Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0259(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0468/2007

Внесени текстове :

A6-0468/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0620

Приети текстове
PDF 765kWORD 204k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Задължения за издръжка *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно подсъдността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2005)0649),

–   като взе предвид член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от Договора за ЕО, в съответствие с които Съветът се е допитал до Парламента (C6-0079/2006),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0468/2007),

1.  Одобрява измененото предложение на Комисията;

2.  Призовава Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Изисква Съветът отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията .

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Позоваване 1
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от него,
Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) от него,
Изменение 2
Позоваване 3
като взе предвид становището на Европейския парламент,
заличава се
Изменение 3
Позоваване 4 а (ново)
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,
Изменение 4
Съображение 9
(9)  С цел да се гарантира равно третиране на кредиторите по задължения за издръжка, приложното поле на регламента следва да обхваща всички задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения или отношения със съпоставими последици.
(9)  С цел да се гарантира равно третиране на кредиторите по задължения за издръжка, приложното поле на настоящия регламент следва да обхваща всички задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения, произход, брак или родство по сватовство и по съребрена линия, или отношения имащи последици, сходни последици съгласно приложимото национално право, като граждански партньорства. Такива задължения следва да се тълкуват възможно най-широко, и по-конкретно, че включват всички разпореждания във връзка с периодични плащания, плащания на еднократни суми, прехвърляне на права на собственост и уреждане на имуществени отношения, които се определят въз основа на съответните потребности и средства на страните и по своя характер съставляват издръжка.
Изменение 5
Съображение 10
(10)  Правилата относно подсъдността се различават в известна степен от понастоящем приложимите правила според Регламент (EО) № 44/2001. С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен защитата на интересите на кредиторите по задължения за издръжка и да се насърчава правилно правораздаване в Европейския съюз, тези правила следва да бъдат изяснени и да обхващат всички случаи, при които съществува достатъчна връзка между страните и държава-членка. Фактът, че ответникът обичайно пребивава в държава, която не е членка на Европейския съюз, вече не следва да е причина за неприлагане на общностните правила и за позоваване на национално законодателство.
(10)  Правилата относно компетентността се различават в известна степен от понастоящем приложимите правила според Регламент (EО) № 44/2001. С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен защитата на интересите на кредиторите по задължения за издръжка и да се насърчава правилно правораздаване в Европейския съюз, тези правила следва да бъдат изяснени и да обхващат всички случаи, при които съществува достатъчна връзка между страните и държава-членка.
Изменение 6
Съображение 11
(11)  Страните следва да могат да се споразумяват относно компетентния съд, освен в случай на задължения за издръжка по отношение на малолетно дете, с цел закрила на "по-слабата страна".
(11)  Страните следва да могат да се споразумяват относно компетентния съд, освен в случай на задължения за издръжка по отношение на малолетно дете или недееспособно пълнолетно лице, с цел закрила на "по-слабата страна".
Изменение 7
Съображение 14
(14)  Правото на държавата на обичайно пребиваване на кредитора по задължение за издръжка следва да продължи да бъде доминиращо, както е в съществуващите международни актове, но правото на съда следва да бъде на второ място, защото то често позволява, в тази конкретна област, споровете да се решават по един по-опростен, по-бърз и по-евтин начин.
(14)  Правото на държавата на обичайно местоживеене на кредитора по задължение за издръжка следва да бъде доминиращо, както е предвидено в действащите международни актове, въпреки че правото на съда може да се прилага, дори ако то не е правото на държавата на обичайно местоживеене на кредитора, когато същото позволява споровете в тази област да бъдат справедливо разрешени по по-прост, по-бърз и по-евтин начин и няма данни за "търсене на по-благослонния съд (forum shopping)".
Изменение 8
Съображение 15
(15)  Когато нито едно право, упоменато по-горе, не предоставя възможност на кредитора да получи издръжка от длъжника, следва да остане възможността за прилагане на правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано. Правото може да бъде, по-специално, но единствено, държавата на обща националност на страните.
(15)  Когато правото на държавата на обичайно пребиваване на кредитора по задължение за издръжка или правото на сезирания съд не предоставя възможност на кредитора по задължение за издръжка да получи издръжка от длъжника или когато прилагането на това право би било несправедливо или нецелесъобразно, следва да остане възможността за прилагане на правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано, по-специално, но не единствено, с правото на държавата на обща националност на страните.
Изменение 9
Съображение 16
(16)  При определени условия, на страните следва да бъде разрешено да избират приложимото право. За целите на определено съдебно производство те следва да имат възможност да избират правото на съда. Освен това, те следва да имат право преди всеки спор да се споразумеят относно приложимото право, но само когато задълженията за издръжка не са по отношение на деца или уязвими възрастни; освен това, всеки един подобен избор следва да се ограничава само до определяне на някои закони.
(16)  При определени условия, на страните следва да бъде разрешено да избират приложимото право. Те следва да могат да избират правото на съда за целите на конкретно производство. Освен това, те следва да имат право преди всеки спор да се споразумяват относно приложимото право, но само когато задълженията за издръжка не са по отношение на деца или уязвими пълнолетни лица; освен това, всеки такъв избор следва да се ограничава само до определяне на някои закони. Сезираният съд трябва да бъде убеден, че всяко евентуално споразумение за избор на право е постигнато след получаване на независима правна консултация. Всички споразумения за избор на право следва да бъдат в писмена форма.
Изменение 10
Съображение 17
(17)  Длъжникът следва да бъде закрилян от прилагането на право, съгласно което семейното праавоотношение, на което се основава задължението за издръжка не е универсално прието за достойно за уважение. По-специално такъв е случаят при отношения между лица по съребрена линия или по сватовство, задължения за издръжка на низходящ по отношение на възходящ или издръжка след прекратяването на брак.
заличава се
Изменение 11
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Специални категории данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в политическа партия или синдикален съюз, сексуална ориентация или здравословно състояние следва да се обработват, само ако е абсолютно необходимо и съразмерно на целите в конкретен случай и при условията на спазване на специфични предпазни мерки.
Изменение 12
Съображение 19
(19)  Решение относно издръжка, издадено в държава-членка, следва да бъде изпълнено бързо и ефективно във всяка друга държава-членка. Кредиторите по задължения за издръжка следва да се възползват, по-специално, от преки удръжки от заплатите и банковите сметки на длъжниците.
(19)  Целта на настоящия регламент е да се въведат процедури, които дават резултати и са достъпни, бързи, ефикасни, икономични, откликващи на потребностите и справедливи. След постановяването на решение за издръжка в държава-членка, същото следва да се изпълнява бързо и ефективно във всяка друга държава-членка. Кредиторите по задължения за издръжка следва да се ползват, по-специално, от право на преки удръжки от заплатите и банковите сметки на длъжниците. Следва да се насърчават нови и ефективни методи за изпълнение на решенията за издръжка.
Изменение 13
Съображение 22
(22)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-конкретно в Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално, той цели да гарантира пълно зачитане на личния и семеен живот, защита на личните данни, правата на детето и гаранциите за ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд в съответствие с членове 7, 8, 24 и 47 от Хартата.
(22)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-конкретно в Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално, той цели да гарантира пълно зачитане на личния и семеен живот, защита на личните данни, правата на детето и гаранциите за ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд в съответствие с членове 7, 8, 24 и 47 от Хартата. При прилагане на настоящия регламент, следва да се вземат предвид разпоредбите на членове 3 и 27 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., които предвиждат, че:
- във всички дела, свързани с деца, интересите на детето са от първостепенно значение,
- всяко дете има право на жизнен стандарт, подходящ за неговото физическо, умствено, духовно, нравствено и социално развитие,
- родителят(родителитеите) или другите лица, отговорни за детето ,имат първостепенна отговорност за осигуряване, в рамките на техните способности и финансови възможности, на необходимите за развитието на детето условия на живот, и
- държавите следва да предприемат всички подходящи мерки, включително сключване на международни споразумения, с цел да се обезпечи събирането на издръжка за детето от родителя(родителиите) или другите отговорни лица, особено когато тези лица живеят в държава, различна от държавата по местоживеене на детето.
Изменение 14
Съображение 23
(23)  В съответствие с член 2 от Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1, мерки за изпълнение на настоящия регламент следва да бъдат приети чрез използване на процедурата по консултиране, предвидена в член 3 на горепосоченото решение.
(23)  Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1.
_______________________
1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
_______________________
1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/EО (OВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
Изменение 15
Съображение 24
(24)  Настоящият регламент следва да замени приетите преди актове на Общността, уреждащи същата материя. В допълнение, той има превес над останалите международни актове, приложими между държавите-членки по отношение на същата материя, с цел да се уеднаквят и опростят действащите правни норми.
(24)  Настоящият регламент следва да замени приетите преди актове на Общността, уреждащи същата материя. В допълнение, той следва да има превес над останалите международни актове, приложими между държавите-членки по отношение на същата материя, с цел да се уеднаквят и опростят действащите правни норми. Той следва да също да отчита разпоредбите на Хагската конвенция за международното събиране на издръжки за деца и други форми на семейна издръжка.
Изменение 16
Член 1, параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за задълженията за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения или от отношения, за които според приложимото право се счита, че имат съпоставими последици.
1.  Настоящият регламент се прилага за задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения, произход, брак или родство по сватовство или по съребрена линия, или от отношения, за които според приложимото право се счита, че имат сходни последици.
Изменение 17
Член 2, точка (-1) (нова)
(-1) "задължение за издръжка" означава определено със закон задължение – включително в случаите, когато размера на задължението и начините за изпълнението му са установени със съдебно решение или договор – за осигуряване на някаква форма на издръжка или най-малко на средства за преживяване по отношение на лице, понастоящем или преди това свързано с длъжника по силата на семейно отношение. Такива задължения се тълкуват във възможно най-широк смисъл, и по-конкретно, като включващи всички разпореждания, решения или постановления, издадени от компетентен съд във връзка с периодични плащания, плащания на еднократни суми, прехвърляне на права на собственост и уреждане на имуществени отношения, които се определят въз основа на съответните потребности и средства на страните и по своя характер съставляват издръжка.
Изменение 18
Член 2, точка 2
2) терминът "съдия" означава съдия или длъжностно лице, чиито правомощия са равностойни на правомощията на съдия, компетентен да разглежда въпроси, свързани със задължения за издръжка;
заличава се
Изменение 19
Член 2, точка 9)
9) терминът "длъжник" означава всяко физическо лице, което дължи или за което се твърди, че дължи издръжка.
9) "длъжник" означава всяко физическо лице, което дължи или за което се твърди, че дължи издръжка, или публичен орган, който е поел задължението на длъжника за издръжка на кредитора,
Изменение 20
Член 2, точка 9 a) (нова)
9a) "производство относно гражданското състояние" означава всяко производство, свързано с развод, законна раздяла, анулиране на брак или осиновяване.
Изменение 21
Член 2 a (нов)
Член 2a
Приложимост по отношение на публичните органи
1.  При условията на параграфи 2 и 3, настоящият регламент се прилага и по отношение на публични органи, които извършват постъпки за възстановяване на суми, тях вместо длъжника под формата на помощи за издръжка, при условие че в законодателството, на което съответният орган е подчинен, се предвижда такова възстановяване.
2.  Член 3, букви б), в) и г), както и член 6 не се прилагат по отношение на производства, образувани от публичен орган.
3.  Публичен орган, който извършва постъпки за изпълнение на решение, прилага към заявлението, посочено в глава VIII, всички необходими документи, които да доказват, че органът отговаря на условията, предвидени в параграф 1, както и че въпросните помощи са изплатени на кредитора.
Изменение 22
Член 3, буква в)
в) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно положението на лице, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство, освен ако подсъдността се определя единствено въз основа на националността на една от страните;
в) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно гражданското състояние, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство;
Изменение 23
Член 3, буква г)
г) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно родителската отговорност съгласно Регламент (EО) № 2201/2003, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство;
г) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно родителската отговорност съгласно Регламент (EО) № 2201/2003, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство и производството относно родителската отговорност е все още висящо пред същия съд или е образувано едновременно с предявяването пред този съд на иск за издръжка;
Изменение 24
Член 3, буква г a) (нова)
га) съдът на мястото, където е било официално установено семейното правоотношение или правоотношението със сходни последици.
Изменение 25
Член 4, параграф 2
2. 2.  Споразумение относно подсъдност се сключва в писмена форма. Всички съобщения чрез електронни средства, осигуряващи траен запис на споразумението, са равностойни на "писмена форма".
2. 2.  Споразумението за компетентен съд се сключва в писмена форма.
Изменение 26
Член 4, параграф 2 a (нов)
2a.  Сезираният съд трябва да бъде убеден, че всяка пророгация на компетентност е била свободно договорена след получаване на независима правна консултация и че отчита положението на страните към момента на разглеждане на производството.
Изменение 27
Член 4, параграф 4
4.  Настоящият член не се прилага за спорове, свързани със задължение за издръжка на дете под 18-годишна възраст.
4.  Настоящият член не се прилага, ако кредиторът е дете под 18-годишна възраст или недееспособно пълнолетно лице.
Изменение 28
Член 6, буква б)
б) в случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, съдилащата на държавата-членка по последното обичайно местоживеене на съпрузите, при условие че въпросното обичайно местоживеене все още е било действително най-малко една година преди образуване на производството.
б) в случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, съдилищата на държавата-членка, на чиятo територия се е намирало последното обичайно местоживеене на съпрузите, при условие че въпросното обичайно местоживеене все още е било налице най-малко една година преди образуване на производството.
Изменение 29
Член 7, параграф 1
1.  В случаите, когато в съдилища на различни държави-членки са заведени съдебни дела относно едно и също задължение за издръжка между едни и същи страни, с едно и също основание, всеки съд, различен от съда, който е сезиран пръв, временно прекратява по собствена инициатива разглеждането на делото, докато се установи компетентността на първия сезиран съд.
1.  В случаи на висящи и свързани дела и в случай на временни, включително предохранителни, мерки, се прилагат разпоредбите на членове 27, 28, 30 и 31 на Регламент (EО) № 44/2001.
Изменение 30
Член 7, параграф 2
2.  При установяване на компетентността на първия сезиран съд, всеки съд, различен от първия сезиран съд, се отказва от компетентност в полза на този съд.
заличава се
Изменение 31
Член 8
Член 8
заличава се
Свързани дела
1.  В случай на свързани дела, висящи на производство пред съдилищата на различни държави-членки, всеки друг съд, различен от първия сезиран съд, може временно да спре производството.
2.  В случай на висящи дела на първа инстанция всеки друг съд, различен от първия сезиран съд, може също, по искане на една от страните, да се откаже от компетентност, ако първият сезиран съд е компетентен да разглежда въпросните дела и прилаганото от този съд право позволява тяхното обединяване.
3.  По смисъла на настоящия член, делата се считат за свързани, когато между тях е налице толкова тясна връзка, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно с оглед избягване на риска от противоречиви решения вследствие на воденето на отделни производства.
Изменение 32
Член 9
Член 9
заличава се
Сезиране на съд
По смисъла на настоящата глава, определен съд се счита за сезиран:
а) в момента на депозиране в съда на документа за образуване на производство или равностоен документ, при условие че ищецът не е пропуснал впоследствие да извърши изискващите се от него действия за уведомяване на ответника, или
б) ако документът трябва да бъде връчен преди депозирането му в съда, в момента на получаването му от органа, който е компетентен да извърши връчването, при условие че ищецът не е пропуснал впоследствие да извърши изискващите се от него действия за депозиране на документа в съда.
Изменение 33
Член 10
Член 10
заличава се
Временни, в т.ч. предохранителни, мерки
Молба за прилагане на временни, в т.ч. предохранителни, мерки, предвидени в законодателството на определена държава-членка, може да се подава пред съдилищата на тази държава, дори ако съгласно настоящия регламент компетентни да разглеждат делото по същество са съдилищата на друга държава-членка.
Изменение 34
Член 10, параграф 1 a (нов)
Когато производството за издръжка е образувано по молба за налагане на привременни мерки, разпоредбите на членове 7 и 8 не означават, че правото, приложимо по отношение на молбата за предварително изпълнение задължително ще се прилага спрямо всеки последващ иск за издръжка или за промяна на издръжка, предявен във връзка със самото бракоразводно производство, производство за анулиране на брак или съвместно съжителство или законна раздяла.
Изменение 35
Член 11
Член 11
заличава се
Проверка по отношение на подсъдността
Когато съд на държава-членка е сезиран по дело, което съгласно настоящия регламент не е компетентен да разглежда, той обявява по собствена инициатива своята некомпетентност.
Изменение 36
Член 13
1.  Задълженията за издръжка се уреждат от правото на държавата, на чиято територия се намира обичайното местоживеене на кредитора.
1.  Задълженията за издръжка се уреждат от правото на държавата, на чиято територия се намира обичайното местоживеене на кредитора.
2.  Правото на съда се прилага:
2.  Правото на съда се прилага:
а) ако по силата на определеното в съответствие с параграф 1 право кредиторът не може да получи издръжка от длъжника, или
a) когато то се явява и право на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, или
б) по искане на кредитора и това право е правото на държавата по обичайно местоживеене на длъжника.
б) когато кредиторът не може да получи издръжка от длъжника по силата на правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, или
в) когато то се явява право на държавата по обичайно местоживеене на длъжника, освен ако кредиторът поиска друго и съдът е убеден, че същият е получил независима правна консултация по въпроса,.
3.  Правото, определено в съответствие с предходните параграфи, не се взема под внимание, когато по силата на въпросното право кредиторът не може да получи издръжка и ако от обстоятелствата по случая като цяло е видно, че задължението за издръжка е тясно свързано с друга държава, по-конкретно държавата, чиито граждани са кредиторът и длъжникът; в такъв случай се прилага правото на държавата, с която задължението за издръжка е тясно свързано.
3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, правото на съда може да се прилага, дори ако не е правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, когато позволява споровете за издръжка да бъдат справедливо разрешени по по-прост, по-бърз и по-евтин начин и няма данни за "търсене на на по-благосклонния съд (forum shopping)".
4.  Алтернативно, когато правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора или правото на съда не позволява на кредитора да получи издръжка от длъжника, или когато прилагането на това право би било несправедливо или нецелесъобразно, задълженията за издръжка се уреждат от правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано, по-специално, но не единствено - правото на държавата на обща националност на кредитора и длъжника.
Изменение 37
Член 14, буква a)
а) към момента на сезиране на съда, да определят изрично или по друг недвусмислен начин правото на съда като приложимо право по отношение на задължението за издръжка за целите на производството;
a) към момента на сезиране на съда, да представят писмено споразумение, с което недвусмислено се определя правото на съда;
Изменение 39
Член 14, буква б), подточка (ii a) (нова)
(iia) правото на мястото, където семейното правоотношение или правоотношението със сходни последици е било официално установено .
Изменение 38
Член 14, параграф 1 a (нов)
Параграф 1 важи, при условие че сезираният съд е убеден, че изборът на съд или на право са били свободно договорени след получаване на независима правна консултация.
Изменение 40
Член 15
Член 15
заличава се
Неприлагане на определеното право по искане на длъжника
1.  В случай на задължения за издръжка, различни от задължения по отношение на деца и уязвими пълнолетни лица и такива между съпрузи или бивши съпрузи, длъжникът може да възрази срещу предявен от кредитора иск на основание липса на такова задължение съгласно законодателството на държавата, чиито граждани са длъжникът и кредиторът, или, при отсъствие на обща националност, съгласно законодателството на държавата по обичайно местоживеене на длъжника.
2.  В случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, длъжникът може да възрази срещу предявен от кредитора иск на основание липса на такова задължение съгласно законодателството на държавата, с която бракът е най-тясно свързан.
Изменение 41
Член 17
1.  Приложимото право за задължение за издръжка определя в частност:
1.  Приложимото право за задължение за издръжка определя в частност:
a) дали, в каква степен и от кого кредиторът може да иска издръжка;
a) дали, за какъв срок, в какъв размер и от кого кредиторът може да иска издръжка;
б) степента, до която кредиторът може да иска плащане на издръжка със задна дата;
б) за какъв срок и в какъв размер кредиторът може да иска плащане на издръжка със задна дата;
в) изчислението и индексацията на задължението за издръжка;
в) изчислението и индексацията на задължението за издръжка;
г) давностните срокове и сроковете за образуване на производство;
г) давностните срокове и сроковете за образуване на производство;
д) правото на публичен орган, който е предоставял издръжка на кредитора, да му бъде възстановен размерът на тази издръжка и пределът на задължението на длъжника.
д) правото на публичен орган, който е предоставял издръжка на кредитора, да му бъде възстановен размерът на тази издръжка и пределът на задължението на длъжника.
2.  Независимо от разпоредбите на приложимото право, при определяне на размера на издръжката се вземат предвид потребностите на кредитора и средствата на длъжника.
2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, при определяне на размера на издръжката, сезираният съд взема за основа действителните и настоящи потребности на кредитора, и действителните и настоящи средства на длъжника, като взема предвид разумните потребности на длъжника и евентуални други негови задължения за издръжка.
Изменение 42
Член 20
Отказ за прилагане на разпоредба на определеното с настоящия регламент право може да се извършва, само ако прилагането на съответната разпоредба е явно несъвместимо с прилаганите от съда принципи. Въпреки това, отказ от прилагане на разпоредба на определеното с настоящия ргламент право на държава-членка не се извършва на такова основание.
Прилагането на разпоредба на определеното с настоящия регламент право може да бъде отказано, само ако то е явно несъвместимо с обществения ред на съда.
Изменение 43
Член 21
Когато определена държава обхваща няколко териториални единици, всяка от които има свои собствени норми по отношение на задълженията за издръжка, всяка териториална единица се счита за отделна държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
Държава, в която отделни териториални единици имат свои собствени правни норми по отношение на задълженията за издръжка, не е длъжна да прилага настоящия регламент по отношение на стълкновения, съществуващи единствено между законите на тези териториални единици.
Изменение 44
Член 22
1.  При съдебни производства, документът за образуване на производството или равностоен на него документ се връчва на ответника по един от следните способи:
Връчването на документи се урежда от разпоредбите на Регламент (ЕО )№ XXX/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
а) лично връчване, удостоверено с подписана от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката;
б) лично връчване, удостоверено с документ, подписан от компетентното лице, извършило връчването, в който се посочва, че адресатът е получил или е отказал да получи документа без правно основание, както и датата на връчване;
в) връчване по пощата, удостоверено с подписана и върната от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката;
г) връчване чрез електронно средство като факс или електронна поща, удостоверено с подписана и върната от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката.
2.  Ответникът разполага с 30 дни от датата на получаване на връчения съобразно параграф 1 документ за подготовка на своята защита.
3.  В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за приложимите способи за връчване. Те съобщават на Комисията за всички промени в тази информация.
Комисията оповестява публично тази информация.
Изменение 45
Член 29
Заявител, който се е ползвал в държавата-членка по произход от пълна или частична правна помощ или от освобождаване от разноски или разходи, има право, в рамките на изпълнителното производство, на правна помощ при най-благоприятни условия или на пълно освобождаване от разноски или разходи, предвидени в законодателството на държавата-членка относно изпълнението.
Заявител, който се е ползвал в държавата-членка по произход от пълна или частична правна помощ или от освобождаване от разноски или разходи, има право, в рамките на изпълнителното производство, на правна помощ в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове1 или на пълно освобождаване от разноски или разходи, предвидени в законодателството на държавата-членка относно изпълнението.
_______________________________
1 OВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 41.
Изменения 61 и 46
Член 33
Частичен или пълен отказ за изпълнение или временно спиране на изпълнението на решението на съда в държавата по произход може да се издава по искане на длъжника единствено в следните случаи:
Частичен или пълен отказ за изпълнение или временно спиране на изпълнението на решението на съда в държавата по произход може да се издава по искане на длъжника единствено в следните случаи:
а) длъжникът заяви нови обстоятелства или обстоятелства, които не са били известни на съда в държавата по произход към момента на произнасяне на решението му;
а) когато длъжникът заяви нови важни относими обстоятелства или такива обстоятелства, които не са били известни на съда в държавата по произход към момента на произнасяне на решението му;
б) длъжникът е подал молба за преразглеждане на решението на съда в държавата по произход в съответствие с член 24 и все още няма произнесено ново решение;
б) когато длъжникът е подал молба за преразглеждане на решението на съда в държавата по произход в съответствие с член 24 и все още няма произнесено ново решение;
в) длъжникът вече е погасил дълга си;
в) когато длъжникът вече е погасил дълга си;
г) правото на иск е изцяло или частично погасено поради действието на погасителна или искова давност;
г) когато правото на иск е изцяло или частично погасено поради действието на погасителна или искова давност;
д) решението на съда в държавата по произход е несъвместимо с решение, издадено в държавата-членка по изпълнение на решението или отговаря на необходимите условия за признаването му в държавата-членка по изпълнение на решението.
д) когато решението на съда в държавата по произход е несъвместимо с решение, издадено в държавата-членка по изпълнение на решението или отговаря на необходимите условия за признаването му в държавата-членка по изпълнение на решението.
Изменение 47
Член 34, параграф 2
2.  Разпореждане за ежемесечно пряко плащане може да се издаде, само ако длъжникът е бил уведомен за решението по един от способите, посочени в член 22.
2.  Разпореждане за ежемесечно пряко плащане може да се издаде, само ако длъжникът е бил уведомен за решението в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № XXX/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
Изменение 48
Член 35, параграф 1
1.  Кредиторът може да поиска от съда, сезиран да разгледа иска по същество, да издаде разпореждане за налагане на временен запор на банкова сметка, което следва да се адресира до банката в друга държава-членка, в която длъжникът има открита сметка. Молбата и разпореждането за налагане на временен запор на банкова сметка съответстват на стандартния образец, посочен в приложение IV към настоящия регламент.
1.  Кредиторът може да поиска от съда, сезиран да разгледа иска по същество, да издаде разпореждане за налагане на временен запор на банкова сметка в размер на сумата, необходима за изпълнение на задължението за издръжка; разпореждането трябва да се адресира до банката в друга държава-членка, в която длъжникът има открита сметка. Молбата и разпореждането за налагане на временен запор на банкова сметка съответстват на стандартния образец, посочен в приложение IV към настоящия регламент.
Изменение 49
Член 35 a (нов)
Член 35a
Други разпореждания за изпълнение
Сезираният съд може по своя преценка да разпорежда всички други изпълнителни мерки, предвидени в прилаганото от него национално законодателство.
Изменение 50
Член 38, параграф 1
1.  Разпоредбите на глава VI се прилагат, по целесъобразност, за признаването и изпълнението на автентични актове и споразумения между страните, които имат изпълнителна сила. Компетентният орган в държавата-членка, в която автентичен акт или споразумение между страните има изпълнителна сила, издава, по искане на заинтересовано лице, извлечение от акта, като използва стандартния образец в приложение II към настоящия регламент.
1.  Разпоредбите на глава VI се прилагат, по целесъобразност, за признаването и изпълнението на автентични актове и споразумения между страните, които имат изпълнителна сила. Компетентният орган в държавата-членка, в която автентичен акт или споразумение между страните има изпълнителна сила, автоматично издава на страните извлечение от акта, като използва стандартния образец в приложение II към настоящия регламент.
Изменение 51, 52, 53, 54, 55 и 56
Член 44
1.  Централните органи предоставят достъп до информацията, която може да улесни събирането на вземания за издръжка при определените в настоящата глава условия. Тази информация се предоставя с оглед постигане на следните цели:
1.  Централните органи предоставят достъп до информацията, която може да улесни събирането на вземания за издръжка в конкретен случай при определените в настоящата глава условия. Тази информация се предоставя с оглед постигане на следните цели:
а) установяване местонахождението на длъжника;
б) оценка на имуществото на длъжника, по-специално размера и характера на неговите доходи;
в) идентифициране на работодателя на длъжника;
г) идентифициране на банковите сметки, чийто титуляр е длъжника.
a) установяване адреса на длъжника;
б) оценка на имуществото на длъжника, по-специално размера и характера на неговите доходи;
в) идентифициране на работодателя на длъжника;
г) идентифициране на банковите сметки, чийто титуляр е длъжника.
1a.  Съгласно принципа на пропорционалност във всеки отделен случай следва да се определя кои лични данни да се обработват в рамките на наличната информация и обработка следва да се разрешава само при необходимост, за да се улесни изпълнението на задължения за издръжка.
1б. Биометрични данни като пръстови отпечатъци или ДНК данни не се обработват.
1в. Специални категории данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в партия или синдикален съюз, сексуална ориентация или здравословно състояние се обработват, само ако е абсолютно необходимо и съразмерно на целите в конкретен случай и при условията на спазване на специфични предпазни мерки.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, съдържа най-малко данните, с които разполага администрацията и компетентните власти на държавите-членки в следните сфери:
а) данъчно облагане,
б) социално осигуряване, включително социално-осигурителните вноски от работодателите на наетите лица,
в) регистри на населението,
г) имотни регистри,
д) регистрация на превозни средства,
е) централни банки.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, съдържа най-малко данните, с които разполага администрацията и компетентните власти на държавите-членки в следните сфери:
а) данъчно облагане,
б) социално осигуряване, включително социално-осигурителните вноски от работодателите на наетите лица,
в) регистри на населението,
г) имотни регистри,
д) регистрация на превозни средства,
е) централни банки.
2a.  Исканията за информация, различна от изброената в параграф 2, следва да са съразмерни и необходими за постигане на изброените в параграф 1 цели.
3.  Достъпът до информацията, посочена в настоящия член не може в никакъв случай да доведе до създаването на нови досиета в държавите-членки.
3.  Достъпът до информацията, посочена в настоящия член не може в никакъв случай да доведе до създаването на нови досиета в държавите-членки.
Изменение 57
Член 46, параграф 3
3.  Съдът не съхранява информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, за срок, по-дълъг от необходимия за улесняване на събирането на вземания за издръжка. Този срок не надвишава една година.
3.  Съдът не съхранява информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, за срок, по-дълъг от необходимия за улесняване на събирането на вземания за издръжка.
Изменение 58
Член 48, параграф 3 a (нов)
3a.  Настоящият регламент е в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и изисква държавите-членки да защитават правата и свободите на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, и по-конкретно на правото им на неприкосновеност на личния живот, с оглед гарантиране на свободното движение на лични данни в Общността.
Изменение 59
Член 50
Всички изменения на приложенията към настоящия регламент се приемат в съответствие с консултативната процедура, предвидена в член 51, параграф 2.
Всички изменения на приложенията към настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 51, параграф 2.
Изменение 60
Член 51
1.  Комисията се подпомага от комитет, състоящ се от представители на държавите-членки и председателстван от представителите на Комисията.
1.  Комисията се подпомага от комитета, предвиден в член 75 от Регламент (ЕО) № 44/2001.
2.  Когато се извършва позоваване на настоящия параграф, се прилага процедурата по консултиране, предвидена в член 3 от Решение 1999/468/ЕО, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 3 от същото решение.
2.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
Правна информация - Политика за поверителност