Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2019(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0492/2007

Ingivna texter :

A6-0492/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0616

Antagna texter
PDF 369kWORD 119k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Förslag till allmän budget för 2008, ändrad av rådet (alla avsnitt)
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007
Resolution
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 (alla avsnitt) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD) samt ändringsskrivelse nr 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) och nr 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budet för budgetåret 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 24 april 2007 om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008(4),

–   med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 som rådet fastställde den 13 juli 2007 (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen (C6-0287/2007) samt ändringsskrivelse nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen och avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C6-0288/2007)(6)

–   med beaktande av ändringsskrivelse nr 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008,

–   med beaktande av de ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget som parlamentet antog den 25 oktober 2007(7),

–   med beaktande av rådets modifieringar av parlamentets ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   med beaktande av resultatet av medlingen den 23 november 2007,

–   med beaktande av rådets sammanfattning av resultatet av överläggningarna om de ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget som parlamentet antagit,

–   med beaktande av artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0492/2007).

Nyckelfrågor – Totalbelopp, förslag till omarbetning av den fleråriga budgetramen, ändringsskrivelserna nr 1 och nr 2

1.  Europaparlamentet påminner om att dess politiska prioriteringar för 2008 års budget fastställdes i den ovannämnda resolutionen om kommissionens årliga politiska strategi av den 24 april 2007 och byggde på synsätt som framkom i samband med utarbetandet av budgeten för 2007 och förhandlingarna som ledde till det interinstitutionella avtalet (IIA) av den 17 maj 2006. Parlamentet understryker att synsättet "en resultatinriktat budget" som framfördes i denna resolution bygger på följande tre pelare: transparent presentation, tydliga mål och omsorgsfullt genomförande. Kommissionen kommer alltså inte att bedömas utifrån en byråkratisk process utan på de resultat den uppnår i förhållande till de politiskt överenskomna målen. Parlamentet kommer även fortsättningsvis att betona dessa delar i sitt kommande arbete med 2008 års budget.

2.  När det gäller totalbeloppen fastställer Europaparlamentet den slutliga nivån på åtagandebemyndigandena till 129 149 656 468 EUR. Parlamentet försäkrar att de fleråriga programanslag som parlamentet och rådet nyligen kom överens om har respekterats till skillnad från de nedskärningar som föreslagits av rådet, särskilt i rubrik 1a. Parlamentet fastställer totalbeloppet för betalningar till 120 346,76 miljoner EUR, vilket motsvarar 0,96 procent av EU:s BNI. Parlamentet noterar att detta lämnar en mycket betydande marginal på mer än 9 411 241 388 EUR under taket för betalningar i den fleråriga budgetramen för 2008. Parlamentet understryker betydelsen av ett effektivt genomförande av budgeten och en minskning av de obetalda åtagandena (reste à liquider – RALs), mot bakgrund av den blygsamma totalnivån för betalningar.

3.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av medlingen den 23 november 2007 med rådet, särskilt när det gäller finansieringen av Galileo, via en revidering av den fleråriga budgetramen 2007–2013 och genom användning av flexibilitetsmekanismen, och Europeiska institutet för innovation och teknik från marginalen för rubrik 1a. Parlamentet betonar att denna finansieringslösning till fullo är i linje med det tillvägagångssätt som förespråkats av Europaparlamentet, särskilt som det inte minskar de planerade anslagen för fleråriga finansieringsprogram under rubrik 1a, vilket rådet tidigare förespråkat. Parlamentet noterar de gemensamma uttalanden som bifogas denna resolution som bilaga 2 och där de detaljerade arrangemangen för att finansiera Galileo och EIT presenteras.

4.  Europaparlamentet stöder ändringsskrivelse nr 1/2008 till det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2008, som antogs av kommissionen den 17 september 2007, och i synnerhet ökningarna i de föreslagna åtagandebemyndigandena för Kosovo (120 miljoner EUR) och Palestina (142 miljoner EUR) som sammanlagt uppgår till 262 miljoner EUR över PBF-beloppen. Parlamentet accepterar, i samband med medlingen den 23 november 2007, anslag på 285 miljoner EUR för GUSP i 2008 års budget, bland annat mot bakgrund av de kommande behoven i Kosovo. Parlamentet begär att kommissionen till fullo involverar och håller parlamentet informerat om genomförandet. Parlamentet ger sitt stöd till ändringsskrivelse nr 2/2008 i sin helhet eftersom den ingår i resultatet av medlingen den 23 november 2007.

5.  Europaparlamentet har godkänt begäran om den samlade överföringen DEC 36/2007 i sin helhet och välkomnar det lägre beloppet för överförda anslag 2007 jämfört med de samlade överföringarna 2006 och 2005. Parlamentet medger att det nuvarande underutnyttjandet av medel i vissa budgetposter 2007 kan vara en följd av att de rättsliga grunderna antogs sent under det första året av den fleråriga budgetramen. Parlamentet påpekar att ytterligare betydande betalningsminskningar på 1,7 miljarder EUR under 2007 föreslås i ändringsbudget nr 7/2007 och den samlade överföringen. Parlamentet insisterar på behovet av en strikt övervakning av genomförandet av budgeten för 2008 med hjälp av olika instrument, exempelvis de regelbundna budgetprognosvarningarna och övervakningsgrupperna. Parlamentet uppmanar sina specialiserade utskott att tidigt lämna uppgifter om behov av medel och eventuella problem med genomförandet när det gäller fleråriga program. Parlamentet betonar att det säkerligen kommer att finnas behov av högre belopp för betalningar i 2008 års budget och förväntar sig att denna måttliga ökning av betalningarna med 5,9 procent jämfört med 2007 används på bästa sätt. Med hänvisning till rådets gemensamma uttalande i denna fråga förväntar sig parlamentet att kommissionen föreslår högre betalningar där så är lämpligt under 2008, vid behov via en ändringsbudget.

6.  Europaparlamentet väntar med intresse på resultaten av den samrådsprocess som inletts av kommissionen om "Budgetreform för ett Europa i förändring" (SEK(2007)1188). Parlamentet begär att till fullo bli involverat i både översynen av EU:s utgifter och översynen av EU:s system för egna medel, vilket föreskrivs i förklaring nr 3 om översynen av budgetramen som ingår i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Att tillhandahålla en resultatinriktad budget – att bygga på förstabehandlingsmedlingen

7.  Europaparlamentet hänvisar till överenskommelsen om fem gemensamma uttalanden, som bifogades dess ovannämnda resolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till allmän budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen, mellan Europaparlamentet och rådet vid förstabehandlingsmedlingen om 2008 års budget den 13 juli 2007. Parlamentet har förstärkt den politiska betydelsen av dessa uttalanden genom att beakta dem vid utarbetandet av budgeten för 2008 i linje med synsättet "en resultatinriktad budget". Parlamentet noterar kommissionens skrivelse om genomförandet och förväntar sig att få se lösningar för genomförandet av de föreslagna ändringarna.

8.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen när det gäller kommissionens godkännande av de operativa programmen inom strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och inom ramen för landsbygdens utveckling, men i linje med det gemensamma uttalandet med rådet den 13 juli 2007 önskar parlamentet mer betydande framsteg så att driftsanslag kan användas. Parlamentet beklagar att över 50 procent av ERUF-programmen och 67 procent av ESF- och EJFLU-programmen fortfarande inte är godkända trots att första året i programperioden nästan är till ända. Parlamentet bibehåller vissa av kommissionens anslag för administrativa utgifter i reserven. Parlamentet påpekar att inga driftsanslag placeras i reserven. Parlamentet kommer att frigöra reserverna för administrativa utgifter i takt med att antalet godkännanden av operativa program ökar.

9.  Europaparlamentet noterar den beskrivande rapport som kommissionen tillhandahållit om verksamhetsbaserad förvaltning före parlamentets andra behandling. På grundval av ett ordentligt åtagande från kommissionen att genomföra en studie, inbegripet vissa förslag till förbättringar som ska presenteras vid en planerad utfrågning våren 2008 i parlamentets budgetutskott, accepterar parlamentet att endast föra 5 miljoner EUR till reserven. Parlamentet har för avsikt att utarbeta ett initiativbetänkande om bättre genomförande av verksamhetsbaserad förvaltning.

10.  Europaparlamentet påminner om att studien om genomförandet av den verksamhetsbaserade förvaltningen bör innehålla följande information till budgetmyndigheten:

Dessutom

   Hur de olika delarna av SPP-ABM-cykeln [strategi- och programplanering/verksamhetsbaserad förvaltning] (årlig politisk strategi (APS), kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram (CLWP), årliga förvaltningsplanen (AMP) …) bättre kan integreras med varandra.
   Hur integrationen av SPP-ABM-cykeln med andra cykler (HR-cykeln, riskhantering, utvärdering …) kan förbättras, eventuellt via integrerade IT-system.
   En förteckning över tydliga och på förhand fastställda resultatindikatorer som kan användas genom hela cykeln för att förbättra resultathanteringen.
   ett åtagande från kommissionens sida att den senast den 30 april 2008 ska presentera en uppföljning av sin rapport om hur kommissionens personalresurser ska planeras och optimeras för att bäst tjäna EU:s prioriteringar, vilken särskilt ska inbegripa en detaljerad fördelning av antalet anställda inom varje personalkategori och vid varje generaldirektorat samt den utveckling som förutspås för de närmaste åren, och
   ett meddelande från kommissionen om den nuvarande situationen och läget avseende genomförandet av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

11.  Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen

   att presentera en handlingsplan med detaljerade åtgärder avsedda att omorganisera varje sektor som undersöks i granskningen (Personal, IT, dokumentförvaltning/logistik/säkerhet, internrevision, utvärdering, verksamhetsbaserad förvaltning, interinstitutionella förbindelser, kommunikation/information/publikation, åtgärdssamordning); parlamentet begär att personalen vid genomförandeorganen också ska ingå i dessa uppgifter; kommissionen ombeds att senast i januari 2009 informera parlamentet om läget för och resultaten av de pågående förfarandena; parlamentet ber kommissionen integrera resultaten av denna uppföljning i sitt meddelande om kommissionens fastighetspolitik i Bryssel och Luxemburg (KOM(2007)0501) och anpassa utrymmesbehoven som nämns i detta i enlighet härmed,
   att i högre grad förplikta sig att medverka i interinstitutionellt samarbete och att genomföra detta samarbete i praktiken på ett påtagligare sätt; parlamentet stöder de krav som framfördes i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2007 om institutionernas utgifter för fastigheter och efterfrågar konkretare steg mot inrättandet av gemensamma arrangemang; parlamentet ber kommissionen att på ett mer detaljerat sätt informera parlamentet om de faktorer som lett till slutsatsen i ovannämnda meddelande (KOM(2007)0501) att behålla EU-kvarteren som centrum för kommissionens verksamheter. Kommissionen ombeds att utveckla och lägga fram, på ett jämförbart sätt, alternativa scenarier för kommissionens närvaro i Bryssel utanför EU-kvarteren.

12.  När det gäller de inkomster som avsatts för särskilda ändamål insisterar Europaparlamentet på ökad transparens inom detta område. Parlamentet föreslår ändringar i instrumentet för de inkomster som avsatts för särskilda ändamål för de decentraliserade gemenskapsorganen i syfte att bättre anpassa dessa inkomster till specifika organ. Parlamentet uttrycker sin oro över att användningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål inom omstruktureringsfonden för socker faktiskt har skapat en "budget inom budgeten" som är svår att förena med den budgetprincip om universalitet som fastställts i budgetförordningen. Parlamentet är berett att omarbeta budgetförordningen när det gäller utgifter som är avsatta för särskilda ändamål.

13.  När det gäller decentraliserade gemenskapsorgan återinför Europaparlamentet nivåerna i det preliminära budgetförslaget med undantag för Frontex för vilken en ökning med 30 miljoner EUR har antagits och med undantag för Europeiska miljöbyrån som fått en liten ökning under avdelning 3. Parlamentet välkomnar de framsteg som de nyaste organen gjort när det gäller att utvidga sina verksamheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet begär större klarhet i framtiden när det gäller arbetsplaner och personalbehov på medellång sikt.

14.  Europaparlamentet betonar att det förfarande som föreskrivs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 måste inledas för att man ska kunna inrätta gemensamma företag och det aviserade nya decentraliserade organet för samarbete mellan tillsynsmyndigheter på energiområdet.

15.  När det gäller genomförandeorganen påminner Europaparlamentet om de skyldigheter kommissionen har enligt uppförandekoden för inrättandet av ett genomförandeorgan(8). Parlamentet anser att genomförandeorganen inte får leda till en ökning av andelen administrativa utgifter vare sig nu eller i framtiden. Parlamentet betonar att varje förslag om att inrätta ett nytt genomförandeorgan eller att utvidga befintliga genomförandeorgan måste baseras på en allomfattande kostnads- och lönsamhetsanalys och att riktlinjer för redovisning och ansvar tydligt bör fastställas i förslaget. Parlamentet välkomnar överenskommelsen med kommissionen om omarbetade arbetsvillkor när det gäller genomförandeorgan av den 16 oktober 2007 som bifogas denna resolution som bilaga 1.

16.  Europaparlamentet begär att verksamhetsförklaringarna och de årliga verksamhetsrapporterna ska ge en förbättrad inriktning på mål och resultatindikatorer snarare än långa beskrivningar av den administrativa processen. Dock konstaterar parlamentet att det fortfarande är avsevärda skillnader mellan kommissionens generaldirektorat när det gäller verksamhetsförklaringarnas och de årliga verksamhetsrapporternas kvalitet. Parlamentet förväntar sig därför ytterligare förbättringar under de kommande åren.

17.  Europaparlamentet anser att resultatindikatorer både före och efter genomförandet är integrerade verktyg i genomförandet av verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering. Parlamentet begär att resultatindikatorer ska spela en större roll i resultatutvärderingen efter genomförandet. Parlamentet anser att de uppgifter som lämnas i verksamhetsförklaringarna bättre ska integreras med de årliga verksamhetsrapporterna från varje enskilt generaldirektorat för att bättre utvärdera effektiviteten och resultaten av förvaltningen. Detta skulle hjälpa budgetmyndigheten att kontrollera i vilken omfattning äskanden om extra medel leder till att resultat uppnås och inte bara till ytterligare byråkrati.

18.  Europaparlamentet välkomnar det övervakningsgruppsarbete som utfördes av dess budgetutskott under loppet av 2007. Parlamentet hoppas att detta arbete även fortsättningsvis kan bidra till att höja nivån på budgetövervakningen. Parlamentet stöder även i fortsättningen systemet med budgetprognosvarningar vilket bidrar till att förbättra budgetgenomförandet. Parlamentet begär att det andra budgetprognosvarningsdokumentet läggs fram i september, och inte oktober, 2008 så att parlamentet kan beakta detta dokument när det förbereder sin första behandling av budgetförslaget för 2009.

   19. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna har åtagit sig att " utarbeta en årlig översikt på lämplig nationell nivå av tillgängliga revisioner och redovisningar", i enlighet med artikel 53b i budgetförordningen och punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som syftar till att garantera effektiv och integrerad intern kontroll av gemenskapsmedlen och nationella förvaltningsförklaringar som slutligt mål. Enligt information från kommissionen har bara ett begränsat antal medlemsstater följt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet hittills. Parlamentet beklagar att inget av de konkreta förslag om nationella (förvaltnings)förklaringar som Europaparlamentet lade fram i sina resolutioner om ansvarsfrihet för 2003, 2004 och 2005 har införlivats i kommissionens revisionsstrategi och kommissionen uppmanas att hålla parlamentet informerat. Medlemsstaterna påminns om sin skyldighet att följa bestämmelserna i den omarbetade budgetförordningen som de först nyligen godkände. Parlamentet upprepar att medlemsstaterna dessutom är skyldiga att uppfylla de villkor som fastställts i punkt 44 i det interinstitutionella avtalet liksom att de enligt artikel 274 i EG-fördraget är skyldiga att till fullo samarbeta med kommissionen i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.
   20. Europaparlamentet upprepar vikten av att förbättra budgetgenomförandet i linje med den förklaring som antogs vid budgetmedlingen i november 2006. Kommissionen uppmanas att tillhandahålla information om de åtgärder som vidtagits eller planerats för att tillämpa denna förklaring. Denna information bör regelbundet läggas fram vid trepartssammanträdena.
   21. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligt kommissionen att till fullo tillämpa rådets förordning nr 1/1958 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillbakavisar ekonomiska motiv för avvikelser som otillräckliga då dessa inte tagits upp inom ramen för budgetförfarandet.

Specifika frågor – huvuddelar per budgetramsrubrik, pilotprojekt och förberedande åtgärder

22.  När det gäller rubrik 1a "Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning" avvisar Europaparlamentet de nedskärningar i åtagande- och betalningsbemyndigandena som rådet gjorde i sin första behandling, särskilt där dessa berör fleråriga program som nyligen beslutats tillsammans med Europaparlamentet enligt medbeslutandeförfarandet och som syftar till att stödja Lissabonstrategin. Parlamentet noterar att detta underlättades av överenskommelsen att finansiera Galileo på grundval av en revidering av den fleråriga budgetramen och genom användning av flexibilitetsmekanismen. Vidare föreslås ett antal pilotprojekt och förberedande åtgärder i linje med parlamentets budgetbefogenheter. Parlamentet betonar vikten av att minska brännmärkningen till följd av företagskonkurser och betydelsen av finansiellt stöd till "Oslo Agenda for Enterpreneurship Education" (skolning i att tänka och handla som entreprenörer) i samband med programmet för konkurrenskraft och innovation. Parlamentet för anslag för detta program till reserven i väntan på att dess genomförande ska förbättras.

23.  Under rubrik 1b "Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning" beklagar Europaparlamentet förseningarna i genomförandet och understryker att även tid är pengar.

24.  Europaparlamentet påminner om beslutet att senast den 31 december 2008 inrätta ett europeiskt datacentrum för identifiering och spårning av fartyg på långt håll (LRIT) som ska skötas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 april 2007(9) och rådets resolution av den 2 oktober 2007). Parlamentet medger att EMSA behöver ytterligare anslag under 2008 för att utföra denna nya uppgift.

25.  Europaparlamentet välkomnar den dokumentation och de förklaringar som kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) tillhandahållit avseende finansieringsinstrumentet för riskdelning. Reserven för dessa budgetposter kan därför frigöras. Parlamentet ber dock att det tillhandahålls information och relevanta dokument när riktlinjerna antagits för den andra komponenten i programmet för konkurrenskraft och innovation, nämligen instrumenten för riskkapital, och ber även om information om resultatet av förhandlingarna mellan EIB och kommissionen om deras samarbete avseende lånegarantiinstrumentet för TEN transport.

26.  När det gäller rubrik 2 "Bevarande och förvaltning av naturresurserna" begär Europaparlamentet en tydligare presentation av beloppen för marknadsåtgärder och direktstöd i framtida budgetförfaranden. Parlamentet oroar sig över den långsamma takten i antagandet av operativa program när det gäller landsbygdsutvecklingsdelen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som sedan länge varit en prioritering för parlamentet. Parlamentet förväntar sig att få se snabba förbättringar i detta hänseende.

27.  Europaparlamentet betonar behovet av att påskynda förfarandet för att upprätta speciella nationella program för återhämtning när det gäller skördar och djurproduktion i områden som drabbats av bränder och andra former av naturkatastrofer. Parlamentet betonar att dessa program bör finansieras från EJFLU (Europeiska jordbrukfonden för landsbygdsutveckling) genom interna överföringar eller bidrag inom en medlemsstat.

28.  Europaparlamentet tillbakavisar rådets försök att omklassificera ett litet antal budgetposter till obligatoriska utgifter under rubrik 2, särskilt budgetposterna 17 04 05 01 och 17 04 05 02 som berör växtsortsmyndigheten.

29.  Europaparlamentet erkänner behovet av extra finansiering av fonderna för skolmjölk (för att förlänga produktkedjan genom tillägg av nya innovativa produkter). Parlamentet betonar återigen betydelsen av ett ordentligt stöd för omstruktureringsprocessen inom mjölksektorn (genom inrättande av ett omstruktureringsprogram för mjölkfonden).

30.  Europaparlamentet betonar åter sitt bestämda åtagande för ordentliga budgetanslag för frukt och grönsaker i skolorna och för skolmjölk (och andra mjölkprodukter). Parlamentet beklagar kommissionens brist på framsteg när det gäller att lägga fram förslag, vilket beror på ett långsamt genomförande av de nödvändiga konsekvensbeskrivningarna. Parlamentet uttrycker sin förvåning över att rådet inte genomförde sina politiska åtaganden avseende dessa frågor genom att inrätta en ny budgetpost och en reserv i budgeten i väntan på att en rättslig grund fastställs. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag i detta sammanhang, i enlighet med vad som fastställdes i slutsatserna från rådets (jordbruk) möte i juni 2007.

31.  När det gäller rubrik 3a "Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa" betonar parlamentet vikten av Frontexbyråns arbete. Byrån måste dock bli effektivare när det gäller att förstärka EU:s externa gränser, särskilt för att lätta den börda som medlemsstaterna för närvarande får bära med anledning av den olagliga invandringen. Byrån uppmanas att regelbundet underrätta parlamentets behöriga utskott om läget och de planerade framtida insatserna. Medlemsstaterna uppmanas att uppfylla sina löften och stödja byråns uppdrag så att denna kan utföra sina uppgifter på ett effektivare sätt. Parlamentet noterar att rådet har gått med på att höja anslagen till Frontex med 30 miljoner EUR, om än med en annan uppdelning mellan administrativa utgifter och driftsutgifter. Parlamentet ändrar denna uppdelning på ett sätt som det anser vara bäst lämpat för att garantera största möjliga mervärde. Kommissionen uppmanas att lägga fram en ändringsbudget om det visar sig att även tjänsteförteckningen behöver ändras.

32.  När det gäller rubrik 3b "Medborgarskap" återinför Europaparlamentet det preliminära budgetförslaget och föreslår anslag för ett antal nya och pågående pilotprojekt och förberedande åtgärder i detta hänseende. Parlamentet uppmärksammar att medlen för informations- och preventionskampanjen Help löper ut i och med budgeten för 2008 och förväntar sig att kommissionen lägger fram ett uppföljningsinitiativ. Parlamentet stöder vidare att det inom det finansiella instrumentet för civilskydd tillhandahålls kompletterande kapacitet i form av en beredskapsstyrka för att hantera naturkatastrofer eller katastrofer förorsakade av människor samt även för att ingripa i samband med terroristhandlingar eller olyckor med miljökonsekvenser.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även fortsättningsvis främja investeringar i infrastruktur för att förbättra möjligheterna att härbärgera flyktingar.

34.  Europaparlamentet strävar efter att uppmuntra grupper i civilsamhället som är mindre bra företrädda att göra sig hörda, genom att bekämpa alla former av diskriminering och stärka rättigheterna för kvinnor, barn, människor med funktionshinder och äldre personer.

35.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att använda anslagen för informationsverksamhet till mångsidig information så att även informationsbehoven för minoritetsgrupperna i parlamentet tillgodoses.

36.  När det gäller rubrik 4 "EU som global partner" är Europaparlamentet oroat över den kroniska underfinansieringen av denna rubrik i den fleråriga budgetramen 2007–2013. Parlamentet stöder ökningarna, bland annat för Kosovo och Palestina, i kommissionens ändringsskrivelse nr 1/2008 till det preliminära budgetförslaget av den 17 september 2007. Parlamentet välkomnar användningen av flexibilitetsmekanismen för att finansiera 70 miljoner EUR av ökningen för GUSP. Parlamentet justerar sin förstabehandling för rubrik 4 i linje med sina prioriteringar mot bakgrund av resultatet av medlingen den 23 november 2007.

37.  Efter händelseutvecklingen vid den konferens som nyligen hölls i Annapolis påpekar Europaparlamentet att EU:s beräknade bidrag till Palestina mycket väl kan komma att höjas, och kommissionen uppmanas att när så blir nödvändigt lägga fram en ändringsbudget.

38.  Europaparlamentet anser att respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värden ska vara ett av villkoren för att EU-medel ska tilldelas grannländer och utvecklingsländer.

39.  Europaparlamentet påminner rådet om att de regelbundna gemensamma kommittésammanträdena om GUSP bör främja en verklig, politisk förhandsdialog, i stället för att enbart användas för att informera parlamentet i efterhand.

40.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att genomföra en regelbunden politisk dialog tre gånger om året, i enlighet med den förklaring som bifogas som bilaga 3 till denna resolution med Europaparlamentet om demokratisk kontroll och enhetlighet i de externa åtgärderna för att tillämpa förklaringarna nr 4 och 5 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

41.  Europaparlamentet ber kommissionen förse Europaparlamentet med all nödvändig information i samband med inrättandet av den nya Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi, särskilt de skrivna uppdragen som överlämnats till Europeiska investeringsfonden, så att parlamentet kan bedöma de fullständiga budgetära och finansiella konsekvenserna av denna fond.

42.  Europaparlamentet anser att EU bättre ska koordinera sina många och lovvärda initiativ för att bekämpa och utrota fattigdomsrelaterade sjukdomar i grannländer och utvecklingsländer. Parlamentet föreslår att adekvata budgetmedel anslås för att tillhandahålla dessa länder de nödvändiga instrumenten för tekniskt bistånd. Parlamentet har beslutat att inrätta en separat budgetpost för den globala hälsofonden för att bekämpa aids, tuberkulos och malaria, i syfte att förbättra insynen och garantera den nödvändiga finansieringen för både denna fond och övriga hälsoprioriteringar.

43.  När det gäller rubrik 5 "Administration" anser Europaparlamentet att tydliga riktlinjer för ansvar och redovisning är en grundläggande beståndsdel i den fortsatta processen för att modernisera EU:s administration. Tydliga politiska mål och enskilt ansvar för genomförandet av dessa, som kontrolleras mot indikatorer vilka ska fastställas i samband med offentliggörandet av resultaten från de olika studier som dess budgetutskott begärt i denna fråga, bör vara den inriktning framtida reformer av systemet ska ta.

44.  Europaparlamentet beklagar den inbyggda ineffektiviteten i uttagningsprovsystemet som kan få "godkända sökande" att tyna bort på en förteckning över godkända sökande under flera år utan någon garanti om att erbjudas en tjänst. Om detta tillvägagångssätt bibehålls, kommer det att leda till att den genomsnittliga standarden på nya EU-tjänstemän sänks, eftersom de bästa sökande kommer att söka anställning i mer dynamiska sektorer av EU:s näringsliv. Parlamentet begär ett seriöst åtagande från kommissionens sida att den ska behandla denna fråga ännu en gång i samband med uppföljningen av den systematiska granskningen och tillhandahålla ytterligare information med en mer detaljerad uppdelning av personalen per kategori och generaldirektorat samt den planerade utvecklingen för de kommande åren.

45.  Europaparlamentet återinför det preliminära budgetförslaget för de nedskärningar som rådet gjort av anslag och tjänsteförteckningar under rubrik 5. Parlamentet önskar bibehålla och utveckla en konstruktiv interinstitutionell dialog om pågående insatser att förbättra det administrativa arbetet vid EU-institutionerna. Parlamentet betonar betydelsen av en adekvat rekrytering från "EU 12-medlemsstaterna". Parlamentet företräder uppfattningen att till följd av utvidgningen ska relevanta handlingar för diskussion och beslut som t.ex. konsekvensbedömningar ställas till förfogande på alla nödvändiga språk, eftersom dessa handlingar utgör instrument för bättre lagstiftning. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att dess budgetutskott, med hjälp av två studier, har inlett en process för att analysera målen för kommissionens administrativa reform som inriktas på genomförandet av verksamhetsbaserad budgetering och verksamhetsbaserad förvaltning) införandet av cykeln för strategisk planering och även tilldelningen av de därtill hörande administrativa utgifterna.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera effekterna på fastighetssektorn av genomförandet av den nya metoden, som utformats för att förbättra befintliga förfaranden i samband med tecknandet av fastighetskontrakt, och att jämföra den med dagens situation. Kommissionen uppmanas även att fortsätta sina insatser för att stärka det interinstitutionella samarbetet på detta område och att regelbundet informera parlamentet.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om riktmärkningar med personal i andra internationella organisationer som en uppföljning till sin rapport om att planera och optimera personalresurserna. Kommissionen uppmanas vidare att lägga fram riktlinjer för att underlätta finansieringen av offentlig infrastruktur genom partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn.

48.  När det gäller pilotprojekt föreslår parlamentet ett antal innovativa projekt som svar på de aktuella politiska utmaningarna inom EU.

49.  När det gäller förberedande åtgärder föreslår Europaparlamentet ett antal initiativ som ska bereda vägen för framtida åtgärder som förbättrar Europeiska unionens förmåga att ta itu med medborgarnas verkliga behov.

Övriga avsnitt i budgeten för 2008

50.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på artikel 29 i Europaparlamentets ledamotsstadga där det fastslås att "Varje medlemsstat kan besluta att de ledamöter som blivit valda i den berörda medlemsstaten ska omfattas av bestämmelser för ledamotsarvoden, övergångsersättningar, pensioner och efterlevandepensioner som avviker från denna stadga, under en övergångsperiod som inte får vara längre än två valperioder för Europaparlamentet". Inför ikraftträdandet av stadgan i och med inledningen av den valperiod som följer efter valet till Europaparlamentet 2009, ger parlamentet kvestorerna i uppdrag att uppmana medlemsstaterna att informera parlamentet i god tid, och i synnerhet före utarbetandet av budgetprognoserna för 2009, om de avser att utnyttja de alternativ som tillåts enligt artikel 29 och artikel 12.3 och 12.4 i ovannämnda stadga.

51.  Europaparlamentet påminner om att dess förstabehandling grundades på en granskning av de specifika önskemålen och behoven vid varje institution. Parlamentet förväntade sig följaktligen att komma fram till en gemensam ståndpunkt med rådet vid beslutsfattandet i samband med sin andrabehandling.

52.  Europaparlamentet konstaterar att rådet stöder dess ståndpunkt när det gäller budgeten för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Parlamentet anser dock att de övriga institutionerna har lagt fram konkreta förslag för att reducera sina budgetberäkningar genom att prioritera sina önskemål. Parlamentet önskar uppmuntra dem att även i framtiden använda detta tillvägagångssätt och beslutar att stå fast vid sin ståndpunkt under förstabehandlingen och därmed återställa de nedskärningar som rådet gjort.

53.  Europaparlamentet konstaterar att någon förlängning av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska kommittén och Regionkommittén fortfarande inte undertecknats trots de uppmaningar som riktats till dem. Parlamentet påminner om att 10 procent av anslagen för den gemensamma tjänsten har förts till reserven i väntan på att avtalet förlängs, vilket förväntas ske senast i december 2007. Parlamentet anser att nya styrelseformer skulle kunna uppstå till följd av det nya samarbetsavtalet vilka skulle kunna vara till fördel för båda kommittéerna.

o
o   o

54.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara budgeten slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

55.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och dess bilagor till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt till övriga berörda organ.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0131.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0473.
(6) Antagna texter, P6_TA(2007)0474.
(7) Antagna texter från detta sammanträde, bilaga.
(8) "Uppförandekod för inrättandet av ett genomförandeorgan" som kommissionen godkänt i sin skrivelse av den 20 april 2004 (bilaga till Europaparlamentets resolution av den 22 april 2004 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2004 (EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 951)).
(9) Antagna texter, P6_TA(2007)0146.


BILAGA 1

Omarbetade arbetsvillkor när det gäller genomförandeorgan

1.  I enlighet med artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram och med artikel 54.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, ska kommissionen meddela sin avsikt att inrätta ett genomförandeorgan i motiveringen till sitt förslag till rättsakt för själva programmet.

2.  Kommissionen ska besluta om att inrätta ett nytt genomförandeorgan eller ändra verksamhets- och behörighetsområde för ett redan befintlig genomförandeorgan på grundval av sin bedömning enligt de kriterier som fastställts i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 58/2003.

3.  Inrättandet av genomförandeorgan kan utgöra ett bidrag till ökad effektivitet i de metoder som kommissionen använder för att genomföra EU:s politik och program, men endast om principen om sund ekonomisk förvaltning och full insyn genomgående respekteras. Detta innebär att sådana genomförandeorgan inte, vare sig nu eller i framtiden, får leda till en ökning av andelen administrativa kostnader. Därför måste principen om att frysa tjänster som de anges i förordning (EG) nr 58/2003 till följd av en sådan omorganisering av uppgifterna strikt följas. Kommissionen ska lämna in fullständig och detaljerad information om antalet anställda och vad de ska användas till så att budgetmyndigheten ska kunna bedöma huruvida andelen administrativa utgifter för att genomföra programmet verkligen inte har ökat.

Alla förslag om att skapa ett nytt genomförandeorgan bör bygga på en ingående kostnads- och lönsamhetsanalys. Regler för redovisning och ansvarstagande bör klart anges i förslaget.

4.  Budgetmyndigheten ska informeras om resultaten av kostnads- och lönsamhetsanalysen och relaterade kostnader åtminstone sex veckor innan kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om att inrätta genomförandeorganet. I händelse av att vederbörligen motiverade skäl framförs under denna period av en av budgetmyndighetens två grenar mot inrättandet av genomförandeorganet, ska kommissionen se över sitt förslag.

5.  När kommissionen överväger att inrätta ett nytt genomförandeorgan, eller ändra verksamhets- och behörighetsområde för ett befintligt, ska den informera budgetmyndigheten i enlighet med budgetförfarandet och med respekt för principen om insyn. Det bör finnas en särskild finansieringsöversikt för genomförandeorganet. Det bör innehålla kvantifierade upplysningar där kommissionen anger orsakerna till varför den anser det lämpligt att inrätta ett organ som ska bistå den vid genomförandet av det aktuella programmet.

6.  Budgetmyndigheten måste ha all nödvändig information till sitt förfogande, så att den noggrant kan följa genomförandet av principen om sund ekonomisk förvaltning och full insyn både nu och i framtiden. Informationen i den särskilda finansieringsöversikten för genomförandeorganet bör därför omfatta

   a. nödvändiga resurser, dvs. anslag och personalresurser, för att driva genomförandeorganet, med en uppdelning av personalutgifter (utstationerade tjänstemän, tillfällig personal som direkt rekryterats av genomförandeorganet och kontraktsanställda) och andra administrativa utgifter,
   b. planerad utstationering av tjänstemän från kommissionen till genomförandeorganet,
   c. administrativa resurser som frigörs genom överföring av uppgifter från kommissionen till genomförandeorganet, och omfördelning av personalresurser; främst antalet anställda (inbegripet extern personal) som är förordnade för varje relevant uppgift inom kommissionen, det antal av denna personal som ska överföras till ett föreslaget nytt eller utvidgat genomförandeorgan och det antal kommissionstjänster som ska frysas till följd härav och hur många tjänster inom kommissionen som ska föreslås att omfördelas till andra uppgifter,
   d. den omfördelning detta föranleder inom kommissionens tjänsteförteckning,
   e. följderna av inrättandet av organet under de relevanta rubrikerna i den fleråriga budgetramen,
   f. fördelarna med att delegera genomförandeuppgifterna till ett genomförandeorgan kontra direkt förvaltning genom kommissionens organ: varje jämförelse mellan scenarierna "direktförvaltning genom kommissionens organ" och "genomförandeorgan" ska utgå från vilka resurser som använts för att genomföra befintligt/befintliga program i dess/deras nuvarande form för att få en korrekt och med fakta överensstämmande jämförelsebas; för nya och utvidgade program kommer också utvecklingen av den tillhörande finansieringsram som ska förvaltas av genomförandeorganet, att tas med i beräkningen,
   g. ett utkast till tjänsteförteckning per lönegrad och per kategori samt en väl underbyggd uppskattning av antalet kontraktsanställda som är planerat och preliminärt budgeterat,
   h. en klar uppdelning av alla berörda aktörer i genomförandet av programmet inklusive återstående andel av det operativa programmets finansieringsram för vars genomförande de ansvarar (kommissionen, genomförandeorgan, återstående byråer för tekniskt stöd, medlemsstater, nationella organ, osv.),
   i. en tydlig uppdelning av totalkostnaden för att genomföra gemenskapsprogrammet med angivande av andelen för varje aktör (kommissionen, genomförandeorganen, nationella organ) och en jämförelse av beräkningarna av alla utgifter för administration, personal och infrastruktur som är knutna till genomförandet av programmet i fråga och som belastar EU-budgeten, oavsett rubrik i budgetplanen, med den återstående delen av finansieringsramen för det operativa programmet.

7.  Den totala administrativa kostnaden för programmet inklusive interna utgifter och förvaltningsutgifter för genomförandeorganet (kapitel 01) ska granskas fall för fall enligt de uppgifter som ombesörjs i det berörda programmet.

8.  Kommissionen föreslår, såsom en del av det årliga budgetförfarandet, ett årligt bidrag till organets driftsbudget. Bidraget införs i Europeiska unionens allmänna budget. Budgetpunkten i budgeten kan åtföljas av anmärkningar, exempelvis hänvisningar till grundrättsakten och samtliga tillämpliga förklaringar avseende arten och ändamålet med anslaget i enlighet med artikel 29 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

I enlighet med artikel 12.1 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 ska genomförandeorganets tjänsteförteckning under det berörda budgetåret godkännas av budgetmyndigheten och offentliggöras i en bilaga till avsnitt III – kommissionen – i Europeiska unionens allmänna budget tillsammans med en beräkning av antalet kontraktsanställda som är planerat och preliminärt budgeterat för budgetåret i fråga.

9.  Kommissionen ska regelbundet meddela sin planering (i den årliga politiska strategin och det preliminära budgetförslaget) för nya genomförandeorgan.

10.  Kommissionen ska tillhandahålla budgetmyndigheten genomförandeorganets utkast till driftsbudget och årlig verksamhetsrapport samt även en utvärderingsrapport efter tre år.

11.  Dessa arbetsvillkor kan ingalunda påverka kommissionens genomförandebefogenheter som är fastställda särskilt i fördraget och i rådets förordning (EG) nr 58/2003. De är ingen förhandsbedömning när det gäller kommissionens behörighet att bedöma lämpligheten i att inrätta ett genomförandeorgan och fatta de relevanta besluten i enlighet med de fastställda förfarandena. Det slutliga beslutet om antalet tjänster förblir en fråga för budgetmyndigheten.


BILAGA 2

Gemensamt uttalande om finansiering av de europeiska programmen för globala system för satellitnavigering (Egnos−Galileo) och om finansieringen av Europeiska tekniska institutet

Europaparlamentet och rådet

   har noterat kommissionens förslag(1) om ändring av den fleråriga budgetramen enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 för att åstadkomma den ytterligare offentliga finansiering som krävs för de europeiska programmen för globala system för satellitnavigering (2 400 miljoner EUR) och för Europeiska tekniska institutet (309 miljoner EUR),
   bekräftar att totalbeloppet för att ge projektet Galileo för globala system för satellitnavigering full operativ förmåga uppskattningsvis uppgår till 3 400 miljoner EUR för perioden 2007−2013,
   förklarar att detta belopp inte bör överskridas så länge budgetramen för 2007–2013 gäller.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att åstadkomma denna finansiering genom en översyn av den fleråriga budgetramen för 2007–2013 i enlighet med punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 enligt följande:

−  400 miljoner EUR ska ställas till förfogande inom tranportrelaterad forskningsverksamhet enligt sjunde ramprogrammet.

−  200 miljoner EUR ska omfördelas inom underrubrik 1 a med följande som utgångspunkt:

(miljoner EUR)

Post

Rubrik

2009-20013

02 03 04

Standardisering och tillnärmning av lagstiftning

28,0

08 20

08 21

Euratom

50,0

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

46,0

26 03 01

Alleuropeiska elektroniska förvaltningstjänster för offentligaförvaltningar, företag och medborgare (IDABC)

15,9

31 02 01

Konferenstolkutbildning för Europa (Conference Interpreter Training for Europe "CITE")

10,1

Decentraliserade organ (schablonminskning)

50,0

SUMMA

200,0

−  300 miljoner EUR ska ställas till förfogande ur den tillgängliga marginalen i underrubrik 1 a för åren 2008–2013.

–  Taken för åtagandebemyndiganden inom underrubrik 1a för åren 2008–2013 ska höjas med 1 600 miljoner EUR. Denna höjning ska uppvägas av en sänkning av taket för åtagandebemyndiganden i rubrik 2 med samma belopp för 2007.

–  Taket för betalningsbemyndiganden totalt ska justeras så att ett lämpligt förhållande mellan åtagande och betalningar uppnås. Justeringen ska vara neutral.

–  Översynen av budgetramen ska formaliseras i ett beslut av Europaparlamentet och rådet om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen.

–  Kommissionen ska införliva de överenskomna omfördelningarna inom underrubrik 1 a i den ekonomiska planeringen senast i januari 2008.

–  Det ovanstående får följande konsekvenser för 2008 års budget:

–  Galileo: åb: 940 miljoner EUR (151 miljoner EUR ingår redan i PBF 2008), varav 50 miljoner EUR från transportrelaterad forskningsverksamhet, som ska kombineras med användning av flexibilitetsmekanismen för detta syfte, motsvarande 200 miljoner EUR.

– bb: 300 miljoner EUR (100 miljoner EUR in går redan i PBF 2008).

–  ETI: – åb: 2,9 miljoner EUR.

– bb: 2,9 miljoner EUR.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen

   bekräftar att användningen av översynen av budgetramen och användningen av medel ur marginalen från föregående år är en exceptionell åtgärd som inte på något sätt får föregripa framtida översyn,
   bekräftar principen i förpliktelsen om stabil och rättvis konkurrens i programmet för att bidra till att kostnadskontroll, dämpning av de risker som följer av att det rör sig om en enda leverans, kvalitet för pengarna och ökad effektivitet garanteras; alla arbetspaket för Galileo bör stå öppna för största möjliga konkurrens, i enlighet med EU:s upphandlingsprinciper och för att se till att upphandlingen inom rymdprogrammen i högre omfattning står öppen för nya deltagare och små och medelstora företag; detta bör gälla utan inverkan på de närmare regler som rådet (transport) ska utarbeta,
   bekräftar att framtida krav på medel i fråga om Galileo kan beaktas endast om de ryms under taken för den överenskomna fleråriga budgetramen och om inte punkterna 21-23 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning används.

Kommissionen bekräftar att

   den marginal för jordbruk (rubrik 2) 2007 som finns att tillgå efter avslutningen av jordbruksbudgetåret och efter fastställandet av ändringsbudget nr 7/2007 är tillräcklig för att täcka hela den ytterligare finansiering från den rubriken som krävs för Galileo; översynen kommer därför inte att påverka taken i budgetramen för jordbruk eller budgetanslagen för jordbruk, inklusive direktbetalningar, under de kommande åren,
   användningen av marginalen för jordbruk (rubrik 2) 2007 inte utgör något precedensfall inför de kommande åren.

___________

Gemensamt uttalande om anslagsöverföring nr DEC50/2007

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen

   upprepar vikten av Galileoprogrammet som en prioriterig för Europeiska unionen,
   inser att det belopp som initialt anslogs för Galileo 2007 (100 miljoner EUR) inte kommer att utnyttjas, eftersom det råder osäkerhet om huruvida den rättsliga grunden kommer att antas före utgången av detta år, vilket skulle göra det omöjligt att göra överföringar, såsom föreskrivs i artikel 9 i budgetförordningen,
   har enats om att ett belopp på 100 miljoner EUR tillfälligt kommer att överföras för att senare återföras till Galileoprogrammet 2009, för att garantera de medel som redan förts in i 2007 års budget för Galileo och på grundval av den information som förmedlades av kommissionen den 31 oktober 2007, med beaktande av oförutsedda händelser och utan att det påverkar tillämpningen av principen om ettårighet,
   välkomnar därför kommissionens åtagande att lägga fram ett förslag om en återföring av ett motsvarande belopp på 100 miljoner EUR till Galileoprogrammet 2009, i full överensstämmelse med de fleråriga ekonomiska anslagen."

___________

Gemensamt uttalande om gemensamma företag

"Europarlamentet och rådet godkände gemenskapens bidrag till de gemensamma företagen Artemis, Clean sky, Eniac och IMI från sjunde ramprogrammet för Euratom (maximalt 2 666 miljoner EUR för perioden 2008–2013) i enlighet med kommissionens förslag med motsvarande belopp för den aktuella fleråriga finansieringsramen enligt den finansiella planeringen.

Europaparlamentet och rådet noterar dock att den framtida finansieringen av de gemensamma företagen Artemis, Clean sky, Eniac och IMI kommer att tas upp i diskussionerna om nästa finansieringsram och att inga finansiella åtaganden kan göras för tiden efter 2013."

___________

Gemensamt uttalande om förfarande för att genomföra överenskommelsen av den 23 november 2007

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att den övergripande överenskommelsen vid medlingen den 23 november 2007 kommer att genomföras endast om det finns en överenskommelse om den rättsliga grunden för Galileo.

Om överenskommelsen inte träffas i tid för att kunna beaktas av Europaparlamentet vid plenarsammanträdet i december, kommer Europaparlamentet att i plenum besluta om en andra behandling med fullt iakttagande av de tak som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Europaparlamentet och rådet gör en förpliktelse om ett påskyndat förfarande för att införliva överenskommelsen i budgeten för 2008 på grundval av ett förslag från kommissionen så tidigt som möjligt under 2008."

(1) KOM(2007)0549 av 4.10.2007.


BILAGA 3

Förklaring

om tillämpning av förklaringarna 4 och 5

om

den regelbundna politiska dialogen om demokratisk kontroll och enhetlighet i de externa åtgärderna

Parlamentet och kommissionen är överens om att den regelbundna politiska dialog som avses i förklaringarna 4 och 5 i det interinstitutionella avtalet bör hållas minst en gång och högst tre gånger per år.

Följande parter bör delta i dessa möten:

   Ordföranden för och ledamöterna i relevanta utskott (AFET/DEVE/BUDG)
   Behörig kommissionsledamot

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy