Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0244(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0501/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0501/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0619

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 346kWORD 47k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Hλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0710),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0448/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0501/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Στο πλαίσιο του διεξοδικού ελέγχου της ΚΓΠ η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αυτά τα μέτρα στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 9, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004)
3.  Αρχής γενομένης από την ημερομηνία που πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, η ηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις του τμήματος Α του παραρτήματος, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα που γεννιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία:
3.  Από την 31η Δεκεμβρίου 2009, η ηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις του τμήματος Α του παραρτήματος, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα που γεννιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία.
a) πρέπει να καθοριστεί με βάση την εκτίμηση των τεχνικών συνεπειών, του κόστους και του συνολικού αντικτύπου της χρήσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης·
β) πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης θα καταστεί υποχρεωτική.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)
Άρθρο 9, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004)
(2α) Στο άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4a. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, για το αν αιτιολογούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα ατομικής αναγνώρισης και ανιχνευσιμότητας από πλευράς ελέγχου των ασθενειών και κατά πόσο μπορούν να απλουστευθούν περαιτέρω για τους κτηνοτρόφους και τις διοικητικές αρχές. Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις".
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου