Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0244(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0501/2007

Внесени текстове :

A6-0501/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0619

Приети текстове
PDF 355kWORD 45k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Дата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0710),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0448/2007 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0501/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 А (ново)
5а) Комисията следва да проучи, в рамките на проверката на състоянието на реформата на ОСП, възможността да помогне на селскостопанските производители да се справят с високата цена за закупуване на необходимото оборудване, като даде възможност на държавите-членки да включат подобни мерки в своите програми за селско развитие.
Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1
Член 9, параграф 3, алинея 1 (Регламент (EО) № 21/2004)
"3. Считано от дата, която ще бъде определена в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 2, електронната идентификация, съгласно насоките, посочени в параграф 1 от този член и в съответствие със съответните разпоредби в Раздел А от приложението, става задължителна за всички животни, родени след тази дата. Въпросната дата:
"3. Считано от 31 декември 2009 г., електронната идентификация, съгласно насоките, посочени в параграф 1 от този член, и в съответствие със съответните разпоредби в Раздел А от приложението, става задължителна за всички животни, родени след тази дата.
а) се определя на основата на оценката на техническите последици, на разходите и на цялостния ефект от използването на електронна идентификация;
б) трябва да се определели не по-късно от 12 месеца преди датата, на която употребата на електронна идентификация става задължителна."
Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (НОВА)
Член 9, параграф 4 a (нов) (Регламент (EО) № 21/2004)
(2a)  В член 9 се добавя следният параграф:
"4a. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета, в срок до 31 декември 2009 г., относно обосновката за системите за индивидуална електронна идентификация и други системи, предоставящи възможност за проследяване, що се отнася до контрола над заболяванията, както и във връзка с това как биха могли тези системи допълнително да се опростят за селскостопанските производители и административните власти. Докладът се съпровожда със съответните законодателни предложения."
Правна информация - Политика за поверителност