Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2019(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0492/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0492/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2007 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0616

Pieņemtie teksti
PDF 480kWORD 166k
Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris - Strasbūra
Padomes grozītais 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Rezolūcija
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. decembra rezolūcija par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) un Nr. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) attiecībā uz Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

-   ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(1),

-   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

-   ņemot vērā 2007. gada 24. aprīļa rezolūciju par Komisijas ikgadējo politikas stratēģiju saistībā ar 2008. finanšu gada budžeta procedūru(4),

-   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome sagatavoja 2007. gada 13. jūlijā (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

-   ņemot vērā 2007. gada 25. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa ‐ Komisija (C6-0287/2007) un grozījumu vēstuli Nr. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) attiecībā uz Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(5),

-   ņemot vērā 2007. gada 25. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu: I iedaļa ‐ Eiropas Parlaments, II iedaļa ‐ Padome, IV iedaļa ‐ Tiesa, V iedaļa ‐ Revīzijas palāta, VI iedaļa ‐ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa ‐ Reģionu komiteja, VIII iedaļa ‐ Eiropas ombuds, IX iedaļa ‐ Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (C6-0288/2007)(6),

-   ņemot vērā grozījumu vēstuli Nr. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) attiecībā uz Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

-   ņemot vērā 2007. gada 25. oktobrī pieņemtos grozījumus un ierosinātos labojumus vispārējā budžeta projektā(7),

-   ņemot vērā Padomes labojumus Parlamenta pieņemtajos vispārējā budžeta projekta grozījumos un ierosinātajos labojumos (15717/2007 – C6-0436/2007),

-   ņemot vērā 2007. gada 23. novembrī notikušās budžeta samierināšanas sanāksmes rezultātus,

-   ņemot vērā Padomes pārskatu par apspriežu rezultātiem saistībā ar Parlamenta pieņemtajiem vispārējā budžeta grozījumiem un ierosinātajiem labojumiem,

-   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

-   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0492/2007),

Galvenie jautājumi: vispārēji rādītāji, priekšlikums pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu, grozījumu vēstules Nr. 1 un Nr. 2

1.   atgādina, ka Parlaments savas politiskās prioritātes 2008. finanšu gada budžetam noteica iepriekšminētajā 2007. gada 24. aprīļa rezolūcijā par ikgadējo politikas stratēģiju, pamatojoties uz pieeju, kas izmantota 2007. finanšu gada sagatavošanai, un sarunām, kuru rezultātā tika noslēgts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums; uzsver, ka minētajā rezolūcijā atbalstītā "uz rezultātiem orientēta budžeta" pamatā ir pārredzams izklāsts, skaidri mērķi un precīza izpilde, lai Komisiju vērtētu nevis pēc birokrātiskā procesa, bet pēc rezultātiem, kas iegūti, tai īstenojot politiskas vienošanās rezultātā noteiktos mērķus; akcentēs minētos pamatelementus arī 2008. finanšu gada budžeta turpmākajā sagatavošanas procesā;

2.   attiecībā uz kopējiem skaitļiem nosaka saistību apropriāciju kopējo līmeni EUR 129 149 656 468 apmērā; apliecina, ka daudzgadu programmu finansējums, par kuru tikai nesen tika panākta vienošanās starp Parlamentu un Padomi, tiek nodrošināts, nevis samazināts, kā to ierosina Padome, it īpaši 1.a izdevumu kategorijā; nosaka kopējo maksājumu summu EUR 120 346,76 miljonu apmērā, kas ir 0,96 % no ES NKI; norāda, ka tādējādi veidojas līdzekļu rezerve EUR 9 411 241 388 apmērā, kas pieejama, nepārsniedzot daudzgadu finanšu shēmā maksājumiem noteikto maksimālo apjomu 2008. finanšu gadam; uzsver, cik svarīgi ir efektīvi izpildīt budžetu un samazināt nesamaksātās saistības ("reste à liquider" (RAL)) , ņemot vērā veikto maksājumu pieticīgo kopējo līmeni;

3.   atzinīgi vērtē rezultātus, kuri panākti 2007. gada 23. novembra samierināšanas sanāksmē ar Padomi, it īpaši attiecībā uz Galileo finansējumu, kas rasts, pārskatot DFS 2007.–2013. gadam un izmantojot elastības fondu, kā arī Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūta (EITI) finansēšanu no 1.a izdevumu kategorijas rezerves; uzsver, ka šis finansiālais risinājums pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta atbalstītajai pieejai, it īpaši tādēļ, ka tādējādi netiek samazinātās apropriācijas, kas paredzētas daudzgadu finanšu programmām 1.a izdevumu kategorijā, kā to iepriekš bija ierosinājusi Padome; norāda uz šai rezolūcijai pievienotajiem kopīgajiem paziņojumiem, kuros detalizēti izklāstīti Galileo un ETI finansēšanas noteikumi;

4.   atbalsta 2008. finanšu gada provizoriskā budžeta projekta (PBP) grozījumu vēstuli Nr. 1/2008, ko Komisija apstiprinājusi 2007. gada 17. septembrī, un jo īpaši ierosinājumu palielināt saistību apropriācijas Kosovai (EUR 120 miljoni) un Palestīnai (EUR 142 miljoni), kas kopā veido EUR 262 miljonus papildus PBP paredzētajām summām; ņemot vērā 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātus, piekrīt EUR 285 miljonu piešķiršanai KĀDP 2008. gada budžetā, it īpaši rēķinoties ar turpmākajām vajadzībām Kosovā; prasa, lai Komisija Parlamentu pilnībā iesaista īstenošanas procesā un sniedz tam informāciju; pilnībā atbalsta grozījumu vēstuli Nr. 2/2008, jo tā ir daļa no 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātiem;

5.   ir pilnībā apstiprinājis vispārējā pārvietojuma DEC 36/2007 pieprasījumu un atzinīgi vērtē to, ka 2007. gadā pārvietots mazāk apropriāciju nekā vispārējos pārvietojumos 2005. un 2006. gadā; atzīst, ka atsevišķu pozīciju nepilnīgu izpildi 2007. gadā var būt izraisījusi juridiskā pamata vēla apstiprināšana DFS pirmajā darbības gadā; norāda, ka citi ievērojami maksājumu samazinājumi EUR 1,7 miljardu apmērā 2007. gadā ir ierosināti budžeta grozījumā 7/2007 un vispārējā pārvietojumā; uzstāj, ka ir jāveic 2008. finanšu gada budžeta izpildes cieša uzraudzība, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, regulāru paziņojumu par budžeta prognozi un uzraudzības grupas; aicina specializētās komitejas savlaicīgi sniegt informāciju par daudzgadu programmām vajadzīgajiem līdzekļiem un iespējamām šo programmu izpildes problēmām; uzsver, ka 2008. finanšu gada budžetā noteikti būs nepieciešams lielāks maksājumu apjoms, un sagaida, ka šis nelielais maksājumu palielinājums (par 5,9 % vairāk nekā 2007. finanšu gadā) tiks izmantots vislabākajā veidā; atsaucoties uz Padomes kopīgo paziņojumu šajā jautājumā, sagaida, ka Komisija attiecīgā gadījumā ierosinās palielināt maksājumus 2008. gadā, izdarot grozījumus budžetā, ja tie šim nolūkam būtu vajadzīgi;

6.   ar interesi gaida rezultātus saistībā ar Komisijas aizsākto apspriešanos par paziņojumu "Budžeta reforma ‐ pārmaiņas Eiropā" (SEC(2007)1188); aicina pilnībā iesaistīt Parlamentu gan ES izdevumu pārskatīšanā, gan ES pašu resursu sistēmas pārskatīšanā, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumam pievienotajā Deklarācijā Nr. 3 par finanšu shēmas pārskatīšanu;

Uz rezultātiem orientēta budžeta izveides pamats ‐ pirmajā lasījumā saskaņotie priekšlikumi

7.   norāda uz pieciem kopīgajiem paziņojumiem, kas pievienoti iepriekšminētajai 2007. gada 25. oktobra rezolūcijai par 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa ‐ Komisija, un par kuriem Eiropas Parlaments un Padome vienojās 2007. gada 13. jūlija saskaņošanas sanāksmē saistībā ar 2008. finanšu gada budžeta izskatīšanu pirmajā lasījumā; ir veicinājis šo paziņojumu politisko nozīmi, tos ņemot vērā budžeta projekta grozījumu sagatavošanas procesā atbilstīgi "uz rezultātiem orientēta budžeta" veidošanas principam; pieņem zināšanai Komisijas vēstuli par izpildes iespējām un sagaida, ka tiks iesniegti risinājumi ierosināto grozījumu īstenošanai;

8.   atzinīgi vērtē to, kā Komisija apstiprina darbības programmas, kas saistītas ar struktūrfondiem, Kohēzijas fondu un lauku attīstību, atbilstīgi kopīgajiem paziņojumiem, par kuriem 2007. gada 13. jūlijā ir panākta vienošanās ar Padomi, un vēlas šo procesu ievērojami paātrināt, lai varētu izlietot attiecīgajām darbībām atvēlētos līdzekļus; pauž nožēlu, ka vairāk nekā 50 % no ERAF programmām un vairāk nekā 67 % no ESF un ELFLA programmām joprojām nav apstiprinātas, lai arī plānošanas perioda pirmais gads ir gandrīz beidzies; atsevišķas Komisijas administratīvās izmaksas atstāj iekļautas rezervē; uzsver, ka rezervē netiek iekļauti darbībām paredzētie līdzekļi; ļaus izmantot rezervē iekļautās administratīvās izmaksas atbilstīgi tam, kā paātrināsies darbības programmu apstiprināšanas process;

9.   pirms otrā lasījuma pieņem zināšanai Komisijas aprakstošo ziņojumu par pārvaldību, kas balstīta uz darbības jomām; pamatojoties uz Komisijas stingro apņemšanos veikt pētījumu, kas ietvertu arī vairākus priekšlikumus uzlabojumiem, kuri jāizklāsta 2008. gada pavasarī plānotajā uzklausīšanā Parlamenta Budžeta komitejā, piekrīt iekļaut rezervē tikai EUR 5 miljonus; paziņo, ka ir iecerējis sagatavot patstāvīgu ziņojumu par to, kā labāk īstenot uz darbības jomām balstītu pārvaldību;

10.   atgādina, ka pētījumā par to, kā tiek īstenota uz darbības jomām balstīta pārvaldība, budžeta lēmējinstitūcijai sniedz šādu informāciju:

   - kā savstarpēji labāk integrēt atsevišķus personāla politikas plāna un uz darbības jomām balstītas pārvaldības vienotā cikla elementus (gada politikas stratēģija, Komisijas likumdošanas un darba programma, gada pārvaldības plāns u. c.);
   - kā uzlabot personāla politikas plāna un uz darbības jomām balstītas pārvaldības vienotā cikla un citu procedūru (cilvēkresursu pārvaldība, riska pārvaldība, vērtēšana u. c.) savstarpējo integrāciju, iespējams, ar integrētas IT sistēmas palīdzību;
   - sarakstu, kurā iekļauti iepriekšnoteikti precīzi izpildes rādītāji, kas jāizmanto visos cikla procesos, lai uzlabotu darba izpildes vadību,
  

un pieprasa

   - Komisijas apņemšanos līdz 2008. gada 30. aprīlim iesniegt pārskatu par padarīto saistībā ar ziņojumu "Komisijas cilvēkresursu plānošana un optimālāka izmantošana ES prioritāšu īstenošanai", šajā pārskatā īpašu uzmanību pievēršot sīkam personāla sadalījumam pa kategorijām un atsevišķiem ģenerāldirektorātiem, kā arī turpmākajai procesa virzībai nākamajos gados, un
   - Komisijas paziņojumu par pašreizējo stāvokli un procesa norisi saistībā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 44. punkta īstenošanu;

11.  Turklāt prasa, lai Komisija

   - iesniedz rīcības plānu, kurā sīki izklāstīti pasākumi visu pārbaudīto jomu reorganizācijai (cilvēkresursi, IT, dokumentu pārvaldība/loģistika/drošība, iekšējā revīzija, novērtēšana, uz darbības jomām balstīta pārvaldība, iestāžu attiecības, saziņa/informācija/publikācijas, politikas koordinācija); prasa šajos aprēķinos ņemt vērā arī izpildaģentūru darbiniekus; prasa, lai Komisija līdz 2009. gada janvārim ziņo Parlamentam par šo iesākto procedūru norisi un rezultātiem; prasa, lai Komisija šā pārskata rezultātus iekļauj paziņojumā par Komisijas dienestu izvietošanas politiku Briselē un Luksemburgā (COM(2007)0501) un attiecīgi pārskata tajā minētās vajadzības pēc nodrošinājuma ar telpām
   - apņemas nopietnāk iesaistīties iestāžu sadarbībā un realizē šo sadarbību, nodrošinot redzamākus rezultātus; atbalsta prasības, kas noteiktas Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 2/2007 attiecībā uz ES iestāžu izdevumiem par ēkām, un prasa konkrētāku rīcību kopīgu pasākumu veikšanai; prasa, lai Komisija sniedz Parlamentam sīkāku informāciju par to, kādēļ iepriekšminētajā Komisijas paziņojumā (COM(2007)0501) ir secināts, ka Eiropas kvartāls ir jāsaglabā kā Komisijas darbības centrs; prasa, lai Komisija sagatavo un iesniedz salīdzināmus alternatīvus risinājumus Komisijas telpu izvietojumam Briselē ārpus Eiropas kvartāla;

12.   attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem pieprasa uzlabot pārredzamību; lai precīzāk noteiktu piešķirtos ieņēmumus, kas jāsaņem katrai aģentūrai, ierosina mainīt kārtību, kādā decentralizētās aģentūras izlieto piešķirtos ieņēmumus; pauž bažas par to, ka piešķirto ieņēmumu izmantošana cukura nozares pārstrukturēšanas fonda vajadzībām ir radījusi de facto "budžetu budžetā", kas nebūt neatbilst Finanšu regulā noteiktajam budžeta universāluma principam; pauž gatavību pārskatīt Finanšu regulu attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem;

13.   atjauno PBP paredzētās summas decentralizētajām aģentūrām, izņemot Frontex aģentūru, kurai 3. sadaļā ir nolemts papildus piešķirt EUR 30 miljonus, un izņemot Eiropas Vides aģentūru, kurai 3. sadaļā ir nolemts piešķirt nedaudz vairāk līdzekļu; atzinīgi vērtē jaunāko aģentūru panākumus, efektīvi un lietderīgi paplašinot to darbību; prasa turpmāk nodrošināt lielāku skaidrību attiecībā uz darba plāniem un vajadzībām pēc personāla vidējā termiņā;

14.   uzsver ‐ lai izveidotu kopuzņēmumus, kā arī īstenotu priekšlikumu par jaunas decentralizētas Energoregulatoru sadarbības aģentūras izveidi, ir jāuzsāk 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktā procedūra;

15.   attiecībā uz izpildaģentūrām atgādina Komisijas pienākumus, kas noteikti Izpildaģentūru izveides rīcības kodeksā(8); uzskata, ka izpildaģentūru dēļ ne tagad, ne turpmāk nedrīkst palielināties administratīvo izmaksu daļa; uzsver, ka jebkuram priekšlikumam par jaunas izpildaģentūras izveidi un esošo izpildaģentūru paplašināšanu jāpamatojas uz vispusīgu izmaksu un ieguvumu analīzi un ka priekšlikumā precīzi jānosaka šādas aģentūras atbildība un pienākumi; atzinīgi vērtē šai rezolūcijai pievienoto kā Pielikumu I 2007. gada 16. oktobra vienošanos ar Komisiju par pārskatītiem darbības noteikumiem attiecībā uz izpildaģentūrām;

16.   prasa, lai darbības pārskatos un gada darbības pārskata ziņojumos vairāk uzmanības veltītu mērķiem un rezultātu rādītājiem, bet ne administratīvā procesa apjomīgam izklāstam; tomēr atzīmē, ka Komisijas ģenerāldirektorātu darbības pārskati un gada darbības pārskata ziņojumi kvalitātes ziņā joprojām būtiski atšķiras; sagaida turpmākus uzlabojumus nākamajos gados;

17.   uzskata, ka ex ante un ex post darbības rādītāji ir neaizstājami instrumenti, īstenojot uz darbības jomām balstītu pārvaldību un budžeta līdzekļu sadali pēc darbības jomām; pieprasa, lai darbības rādītāji kļūst noteicošāki, veicot ex post izpildījuma novērtējumu; uzskata, ka darbības pārskatos sniegtie dati ir pilnīgāk jāiekļauj katra ģenerāldirektorāta gada darbības pārskata ziņojumos, lai labāk novērtētu pārvaldības efektivitāti un rezultātus; uzskata, ka šādi varētu palīdzēt budžeta lēmējinstitūcijai kontrolēt to, cik lielā mērā pieprasītie papildu līdzekļi nodrošina rezultātus, bet ne tikai palielina birokrātiju;

18.   atzinīgi vērtē Budžeta komitejas 2007. gadā nodrošināto uzraudzības grupas darbību; cer, ka šī darbība joprojām palīdzēs uzlabot budžeta uzraudzību; joprojām atbalsta paziņojumu par budžeta prognozi (BFA) sistēmu, kas palīdz uzlabot budžeta izpildi; pieprasa, lai otrais paziņojums par budžeta prognozi tiek iesniegts 2008. gada septembrī, bet ne oktobrī, lai Parlaments varētu šo dokumentu ņemt vērā, gatavojoties 2009. finanšu gada budžeta projekta izskatīšanai pirmajā lasījumā;

   19. atgādina, ka saskaņā ar Finanšu regulas 53.c pantu un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 44. punktu, kura galīgais mērķis ir nodrošināt efektīvu un integrētu iekšējo kontroli attiecībā uz Kopienas līdzekļiem un dalībvalstu pārvaldības deklarācijām, dalībvalstis ir apņēmušās "atbilstīgā valsts līmenī sagatavot ikgadēju kopsavilkumu par pieejamām revīzijām un deklarācijām"; atzīmē, ka, saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju, tikai nedaudzas dalībvalstis līdz šim ir pildījušas Iestāžu nolīguma noteikumus; pauž nožēlu, ka neviens no konkrētajiem priekšlikumiem par dalībvalstu (pārvaldības) deklarācijām, kurus Eiropas Parlaments ir ierosinājis rezolūcijās par 2003., 2004. un 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, nav iekļauts Komisijas revīzijas stratēģijā, un prasa, lai Komisija par to pastāvīgi informē Parlamentu; atgādina dalībvalstīm, ka to pienākums ir ievērot pārskatītās Finanšu regulas noteikumus, kuriem tās pavisam nesen sniedza savu piekrišanu; atgādina, ka dalībvalstu pienākums ir arī ievērot Iestāžu nolīguma 44. punktā minētos nosacījumus, kā arī saskaņā ar EK līguma 274. pantu pilnībā sadarboties ar Komisiju atbilstīgi pareizas finanšu pārvaldības principiem;
   20. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi uzlabot budžeta īstenošanu saskaņā ar deklarāciju, kas pieņemta 2006. gada novembrī budžeta saskaņošanas procedūras laikā; prasa, lai Komisija sniedz informāciju par pasākumiem, kas ir veikti vai ko ir paredzēts veikt, lai šo deklarāciju piemērotu; atgādina, ka šāda informācija būtu regulāri jāsniedz trialoga sanāksmēs;
   21. mudina Komisiju pilnībā piemērot Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1/1958, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un uzskata, ka nav pamatoti no tās atkāpties finansiālu apsvērumu dēļ, jo tie budžeta procedūras laikā nav skarti;

Īpaši jautājumi: katras izdevumu kategorijas galvenie elementi, izmēģinājuma projekti, sagatavošanas darbības

22.   attiecībā uz 1.a izdevumu kategoriju "Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai" noraida Padomes pirmajā lasījumā ierosinātos saistību un maksājumu apropriāciju samazinājumus, jo īpaši tos, kuri attiecas uz nesen koplēmuma procedūrā ar Parlamentu saskaņotām daudzgadu programmām, kas paredzētas Lisabonas stratēģijas īstenošanai; norāda, ka šādu risinājumu veicināja vienošanās finansēt "Galileo", pārskatot DFS un izmantojot elastības fondu; ierosina vairākus izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības atbilstīgi savām budžeta prerogatīvām; uzsver, ka saistībā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu ir svarīgi mazināt neveiksmīgas uzņēmējdarbības sociālās sekas un ir svarīgi finansiāli atbalstīt Oslo programmu izglītībai uzņēmējdarbības jomā; iekļauj rezervē līdzekļus Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammai, kamēr nebūs uzlabojusies izpilde;

23.   attiecībā uz 1.b izdevumu kategoriju "Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai" pauž nožēlu par izpildes aizkavēšanos un uzsver, ka arī laiks ir nauda;

24.   atgādina par lēmumu līdz 2008. gada 31. decembrim izveidot ES Datu centru identifikācijai un uzraudzībai lielos attālumos (LRIT), kuras darbību nodrošinātu Eiropas Jūras drošības aģentūra (Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija(9) un Padomes 2007. gada 2. oktobra rezolūcija); atzīst, ka Eiropas Jūras drošības aģentūrai 2008. gadā ir nepieciešams papildu finansējums, lai nodrošinātu šā jaunā pienākuma izpildi;

25.   atzinīgi vērtē Komisijas un Eiropas Investīciju bankas (EIB) sniegto dokumentāciju un skaidrojumus par riska dalīšanas finanšu mehānismu; uzskata, ka šīm pozīcijām paredzēto finansējumu var izņemt no rezerves; tomēr prasa, lai pēc tam, kad būs pieņemtas pamatnostādnes attiecībā uz Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas otro daļu ‐ riska kapitāla instrumentiem, Parlamentu par to informē un lai tam nosūta attiecīgos dokumentus, kā arī lai Parlamentu informē, kā noslēgušās EIB un Komisijas sarunas par kopīgo sadarbību saistībā ar Eiropas Transporta tīklam paredzēto aizdevumu garantijas instrumentu;

26.   attiecībā uz 2. izdevumu kategoriju "Dabas resursu saglabāšana" prasa tirgus pasākumiem un tiešajiem atbalstiem paredzēto līdzekļu pārskatāmāku izklāstu turpmākajās budžeta procedūrās; pauž bažas par darbības programmu lēnu pieņemšanas procesu KLP lauku attīstības sadaļā, kura jau gadiem ilgi ir Parlamenta prioritāte; cer uz straujiem uzlabojumiem šajā ziņā;

27.   uzsver, ka jāpaātrina procedūra īpašu nacionālo programmu izstrādei, kuras paredzētas kultūraugu un dzīvnieku audzēšanas atjaunošanai reģionos, ko skāruši ugunsgrēki un cita veida dabas katastrofas; uzsver, ka minētās programmas ir jāfinansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) dalībvalsts iekšzemes pārskaitījumu vai subsīdiju veidā;

28.   noraida Padomes mēģinājumu mainīt dažu budžeta pozīciju klasifikāciju 2. izdevumu kategorijā, nosakot tās par obligāto izdevumu pozīcijām, jo īpaši 17 04 05 01. un 17 04 05 02. posteni, kuri attiecas uz Augu šķirņu biroju;

29.   atzīst, ka ir nepieciešams papildu finansējums skolām paredzētā piena fondam (lai papildinātu produktu līniju ar jauniem, novatoriskiem produktiem); uzsver, cik svarīgi ir pienācīgi atbalstīt piena nozares pārstrukturēšanas procesu (izveidojot Piena fonda pārstrukturēšanas plānu);

30.   atkārtoti uzsver stingro apņemšanos iekļaut budžetā pienācīgus līdzekļus skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem, kā arī skolām paredzētam pienam (un citiem piena produktiem); pauž nožēlu, ka Komisijas darbība priekšlikumu iesniegšanas jomā nav uzlabojusies, jo lēni tiek veikti nepieciešamie ietekmes novērtējumi; pauž izbrīnu par to, ka Padome nav pildījusi savu politisko apņemšanos saistībā ar šiem jautājumiem, izveidojot budžetā jaunu pozīciju un rezervi, kamēr tiks pieņemts juridiskais pamats; aicina Komisiju šajā sakarā iesniegt likumdošanas priekšlikumu, kā noteikts Lauksaimniecības ministru padomes 2007. gada jūnija secinājumos;

31.   attiecībā uz 3.a izdevumu kategoriju "Brīvība, drošība un tiesiskums" uzsver Frontex aģentūras darbības nozīmi; ņem vērā Padomes piekrišanu par EUR 30 miljoniem palielināt finansējumu Frontex, lai gan ar atšķirīgu līdzekļu sadalījumu administratīviem un darbības izdevumiem; groza šo sadalījumu tā, kā uzskata par atbilstošāku, lai nodrošinātu maksimālu pievienoto vērtību; aicina Komisiju iesniegt budžeta grozījumu, ja ir jāgroza arī amatu saraksts;

32.   attiecībā uz 3.b izdevumu kategoriju "Pilsonība" atjauno PBP daudzgadu programmām paredzēto finansējumu un šajā sakarā ierosina apropriācijas vairākiem jauniem un jau īstenojamiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām; vērš uzmanību uz to, ka finansējums informācijas un profilakses kampaņai "HELP" pēdējo reizi tiks piešķirts 2008. gada budžetā, un gaida, ka Komisija iesniegs turpmāku iniciatīvu; turklāt saistībā ar civilās aizsardzības finanšu instrumentu atbalsta papildu veiktspējas nodrošināšanu, izveidojot rezerves spēkus, kuri iesaistītos dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu seku likvidēšanā, kā arī terora aktu vai ekoloģisku avāriju gadījumā;

33.   aicina Komisiju atkārtoti atbalstīt ieguldījumus infrastruktūrā, lai uzlabotu bēgļu izmitināšanu;

34.   cenšas rosināt pilsoniskajā sabiedrībā mazāk pārstāvētas grupas drošāk paust savu viedokli, apkarojot jebkura veida diskrimināciju un stiprinot sieviešu, bērnu, invalīdu un vecāka gadagājuma cilvēku tiesības;

35.   aicina Komisiju izmantot informēšanai paredzētās apropriācijas, lai sniegtu daudzpusīgu informāciju, kas cita starpā atbilstu parlamentāro minoritāšu vajadzībām pēc publiski pieejamas informācijas;

36.   attiecībā uz 4. izdevumu kategoriju "ES nozīme pasaules līmenī" pauž bažas par to, ka DFS 2007.–2013. gadam šai izdevumu kategorijai pastāvīgi paredzēts pārāk mazs finansējums; atbalsta līdzekļu palielinājumus, tostarp Kosovai un Palestīnai, kas ierosināti Komisijas 2007. gada 17. septembra PBP grozījumu vēstulē Nr. 1/2008; atzinīgi vērtē elastības fonda izmantošanu, lai finansētu papildu EUR 70 miljonu piešķiršanu KĀDP; pieskaņo prioritātēm savu pirmajā lasījumā pieņemto nostāju attiecībā uz 4. izdevumu kategoriju, ņemot vērā 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātus;

37.   norāda, ka, ņemot vērā nesen Anapolisā notikušās konferences norisi, prognozēto ES atbalstu Palestīnai varētu arī palielināt, un aicina Komisiju iesniegt budžeta grozījumu, tiklīdz tas būs vajadzīgs;

38.   uzskata, ka cilvēktiesību un demokrātijas vērtību ievērošanai ir jābūt vienam no nosacījumiem, lai ES līdzekļus piešķirtu kaimiņvalstīm un jaunattīstības valstīm;

39.   atgādina Padomei, ka apvienotās komitejas regulārām sanāksmēm par KĀDP jāsekmē īstens, iepriekšējs politiskais dialogs un ka tās nedrīkst izmantot, lai Parlamentu informētu vienīgi retrospektīvi;

40.   atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos trīs reizes gadā regulāri veidot politisku dialogu ar Eiropas Parlamentu par ārējo darbību demokrātisku pārbaudi un saskaņotību, īstenojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumam pievienoto deklarāciju Nr. 4 un Nr. 5, kas pievienota rezolūcijai kā Pielikums III;

41.   aicina Komisiju sniegt Eiropas Parlamentam visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fonda (GEEREF) izveidi, it īpaši par Eiropas Investīciju fondam sniegtajām rakstiskajām pilnvarām, lai Eiropas Parlaments varētu pilnībā novērtēt GEEREF ietekmi uz budžetu un finansiālo ietekmi;

42.   uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu labāk koordinēt dažādas cildināmas iniciatīvas, kas paredzētas nabadzības izraisīto slimību apkarošanai un izskaušanai kaimiņvalstīs un jaunattīstības valstīs; ierosina piešķirt atbilstošus budžeta līdzekļus, lai šīm valstīm nodrošinātu vajadzīgos tehniskās palīdzības instrumentus; ir nolēmis izveidot atsevišķu budžeta pozīciju Pasaules Fondam cīņai pret AIDS, tuberkulozi un malāriju, lai uzlabotu pārredzamību un lai nepieciešamo finansējumu garantētu gan minētajam fondam, gan pārējām veselības aprūpes prioritātēm;

43.   attiecībā uz 5. izdevumu kategoriju "Administrācija" uzskata, ka precīzi noteiktiem pienākumiem un atbildībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES administrācijas turpmāku modernizēšanu; atgādina, ka par sistēmas turpmāko reformu virzienu ir jākļūst skaidri noteiktiem politiskajiem mērķiem un individuālai atbildībai par šo mērķu izpildi atbilstīgi rādītājiem, kas jānosaka, kad būs iesniegti dati par dažādiem pētījumiem, kurus Budžeta komiteja ir pieprasījusi veikt šajā jautājumā;

44.   šajā sakarā pauž nožēlu par konkursu sistēmai raksturīgajām nepilnībām, kuru dēļ rezerves sarakstā iekļautie "apstiprinātie kandidāti" gadiem ilgi gaida savu kārtu bez jebkādas garantētas iespējas saņemt darba piedāvājumu; uzskata, ka šādas pieejas turpmākas īstenošanas rezultātā pazeminātos jauno ES ierēdņu vidējais kvalifikācijas līmenis, jo labākie kandidāti meklēs darbu dinamiskākās ES ekonomikas nozarēs; prasa nopietnu Komisijas apņemšanos vēlreiz pārskatīt šo jautājumu, ņemot vērā rūpīgas izpētes rezultātu pārbaudi, un sniegt darbinieku sīkāku sadalījumu pa kategorijām un ģenerāldirektorātiem, kā arī informāciju par turpmāko procesa virzību;

45.   atjauno PBP paredzēto finansējumu, noraidot Padomes ierosinātos apropriāciju un amata vietu samazinājumus 5. izdevumu kategorijā; vēlas turpināt un paplašināt iestāžu konstruktīvu savstarpējo dialogu saistībā ar pašreizējiem centieniem uzlabot administratīvo praksi ES iestādēs; uzsver, ka ir svarīgi pieņemt darbā atbilstīgu skaitu darbinieku no "ES 12" dalībvalstīm; uzskata, ka saistībā ar paplašināšanos būtu jānodrošina, lai dokumenti, kuriem ir būtiska nozīme debatēs un pieņemot lēmumus, ir pieejami visās vajadzīgajās valodās, jo šādi dokumenti palīdz uzlabot likumdošanas procesu; šajā sakarā atgādina, ka Budžeta komiteja ar divu pētījumu palīdzību ir sākusi analizēt Komisijas administratīvās reformas mērķus, galveno uzmanību pievēršot budžeta līdzekļu sadalei pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītai pārvaldībai, kā arī stratēģiskā plānošanas cikla ieviešanai un saistīto administratīvo izdevumu piešķiršanai;

46.   prasa, lai Komisija seko tam, kā nekustamā īpašuma jomu ietekmē jaunizveidotā metodoloģija, ko piemēro, lai uzlabotu spēkā esošās procedūras līgumu parakstīšanai par ēkām, un lai salīdzina to ar pašreizējo stāvokli, lai Komisija īsteno centienus stiprināt iestāžu sadarbību šajā jautājumā un lai tā regulāri informē Parlamentu;

47.   aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par kritērijiem, kādi citās starptautiskās organizācijās ir attiecībā uz personālu, tādējādi papildinot ziņojumu par cilvēkresursu plānošanu un optimālāku izmantošanu; turklāt aicina Komisiju iesniegt pamatnostādnes, lai atvieglotu sabiedriskās infrastruktūras finansēšanu publiskā un privātā sektora partnerības jomā;

48.   attiecībā uz izmēģinājuma projektiem pieņem vairākus novatoriskus projektus, kas sasaucas ar Eiropas Savienības pašreizējiem politikas uzdevumiem;

49.   attiecībā uz sagatavošanas darbībām pieņem vairākas iniciatīvas, kurām būtu jāsagatavo augsne turpmākai rīcībai, kas uzlabos Eiropas Savienības spēju atbildēt uz pilsoņu faktiskajām vajadzībām;

Citas 2008. finanšu gada budžeta iedaļas

50.   vērš uzmanību uz Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 29. pantu, kurā noteikts, ka "pārejas periodam, kas nav ilgāks par Eiropas Parlamenta diviem sasaukumiem, dalībvalstis attiecībā uz deputātiem, kas ir ievēlēti no šīm valstīm, var pieņemt tādus noteikumus par algu, pārejas pabalstu, pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju, kas atšķiras no šā nolikuma noteikumiem"; tā kā nolikums stāsies spēkā tā Parlamenta sasaukuma sākumā, kas sekos 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, uzdod kvestoriem aicināt dalībvalstis savlaicīgi, it īpaši ņemot vērā budžeta prognožu sagatavošanu 2009. gadam, informēt Parlamentu par to, vai tās plāno izmantot kādu no iepriekšminētā nolikuma 29. pantā vai 12. panta 3. un 4. punktā paredzētajām iespējām;

51.   atgādina, ka izskatīšana pirmajā lasījumā pamatojās uz katras iestādes konkrētajām prasībām un vajadzībām; tādēļ cerēja panākt vienošanos ar Padomi, pieņemot lēmumu otrajā lasījumā;

52.   pieņem zināšanai, ka Padome ir atbalstījusi tā nostāju attiecībā uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas budžetu; tomēr uzskata, ka citas iestādes ir iesniegušas pamatotus priekšlikumus savas tāmes samazināšanai, prioritārā secībā sakārtojot savus pieprasījumus; vēlas tās iedrošināt arī turpmāk īstenot šādu pieeju un nolemj saglabāt savu sākotnējo, pirmajā lasījumā pieņemto nostāju, tādējādi atjaunojot līdzekļus, ko Padome samazinājusi;

53.   atzīmē, ka joprojām nav parakstīts atjaunotais sadarbības nolīguma pagarinājums, lai arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Reģionu komitejai uz to ir norādīts; atgādina, ka 10 % no kopīgajam dienestam paredzētajām apropriācijām ir iekļauti rezervē, gaidot nolīguma pagarināšanu, kam jānotiek ne vēlāk kā 2007. gada decembrī; uzskata, ka uz jaunā sadarbības nolīguma pamata varētu veidoties jaunas pārvaldības formas, kas varētu nākt par labu abām komitejām;

o
o   o

54.   uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžets ir pieņemts galīgā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

55.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju ar pielikumiem nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Kopienu Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas ombudam un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī citām iesaistītajām institūcijām.

(1) OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0131.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0473.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0474.
(7) Pieņemtie teksti, 25.10.2007, pielikums.
(8) Izpildaģentūru izveides rīcības kodekss, kam Komisija 2004. gada 20. aprīļa vēstulē sniegusi savu piekrišanu (pielikums Eiropas Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa rezolūcijai par Eiropas Savienības 2004. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6 projektu (OV C 104 E, 30.4.2004., 951. lpp.)).
(9) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0146.


1.PIELIKUMS

Pārskatīti darbības noteikumi attiecībā uz izpildaģentūrām

1.  Saskaņā ar Padomes 2002. gada 19. decembra Regulas (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus, 3. panta 4. punktu un Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 54. panta 2. punktu Komisija par nodomiem izveidot izpildaģentūru informē paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots tā tiesību akta priekšlikumam, ar kuru izveido attiecīgo programmu.

2.  Komisija lemj par jaunas izpildaģentūras izveidi vai izmaiņām jau esošas izpildaģentūras darbības jomā un kompetencē, pamatojoties uz to kritēriju novērtējumu, kuri noteikti Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. pantā.

3.  Izpildaģentūras izveide var veicināt to metožu efektivitāti, kuras Komisija izmanto, lai īstenotu ES politiku un programmas, bet vienīgi tad, ja šī metode pilnībā ievēro pareizas finanšu pārvaldības un pilnīgas pārredzamības principu. Tas nozīmē, ka izpildaģentūru dēļ ne tagad, ne turpmāk nedrīkst palielināties administratīvo izmaksu daļa. Tādēļ saistībā ar uzdevumu pārdali ir stingri jāievēro amata vietu iesaldēšanas princips, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 58/2003. Komisija iesniedz pilnīgu un izsmeļošu informāciju par darbinieku skaitu un to izmantošanu, ļaujot budžeta lēmējinstitūcijai novērtēt, vai programmas īstenošanas administratīvie izdevumi tiešām nav palielināti.

Jebkuram priekšlikumam par jaunas izpildaģentūras izveidi jāpamatojas uz vispusīgu izmaksu un ieguvumu analīzi. Priekšlikumā precīzi jānosaka šādas aģentūras atbildība un pienākumi.

4.  Budžeta lēmējinstitūciju informē par izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un saistītām izmaksām vismaz sešas nedēļas pirms Komisijas galīgā lēmuma par izpildaģentūras izveidi. Ja šajā laika posmā no kādas budžeta lēmējinstitūcijas iestādes tiek saņemts pienācīgs pamatojums izpildaģentūras izveidei, Komisija pārskata savu priekšlikumu.

5.  Kad Komisija izskata jaunas izpildaģentūras izveidi vai izmaiņas jau esošas izpildaģentūras darbības jomā vai kompetencē, tā saskaņā ar budžeta procedūru un ievērojot pārredzamības principu informē budžeta lēmējinstitūciju. Par attiecīgo aģentūru ir jāsniedz īpašs finanšu pārskats. Tajā ar skaitļiem jāpamato, kādēļ Komisija uzskata par nepieciešamu izveidot aģentūru, kura tai palīdzētu attiecīgās programmas īstenošanā.

6.  Budžeta lēmējinstitūcijas rīcībā jābūt visai vajadzīgajai informācijai, lai tā gan pašlaik, gan turpmāk varētu cieši uzraudzīt pareizas finanšu pārvaldības principa un pilnīgas pārredzamības ievērošanu. Tādēļ konkrētajā finanšu pārskatā par attiecīgo izpildaģentūru ir jābūt šādai informācijai:

   a. resursi apropriāciju un tāda personāla izteiksmē, kas vajadzīgs izpildaģentūras darbam, norādot ar personālu saistīto izdevumu (norīkoti ierēdņi, pagaidu darbinieki, ko pieņēmusi darbā izpildaģentūra, un līgumdarbinieki) un citu administratīvo izdevumu sadalījumu;
   b. plānotā ierēdņu norīkošana no Komisijas uz izpildaģentūru;
   c. administratīvie resursi, kas kļuvuši pieejami, deleģējot Komisijas departamentu uzdevumus izpildaģentūrai un veicot cilvēkresursu pārdali; jo īpaši to darbinieku (tostarp ārštata darbinieku) skaits, kuriem uzticēta katra konkrētā uzdevuma izpilde Komisijā, to darbinieku skaits, kas tiks pārcelti uz ierosināto jauno vai paplašināto aģentūru, to Komisijas amata vietu skaits, kuras tādēļ tiks iesaldētas, un to Komisijas darbinieku skaits, kurus ierosinās pārcelt citu uzdevumu pildīšanai;
   d. secīga pārcelšana citos amatos atbilstīgi Komisijas amatu sarakstam;
   e. aģentūras izveides ietekme uz attiecīgajām daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām;
   f. priekšrocības, deleģējot īstenošanas uzdevumus izpildaģentūrai, salīdzinājumā ar Komisijas dienestu veiktu tiešo pārvaldību: jebkuru "Komisijas dienestu veiktas tiešās pārvaldības" scenāriju ar "izpildaģentūras" scenāriju salīdzina, pamatojoties uz resursiem, kurus izmanto pašreizējo(-ās) programmu(-as) īstenošanai tās (to) pašreizējā veidā, lai salīdzinājumam būtu stabils faktu pamatojums; saistībā ar jaunām un paplašināmām programmām ir jāņem vērā arī tā attiecīgā finansējuma novērtējums, kuru pārvaldīs konkrētā aģentūra;
   g. amatu saraksts pa pakāpēm un kategorijām, kā arī plānotā un budžetā provizoriski paredzētā līgumdarbinieku skaita pamatots novērtējums;
   h. precīzs visu īstenošanas programmā iesaistīto dalībnieku sadalījums, tostarp tā darbības programmas finansējuma atlikusī daļa, par kuras īstenošanu ir atbildīgas šīs iesaistītās puses (Komisija, izpildaģentūras, pārējie tehniskās palīdzības biroji, dalībvalstis, valsts aģentūras u. c.);
   i. precīzs Kopienas programmas īstenošanas kopējo izmaksu sadalījums, norādot katras iesaistītās puses (Komisijas, izpildaģentūras, valsts aģentūras) daļu un sniedzot visu to administratīvo izdevumu salīdzinājumu, kuri saistīti ar attiecīgās programmas īstenošanu un kurus apmaksā no ES budžeta jebkurā finanšu shēmas izdevumu kategorijā, kā arī norādot atlikušo programmas darbības izdevumu daļu.

7.  Programmas kopējos administratīvos izdevumus, tostarp izpildaģentūras iekšējos un pārvaldības izdevumus (01. nodaļa), pārbauda katrā gadījumā atsevišķi un atbilstoši attiecīgajā programmā paredzētajiem uzdevumiem.

8.  Komisija ierosina ikgadējā budžeta procedūrā iekļaut aģentūras darbības budžetam paredzēto ikgadējo dotāciju. Šo dotāciju iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Budžeta postenī var iekļaut piezīmes, piemēram, atsauces uz pamatdokumentu un visus attiecīgus paskaidrojumus par finansējuma veidu un mērķi saskaņā ar 29. pantu Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 12 panta 1. punktu budžeta lēmējinstitūcija izpildaģentūras štatu sarakstu attiecīgajā finanšu gadā apstiprina un publicē Eiropas Savienības vispārējā budžeta III iedaļas (Komisija) pielikumā kopā ar to līgumdarbinieku plānoto skaitu, kuriem attiecīgā finanšu gada provizoriskajā budžetā paredzēts finansējums.

9.  Komisija regulāri dara zināmas savas prognozes (ikgadējās politikas stratēģijā, PBP) attiecībā uz jaunām izpildaģentūrām.

10.  Komisijai jāiesniedz budžeta lēmējinstitūcijai izpildaģentūras darbības budžeta projekts un gada darbības pārskats, kā arī novērtējuma ziņojums, kad būs pagājuši trīs gadi.

11.  Šie darbības noteikumi nekādi neietekmē Komisijas izpildes pilnvaras, kā noteikts Līgumā un Padomes Regulā (EK) Nr. 58/2003. Tie nevar apstrīdēt Komisijas kompetenci izvērtēt jaunas izpildaģentūras izveides iespēju un atbilstoši procedūrai pieņemt attiecīgus lēmumus. Galīgais lēmums par nodrošinājumu ar personālu joprojām ir budžeta lēmējinstitūcijas kompetencē.


2.PIELIKUMS

Kopīgais paziņojums par Eiropas Globālās satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) programmu (EGNOS–GALILEO) finansējumu un par Eiropas Tehnoloģijas institūta finansējumu

"Eiropas Parlaments un Padome

   ir ņēmuši vērā Komisijas iesniegto priekšlikumu(1) grozīt 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai nodrošinātu papildu publisko finansējumu, kas vajadzīgs Eiropas GNSS programmām (EUR 2400 miljoni) un Eiropas Tehnoloģijas institūtam (EUR 309 miljoni);
   apstiprina, ka paredzētā kopsumma GNSS projekta Galileo pilnīgām operatīvām spējām laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam ir EUR 3 400 miljoni; paziņo, ka minētā summa nedrīkstētu pieaugt 2007.-2013. gada finanšu shēmas laikā.
   nosaka, ka 2007.–2013. gada finanšu shēmas īstenošanas posmā šo summu nedrīkst pārsniegt;

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija piekrīt nodrošināt minēto finansējumu, saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 21., 22. un 23. punktu šādi pārskatot 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu:

–   summa EUR 400 miljonu apmērā būs pieejama no pētniecības pasākumiem transporta jomā, kurus finansē saskaņā ar 7. pētniecības pamatprogrammu;

–   summu EUR 200 miljonu apmērā 1.a izdevumu kategorijas pozīcijās pārdalīs šādi:

(miljonos EUR)

Pozīcija

Definīcija

2009–2013

02 03 04

Tiesību aktu standartizācija un tuvināšana

28,0

08 20

08 21

Euratom

50,0

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

46,0

26 03 01 01

Eiropas e-pārvaldes pakalpojumi sabiedriskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem (IDABC)

15,9

31 02 01

Konferenču tulku apmācība Eiropai ("CITE")

10,1

Decentralizētas aģentūras (lineārs samazinājums)

50,0

KOPĀ

200,0

–   summa EUR 300 miljonu apmērā būs pieejama no 1.a izdevumu kategorijā pieejamās rezerves 2008.–2013. gadam;

–   saistību apropriāciju maksimālo summu 1.a izdevumu kategorijā laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam palielinās par EUR 1600 miljoniem. Līdzekļus šim palielinājumam nodrošinās, par tādu pašu summu samazinot saistību apropriāciju maksimālo summu 2007. gadam 2. izdevumu kategorijā;

–   pielāgos maksājumu apropriāciju maksimālo kopsummu, lai saglabātu pareizas saistību un maksājumu savstarpējās attiecības. Pielāgojumam jābūt neitrālam;

–   finanšu shēmas pārskatu oficiāli noteiks ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar kuru groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas pārskatu;

–   līdzekļu pārdali 1.a izdevumu kategorijā, par ko ir panākta vienošanās, Komisija līdz 2008. gada janvārim iekļaus finanšu plānā.

–  Iepriekšminētā ietekme uz 2008. finanšu gada budžetu būs šāda:

–  Galileo: – SA ‐ EUR 940 miljoni (EUR 151 miljoni jau ir iekļauti 2008. gada PBP), no kuriem EUR 50 miljonus ņems no pētniecības pasākumiem transporta jomā, papildus mobilizējot elastības fonda līdzekļus EUR 200 miljonu apmērā;

MA ‐ EUR 300 miljoni (EUR 100 miljoni jau ir iekļauti 2008. gada PBP);

–  ETI: SA ‐ EUR 2,9 miljoni;

MA ‐ EUR 2,9 miljoni.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija

   apliecina, ka finanšu shēmas pārskatīšana un iepriekšējā gada rezerves līdzekļu izmantošana ir ārkārtas pasākums un nerada precedentu turpmākajām pārskatīšanām;
   apstiprina principu par veselīgas un taisnīgas sacensības ievērošanu programmā, kas palīdz nodrošināt izmaksu kontroli, vājināt ar vienu piegādātāju saistīto risku, nodrošināt naudas vērtību un uzlabot efektivitāti. Visiem darba pasākumiem attiecībā uz Galileo būtu jābūt atvērtiem pēc iespējas lielākai konkurencei saskaņā ar ES iepirkuma principiem, un jānodrošina, lai kosmosa programmās iepirkumi būtu arvien plašāk pieejami jauniem dalībniekiem un MVU. Tam nevajadzētu skart sīkākus pasākumus, ko izstrādās Transporta padome;
   apstiprina, ka jebkurus turpmākus aicinājumus attiecībā uz Galileo līdzekļiem var apsvērt tikai tad, ja tos var pielāgot ar daudzgadu finanšu shēmā noteiktajiem maksimālajiem apjomiem un ja nav vēlreiz jāizmanto 21.-23 punkts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras izmantošanu.

Komisija apliecina, ka

   lauksaimniecībai (2. izdevumu kategorija) 2007. gadā paredzētā rezerve, kas būs pieejama pēc lauksaimniecības finanšu gada slēgšanas un budžeta grozījuma Nr. 7/2007 pieņemšanas, ir pietiekama, lai no šīs izdevumu kategorijas pilnībā nodrošinātu Galileo vajadzīgo papildu finansējumu. Tādējādi pārskatīšana neietekmēs finanšu shēmā noteiktos maksimālos apjomus lauksaimniecībai vai turpmākajos gados lauksaimniecībai paredzēto budžetu, tostarp tiešos maksājumus;
   lauksaimniecības (2. izdevumu kategorija) 2007. gada rezervju izlietojums nerada precedentu nākamajiem gadiem."

________________________

Kopīgais paziņojums par apropriāciju pārvietojumu DEC 50/2007

"Eiropas Parlaments, Padome un Komisija

   - atkārtoti uzsver Galileo programmas kā Eiropas Savienības prioritātes nozīmi;
   atzīst, ka summa, kas Galileo sākotnēji piešķirta 2007. gadā (EUR 100 miljoni), līdz šā gada beigām netiks izmantota, kamēr nebūs skaidrības par juridiskā pamata pieņemšanu, kā rezultātā nebūtu iespējams regresa pārvietojums, kā noteikts Finanšu regulas 9. pantā;
   piekrīt, ka, lai saglabātu Galileo jau 2007. gada budžetā iekļautos līdzekļus un pamatojoties uz Komisijas 2007. gada 31. oktobrī sniegto informāciju, kā arī ņemot vērā neparedzētus apstākļus un neskarot gada pārskata principu, EUR 100 miljonus uz laiku pārvietos, plānojot 2009. gadā pārvietot šīs apropriācijas atpakaļ Galileo programmai;
   tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos iesniegt priekšlikumu par līdzvērtīgas summas ‐ EUR 100 miljonu ‐ atpakaļpārvietošanu Galileo programmai 2009. gadā, pilnībā ievērojot daudzgadu līdzekļu asignējumus."

________________________

Kopīgais paziņojums par kopuzņēmumiem

"Eiropas Parlaments un Padome atzīst Kopienas ieguldījumu kopuzņēmumos ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC un IMI, kuru izveide paredzēta 7. pamatprogrammā (EUR 2 666 miljoni ne ilgāk kā 2008.–2013. gadam) saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, un finanšu plānā pašreizējai daudzgadu finanšu shēmai paredzēto attiecīgo summu.

Eiropas Parlaments un Padome tomēr atzīmē, ka turpmākais finansējums kopuzņēmumiem ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC un IMI tiks apspriests saistībā ar nākamo finanšu shēmu un ka nevar uzņemties nekādas finanšu saistības laikposmam pēc 2013. gada."

________________________

Kopīgais paziņojums par to, kā īstenojama 2007. gada 23. novembrī panāktā vienošanās

"Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir vienisprātis, ka 2007. gada 23. novembra saskaņošanas sanāksmē panākto vispārējo vienošanos īstenos tikai tad, ja tiks panākta vienošanās par Galileo juridisko pamatu.

Gadījumā, ja vienošanās netiek savlaicīgi panākta un Eiropas Parlaments to nevar izskatīt decembra plenārsēdē, Eiropas Parlaments plenārsēdē balsos par otro lasījumu, pilnībā ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā noteiktās maksimālās summas.

Eiropas Parlaments un Padome apņemas paātrināt procedūru, lai, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, vienošanos iespējami drīz 2008. gadā iekļautu 2008. finanšu gada budžetā."

(1) COM(2007)0549, 4.10.2007.


3.PIELIKUMS

Deklarācija

par Iestāžu nolīguma 4. un 5. deklarācijas īstenošanu

attiecībā uz

regulāru politisko dialogu par ārējo darbību demokrātisku kontroli un saskaņotību

Eiropas Parlaments un Komisija ir vienisprātis, ka Iestāžu nolīguma 4. un 5. deklarācijā minētā regulārā politiskā dialoga sanāksmes ir jārīko vismaz reizi gadā, bet ne biežāk kā trīs reizes gadā.

Šajās sanāksmēs jāpiedalās:

   atbildīgo komiteju (Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Budžeta komitejas) priekšsēdētājiem un locekļiem;
   atbildīgajam Komisijas pārstāvim.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika