Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0244(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0501/2007

Ingivna texter :

A6-0501/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0619

Antagna texter
PDF 283kWORD 40k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter (KOM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0710),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0448/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0501/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 6
SKÄL 5A (nytt)
5a.  Kommissionen bör inom ramen för "hälsokontrollen" av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken undersöka möjligheten att hjälpa jordbrukarna att klara av de höga kostnaderna för att införskaffa den utrustning som behövs genom att göra det möjligt för medlemsstaterna att baka in sådana åtgärder i sina landsbygdsutvecklingsprogram.
Ändring 1
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 9, punkt 3, stycke 1 (direktiv (EG) nr 21/2004)
"3. Från och med ett datum som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 13.2 skall den elektroniska identifieringen i enlighet med riktlinjerna i punkt 1 i denna artikel och i enlighet med de relevanta bestämmelserna i del A i bilagan vara obligatorisk för alla djur som föds efter detta datum.
"3. Från och med den 31 december 2009 ska den elektroniska identifieringen i enlighet med riktlinjerna i punkt 1 i denna artikel och i enlighet med de relevanta bestämmelserna i del A i bilagan vara obligatorisk för alla djur som föds efter detta datum."
a) skall fastställas på grundval av en bedömning av de tekniska konsekvenserna, kostnaderna och de sammanlagda konsekvenserna av elektronisk identifiering,
b) skall fastställas senast 12 månader innan den obligatoriska identifieringen blir obligatorisk."
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 9, punkt 4a (ny) (direktiv (EG) nr 21/2004)
(2a)  I artikel 9 ska följande punkt läggas till:
"4a. Kommissionen ska senast den 31 december 2009 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om huruvida det är berättigat att införa individuella elektroniska identifieringssystem och andra spårbarhetssystem för sjukdomskontroll och om huruvida systemen ytterligare kan förenklas för jordbrukarna och de administrativa myndigheterna. Rapporten ska åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy