Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0244(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0501/2007

Teksty złożone :

A6-0501/2007

Debaty :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Głosowanie :

PV 13/12/2007 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0619

Teksty przyjęte
PDF 289kWORD 43k
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg
Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0710),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0448/2007),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0501/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji;

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 6
Punkt 5 A Preambuły (nowy)
5a)  W ramach kontroli stanu zdrowia wspólnej polityki rolnej, Komisja powinna zbadać możliwość udzielenia pomocy rolnikom w związku z wysokimi kosztami zakupu wymaganego sprzętu, a to poprzez umożliwienie państwom członkowskim włączenia takich środków do ich programów rozwoju obszarów wiejskich.
Poprawka 1
Artykuł 1 punkt 1
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 21/2004)
"3. Od daty ustalonej zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2, identyfikacja elektroniczna zgodnie z zaleceniami określonymi w ust. 1 tego art. i zgodnie z odpowiednimi przepisami części A załącznika, stanie się obowiązkowa dla wszystkich zwierząt urodzonych po tej dacie. Niniejsza data:
(a) jest ustalana na podstawie oceny konsekwencji technicznych, kosztów i całkowitego wpływu stosowania identyfikacji elektronicznej;
(b) musi zostać ustalona nie później niż 12 miesięcy przed datą, od której stosowanie identyfikacji elektronicznej stanie się obowiązkowe."
"3. Od dnia 31 grudnia 2009 r. identyfikacja elektroniczna zgodnie z zaleceniami określonymi w ust. 1 tego art. i zgodnie z odpowiednimi przepisami części A załącznika stanie się obowiązkowa dla wszystkich zwierząt urodzonych po tej dacie."
Poprawka 2
Artykuł 1 punkt 2 a (nowy)
Artykuł 9 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 21/2004)
(2a) W art.  9 dodaje się ustęp o brzmieniu:
"4a. Do 31 grudnia 2009 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące zasadności systemów indywidualnej identyfikacji elektronicznej i innych systemów identyfikowalności z punktu widzenia zwalczania chorób, a także możliwości dalszego upraszczania tych systemów z punktu widzenia rolników i organów administracji. Sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski legislacyjne."
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności