Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2019(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0492/2007

Teksty złożone :

A6-0492/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2007 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0616

Teksty przyjęte
PDF 464kWORD 170k
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg
Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (wszystkie sekcje)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Rezolucja
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) i 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. dotyczącą systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej 2008(4),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przyjęty przez Radę w dniu 13 lipca 2007 r. (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja (C6-0287/2007) oraz pismo w sprawie poprawek nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Komitet Społeczno-Ekonomiczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0288/2007)(6),

–   uwzględniając pismo w sprawie poprawek nr 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając swoje poprawki i propozycje zmian z dnia 25 października 2007 r. do projektu budżetu ogólnego(7),

–   uwzględniając zmiany Rady do poprawek i propozycji zmian do projektu budżetu ogólnego przyjętych przez Parlament (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   uwzględniając rezultaty spotkania pojednawczego z dnia 23 listopada 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Rady z rozpatrywania przez nią poprawek i proponowanych zmian w projekcie budżetu przyjętych przez Parlament,

–   uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0492/2007),

Kluczowe kwestie – ogólne kwoty, wniosek o przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF), pisma w sprawie poprawek nr 1 i nr 2

1.   przypomina, że priorytety polityczne w zakresie budżetu na rok 2008 określono we wspomnianej powyżej rezolucji w sprawie rocznej strategii politycznej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w oparciu o podejścia przyjęte podczas przygotowywania budżetu na 2007 r. oraz negocjacje prowadzące do porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; podkreśla, że poparte w owej rezolucji podejście tzw. budżetu ukierunkowanego na wyniki zbudowano na filarach przejrzystej prezentacji, jasno określonych celów i właściwego wykonania, tak aby Komisję oceniano nie na podstawie procesu biurokracji, a na podstawie wyników, które osiąga na rzecz uzgodnionych politycznie celów; nadal będzie podkreślać te elementy w swoich dalszych pracach nad budżetem na rok 2008;

2.   w odniesieniu do ogólnych kwot określa ostateczną kwotę środków na zobowiązania na xxx xxx mln EUR; zapewnia przestrzeganie pułapów wieloletnich programów, które dopiero niedawno zostały uzgodnione przez Parlament i Radę, w przeciwieństwie do redukcji proponowanych przez Radę, zwłaszcza w dziale 1 a; określa ogólny poziom płatności na 120 346,76 mln EUR, co stanowi 0,96% DNB UE; zwraca uwagę, że pozostawia to znaczny margines w wysokości xxx xxx mln EUR poniżej pułapu środków na płatności wieloletnich ram finansowych (WRF) na 2008 r. podkreśla znaczenie skutecznego wykonania budżetu i redukcji niezapłaconych zobowiązań ("reste à liquider" (RAL)) w kontekście niewielkiego poziomu płatności;

3.   z zadowoleniem przyjmuje wynik postępowania pojednawczego z Radą w dniu 23 listopada 2007 r., w szczególności w odniesieniu do finansowania Galileo, poprzez przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2007 - 2013 i wykorzystanie instrumentu elastyczności, oraz finansowania Europejskiego Instytutu Technologii z marginesu działu 1a; podkreśla, że takie rozwiązanie finansowe jest całkowicie zgodne z podejściem popieranym przez Parlament Europejski, zwłaszcza że nie zmniejsza ono planowanych środków na wieloletnie programy finansowe w dziale 1a, za czym opowiadała się wcześniej Rada; odnotowuje wspólne oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji, przedstawiające szczegółowe uzgodnienia dotyczące finansowania Galileo i EIT;

4.   popiera pismo w sprawie poprawek nr 1/2008 do wstępnego projektu budżetu (WPB) na rok 2008 przyjętego przez Komisję w dniu 17 września 2007 r., a w szczególności zwiększenie środków na zobowiązania przewidziane na rzecz Kosowa (120 mln EUR) i Palestyny (142 mln EUR) na łączną kwotę 262 milionów EUR zgodnie z kwotami określonymi w WPB; w kontekście postępowania pojednawczego w dniu 23 listopada 2007 r. wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 285 mln EUR na WPZiB w budżecie na rok 2008, w szczególności w świetle przyszłych potrzeb w Kosowie; domaga się, aby Komisja w pełni angażowała Parlament w realizację i informowała go; w pełni popiera pismo w sprawie poprawek nr 2/2008, jako jeden z wyników postępowania pojednawczego w dniu 23 listopada 2007 r.;

5.   zatwierdził wniosek o przesunięcie zbiorcze DEC 36/2007 w całości i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w porównaniu z przesunięciami zbiorczymi z lat 2006 i 2005 w roku 2007 kwota przesuniętych środków jest niższa; uznaje, ze aktualne niższe wykorzystanie niektórych linii w 2007 r. może być spowodowane późnym przyjęciem podstaw prawnych w pierwszym roku WRF; zwraca uwagę, że w budżecie korygującym nr 7/2007 i w przesunięciu zbiorczym zaproponowano kolejne znaczące obniżenie płatności w wysokości 1,7 mld EUR w 2007 r.; domaga się ścisłego monitorowania wykonania budżetu na rok 2008 poprzez różne narzędzia, takie jak regularny system ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych (BFA) i grupy monitorowania; zwraca się do swych wyspecjalizowanych komisji, aby wcześnie informowały o potrzebnych środkach i możliwych problemach z realizacją, jeżeli chodzi o programy wieloletnie; podkreśla, że z pewnością wystąpi potrzeba wyższych kwot płatności w budżecie na 2008 rok i oczekuje najlepszego wykorzystania tego umiarkowanego wzrostu płatności o 5,9% w stosunku do roku 2007; w odniesieniu do wspólnego oświadczenia Rady na ten temat spodziewa się, że Komisja będzie proponować wyższe płatności, gdzie to właściwe, w ciągu 2008 r., jeśli to konieczne - za sprawą pomocą budżetu korygującego;

6.   z zainteresowaniem oczekuje na wyniki procesu pojednawczego zainicjowanego przez Komisję w sprawie "reformowania budżetu, zmieniania Europy" (SEC(2007)1188); wzywa do pełnego włączenia Parlamentu zarówno w przegląd wydatków UE, jak i w przegląd systemu środków własnych Unii, zgodnie z deklaracją nr 3 dotyczącą analizy ram finansowych PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Przedstawienie budżetu ukierunkowanego na wyniki w oparciu o pierwsze czytanie w postępowaniu pojednawczym

7.   odnosi się do porozumienia w sprawie pięciu wspólnych oświadczeń, załączonych do wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja, między Parlamentem Europejskim a Radą w postępowaniu pojednawczym dotyczącym pierwszego czytania budżetu na 2008 r. w dniu 13 lipca 2007 r.; zwiększył polityczne znaczenie tych oświadczeń poprzez uwzględnienie ich w przygotowaniu budżetu na 2008 rok zgodnie z podejściem "budżetu ukierunkowanego na wyniki"; przyjmuje do wiadomości pismo Komisji w sprawie wykonalności i oczekuje na rozwiązania kwestii wdrożenia proponowanych zmian;

8.   z zadowoleniem przyjmuje postęp w zatwierdzaniu przez Komisję programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jednak zgodnie z uzgodnionym z Radą w dniu 13 lipca 2007 r. wspólnym oświadczeniem wyraża życzenie znacznie szybszego postępu, umożliwiającego wykorzystanie funduszy operacyjnych; wyraża ubolewanie, że ponad 50% programów EFRR i ponad 67% programów EFS i EFRROW wciąż nie zostało zatwierdzone, chociaż pierwszy rok okresu programowania prawie dobiegł końca; umieszcza niektóre koszty administracyjne Komisji w rezerwie; podkreśla, że w rezerwie nie umieszczono żadnych funduszy operacyjnych; uwolni rezerwy na koszty administracyjne proporcjonalnie do poprawiającego się wskaźnika zatwierdzania programów operacyjnych;

9.   przyjmuje do wiadomości sprawozdanie opisowe Komisji w sprawie zarządzania opartego na działaniu (ABM) przed jego drugim czytaniem; na podstawie pełnego zobowiązania udzielonego przez Komisję do opracowania stadium zawierającego propozycje ulepszeń, które mają zostać przedstawione podczas przesłuchania w parlamentarnej Komisji Budżetowej, przewidzianego na wiosnę 2008 r., wyraża zgodę na umieszczenie w rezerwie tylko 5 mln euro; wyraża zamiar sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy na temat poprawy wdrażania zarządzania opartego na działaniu;

10.   przypomina, że studium w sprawie realizacji zarządzania opartego na działaniu powinno zawierać następujące informacje dla władzy budżetowej:

i domaga się:

   w jaki sposób poszczególne składniki cyklu SPP-ABM (APS, CLWP, AMP...) mogą być wzajemnie lepiej zintegrowane?
   w jaki sposób integracja cyklu SPP-ABM z innymi cyklami (HR, zarządzania ryzykiem, oceny ...) może zostać polepszona, możliwie za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego?
   podanie listy wcześniej ustalonych jasnych wskaźników wyników używanych podczas całego cyklu w celu poprawy zarządzania wynikami;
   zobowiązania ze strony Komisji do przedstawienia do dnia 30 kwietnia 2008 r. kroków będących następstwem sprawozdania "w sprawie planowania i optymalizacji zasobów ludzkich Komisji na rzecz priorytetów UE" ze uwzględnieniem szczegółowego podziału personelu na kategorie i dyrekcje generalne oraz przewidywanych zmian na nadchodzące lata;
   - komunikatu Komisji w sprawie obecnej sytuacji i stanu zaawansowania w zakresie realizacji pkt. 44 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

11.   ponadto prosi Komisję o:

   - plan działania z uwzględnieniem szczegółowych środków mających na celu reorganizację każdego badanego sektora (zasoby ludzkie, IT, zarządzanie dokumentami/logistyka/bezpieczeństwo, audyt wewnętrzny, ocena, ABM, stosunki międzyinstytucjonalne, komunikacja/informacja/publikacja, koordynacja polityki); wzywa o uwzględnienie w tych liczbach także personelu agencji wykonawczych; zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu do stycznia 2008 r. o stanie zawansowania i wynikach trwających procedur; wzywa Komisję do włączenia wyników tego przedsięwzięcia do swego komunikatu w sprawie polityki w zakresie budynków służb Komisji w Brukseli i Luksemburgu (COM(2007)0501 wersja ostateczna) i do przeglądu potrzeb lokalowych, o których mowa w komunikacie;
   - większe zobowiązanie się do współpracy między instytucjonalnej oraz o jej bardziej wymierne zastosowanie w praktyce; wspiera postulaty zawarte w specjalnym sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 2/2007 w sprawie wydatków instytucji na budynki i wzywa do podjęcia konkretniejszych kroków w kierunku opracowania wspólnych rozwiązań, wzywa Komisję do bardziej szczegółowego informowania Parlamentu Europejskiego o czynnikach, które pociągnęły za sobą wnioski zawarte w ww. komunikacie COM(2007)0501, iż utrzymania dzielnicy europejskiej powinno pozostać centrum działalności Komisji; zwraca się do Komisji o opracowanie i przedstawienie w porównywalny sposób alternatywnych scenariuszy obecności Komisji w Brukseli poza dzielnicą europejską;

12.   nalega na zwiększenie przejrzystości w kwestii dochodów przeznaczonych na określony cel; proponuje zmiany w instrumencie dotyczącym dochodów przeznaczonych na określony cel w odniesieniu do agencji zdecentralizowanych w celu lepszego dopasowania dochodów przeznaczonych na określony cel do konkretnych agencji; wyraża obawę, że wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukrowego doprowadziło do stworzenia de facto "budżetu w budżecie", który trudno jest pogodzić z budżetową zasadą uniwersalności zapisaną w rozporządzeniu finansowym; wyraża otwartość na dokonanie przeglądu rozporządzenia finansowego w zakresie dochodów przeznaczonych na określony cel;

13.   w kwestii agencji zdecentralizowanych przywraca środki na poziomie przewidzianym we WPB z wyjątkiem agencji FRONTEX, w przypadku której w ramach tytułu 3 przyjmuje się wzrost w wysokości 30 mln EUR oraz z wyjątkiem Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, w przypadku której w ramach tytułu 3 przyjmuje się niewielki wzrost; przychylnie odnosi się do postępów poczynionych przez najnowsze agencje w zakresie rozszerzania działalności w sposób skuteczny i wydajny; domaga się większej przejrzystości w przyszłości w odniesieniu do planów pracy i średnioterminowego zapotrzebowania kadrowego;

14.   podkreśla, że w celu ustanowienia wspólnych przedsięwzięć, a także zapowiedzianej zdecentralizowanej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki należy uruchomić procedurę przewidzianą w punkcie 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

15.   w sprawie agencji wykonawczych przypomina o zobowiązaniach Komisji określonych w "Kodeksie postępowania dotyczącym powoływania agencji wykonawczej"(8); uważa, że agencje wykonawcze nie mogą, ani obecnie, ani w przyszłości, być przyczyną zwiększenia udziału kosztów administracyjnych; podkreśla, że każdy wniosek w sprawie stworzenia nowej agencji wykonawczej lub poszerzenia już istniejących agencji wykonawczych musi opierać się na kompleksowej analizie kosztów i korzyści oraz że we wniosku należy precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności i obowiązków; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie z Komisją w sprawie zmienionych ustaleń roboczych dotyczących agencji wykonawczych z dnia 16 października 2007 r., załączone do niniejszej rezolucji;

16.   domaga się, aby w opisach zadań oraz w rocznych sprawozdaniach z działalności w większym stopniu skupiono się na celach i wskaźnikach wyników niż na długich opisach procesu administracyjnego; zauważa jednak, że nadal istnieje znaczna rozbieżność między poszczególnymi dyrekcjami generalnymi Komisji pod względem jakości opisów zadań i rocznych sprawozdań z działalności; oczekuje dalszej poprawy w kolejnych latach;

17.   jest zdania, że wskaźniki wyników ex ante i ex post są integralnymi narzędziami służącymi do wdrażania zarządzania opartego na działaniach (ABM) oraz budżetowania opartego na działaniach (ABB); postuluje, aby wskaźniki wyników odgrywały większą rolą w ocenie wyników ex post; jest zdania, że dane przedstawione w opisach zadań powinny być lepiej zintegrowane z rocznymi sprawozdaniami z działań poszczególnych dyrekcji generalnych, tak aby lepiej ocenić skuteczność i rezultaty zarządzania; jest zdania, że pomogłoby to władzy budżetowej w monitorowaniu, w jakim stopniu postulowane dodatkowe środki prowadzą do osiągania wyników, a nie tylko do tworzenia dodatkowej biurokracji;

18.   z zadowoleniem przyjmuje działalność grupy ds. monitorowania, prowadzoną w ramach Komisji Budżetowej w 2007 r.; wyraża nadzieję, że działalność ta nadal będzie się przyczyniać do podwyższenia poziomu monitoringu budżetowego; w dalszym ciągu popiera system ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych (BFA), przyczyniający się do poprawy realizacji budżetu; postuluje, aby drugi dokument w sprawie BFA został przedstawiony nie w październiku, a we wrześniu 2008 r., tak aby Parlament mógł uwzględnić ten dokument, przygotowując pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2009;

   19. przypomina, że państwa członkowskie – zgodnie z art. 53b rozporządzenia finansowego oraz pkt. 44 PMI z dnia 17 maja 2006 r., które docelowo mają zapewnić skuteczną i zintegrowaną kontrolę wewnętrzną wspólnotowych środków finansowych oraz krajowych deklaracji w sprawie zarządzania – zobowiązały się do "przygotowywania na właściwym szczeblu krajowym rocznego podsumowania dotyczącego dostępnych audytów i deklaracji"; zauważa, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od Komisji jak dotąd jedynie ograniczona liczba państw członkowskich stosuje przepisy porozumienia międzyinstytucjonalnego; ubolewa nad niewłączeniem do strategii audytu Komisji żadnych konkretnych propozycji dotyczących krajowych deklaracji (w sprawie zarządzania) przedstawionych przez Parlament Europejski w rezolucjach w sprawie absolutorium na lata 2003, 2004 oraz 2005 i zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu; przypomina państwom członkowskim o obowiązku przestrzegania przepisów zmienionego rozporządzenia finansowego, na które dopiero niedawno wyraziły zgodę; powtarza, że państwa członkowskie są ponadto zobowiązane do spełnienia warunków określonych w pkt. 44 PMI oraz – na mocy art. 274 TWE – do pełnej współpracy z Komisją zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;
   20. ponownie podkreśla znaczenie lepszego wykonywania budżetu zgodnie z deklaracją przyjętą w ramach postępowania pojednawczego w sprawie budżetu w listopadzie 2006 r.; zwraca się do Komisji o przekazanie informacji na temat działań podjętych lub przewidzianych w celu wprowadzenia w życie tej deklaracji; przypomina, że informacje te winny być przekazywane w sposób regularny podczas posiedzeń trójstronnych;
   21. wzywa Komisję do stosowania w całości rozporządzenia Rady nr 1/1958 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz odrzuca finansowe motywy odstępstw jako nieprzekonywające, ponieważ nie zostały one przedstawione w ramach procedury budżetowej;

Zagadnienia szczegółowe – główne elementy z podziałem na działy budżetowe, projekty pilotażowe, działania przygotowawcze

22.   w sprawie działu 1a: "Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia" – odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; zauważa, że to podejście zostało ułatwione przez porozumienie w sprawie finansowania Galileo na podstawie rewizji wieloletnich ram finansowych oraz dzięki wykorzystaniu instrumentu elastyczności; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz znaczenie wsparcia finansowego dla Agendy z Oslo dotyczącej edukacji z zakresu przedsiębiorczości w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP); umieszcza kwoty w rezerwie przeznaczone na program w zakresie CIP w oczekiwaniu na poprawę ich wykonania;

23.   w sprawie działu 1b: "Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia" ubolewa nad opóźnieniami w realizacji i podkreśla, że "czas to również pieniądz"

24.   przypomina decyzję o ustanowieniu do 31 grudnia 2008 r. unijnego centrum danych systemów identyfikacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu (LRIT) obsługiwanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (stanowisko PE z dnia 25 kwietnia 2007 r.(9) oraz rezolucja Rady z dnia 2 października 2007 r.); uznaje potrzebę przyznania EMSA dodatkowych funduszy w 2008 r. w celu sfinansowania tej nowej funkcji;

25.   przychylnie odnosi się do dokumentacji i wyjaśnień przekazanych przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dotyczących mechanizmów finansowego podziału ryzyka (RSFF); jest zdania, że można usunąć z budżetu rezerwę dotyczącą tych pozycji; niemniej wnosi o przekazywanie mu bieżących informacji i odnośnych dokumentów po przyjęciu wytycznych dotyczących drugiego komponentu CIP, instrumentów dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka, oraz wnosi o informowanie go o wynikach negocjacji prowadzonych przez EBI i Komisję w sprawie współpracy na rzecz instrumentu gwarancji pożyczkowej dla projektów transportowych TEN (LGTT);

26.   w sprawie działu 2: "Ochrona zasobów naturalnych" – zwraca się o bardziej przejrzyste przedstawianie danych liczbowych dotyczących środków rynkowych i pomocy bezpośredniej w przyszłych procedurach budżetowych; jest zaniepokojony powolnym tempem przyjmowania programów operacyjnych w zakresie filaru rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR, który od dawna stanowi priorytet Parlamentu; oczekuje szybkiej poprawy w tym zakresie;

27.   zwraca uwagę na konieczność przyspieszenia procedury związanej z opracowywaniem specjalnych programów krajowych wznowienia produkcji zbóż i żywności pochodzenia zwierzęcego na terenach dotkniętych pożarami i innego rodzaju klęskami żywiołowymi; podkreśla, że programy te powinny być finansowane w ramach EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) za pośrednictwem transferów wewnętrznych lub dotacji w obrębie państwa członkowskiego;

28.   odrzuca próbę przeklasyfikowania przez Radę niewielkiej liczby linii w dziale 2 na wydatki obowiązkowe, w szczególności linii 17 04 05 01 i 17 04 05 02, które dotyczą Urzędu Odmian Roślin;

29.   zauważa potrzebę dodatkowego finansowania funduszy na rzecz mleka w szkołach (żeby poszerzyć linię produktów dzięki dodaniu nowych, innowacyjnych produktów); ponownie podkreśla znaczenie odpowiedniego wsparcia dla procesu restrukturyzacji w sektorze mleka (poprzez ustanowienie funduszu mlecznego – systemu restrukturyzacji);

30.   ponownie podkreśla swoje zaangażowanie w odpowiednie dofinansowanie z budżetu środków przeznaczonych na owoce, warzywa i mleko (oraz inne produkty mleczne) w szkołach ; ubolewa nad faktem, że Komisja nie poczyniła postępów w przedstawianiu wniosków ze względu na powolne opracowanie wymaganych ocen skutków regulacji; wyraża swoje zdumienie faktem, że Rada nie zrealizowała swoich politycznych zobowiązań w tych sprawach i nie stworzyła nowej linii budżetowej ani rezerwy w budżecie w oczekiwaniu na ustanowienie podstawy prawnej; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku legislacyjnego w tej sprawie, zgodnie z konkluzjami Rady ds. Rolnictwa z czerwca 2007 r.;

31.   w sprawie działu 3a: "Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość" podkreśla znaczenie prac prowadzonych przez agencję Frontex; jest zdania, że agencja Frontex winna w sposób bardziej skuteczny przyczyniać się do wzmacniania granic zewnętrznych UE, w szczególności zmniejszając ciężar spoczywający obecnie na państwach członkowskich w związku z nielegalną imigracją; wzywa agencję do regularnego przedstawiania właściwej komisji Parlamentu bieżącej sytuacji i zaplanowanych działań; wzywa państwa członkowskie do spełnienia obietnic i udzielenia wsparcia w realizacji misji agencji w sposób umożliwiający jej efektywniejsze wywiązanie się z zadań; odnotowuje zgodę Rady na zwiększenie o 30 mln EUR finansowania dla agencji FRONTEX, aczkolwiek z innym rozdziałem środków na wydatki administracyjne i operacyjne; modyfikuje ten rozdział w najwłaściwszy swoim zdaniem sposób, który zapewni maksymalną wartość dodaną wzywa Komisję do przedstawienia budżetu korygującego w przypadku, gdyby także plan zatrudnienia wymagał zmian.

32.   w dziale 3b: "Obywatelstwo" – przywraca WPB dla pułapów wieloletnich programów oraz proponuje środki na pewną liczbę nowych oraz już realizowanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w tym zakresie; zwraca uwagę, że środki przeznaczone na kampanię informacyjną i prewencyjną HELP wygasają wraz z budżetem na 2008 rok i oczekuje, że Komisja przedstawi kolejną inicjatywę; ponadto w ramach instrumentu finansowego ochrony cywilnej popiera udostępnienie dodatkowego potencjału w postaci sił szybkiego reagowania (ang. stand-by force) w obliczu klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, a także w przypadku aktów terrorystycznych lub katastrof ekologicznych;

33.   wzywa Komisję do ponownego udzielenia wsparcia dla inwestycji w infrastrukturę służącą poprawie możliwości zakwaterowania uchodźców;

34.   pragnie zachęcać słabiej reprezentowane grupy społeczeństwa obywatelskiego do bardziej stanowczego zabierania głosu, zwalczając wszelkie formy dyskryminacji oraz wzmacniając prawa kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych;

35.   wzywa Komisję do wykorzystania środków przeznaczonych na politykę informacyjną w celu dostarczania różnorodnych informacji, które między innymi zaspokajają potrzeby mniejszości parlamentarnych w zakresie informacji publicznej;

36.   w sprawie działu 4: "UE jako partner globalny" – jest zaniepokojony ciągłym niedofinansowaniem tego działu w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013; popiera zwiększenie środków, w tym przeznaczonych dla Kosowa i Palestyny, oraz zwiększenie środków, o którym mowa w przedłożonym przez Komisję piśmie w sprawie poprawek do WPB nr 1/2008 z dnia 17 września 2007 r.; z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie instrumentu elastyczności i zwiększenie o 70 mln EUR środków na WPZiB; dostosowuje swoje pierwsze czytanie w sprawie działu 4 do priorytetów w świetle rezultatów postępowania pojednawczego z 23 listopada 2007 r.;

37.   zwraca uwagę, że w następstwie rozwoju wypadków na niedawnej konferencji w Annapolis, szacunki dotyczące pomocy UE dla Palestyny mogą wzrosnąć, i wzywa Komisję do przedstawienia budżetu korygującego w tym zakresie, jeśli to konieczne;

38.   jest zdania, że poszanowanie praw człowieka i wartości demokratycznych powinno stanowić jeden z warunków przyznawania funduszy UE dla państw sąsiadujących i rozwijających się;

39.   przypomina Radzie, że regularne wspólne posiedzenia komisji w sprawie WPZiB powinny promować prawdziwy dialog polityczny ex ante, a nie jedynie służyć informowaniu Parlamentu ex post;

40.   z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja zobowiązała się do podejmowania regularnego dialogu politycznego, trzy razy na rok, z Parlamentem Europejskim w sprawie demokratycznej kontroli i spójności działań zewnętrznych we wdrażaniu deklaracji nr 4 i 5 z PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

41.   jest zdania, że można zaakceptować przesunięcie na ograniczoną skalę w ramach tytułu 1 A, oraz przyjmuje z zadowoleniem uwzględnienie przez Komisję szczególnych linii budżetowych, takich jak te związane z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, w rozważaniu możliwości przesunięcia w ramach tego tytułu;

42.   uważa, że UE powinna lepiej koordynować swe różnorodne i godne pochwały inicjatywy na rzecz zwalczania i wykorzenienia chorób związanych z ubóstwem w państwach sąsiadujących i krajach rozwijających się; proponuje przeznaczyć odpowiednie środki budżetowe w celu wyposażenia tych państw w niezbędne instrumenty pomocy technicznej; zdecydował utworzyć osobną pozycję budżetową dla Globalnego Funduszu Zwalczania AIDS, Gruźlicy i Malarii w celu zwiększenia przejrzystości oraz zapewnienia niezbędnych środków zarówno dla Globalnego Funduszu , jak i dla innych priorytetów w zakresie zdrowia;

43.   w sprawie działu 5: "Administracja" – jest zdania, że podstawowym elementem procesu modernizacji administracji UE jest wyraźne określenie odpowiedzialności i obowiązków; przypomina, że jasne cele polityczne oraz indywidualna odpowiedzialność za ich realizację, oceniane przy użyciu wskaźników, które zostaną określone w czasie przekazywania danych uzyskanych w ramach różnych badań zleconych przez Komisję Budżetową w tej kwestii, powinny stanowić wytyczną przyszłych reform systemu;

44.   w tym kontekście z ubolewaniem przyjmuje niewydolność charakterystyczną dla systemu konkursów, wskutek której "zaakceptowani kandydaci" latami oczekują na listach rezerwowych bez gwarancji, że zostanie im zaoferowane stanowisko; jest zdania, że utrzymanie tego podejścia przyczyni się do obniżenia przeciętnego poziomu nowych urzędników UE, gdyż najlepsi kandydaci będą szukać zatrudnienia w bardziej dynamicznych sektorach gospodarki UE; domaga się poważnego zaangażowania ze strony Komisji na rzecz ponownego rozważenia tej kwestii w kontekście prac prowadzonych w następstwie kontroli oraz dostarczenia dodatkowych informacji z uwzględnieniem bardziej szczegółowego podziału personelu na kategorie i dyrekcje generalne oraz przewidywanych zmian na nadchodzące lata;

45.   przywraca WPB w reakcji na dokonaną przez Radę redukcję środków i planów zatrudnienia w dziale 5; pragnie podtrzymać i rozwijać konstruktywny dialog międzyinstytucjonalny w zakresie trwających wysiłków na rzecz poprawy praktyki administracyjnej w instytucjach UE; podkreśla znaczenie odpowiedniej rekrutacji pracowników z państw członkowskich "UE 12"; jest zdania, że w toku poszerzeń UE dokumenty istotne z punktu widzenia doradztwa i podejmowania decyzji, jak np. oceny oddziaływania, powinny być dostępne we wszystkich koniecznych językach, ponieważ dokumenty te przedstawiają instrumenty lepszego stanowienia prawa; przypomina w tym kontekście, że Komisja Budżetowa rozpoczęła, za pośrednictwem dwóch badań, proces analizy celów reformy administracyjnej Komisji, skupiając się zwłaszcza na wprowadzeniu budżetowania opartego na działaniach (ABB) i zarządzania opartego na działaniach (ABM), wprowadzeniu cyklu planowania strategicznego oraz przyznaniu środków na odnośne wydatki administracyjne;

46.   wzywa Komisję do monitorowania wpływu na sektor nieruchomości wdrożenia nowej metodologii, sporządzonej z myślą o poprawieniu istniejących procedur w zakresie podpisywania umów, oraz do porównania jej do obecnej sytuacji, a także do kontynuowania swych wysiłków w celu wzmocnienia międzyinstytucjonalnej współpracy w tym obszarze oraz do systematycznego informowania o tym Parlamentu;

47.   zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego przyjętych wzorców wraz z pracownikami innych organizacji międzynarodowych stanowiącego uzupełnienie jej sprawozdania na temat planowania i optymalizacji zasobów ludzkich; ponadto zwraca się do Komisji o przedstawienie wytycznych w celu ułatwienia finansowania infrastruktury publicznej w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP);

48.   w sprawie projektów pilotażowych – proponuje szereg innowacyjnych projektów, które wychodzą naprzeciw aktualnym wyzwaniom w UE;

49.   w sprawie działań przygotowawczych – proponuje szereg inicjatyw mających stworzyć podstawy do przyszłych działań zwiększających zdolność UE do odpowiadania na rzeczywiste potrzeby jej obywateli;

Inne sekcje budżetu na 2008 rok

50.   zwraca uwagę na art. 29 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, który stanowi, że "Państwa członkowskie mają prawo wprowadzić dla posłów wybranych w ich krajach uregulowania odbiegające od postanowień niniejszego Statutu w zakresie wynagrodzeń, odpraw przejściowych, świadczeń emerytalnych i rent rodzinnych na okres przejściowy, który nie może przekraczać czasu trwania dwóch kadencji Parlamentu Europejskiego"; mając na uwadze, że statut wejdzie w życie na początku kadencji parlamentarnej po wyborach europejskich w 2009 r., upoważnia kwestorów do zwrócenia się do państw członkowskich o zawiadomienie Parlamentu we właściwym czasie, a w szczególności w czasie pozwalającym na opracowanie prognoz budżetowych Parlamentu na rok 2009, czy zamierzają one skorzystać z możliwości przewidzianych w art. 29 i w art. 12 ust. 3 i 4 ww. statutu;

51.   przypomina, że podstawą pierwszego czytania było przeanalizowanie poszczególnych wniosków i zapotrzebowania każdej z instytucji; w związku z tym oczekiwał zawarcia wspólnego stanowiska z Radą, postanawiając o drugim czytaniu;

52.   zwraca uwagę na fakt, że Rada poparła jego stanowisko, jeżeli chodzi o budżet Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; uważa jednak, że pozostałe instytucje przedstawiły istotne wnioski w celu obniżenia szacunków, określając, które z wniosków są priorytetami; pragnie zachęcić je do stosowania tej metody w przyszłości i postanawia pozostać przy swoim pierwotnym stanowisku podjętym w pierwszym czytaniu, a tym samym przywrócić kwoty zredukowane przez Radę;

53.   zauważa, że mimo sygnałów wysyłanych do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów wciąż nie podpisano odnowionej umowy o współpracy; przypomina, że 10% środków na wspólne służby włączono do rezerwy w oczekiwaniu na odnowienie porozumienia, które ma nastąpić nie później niż w grudniu 2007 r.; uważa, że nowa umowa o współpracy mogłaby zapoczątkować nowy ład, który przyniósłby korzyści obu komitetom;

o
o   o

54.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, oraz do zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym;

55.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikami Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również innym zainteresowanym organom

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0131.
(5) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0473.
(6) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0474.
(7) Teksty przyjęte w tym dniu, załącznik.
(8) "Kodeks postępowania dotyczący powoływania agencji wykonawczej" zatwierdzony przez Komisję w piśmie z dnia 20 kwietnia 2004 r. (załącznik do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 951)).
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0146.


ZAŁĄCZNIK I

Zmienione ustalenia robocze dotyczące agencji wykonawczych

1.  Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi oraz art. 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Komisja określa swój zamiar utworzenia agencji wykonawczej w uzasadnieniu wniosku w sprawie aktu prawnego dotyczącego samego programu.

2.  Komisja podejmuje decyzję o ustanowieniu nowej lub o zmianie zakresu i kompetencji już istniejącej agencji wykonawczej na podstawie oceny kryteriów określonych w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

3.  Tworzenie agencji wykonawczych może przyczynić się do zwiększenia skuteczności metod stosowanych przez Komisję Europejską we wdrażaniu polityki i programów UE jedynie wówczas, gdy metoda ta będzie stosowana przy pełnym poszanowaniu zasady należytego zarządzania finansami i całkowitej przejrzystości. Oznacza to, że takie agencje wykonawcze nie mogą, ani obecnie, ani w przyszłości, być przyczyną zwiększenia udziału kosztów administracyjnych. Zasada blokowania stanowisk, określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003, w wyniku takiej reorganizacji zadań musi być zatem rygorystycznie przestrzegana. Komisja dostarcza kompletnych i szczegółowych informacji na temat poziomów zatrudnienia i wykorzystania środków, umożliwiając władzy budżetowej stwierdzenie, czy wydatki administracyjne na realizację programu faktycznie nie uległy zwiększeniu.

Wszelkie wnioski dotyczące stworzenia nowej agencji wykonawczej powinny być oparte na wszechstronnej analizie kosztów i korzyści. We wniosku takim należy jasno określić zakres odpowiedzialności.

4.  Władza budżetowa jest informowana o wynikach tej analizy i o odnośnych kosztach przynajmniej na sześć tygodni przed podjęciem przez Komisję ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia agencji wykonawczej. W przypadku przedstawienia w tym okresie przez jeden z organów władzy budżetowej należycie uzasadnionych argumentów dotyczących utworzenia agencji wykonawczej, Komisja dokona ponownej analizy swego wniosku.

5.  Jeżeli Komisja przewiduje ustanowienie nowej lub zmianę zakresu i kompetencji już istniejącej agencji wykonawczej, powiadamia władzę budżetową, zgodnie z procedurą budżetową i przestrzegając zasady przejrzystości. Powinna zostać opracowana ocena skutków finansowych dla danej agencji wykonawczej. Powinna ona obejmować wymierne elementy, przy pomocy których Komisja uzasadnia powody, dla których uważa za właściwe utworzenie agencji wspierającej ją we wdrażaniu przedmiotowego programu.

6.  Władza budżetowa musi dysponować wszystkimi niezbędnymi informacjami umożliwiającymi jej uważne monitorowanie wykonania zasady należytego zarządzania finansami i całkowitej przejrzystości zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Ocena skutków finansowych dla agencji wykonawczej powinna zatem zawierać następujące informacje:

   a. zasoby w znaczeniu środków finansowych i personelu wymaganych do funkcjonowania agencji wykonawczej, z podziałem na wydatki na personel (oddelegowanych urzędników, pracowników czasowych zatrudnionych bezpośrednio przez agencję wykonawczą oraz pracowników kontraktowych) i inne wydatki administracyjne;
   b. planowane oddelegowania służbowe urzędników Komisji do agencji wykonawczej;
   c. zasoby administracyjne uwolnione w związku z przekazaniem zadań służb Komisji agencji wykonawczej oraz realokacja zasobów ludzkich; w szczególności liczba pracowników (w tym pracowników zewnętrznych) przypisanych do każdego odnośnego zadania w Komisji, liczba tych pracowników, którzy mają zostać przeniesieni do postulowanej nowej lub powiększanej agencji, liczba stanowisk w Komisji, które mają zostać w konsekwencji zablokowane oraz liczba członków personelu Komisji, których proponuje się przenieść do wykonywania innych zadań;
   d. dalsze przesunięcia stanowisk w planie zatrudnienia Komisji;
   e. skutki utworzenia agencji dla odpowiednich działów wieloletnich ram finansowych;
   f. korzyści z przekazania zadań wykonawczych agencji wykonawczej w porównaniu do zarządzania bezpośredniego przez służby Komisji: wszelkie porównania scenariusza "zarządzania bezpośredniego przez służby Komisji" ze scenariuszem "agencji wykonawczej" oparte są na zasobach wykorzystywanych do realizacji istniejącego(-ych) programu(-ów) w jego(ich) obecnej formie, aby zagwarantować rzetelne porównanie oparte na faktach; w przypadku nowych i rozszerzanych programów uwzględnione zostaną również zmiany w wysokości przyznanych środków finansowych, którymi ma zarządzać agencja wykonawcza;
   g. projekt planu zatrudnienia według grup zaszeregowania i kategorii oraz oparta na solidnych danych szacunkowa liczba pracowników kontraktowych, która została zaplanowana i wstępnie zapisana w budżecie;
   h. jasne wyszczególnienie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programu, w tym pozostałą część operacyjną środków finansowych programu, za realizację której odpowiadają (Komisja, agencje wykonawcze, pozostałe biura pomocy technicznej, państwa członkowskie, agencje krajowe itd.);
   i. jasne wyszczególnienie całości kosztów realizacji programu wspólnotowego ze wskazaniem udziału poszczególnych zaangażowanych podmiotów (Komisja, agencje wykonawcze, agencje krajowe) oraz porównanie szacunków całości wydatków administracyjnych, wydatków na personel i infrastrukturę związanych z realizacją danego programu i pokrywanych z budżetu UE – niezależnie od działu ram finansowych, którego dotyczą – z pozostałą częścią operacyjną środków finansowych programu.

7.  Ogólne koszty administracyjne programu, w tym wydatki wewnętrzne i koszty zarządzania dla agencji wykonawczej (rozdział 01) powinny zostać zbadane indywidualnie i być proporcjonalne do zadań przewidzianych w przedmiotowym programie.

8.  Komisja proponuje, w ramach rocznej procedury budżetowej, roczną dotację do budżetu operacyjnego agencji. Dotacja ta jest zapisywana w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Pozycji w budżecie mogą towarzyszyć uwagi do budżetu, takie jak odniesienia do aktu podstawowego i wszystkie właściwe wyjaśnienia dotyczące charakteru i celu środków zgodnie z art. 29 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 plan etatów agencji wykonawczej w danym roku budżetowym jest zatwierdzany przez władzę budżetową i publikowany w załączniku do sekcji III – Komisja – ogólnego budżetu Unii Europejskiej wraz z szacunkową liczbą pracowników kontraktowych, których zatrudnienie zaplanowano i wstępnie zapisano w budżecie na dany rok budżetowy.

9.  Komisja regularnie podaje swoje prognozy (RSP, WPB) dotyczące nowych agencji wykonawczych.

10.  Komisja powinna dostarczać władzy budżetowej preliminarz budżetu operacyjnego agencji wykonawczej i roczne sprawozdanie z działalności, jak również (po trzech latach) sprawozdanie z oceny.

11.  Niniejsze ustalenia robocze w żadnym wypadku nie mogą naruszać uprawnień wykonawczych Komisji określonych w szczególności w Traktacie oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003. Nie mogą również naruszać uprawnień Komisji do oceny sposobności utworzenia agencji wykonawczej oraz do przyjęcia stosownych decyzji zgodnie z wymogami proceduralnymi. Ostateczna decyzja w sprawie personelu należy do władzy budżetowej.


ZAŁĄCZNIK 2

Wspólne oświadczenie w sprawie finansowania europejskich programów GNSS (EGNOS GALILEO) i finansowania Europejskiego Instytutu Technologii

Parlament Europejski i Rada

   - przyjęły do wiadomości wniosek złożony przez Komisję(1) dotyczący zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych mający na celu zapewnienie dodatkowego finansowania europejskich programów GNSS (2 400 mln EUR) oraz Europejskiego Instytutu Technologii (309 mln EUR) ze środków publicznych;
   - potwierdzają, że ogólna szacowana kwota potrzebna na osiągnięcie przez projekt GNSS Galileo pełnej zdolności operacyjnej wynosi 3 400 mln EUR na lata 2007–2013;
   - oświadczają, że kwoty tej nie należy przekraczać w okresie obowiązywania ram finansowych na lata 2007–2013.

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają zapewnienie tego finansowania przez zmianę wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w następujący sposób:

-  400 mln EUR zostanie udostępnionych w ramach działalności badawczej związanej z transportem finansowanej ze środków siódmego programu ramowego;

-  200 mln EUR zostanie przegrupowanych w ramach poddziału 1a na następującej podstawie:

(w mln EUR)

Pozycja

Definicja

2009-2013

02 03 04

Standaryzacja i dostosowywanie prawodawstwa

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

46.0

26 03 01

Paneuropejskie usługi elektroniczne "eGovernment" dla administracji publicznych, przedsiębiorstw oraz obywateli (IDABC)

15.9

31 02 01

Szkolenie dla tłumaczy ustnych na rzecz Europy "CITE"

10.1

Agencje zdecentralizowane (obniżka liniowa)

50.0

TOTAL

200.0

-  Kwota 300 mln EUR zostanie udostępniona z marginesu dostępnego w ramach poddziału 1a na lata 2008–2013.

-  Pułapy na środki na zobowiązania w ramach poddziału 1a na lata 2008–2013 zostaną zwiększone o kwotę 1 600 mln EUR. Wzrost ten zostanie zrównoważony przez zmniejszenie pułapu środków na zobowiązania w ramach działu 2 na rok 2007 o taką samą kwotę.

-  Pułap całkowitych środków na płatności zostanie skorygowany, tak aby utrzymać odpowiedni stosunek między zobowiązaniami a płatnościami. Korekta będzie neutralna.

-  Zmiana ram finansowych zostanie sformalizowana w drodze decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych.

-  Przemieszczenia środków uzgodnione w ramach poddziału 1a zostaną włączone przez Komisję do programowania finansowego do stycznia 2008 roku.

–  Wpływ powyższych zmian na budżet na rok 2008 będzie następujący:

-  Galileo: - środki na zobowiązania: 940 mln EUR (151 mln EUR już ujęto w WPB na 2008 rok), z czego 50 mln EUR z działań badawczych dotyczących transportu wraz z uruchomieniem instrumentu elastyczności na ten cel w kwocie 200 mln EUR;

- środki na płatności: 300 mln EUR (100 mln EUR już ujęto w WPB na 2008 rok).

-  Europejski Instytut Technologii (EIT): środki na zobowiązania: 2,9 mln EUR;

- środki na płatności: 2,9 mln EUR.

Parlament Europejski, Rada i Komisja:

   - oświadczają, że zastosowanie zmiany ram finansowych i wykorzystanie środków finansowych z marginesu z poprzedniego roku ma charakter wyjątkowy i w żaden sposób nie ustanowi precedensu dla przyszłych zmian;
   - potwierdzają zasadę zaangażowania na rzecz silnej i uczciwej konkurencji w programie, aby pomóc zapewnić kontrolę kosztów, złagodzenie ryzyka związanego z jednym źródłem zaopatrzenia, opłacalność i lepszą skuteczność. Wszystkie pakiety działań dotyczących Galileo powinny być w jak największym stopniu otwarte na konkurencję, zgodnie z zasadami UE w zakresie zamówień publicznych; powinny również zapewnić szerszy dostęp nowym podmiotom i MŚP do zamówień publicznych w dziedzinie programów dotyczących przestrzeni kosmicznej. Powinno to pozostać bez uszczerbku dla szczegółów opracowanych przez Radę ds. Transportu;
   - oświadczają, że wszelkie dalsze wnioski o uruchomienie zasobów w odniesieniu do Galileo będą mogły zostać rozpatrzone wyłącznie wtedy, kiedy będą się one mieścić w pułapach uzgodnionych wieloletnich ram finansowych i bez powracania do zastosowania pkt 21–23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.

Komisja potwierdza, że:

   - margines dla rolnictwa (dział 2) w 2007 roku, dostępny po zamknięciu roku budżetowego w rolnictwie i po przyjęciu budżetu korygującego nr 7/2007, jest wystarczający na pokrycie całkowitej kwoty dodatkowego finansowania z tego działu wymaganego dla potrzeb Galileo. W związku z tym zmiana nie będzie miała żadnego wpływu na pułapy określone w ramach finansowych dla rolnictwa ani na przewidziane w budżecie środki na rolnictwo, w tym płatności bezpośrednie, w kolejnych latach;
   - wykorzystanie jakiegokolwiek marginesu dotyczącego rolnictwa (dział 2) w roku 2007 nie stanowi precedensu na kolejne lata.

________________________

Wspólne oświadczenie w sprawie przesunięcia środków budżetowych nr DEC50/2007

"Parlament Europejski, Rada i Komisja:

   - potwierdzają, że program Galileo ma dla Unii Europejskiej znaczenie priorytetowe;
   - uznają, że kwota początkowo przydzielona Galileo w 2007 roku (100 mln EUR) nie zostanie wykorzystana, z uwagi na brak pewności w zakresie przyjęcia podstawy prawnej przed końcem bieżącego roku, co uniemożliwiłoby zastosowanie przeniesienia, zgodnie z art. 9 rozporządzenia finansowego;
   - uzgadniają, że – aby zabezpieczyć środki finansowe już zapisane dla Galileo w budżecie na 2007 rok oraz na podstawie informacji przekazanych przez Komisję 31 października 2007 r., z uwzględnieniem nieprzewidzianych okoliczności i bez uszczerbku dla zasady jednoroczności – kwota 100 mln EUR zostanie tymczasowo przesunięta z zamiarem przekazania tych środków z powrotem na program Galileo w 2009 roku;
   - z zadowoleniem przyjmują w związku z tym zobowiązanie Komisji do przedstawienia wniosku w sprawie przesunięcia kwoty równej 100 mln EUR z powrotem na program Galileo w 2009 roku, w pełnej zgodzie z wieloletnimi przydziałami finansowymi."

________________________

Wspólne oświadczenie w sprawie wspólnych przedsięwzięć

"Parlament Europejski i Rada przyjęły do wiadomości wspólnotowy wkład na rzecz wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, "Czyste niebo", ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), wywodzących się z siódmego programu ramowego (2 666 mln EUR na lata 2008–2013 jako kwota maksymalna) zgodnie z wnioskiem Komisji wraz z odpowiednią kwotą na obecny okres wieloletnich ram finansowych przewidziany w programowaniu finansowym.

Parlament Europejski i Rada odnotowują jednak, Że wszelkie przyszłe finansowanie wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, "Czyste niebo", ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych będzie stanowić część dyskusji w zakresie kolejnych ram finansowych oraz Że na okres po roku 2013 nie mogą zostać zaciągnięte Żadne zobowiązania finansowe."

________________________

Wspólne oświadczenie w sprawie procedury realizacji porozumienia osiągniętego 23 listopada 2007 r.

"Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że ogólne porozumienie osiągnięte w trakcie posiedzenia pojednawczego 23 listopada 2007 r. zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy osiągnięte zostanie porozumienie co do podstawy prawnej Galileo.

Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie umożliwiającym jego uwzględnienie przez Parlament Europejski na grudniowym posiedzeniu plenarnym, Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym z pełnym poszanowaniem pułapów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r.

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do zastosowania przyspieszonej procedury, aby włączyć porozumienie do budżetu na 2008 rok na podstawie wniosku Komisji możliwie najszybciej w 2008 roku."

(1) COM(2007)0549 wersja ostateczna/2 z dnia 4 października 2007 r.


ZAŁĄCZNIK 3

Deklaracja

w sprawie wdrożenia deklaracji nr 4 i 5

w sprawie

regularnego dialogu politycznego na temat demokratycznej kontroli i działań zewnętrznych

Parlament Europejski z Komisją zgadzają się, że regularny dialog, o którym mowa w deklaracjach nr 4 i 5 PMI powinien odbywać się przynajmniej raz na rok, a maksymalnie do trzech razy w roku.

W spotkaniach tych powinny brać udział następujące osoby:

   przewodniczący i członkowie odpowiednich komisji (AFET/DEVE/BUDG)
   właściwy komisarz.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności