal aastal asjakohasel siseriiklikul tasandil kokkuvõtte olemasolevatest audititest ja kinnitustest"; märgib, et komisjonilt saadud teabe kohaselt on ainult väike arv liikmesriike seni institutsioonidevahelise kokkuleppe tingimused täitnud; peab kahetsusväärseks, et komisjoni auditeerimisstrateegiasse ei ole lisatud mitte ühtegi Euroopa Parlamendi poolt 2003., 2004. ja 2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides tehtud konkreetset ettepanekut, mis käsitlesid riikide (haldus)deklaratsioone ning nõuab komisjonilt Euroopa Parlamendi teavitamist; tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustust järgida muudetud finantsmääruse sätteid, mille nad alles hiljuti heaks kiitsid; kordab, et liikmesriigid on kohustatud täitma institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 44 sätestatud tingimusi ja tegema EÜ asutamislepingu artikli 274 kohaselt komisjoniga täielikult koostööd vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele;
   20. kordab, kui tähtis on parandada eelarve täitmist kooskõlas 2006. aasta novembris toimunud eelarve lepitusmenetluse käigus vastu võetud avaldusega; palub komisjonil anda teavet nimetatud avalduse kohaldamiseks võetud või kavandatavate meetmete kohta; tuletab meelde, et teavet tuleks anda korrapäraselt kolmepoolsetel kohtumistel;
   21. nõuab tungivalt, et komisjon kohaldaks täielikult nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1/1958, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ning lükkab tagasi erandite rahalised põhjused, mis on kehtetud, kuna neid ei esitatud eelarvemenetluse raames;

Konkreetsed küsimused – peamised elemendid eelarverubriikide, katseprojektide ja ettevalmistava tegevuse kaupa

22.   seoses rubriigiga 1a (konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) lükkab tagasi nõukogu esimesel lugemisel tehtud kulukohustuste ja maksete assigneeringute kärped, eelkõige kui need puudutavad Euroopa Parlamendiga kaasotsustamise teel hiljuti kinnitatud mitmeaastaseid programme, mille eesmärk on Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamine; märgib, et sellist lähenemisviisi soodustas kokkulepe rahastada Galileod mitmeaastase finantsraamistiku muutmise ja paindlikkusinstrumendi hoolika kasutamise kaudu; esitab kooskõlas oma eelarvealaste eesõigustega rea katseprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi; rõhutab, kui tähtis on vähendada konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames ettevõtlustegevuse ebaõnnestumisega kaasnevat häbimärgistamist, ja kui oluline on ettevõtlusalast haridust käsitleva Oslo agenda rahaline toetamine; paigutab konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi jaoks ette nähtud summad reservi, kuni selle programmi rakendamisel on märgata edusamme;

23.   seoses rubriigiga 1b (ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) tunneb kahetsust täitmises ilmnenud viivituste pärast ja rõhutab, et ka aeg on raha;

24.   tuletab meelde otsust asutada 31. detsembriks 2008 Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) hallatav laevade kaugtuvastuse ja kaugseire (LRIT) Euroopa Liidu andmekeskus (Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta seisukoht(9) ja nõukogu 2. oktoobri 2007. aasta resolutsioon); tunnistab vajadust EMSA täiendava rahastamise järele 2008. aastal selle uue tegevuse hõlmamiseks;

25.   väljendab heameelt seoses komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) esitatud dokumentide ning selgitustega riskijagamisrahastute kohta; on arvamusel, et nende eelarveridade reservi saab eelarvest välja arvata; palub siiski, et Euroopa Parlamenti teavitataks ja talle edastataks asjakohased dokumendid, kui võetakse vastu konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi teist komponenti, riskikapitalivahendit, käsitlevad suunised, ning palub, et teda teavitataks TEN-transpordiprojektidele suunatud laenugarantii vahendi osas tehtavat koostööd käsitlevate EIP ja komisjoni vaheliste läbirääkimiste tulemustest;

26.   seoses rubriigiga 2 (loodusvarade kaitseja majandamine) nõuab tulevastes eelarvemenetlustes turukorraldusmeetmete ja otsetoetuste summade selgemat esitamist; väljendab muret tegevuskavade aeglase vastuvõtmise pärast seoses ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu sambaga, mis on Euroopa Parlamendi pikaajaline prioriteet; loodab sellega seoses näha olukorra kiiret paranemist;

27.   rõhutab vajadust kiirendada menetlust, mis puudutab riiklike eriprogrammide koostamist põlluharimise ja loomakasvatuse taastamiseks piirkondades, mida on kahjustanud tulekahjud või muud loodusõnnetused; rõhutab, et neid programme tuleks rahastada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest sisemiste ümberpaigutamiste või liikmesriigisiseste toetuste kaudu;

28.   lükkab tagasi nõukogu katse klassifitseerida ümber väike arv eelarveridasid, nagu näiteks kohustuslikud kulud rubriigis 2, eriti eelarveread 17 04 05 01 ja 17 04 05 02, mis puudutavad sordiametit;

29.   tunnistab vajadust koolide piimaprogrammi täiendava rahastamise järele (et laiendada tootevalikut uute innovatiivsete toodetega); kinnitab, et oluline on piimasektori restruktureerimisprotsessi nõuetekohane toetamine (piimafondi restruktureerimiskava koostamise kaudu);

30.   rõhutab veel kord oma tõsist pühendumust nõuetekohase eelarvelise toetuse eraldamisele koolide puu- ja köögivilja ning piima (ja teiste piimatoodete) jaoks; avaldab kahetsust seoses komisjoni ebapiisavate edusammudega ettepanekute esitamisel, mille tõttu on ka vajalike mõju-uuringute läbiviimine aeglane; avaldab hämmastust, et nõukogu ei täitnud nende küsimustega seoses oma poliitilisi kohustusi luua õigusliku aluse kehtestamiseni uus rida ja reserv eelarves; palub komisjonil esitada vastavasisuline õigusloome ettepanek, nagu sätestati 2007. aasta juuni põllumajandusnõukogu järeldustes;

31.   rõhutab seoses rubriigiga 3a (vabadus, turvalisus ja õigus) Frontex'i töö olulisust; on seisukohal, et Frontex peab täitma tõhusamat rolli ELi välispiiride tugevdamisel, kergendades eelkõige koormat, mida liikmesriigid kannavad praegu seoses ebaseadusliku sisserändega; kutsub agentuuri üles tutvustama korrapäraselt pädevale parlamendikomisjonile hetkeolukorda ja kavandatavaid eelseisvaid operatsioone; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused ja toetaksid agentuuri missioone, et agentuur saaks täita oma ülesandeid tõhusamalt; võtab teadmiseks nõukogu nõusoleku suurendada Frontex'i jaoks ette nähtud rahalisi vahendeid 30 miljoni euro võrra, muutes aga haldus- ja tegevuskulude jagunemist; muudab seda jagunemist viisil, mis on Euroopa Parlamendi arvates maksimaalse lisandväärtuse saavutamiseks kõige asjakohasem; palub komisjonil esitada paranduseelarve juhul, kui on vajalik teha muudatusi ka ametikohtade loetellu;

32.   seoses rubriigiga 3b (kodakondsus) taastab esialgse eelarveprojekti mitmeaastaste rahastamispakettide summad ning teeb ettepaneku eraldada selles valdkonnas assigneeringud mitmetele uutele ja käimasolevatele katseprojektidele ning ettevalmistavatele meetmetele; juhib tähelepanu asjaolule, et teavitus- ja ennetuskampaania HELP rahastamine lõpeb 2008. aasta eelarvega, ning ootab, et komisjon esitaks järelalgatuse; toetab lisaks kodanikukaitse rahastamisvahendi raames täiendava suutlikkuse tagamist valmisolekuüksuse kujul, et tulla toime loodusõnnetustega või inimtegevusest tingitud õnnetustega ning tegutseda terroriaktide või keskkonnaõnnetuste korral;

33.   kutsub komisjoni üles toetama jätkuvalt infrastruktuuriinvesteeringuid pagulaste vastuvõtuvõimaluste parandamiseks;

34.   soovib aidata kaasa kodanikuühiskonna väheesindatud rühmade tugevdamisele, võitlusele igasuguse diskrimineerimise vastu ning naiste, laste, puudega ja eakate inimeste õiguste tugevdamisele;

35.   kutsub komisjoni üles kasutama teavitamiseks eraldatud assigneeringuid mitmekesise teabe andmiseks, mis vastab muu hulgas parlamentaarsete vähemuste avaliku teabe vajadusele;

36.   rubriik 4 – EL kui ülemaailmne partner – tunneb muret selle rubriigi pideva alarahastamise pärast mitmeaastases finantsraamistikus 2007–2013 toetab komisjoni 17. septembri 2007. aasta esialgse eelarveprojekti kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2008 esitatud assigneeringute suurendamist, sh Kosovole ja Palestiinale; kiidab heaks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise ÜVJP rahastamiseks täiendava 70 miljoni euroga; kohandab esimese lugemise teksti rubriigis 4 vastavalt prioriteetidele, lähtudes 23. novembri 2007 lepitamise tulemustest;

37.   rõhutab, et hiljuti Annapolises toimunud konverentsi arengute tulemusel võib ELi esialgne panus Palestiina toetamiseks oluliselt suureneda ja palub komisjonil esitada vajadusel paranduseelarve;

38.   on arvamusel, et inimõiguste ja demokraatlike väärtuste austamine peaks olema üks ELi vahendite naaberriikidele ja arengumaadele eraldamise tingimus;

39.   tuletab nõukogule meelde, et ÜVJP-teemalised ühiskomitee korrapärased istungid peaksid edendama tõelist otsustele eelnevat poliitilist dialoogi, selle asemel et kasutada neid üksnes Euroopa Parlamendi tagantjärele teavitamiseks;

40.   tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle astuda korrapärasesse poliitilisse dialoogi Euroopa Parlamendiga kolm korda aastas seoses demokraatliku järelevalve ja välistegevuse sidususega 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonide nr 4 ja 5 rakendamisel;

41.   nõuab, et komisjon hangiks Euroopa Parlamendile kogu vajaliku teabe seoses uue Üleilmse Energiatõhususe ja Taastuvenergia Fondi (GEEREF) loomisega, eriti kirjalikud volitused, mis on antud Euroopa Investeerimisfondile, et võimaldada Euroopa Parlamendil hinnata nimetatud fondi täielikku eelarvelist ja rahalist mõju;

42.   usub, et EL peaks paremini kooskõlastama oma mitmesuguseid kiiduväärseid algatusi vaesusega kaasnevate haiguste vastu võitlemiseks ja nende haiguste likvideerimiseks naaberriikides ning arengumaades; teeb ettepaneku eraldada piisavad eelarvevahendid nendele maadele vajalike tehnilise abi vahendite andmiseks; on otsustanud luua eraldi eelarverea Ülemaailmse AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fondi jaoks, et parandada läbipaistvust ja tagada vajalikud rahalised vahendid nii ülemaailmsele fondile kui ka teistele terviseprioriteetidele;

43.   seoses rubriigiga 5 (haldus) arvab, et selged kohustused ja vastutused on ELi haldamise jätkuva ajakohastamise oluline koostisosa; tuletab meelde, et süsteemi tulevased reformid peaksid olema suunatud selgetele poliitilistele eesmärkidele ja isiklikule vastutusele viia need ellu vastavalt näitajatele, mis määratakse kindlaks, kui esitatakse eelarvekomisjoni taotletud erinevatest teemakohastest uuringutest pärit andmed;

44.   taunib seoses eelnevaga konkurssidele omaseid puudusi, mistõttu nn heakskiidetud kandidaadid võivad jääda aastateks reservnimekirja ootele ilma, et keegi neile töökohta pakuks; arvab, et sellise suhtumisviisi jätkamine soodustab uute ELi ametnike keskmise taseme halvenemist, sest parimad kandidaadid otsivad endale töökohad ELi majanduse dünaamilisemates valdkondades; nõuab, et komisjon kohustuks tõsiselt vaatlema seda küsimust uuesti personalivajaduste läbivaatamisele järgneva töö kontekstis ning andma lisateavet personali üksikasjalikuma liigenduse kohta kategooriate ja peadirektoraatide kaupa ning eelseisvatel aastatel oodatava arengu kohta;

45.   taastab esialgse eelarveprojekti kärbete osas, mida nõukogu tegi rubriigi 5 assigneeringutes ja ametikohtade loeteludes; soovib ELi institutsioonide haldustavade jätkuva parandamise püüdlusena säilitada ja arendada konstruktiivset institutsioonidevahelist dialoogi; rõhutab 12 uuest ELi liikmesriigist piisava arvu töötajate töölevõtmise olulisust; on seisukohal, et laienemisega seoses tuleks arutelu ja otsuste seisukohalt tähtsad dokumendid, nt mõjuhinnangud, teha kättesaadavaks kõikides vajalikes keeltes, kuna need dokumendid on parema õigusloome saavutamise vahend; tuletab sellega seoses meelde, et eelarvekomisjon on alustanud kahe uuringu abil komisjoni haldusreformi eesmärkide analüüsimist, keskendudes tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise kasutuselevõtmisele, strateegilise planeerimise tsükli kasutuselevõtmisele ning asjaomaste halduskulude eraldamisele;

46.   palub komisjonil jälgida olemaolevate menetluste tõhustamiseks välja töötatud uute meetodite rakendamise mõju kinnisvara valdkonnale hoonetega seotud lepingute allkirjastamisel ja võrrelda seda praeguse olukorraga, et jätkata Euroopa Parlamendi jõupingutusi institutsioonidevahelise koostöö tugevdamiseks antud küsimuses ja teavitada sellest Euroopa Parlamenti korrapäraselt;

47.   kutsub komisjoni üles esitama oma inimressursside kavandamist ja optimeerimist käsitleva aruande järelmeetmena aruannet, mille teemaks on võrdlus teiste rahvusvaheliste organisatsioonide personaliga; peale selle kutsub komisjoni üles esitama suuniseid riikliku infrastruktuuri rahastamise soodustamiseks avaliku ja erasektori partnerluse raames;

48.   seoses katseprojektidega teeb ettepaneku võtta vastu mitmed uuenduslikud projektid, millega vastatakse praegustele poliitilistele väljakutsetele ELis;

49.   seoses ettevalmistava tegevusega teeb ettepaneku võtta vastu mitmed algatused, mis peaksid sillutama teed tulevastele meetmetele, mis suurendavad Euroopa Liidu suutlikkust tegeleda oma kodanike tegelike vajadustega;

2008. aasta eelarve muud jaod

50.   juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklile 29, mille kohaselt "iga liikmesriik võib üleminekuajaks, mis ei tohi olla pikem kui kaks Euroopa Parlamendi ametiaega, selles valitud parlamendiliikmete jaoks võtta vastu palga, üleminekutoetuste ja pensionite maksmiseks käesoleva põhimääruse sätetest erinevad eeskirjad"; pidades silmas põhimääruse jõustumist 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel algava Euroopa Parlamendi ametiaja alguses, volitab kvestoreid kutsuma liikmesriike üles teavitama Euroopa Parlamenti õigeaegselt ja eelkõige 2009. aasta eelarveprognooside esitamise ajaks, kas nad kavatsevad kasutada eelnimetatud põhimääruse artiklis 29 ja artikli 12 lõikes 3 ning 4 toodud võimalusi;

51.   tuletab meelde, et esimene lugemine tugines iga institutsiooni konkreetsete taotluste ja vajaduste läbivaatamisele; ootas seetõttu, et teisel lugemisel jõutakse nõukoguga ühisele seisukohale;

52.   võtab teadmiseks asjaolu, et nõukogu on tugevdanud oma positsiooni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarve osas; leiab siiski, et teised institutsioonid on oma taotlusi tähtsusjärjekorda seades teinud ettepanekuid vähendada oluliselt oma kulude esialgset eelarvestust; tahab soovitada neil jätkata edaspidi samasugust lähenemisviisi ning otsustab jääda oma esialgse seisukoha juurde esimesel lugemisel ning seetõttu taastada nõukogu kärbitud summa;

53.   märgib, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele antud signaalidele vaatamata ei ole uuendatud koostöölepingule veel alla kirjutatud; tuletab meelde, et 10 % ühistalituste assigneeringutest kantakse reservi kuni lepingu pikendamiseni, mis toimub eeldatavasti hiljemalt 2007. aasta detsembris; arvab, et uuest koostöölepingust, mis võib tuua kasu mõlemale komiteele, võiks saada alguse uus valitsemistava.

o
o   o

54.   teeb presidendile ülesandeks kuulutada eelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

55.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja selle lisad koos üldeelarve projekti III jao muudatusettepanekute ja parandusettepanekutega nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa ombudsmanile, Euroopa andmekaitseinspektorile ning teistele asjaomastele asutustele.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0131.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0473.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0474.
(7) Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, lisa.
(8) Rakendusametite loomise tegevusjuhend, mille komisjon kiitis heaks 20. aprilli 2004. aasta kirjas (Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni (Euroopa Liidu 2004. eelarveaasta paranduseelarve nr 6 projekti kohta) lisa (ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 951))
(9) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0146.


1.LISA

Rakendusametite muudetud töökorraldus

1.  Kooskõlas nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 58/2003 (millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) artikli 3 lõikega 4 ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) artikli 54 lõikega 2 väljendab komisjon programmi enda õigusakti ettepaneku seletuskirjas oma tahet luua rakendusamet.

2.  Komisjon teeb otsuse uue rakendusameti asutamise või olemasoleva rakendusameti tegevusulatuse ja pädevuste muutmise kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 artiklis 3 sätestatud kriteeriumide hindamise alusel.

3.  Rakendusametite loomine võib kaasa aidata ELi poliitikate ja programmide elluviimiseks kasutatavate meetodite tõhustamisele, kuid ainult siis, kui see meetod on täielikult kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise ja täieliku läbipaistvuse põhimõttega. See tähendab, et need rakendusametid ei tohi praegu ega tulevikus põhjustada halduskulude osakaalu suurenemist. Seega tuleb kindlalt järgida ülesannete ümberkorraldamisest tingitud ametikohtade külmutamise põhimõtet, nagu see on sätestatud määruses (EÜ) nr 58/2003. Komisjon esitab täieliku ja üksikasjaliku teabe töötajate arvu ja kasutamise kohta, mis võimaldab eelarvepädevatel institutsioonidel hinnata, kas programmi rakendamise halduskulusid ei ole tõepoolest suurendatud.

Kõik ettepanekud uue rakendusameti loomiseks peavad põhinema kõikehõlmaval kulutasuvusanalüüsil. Ettepanekus tuleb selgelt määratleda vastutus- ja aruandlusliinid.

4.  Eelarvepädevaid asutusi teavitatakse kulutasuvusanalüüsi tulemustest ja seotud kuludest vähemalt kuus nädalat enne, kui komisjon teeb lõpliku otsuse rakendusameti loomise kohta. Kui kumbki eelarvepädev institutsioon peaks selle aja jooksul esitama nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlusi rakendusameti loomise suhtes, vaatab komisjon oma ettepaneku uuesti läbi.

5.  Kui komisjon kavandab uue rakendusameti asutamist või olemasoleva rakendusameti tegevusulatuse ja pädevuste muutmist, teavitab ta eelarvepädevaid institutsioone kooskõlas eelarvemenetluse korraga ja läbipaistvuse põhimõtet austades. Rakendusametil peab olema üksikasjalik finantskalkulatsioon. See peab sisaldama kvantitatiivseid elemente, mille abil komisjon põhjendab oma kaalutlusi, miks ta peab vajalikuks luua ameti, mis aitab teda asjaomase programmi rakendamisel.

6.  Eelarvepädevad institutsioonid peavad saama kogu vajaliku teabe, mis võimaldab neil tähelepanelikult jälgida usaldusväärse finantsjuhtimise ja täieliku läbipaistvuse põhimõtte rakendamist nii käesoleval ajal kui ka tulevikus. Rakendusameti üksikasjalik finantskalkulatsioon peaks seega sisaldama järgmist teavet:

   a. assigneeringud ja ametikohad, mis on vajalikud rakendusameti toimimiseks, esitatuna eraldi personalikulude assigneeringute (lähetatud ametnikud, rakendusameti poolt otse värvatud ajutised ametnikud ning lepingulised töötajad) ja muude halduskuludena;
   b. komisjoni ametnike kavandatud lähetamised rakendusametisse;
   c. komisjoni osakondade ülesannete rakendusametile delegeerimisel vabanenud haldusressursid ja inimressursside ümberpaigutamine, eelkõige komisjonis iga konkreetse ülesandega tegelevate töötajate (sh koosseisuväliste töötajate) arv, kavandatavasse uude või laiendatavasse rakendusametisse üle viidavate töötajate arv, selle tulemusena komisjonis külmutatavate töökohtade arv ning muude ülesannete täitmiseks kavandatavalt ümberpaigutatavate komisjoni töötajate arv;
   d. sellest tulenevalt ümberpaigutamised komisjoni ametikohtade loetelu raames;
   e. ameti loomise mõju mitmeaastase finantsraamistiku asjassepuutuvate rubriikide alusel;
   f. rakendusülesannete rakendusametile delegeerimise kasulikkus versus otsene juhtimine komisjoni teenistustes: kõik võrdlused komisjoni teenistuste poolse otsese juhtimise ja rakendusameti kasutamise vahel põhinevad olemasoleva(te) programmi(de) rakendamiseks kasutatavatel ressurssidel selle (nende) hetkeolukorras, mis võimaldab saada usaldusväärse ja faktidest lähtuva võrdlusaluse; uute ja laiendatavate programmide puhul kaalutakse ka sellega seoses rakendusameti poolt kasutatavate eelarvevahendite suurendamist;
   g. ametikohtade loetelu projekt palgaastmete ja kategooriate kaupa ning nõuetekohaselt põhjendatud hinnang vajalike kavandatud ja esialgselt eelarvestatud lepinguliste töötajate arvu kohta;
   h. kõikide programmi rakendamisel osalejate selge loetelu, sealhulgas nendele rakenduskava elluviimiseks eraldatud eelarve allesjäänud osa (komisjon, täitevasutused, allesjäänud tehnilise abi bürood, liikmesriigid, riiklikud asutused jne);
   i. kõikide ühenduse programmi rakendamise üldkulude selge jaotus, kus tuuakse välja osakulu iga osaleja kohta (komisjon, rakendusametid, riiklikud asutused), ja kõikide kõnealuse programmi rakendamisega seotud ja ELi eelarvest rahastatavate haldus-, personali- ja infrastruktuuri kulude kalkulatsioonide võrdlus sõltumata finantsraamistiku rubriigist, koos programmi elluviimiseks eraldatud eelarve allesjäänud osaga.

7.  Programmi halduslikke üldkulusid, sealhulgas rakendusameti sise- ja juhtimiskulusid (peatükk 01), tuleks uurida üksikjuhtumite kaupa vastavalt kõnealuses programmis ettenähtud ülesannetele.

8.  Komisjon teeb ettepaneku iga-aastase eelarvemenetluse raames iga-aastase subsiidiumi kohta ameti tegevuseelarvesse. See subsiidium lisatakse Euroopa Liidu üldeelarvesse. Nimetatud punktile eelarves võib lisada eelarveselgitusi, näiteks viiteid põhiõigusaktile ja kõiki asjakohaseid selgitusi assigneeringute laadi ja eesmärgi kohta kooskõlas komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikliga 29.

Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 12 lõikega 1 kinnitatakse rakendusameti ametikohtade loetelu asjaomase eelarveaasta jooksul eelarvepädevate institutsioonide poolt ja avaldatakse Euroopa Liidu üldeelarve III eelarvejao (komisjon) lisas koos hinnanguga kavandatud ja asjaomaseks eelarveaastaks esialgselt eelarvestatud lepinguliste töötajate arvu kohta.

9.  Komisjon avalikustab regulaarselt oma prognoosid (iga-aastane poliitiline strateegia, esialgne eelarveprojekt) uute rakendusametite osas.

10.  Komisjon peaks eelarvepädevatele institutsioonidele esitama rakendusameti tegevuseelarve projekti ja iga-aastase tegevusaruande ning pärast kolmandat aastat hindamisaruande.

11.  Käesolev töökorraldus ei mõjuta mingil viisil komisjoni täidesaatvat võimu, mis on sätestatud eelkõige asutamislepingus ja nõukogu määruses (EÜ) nr 58/2003. See ei piira kuidagi komisjoni pädevust hinnata rakendusameti loomise võimalusi ja võtta vastu asjakohaseid otsuseid kooskõlas kehtivate menetlusnõuetega. Lõpliku otsuse töötajate arvu kohta teevad eelarvepädevad institutsioonid.


2.LISA

Ühisavaldus Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (EGNOS GALILEO) rahastamise ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu

   - on võtnud teadmiseks komisjoni tehtud ettepaneku(1) muuta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võimaldada avaliku sektori poolset täiendavat rahastamist, mis on vajalik Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (2 400 miljonit eurot) ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi jaoks (309 miljonit eurot);
   - kinnitavad, et ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi projekti Galileo täieliku tegevusvõime saavutamise hinnanguline maksumus on ajavahemikul 2007–2013 kokku 3 400 miljonit eurot;
   - teatavad, et nimetatud summat ei tohiks finantsraamistiku 2007–2013 kestel ületada.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on nõus eraldama raha mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 läbivaatamise kaudu 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktide 21, 22 ja 23 kohaselt alljärgnevalt esitatud kujul:

-  400 miljonit eurot tehakse kättesaadavaks seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi alusel rahastatava transpordiga seotud teadustegevuse raames;

-  200 miljonit eurot paigutatakse alamrubriigis 1a ümber järgmiselt:

(miljonites eurodes)

Rida

Määratlus

2009-2013

02 03 04

Õigusaktide standardimine ja ühtlustamine

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Riiklike tarne-, ehitustöö- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

46.0

26 03 01

Üleeuroopalised e-valitsusteenused riiklikele haldusorganitele, ettevõtetele ja kodanikele (IDABC)

15.9

31 02 01

Euroopa konverentsitõlkide koolitus (CITE)

10.1

Detsentraliseeritud agentuurid (lineaarne vähendamine)

50.0

KOKKU

200.0

-  300 miljonit tehakse kättesaadavaks alamrubriigis 1a aastateks 2008–2013 kättesaadavast varust.

-   alamrubriigis 1a aastateks 2008–2013 ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäärasid tõstetakse 1 600 miljoni euro võrra. Nimetatud tõusu hüvitatakse rubriigis 2 aastaks 2007 ettenähtud kulukohustuste ülemmäära vähendamisega sama summa võrra.

-  Maksete assigneeringute ülemmäära kohandatakse, et säilitada kulukohustuste ja maksete vahel asjakohane suhe. Kohandamine on neutraalne.

-  Finantsraamistiku läbivaatamine vormistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusena, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga.

-  Komisjon lisab alamrubriigis 1a kokkulepitud ümberpaigutamised finantsplaneeringusse 2008. aasta jaanuariks.

–  Eeltoodu mõjutab 2008. aasta eelarvet järgmiselt:

-  Galileo: - kulukohustuste assigneeringud: 940 miljonit eurot (151 miljonit eurot on juba kantud 2008. aasta esialgsesse eelarveprojekti), millest 50 miljonit eurot transpordiga seotud teadustegevusest, mille juurde kuulub selleks otstarbeks 200 miljoni euro suuruse paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine;

- maksete assigneeringud: 300 miljonit (100 miljonit on juba kantud 2008. aasta esialgsesse eelarveprojekti).

-  Euroopa Tehnoloogiainstituut:- kulukohustuste assigneeringud: 2,9 miljonit eurot;

-maksete assigneeringud: 2,9 miljonit eurot.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon:

   - kinnitavad, et finantsraamistiku läbivaatamine ning eelneva aasta varu vahendite kasutamine on erakorraline meede ning see ei kujuta endast mingil juhul pretsedenti edaspidisteks läbivaatamisteks;
   - kinnitavad põhimõtet, mille kohaselt pühendutakse programmis tõhusa ja õiglase konkurentsi saavutamisele, et aidata tagada kulude kontrolli, ühest tarnest tulenevate riskide vähendamist, kuludest saadava tulu parandamist ja tõhususe suurendamist. Kõik Galileo tööpaketid peaksid olema avatud võimalikult suurele konkurentsile vastavalt ELi hankepõhimõtetele ning tuleks tagada, et kosmoseprogrammides läbiviidavad hanked oleksid laiemalt avatud uutele turuletulijatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. See ei tohiks piirata transpordinõukogus väljatöötatud üksikasju;
   - kinnitavad, et mistahes edasist Galileoga seotud vahendeid puudutavat üleskutset saab kaaluda üksnes siis, kui see jääb kokkulepitud mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade piiresse, ning ilma et pöördutaks tagasi 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktide 21–23 kasutamise juurde.

Komisjon kinnitab, et:

   - põllumajanduse 2007. aasta jääk (rubriik 2), mis on kättesaadav pärast põllumajanduse rahandusaasta lõppu ja pärast paranduseelarve nr 7/2007 vastuvõtmist, on piisav, et katta Galileo jaoks nõutud kogu täiendav finantseering sellest rubriigist. Seetõttu ei mõjuta muudatus finantsraamistiku põllumajandust puudutavaid ülemmäärasid ega põllumajandusele mõeldud eelarvesummasid, sealhulgas otseseid makseid järgmistel aastatel;
   - põllumajanduse (rubriik 2) 2007. aasta varu kasutamine ei loo pretsedenti järgmisteks aastateks.

________________________

Ühisavaldus assigneeringute ümberpaigutamise nr DEC50/2007 kohta

"Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon

   - kinnitavad taas programmi Galileo kui Euroopa Liidu prioriteedi tähtsust;
   - tunnistavad, et Galileo jaoks 2007. aastal algselt eraldatud summat (100 miljonit eurot) ei kasutata seni, kuni pole kindel, et õiguslik alus võetakse vastu enne käesoleva aasta lõppu, ning see teeb finantsmääruse artiklis 9 sätestatud ülekandmise võimatuks;
   - lepivad kokku, et eesmärgiga kindlustada Galileo jaoks 2007. aasta eelarvesse juba kantud rahalised vahendid ning lähtudes komisjoni poolt 31. oktoobril 2007 edastatud teabest, arvestades ettenägematuid asjaolusid ning ilma et see piiraks aastasuse põhimõttest kinnipidamist, paigutatakse 100 miljoni eurone summa ümber ajutiselt, kavatsusega anda kõnealused assigneeringud Galileo programmile tagasi 2009. aastal;
   - tervitavad seetõttu komisjoni kohustust esitada ettepanek sama 100 miljoni eurose summa ümberpaigutamiseks tagasi Galileo programmi 2009. aastal, täielikus vastavuses mitmeaastaste rahaliste eraldistega."

________________________

Ühisavaldus ühisettevõtete kohta

"Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid teadmiseks programmidele ARTEMIS, Clean Sky ja ENIAC ning IMA ühisettevõtetele seitsmenda raamprogrammi kohaselt (2666 miljonit eurot) maksimaalselt ajavahemikuks 2008–2013 määratud ühenduse toetuse, mille komisjon kavandas vastavas summas finantsplaneeringuga ette nähtud kehtiva mitmeaastases finantsraamistiku kestuse ajaks.

Euroopa Parlament ja nõukogu märgivad siiski, et igasugune ARTEMISE, Clean Sky, ENIACi ja IMA ühisettevõtete tulevane rahastamine võetakse arutusele järgmise finantsraamistiku puhul ning et 2013. aastale järgnevaks ajaks ei saa võtta mingeid rahalisi kohustusi."

________________________

Ühisavaldus 23. novembril 2007 saavutatud kokkuleppe rakendamise korra kohta

"Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et 23. novembril 2007 lepitusnõupidamisel saavutatud üldist kokkulepet rakendatakse üksnes sel juhul, kui on kokku lepitud Galileo õiguslikus aluses.

Kui kõnealusele kokkuleppele ei jõuta õigeks ajaks, nii et Euroopa Parlament saaks seda arutada detsembrikuu täiskogu istungil, hääletab Euroopa Parlament täiskogu istungil teisel lugemisel, pidades täies ulatuses kinni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega sätestatud piirmääradest.

Euroopa Parlament ja nõukogu kohustuvad rakendama kiirendatud menetlust, et viia kokkulepe komisjoni ettepaneku põhjal võimalikult vara 2008. aastal sisse 2008. aasta eelarvesse."

(1)1 KOM(2007)0549, 4.10.2007.


3.LISA

Deklaratsioon

deklaratsioonide 4 ja 5 rakendamise kohta,

milles käsitletakse

korrapärast poliitilist dialoogi demokraatliku järelevalve ja välistegevuse sidususe kohta

Euroopa Parlament ja komisjon leppisid kokku, et institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonides 4 ja 5 viidatud korrapärane poliitiline dialoog peab toimuma vähemalt korra või kuni kolm korda aastas.

Nendel kohtumistel peaksid osalema järgmised isikud:

   asjakohaste komisjonide (väliskomisjon/arengukomisjon/eelarvekomisjon) esimees ja liikmed.
   Vastutav volinik.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika