Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0259(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0468/2007

Předložené texty :

A6-0468/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0620

Přijaté texty
PDF 561kWORD 210k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Příslušnost a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0649),

-   s ohledem na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0079/2006),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6–0468/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 3
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
vypouští se
Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 4a (nové)
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy,
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9
(9)  Působnost nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovací povinnosti vyplývající z příbuzenství nebo vztahů s obdobným účinkem, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi oprávněnými (příjemci výživného).
(9)  Působnost nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovací povinnosti vyplývající z příbuzenství, rodičovství, sňatku či sešvagření nebo vztahů s obdobným účinkem v rámci příslušného vnitrostátního práva, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi oprávněnými (příjemci výživného). Tyto povinnosti by se měly vykládat v co nejširším smyslu slova jako povinnosti vztahující se zejména na všechny příkazy týkající se pravidelných plateb, paušálních plateb, převodu vlastnictví majetku a majetkového vyrovnání, stanovené na základě příslušných potřeb a zdrojů stran a mající povahu výživného.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 10
(10)  Předpisy o mezinárodní příslušnosti se nepatrně liší od nynějších platných ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001. Aby bylo možno co nejlépe chránit zájmy oprávněných (příjemců výživného) a umožnit řádný výkon práva v Evropské unii, měly by být příslušné předpisy jasnější a napříště zahrnout všechny případy, v nichž existuje dostatečně těsný vztah mezi situací účastníků a členským státem. Okolnost, že má žalovaný obvyklé bydliště ve třetím státě, by již neměla představovat důvod pro vyloučení práva Společenství, a napříště by již neměla být dána možnost odkázat na vnitrostátní právo.
(10)  Předpisy o mezinárodní příslušnosti se nepatrně liší od nynějších platných ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001. Aby bylo možno co nejlépe chránit zájmy oprávněných (příjemců výživného) a umožnit řádný výkon práva v Evropské unii, měly by být příslušné předpisy jasnější a napříště zahrnout všechny případy, v nichž existuje dostatečně těsný vztah mezi situací účastníků a členským státem.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11
(11)  Strany mají mít možnost určit souhlasným prohlášením rozhodné právo, s výjimkou případů vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, kdy je třeba zajistit ochranu "slabší strany".
(11)  Strany mají mít možnost určit souhlasným prohlášením rozhodné právo, s výjimkou případů vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti nebo dospělému, který není způsobilý k právním úkonům, kdy je třeba zajistit ochranu "slabší strany".
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 14
(14)  Jako u mezinárodních právních nástrojů má mít nadále přednost právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, na druhém místě však by mělo následovat právo státu, v němž bylo soudní řízení zahájeno (lex fori), protože v takových případech lze spory v této specifické oblasti obvykle vyřešit snáze, rychleji a s menšími náklady.
(14)  Jako u mezinárodních právních nástrojů má mít rozhodující vliv právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, ačkoli lze použít právo státu, v němž bylo soudní řízení zahájeno (lex fori), i když to není právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, pokud to umožní, aby byly spory v této oblasti vyřešeny nestranně, snáze, rychleji a s menšími náklady a neexistuje důkaz o převodu řízení do jiného členského státu kvůli výhodnějšímu právnímu postavení ("forum shopping").
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15
(15)  Nelze-li nárok na výživné prosadit ani jedním z výše uvedených způsobů, měla by existovat možnost použít právo země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah. Takovouto zemí může být především – nikoli však výlučně – země státní příslušnosti obou účastníků řízení.
(15)  Pokud právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, nebo právo soudu, k němuž byla podána žaloba, neumožňuje oprávněnému (příjemci výživného) nárok na výživné prosadit nebo pokud by nebylo spravedlivé či vhodné toto právo uplatnit, měla by existovat možnost použít právo země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah, především – nikoli však výlučně – právo země státní příslušnosti obou účastníků řízení.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 16
(16)  Účastníci řízení by měli mít možnost za určitých podmínek sami určit rozhodné právo. Pro účely řízení by tak měli mít možnost rozhodnout se pro lex fori. Kromě toho by měli mít možnost smluvně určit rozhodné právo, než vůbec dojde k právnímu sporu, a to u všech druhů vyživovací povinnosti s výjimkou výživného pro děti nebo potřebné dospělé; kromě toho by jejich volba měla být omezena na výběr určitých zákonů.
(16)  Účastníkům řízení by mělo být povoleno, aby si za určitých podmínek sami určili rozhodné právo. Pro účely řízení by tak měli mít možnost rozhodnout se pro lex fori. Kromě toho by měli mít možnost smluvně určit rozhodné právo, než vůbec dojde k právnímu sporu, a to u všech druhů vyživovací povinnosti s výjimkou výživného pro děti nebo potřebné dospělé; kromě toho by jejich volba měla být omezena na výběr určitých zákonů. Soud, k němuž byla podána žaloba, se musí přesvědčit o tom, že jakýkoli výběr práva byl dohodnut po získání nezávislého právního poradenství. Všechny dohody o výběru práva by měly mít písemnou formu.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 17
(17)  Žalovaný by měl být chráněn před uplatněním práva určeného podle tohoto nařízení v případech, kdy není rodinnému poměru, který ospravedlňuje přiznání plateb výživného, jednoznačně přiznáno privilegované postavení. To by mělo platit zejména pro vztahy příbuzných v poboční linii, mezi osobami sešvagřenými, pro vyživovací povinnost potomků vůči příbuzným ve vzestupné linii, anebo pro trvání vyživovací povinnosti po zániku manželství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 18a (nový)
(18a)  Zvláštní kategorie údajů týkající se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v politické straně nebo v odborech, sexuální orientace či zdraví by měly být zpracovávány pouze tehdy, pokud je to absolutně nezbytné a přiměřené pro účel konkrétního případu a v souladu s konkrétními ochrannými opatřeními.
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 19
(19)  Rozhodnutí o vyživovací povinnosti přijaté v jednom členském státě musí být možné rychle a účinně vykonat v jiném členském státě. Oprávnění (příjemci výživného) by měli především získat možnost provedení výkonu rozhodnutí přímo srážkami ze mzdy a obdobných příjmů, popřípadě přikázáním pohledávky z bankovních účtů povinných.
(19)  Cílem tohoto nařízení je zavést postupy, které přinesou výsledky a budou dostupné, rychlé, účinné, finančně rentabilní, citlivé a spravedlivé. Rozhodnutí o vyživovací povinnosti přijaté v jednom členském státě musí být možné rychle a účinně vykonat v jiném členském státě. Oprávnění (příjemci výživného) by měli především získat možnost provedení výkonu rozhodnutí přímo srážkami ze mzdy a obdobných příjmů, popřípadě přikázáním pohledávky z bankovních účtů povinných. Měly by být podporovány nové a účinné způsoby výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 22
(22)  Toto nařízení bere ohled na základní práva a zachovává principy uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. K tomu náleží zejména respektování soukromí a rodinného života, ochrana osobních údajů, uznávání práv dítěte a právo na účinnou právní ochranu nestranným soudem podle článků 7, 8, 24 a 47 Listiny.
(22)  Toto nařízení bere ohled na základní práva a zachovává principy uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. K tomu náleží zejména respektování soukromí a rodinného života, ochrana osobních údajů, uznávání práv dítěte a právo na účinnou právní ochranu nestranným soudem podle článků 7, 8, 24 a 47 Listiny. Při uplatňování tohoto nařízení by se měly zohledňovat články 3 a 27 Úmluvy OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, která stanovuje, že:
– u všech opatření, která se týkají dětí, by v první řadě měly být vzaty v úvahu zájmy dítěte;
– každé dítě má právo na životní úroveň přiměřenou svému fyzickému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu a sociálnímu vývoji;
– rodič(e) nebo jiné osoby odpovědné za dítě nesou primární odpovědnost za to, aby v rámci svých schopností a finančních možností zajistili životní podmínky nezbytné pro jeho vývoj; a
– státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření, včetně uzavření mezinárodních dohod, aby zajistily úhradu výživného pro dítě ze strany rodiče/rodičů či jiných odpovědných osob, zejména v případě, kdy tyto osoby žijí v jiném státě než dítě.
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 23
(23)  V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1 by měla být opatření potřebná k provádění tohoto nařízení přijata konzultačním postupem podle článku 3 uvedeného rozhodnutí.
(23)  Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1.
_______________________
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
_______________________
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 24
(24)  Toto nařízení nastupuje na místo dříve přijatých nástrojů Společenství upravujících tutéž oblast. V zájmu sjednocení a zjednodušení platných právních norem by měly mít kromě toho přednost před ostatními mezinárodními právními nástroji použitelnými ve vztazích mezi členskými státy.
(24)  Toto nařízení nastupuje na místo dříve přijatých nástrojů Společenství upravujících tutéž oblast. V zájmu sjednocení a zjednodušení platných právních norem by měly mít kromě toho přednost před ostatními mezinárodními právními nástroji použitelnými ve vztazích mezi členskými státy. Mělo by zohledňovat Haagskou úmluvu o mezinárodním vymáhání podpory na dítě a jiných druhů rodinného výživného.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 1
1.  Toto nařízení se použije na vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných poměrů nebo poměrů, které mají podle rozhodného práva obdobný účinek.
1.  Toto nařízení se použije na vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinného poměru, rodičovství, sňatku či sešvagření nebo z poměrů, které mají podle rozhodného práva obdobný účinek.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 bod -1 (nový)
-1. "vyživovací povinností" povinnost zajistit jakýmkoli způsobem zaopatření nebo alespoň prostředky k přežití osoby, která je nebo byla s povinným (plátcem výživného) v rodinném vztahu, stanovená zákonem, a to včetně případů, kdy její dosah a způsob je určen soudním rozhodnutím nebo smlouvou. Tyto povinnosti by se měly vykládat v co nejširším smyslu slova jako povinnosti vztahující se zejména na všechny příkazy, rozhodnutí či rozsudky příslušného soudu týkající se pravidelných plateb, paušálních plateb, převodu vlastnictví majetku a majetkového vyrovnání, stanovené na základě příslušných potřeb a zdrojů stran a mající povahu výživného.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 bod. 2
(2) "soudcem" soudce ve věcech vyživovací povinnosti nebo jiná úřední osoba, jejíž pravomoci odpovídají pravomocem soudce;
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 bod 9
(9) "povinným (plátcem výživného)" jakákoli fyzická osoba, která dluží výživné nebo vůči níž bylo uplatněno právo na poskytování výživného
9) "povinným (plátcem výživného)" jakákoli fyzická osoba, která dluží výživné nebo vůči níž bylo uplatněno právo na poskytování výživného, nebo veřejný orgán, který převzal povinnost povinného (plátce výživného) vyživovat oprávněného (příjemce výživného);
Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 bod 9a (nový)
9a) "žalobou ve věcech osobního stavu" jakékoli řízení týkající se rozvodu, právního odloučení, anulování manželství či sešvagření.
Pozměňovací návrh 21
Článek 2a (nový)
Článek 2a
Použití na veřejnoprávní subjekty
1.  S výhradou odstavců 2 a 3 se toto nařízení použije rovněž na veřejnoprávní subjekt, který usiluje o úhradu výživného, které poskytl namísto povinného, pokud právo, kterým se tento subjekt řídí, takovou úhradu stanoví.
2.  Čl. 3 písm. b), c) a d) a článek 6 se nevztahují na žaloby podané veřejnoprávním subjektem.
3.  Veřejnoprávní subjekt, který požaduje provedení rozhodnutí, předloží spolu s žádostí v kapitole VIII veškeré dokumenty, které jsou nezbytné jako důkaz, že splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a že věřiteli byly poskytnuty příspěvky.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 písm. c)
c) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech osobního stavu, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné, ledaže je tato příslušnost odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran, nebo
c) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech osobního stavu, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné;
Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. d)
d) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech rodičovské zodpovědnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné.
d) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech rodičovské zodpovědnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné a žaloba ve věcech rodičovské zodpovědnosti bude u tohoto soudu již projednávána nebo je k soudu podána ve stejnou dobu jako žádost o výživné;
Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 písm. da) (nové)
da) soud příslušný pro oblast, kde byl oficiálně uzavřen rodinný svazek nebo svazek s podobným účinkem.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 2
2.  Dohoda o rozhodném právu musí být uzavřena písemnou formou. Požadavek písemné formy je dodržen při jakémkoli podání elektronickou cestou, jež umožňuje trvalý záznam této dohody.
2.  Dohoda o rozhodném právu musí být uzavřena písemnou formou.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 2a (nový)
2a.  Soud, k němuž byla podána žaloba, se musí přesvědčit, že jakékoli dohody o příslušnosti bylo dosaženo svobodně po získání nezávislého právního poradenství a že tato dohoda zohledňuje situaci účastníků řízení v době řízení.
Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 4
4.  Tento článek se nevztahuje na spory o výživné, jež se týkají dítěte mladšího osmnácti let.
4.  Tento článek se nevytahuje na situaci, kdy je věřitel (příjemce výživného) dítětem mladším osmnácti let nebo dospělým, který není způsobilý k právním úkonům.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 6 písm. b)
b) jedná-li se o vyživovací povinnost mezi manželi nebo bývalými manžely, soudy členského státu, na jehož území se nacházelo poslední společné obvyklé bydliště obou manželů, pokud bylo jejich společným bydlištěm ještě v době kratší jednoho roku před podáním žaloby.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 29
Čl. 7 odst. 1
1.  Je-li podána žaloba k soudům různých členských států ohledně téhož nároku na výživné, soud, k němuž je podána později, přeruší z úřední povinnosti řízení na dobu, než bude určena příslušnost soudu, k němuž byla podána dříve.
1.  V řízeních zahrnujících litispendenci a souvisejících řízeních a v případě předběžných a zajišťovacích opatření se použijí články 27, 28, 30 a 31 nařízení (ES) č. 44/2001.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 7 odst. 2
2.  Jakmile je určena příslušnost soudu, u nějž bylo řízení zahájeno dříve, prohlásí se soud, k němuž byla žaloba podána později, nepříslušným ve prospěch soudu, u nějž bylo řízení zahájeno dříve.
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Článek 8
Článek 8
Související žaloby
1.  Pokud řízení, která spolu vzájemně souvisí, probíhají u soudů různých členských států, může soud, k němuž byla podána žaloba později, přerušit řízení.
2.  Jedná-li se o řízení v prvním stupni, může se soud, k němuž byla podána žaloba později, prohlásit na návrh jedné ze stran nepříslušným, je-li soud, k němuž byla podána žaloba dříve, příslušný pro daná řízení a právo tohoto soudu umožňuje spojení věcí.
3.  Vzájemně související řízení ve smyslu tohoto článku jsou řízení, mezi nimiž je dán tak úzký vztah, že je zřejmě vhodné jejich spojení a vydání společného rozhodnutí, aby se zamezilo možnosti, že budou v rozdělených řízeních vydána rozhodnutí, jež by si vzájemně odporovala.
vypouští se
Pozměňovací návrh 32
Článek 9
Článek 9
Podání žaloby k soudu
Pro účely této kapitoly se za zahájení řízení před soudem považuje okamžik, kdy
(a) byl návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost podán k soudu za předpokladu, že žalobce následně nepochybil při učinění kroků požadovaných pro doručení žalovanému, nebo
(b) písemnost byla převzata orgánem příslušným pro její doručení v případě, že musí být doručena před podáním u soudu, za předpokladu, že navrhovatel následně nepochybil při učinění kroků požadovaných v souvislosti s podáním písemnosti u soudu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 33
Článek 10
Článek 10
Předběžná a zajišťovací opatření
Návrh na vydání předběžných a zajišťovacích opatření podle práva určitého členského státu lze podat soudním orgánům tohoto státu i tehdy, je-li podle tohoto nařízení pro rozhodnutí ve věci hlavní příslušný soud jiného členského státu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Čl. 10 odst. 1a (nový)
Pokud byla žaloba o výživné podána formou žádosti o předběžné opatření, neuplatňují se články 7 a 8 tak, aby způsobily, že se právo použitelné na žádost o předběžné opatření bude uplatňovat na jakoukoli následnou žádost o výživné či změnu výživného podanou v souvislosti s nezávislým rozvodovým řízením, řízením o anulování manželství či registrovaného partnerství nebo o soudní odluku.
Pozměňovací návrh 35
Článek 11
Článek 11
Přezkoumání příslušnosti
Soud členského státu se prohlásí z úřední povinnosti nepříslušným, je-li k němu podán návrh na zahájení řízení ve věci, v níž podle tohoto nařízení není příslušný.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Článek 13
1.  V otázkách vyživovací povinnosti se použije právo státu, v němž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště.
1.  V otázkách vyživovací povinnosti se použije právo státu, v němž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště.
2.  Lex fori se použije, jestliže
2.  Lex fori se použije, jestliže
a) na základě rozhodného práva určeného podle odstavce 1 nemůže oprávněný (příjemce výživného) výživné obdržet od povinného (plátce výživného) nebo
a) je to právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště; nebo
b) oprávněný (příjemce výživného) to navrhne a jedná se zároveň o právo státu, v němž má povinný obvyklé bydliště.
b) oprávněný (příjemce výživného) nemůže prosadit svůj nárok na výživné vůči povinnému (plátci výživného) z důvodu práva země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště; nebo
c) pokud oprávněný (příjemce výživného) nenavrhne jiný postup a soud se nepřesvědčí, že ohledně dané otázky získal nezávislé právní poradenství, pokud se jedná o právo země, v níž má povinný (plátce výživného) obvyklé bydliště.
3.  Pokud oprávněný (příjemce výživného) nemůže prosadit svůj nárok vůči povinnému (plátci výživného) podle žádného z právních řádů vyjmenovaných v předchozích odstavcích, ale vyživovací povinnost vykazuje úzký vztah k jinému státu, především ke státu společné státní příslušnosti oprávněného (příjemce výživného) a povinného (plátce výživného), použije se právo státu, k němuž má vyživovací povinnost takto úzký vztah.
3.  Bez ohledu na odstavec 1 lze uplatňovat lex fori, i když se nejedná o právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, pokud je možné, aby spory o výživné byly spravedlivě řešeny snáze, rychleji a s menšími náklady, a pokud neexistují žádné důkazy o dohadování se o příslušném soudu.
4.  Pokud však právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, nebo lex fori neumožňují oprávněnému (příjemci výživného) prosadit nárok na výživné nebo pokud by nebylo spravedlivé či vhodné toto právo uplatnit, řídí se vyživovací povinnost právem jiné země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah, především – nikoli však výlučně – země státní příslušnosti oprávněného (příjemce výživného) a povinného (plátce výživného).
Pozměňovací návrh 37
Čl. 14 písm. a)
(a) při podání žaloby výslovně nebo jakýmkoli jiným způsobem nepřipouštějícím odchylný výklad rozhodnout pro účely řízení pro právo soudu, k němuž se žaloba podává
a) při podání žaloby připravit písemnou dohodu, která způsobem nepřipouštějícím odchylný výklad určuje právo soudu, k němuž se žaloba podává
Pozměňovací návrh 39
Čl. 14 písm. b) bod iia) (nový)
iia) právní předpis místa, kde byl oficiálně uzavřen rodinný svazek nebo svazek mající obdobné účinky;
Pozměňovací návrh 38
Čl. 14 odst. 1a (nový)
Odstavec 1 je podmíněn tím, že soud, u kterého byla podána žaloba, je přesvědčen, že jakákoli volba soudu nebo volba práva byla svobodně dohodnuta.
Pozměňovací návrh 40
Článek 15
Článek 15
Nepoužití práva, jež bylo určeno podle tohoto nařízení, k návrhu povinného (plátce výživného)
1.  S výjimkou vyživovací povinnosti vůči dětem a potřebným dospělým a mezi manželi a rozvedenými manželi může povinný (plátce výživného) popírat nárok oprávněného (příjemce výživného) podle práva země jejich společné státní příslušnosti nebo, nemají-li společnou státní příslušnost, podle práva země, v níž má obvyklé bydliště.
vypouští se
2.  Jedná-li se o vyživovací povinnost mezi manželi nebo rozvedenými manželi, může povinný (plátce výživného) popírat nárok oprávněného (příjemce výživného) vůči němu podle práva země, k níž má uzavření manželství nejtěsnější vztah.
Pozměňovací návrh 41
Článek 17
1.  Právem použitelným pro záležitosti vyživovací povinnosti se řídí zejména
1.  Právem použitelným pro záležitosti vyživovací povinnosti se řídí zejména
a) existence a rozsah nároků oprávněného (příjemce výživného) a odpůrců,
a) existence, období a výše nároků oprávněného (příjemce výživného) a odpůrců,
b) možnost zpětného uplatnění nároků na výživné,
b) období a výše zpětného uplatnění nároků na výživné,
c) způsob výpočtu a valorizace úhrad výživného
c) způsob výpočtu a valorizace úhrad výživného,
d) promlčecí lhůty a lhůty pro podání žaloby,
d) promlčecí lhůty a lhůty pro podání žaloby,
e) právo veřejné instituce, která zaplatila oprávněnému (příjemci výživného) výživné, na úhradu její platby i meze platební povinnosti povinného (plátce výživného).
e) právo veřejné instituce, která zaplatila oprávněnému (příjemci výživného) výživné, na úhradu její platby i meze platební povinnosti povinného (plátce výživného).
2.  Při stanovení výše úhrady výživného je nezávisle na hmotněprávních předpisech použitelného práva nutné brát ohled na potřeby oprávněného (příjemce výživného) i finanční možnosti povinného (plátce výživného).
2.  Bez ohledu na odstavec 1 považuje soud, k němuž byla podána žaloba, při stanovení výše úhrady výživného za základ skutečné a současné potřeby oprávněného (příjemce výživného) a skutečné a současné prostředky povinného (plátce výživného), přičemž bere v úvahu přiměřené potřeby povinného (plátce výživného) a jakoukoli další vyživovací povinnost, kterou může mít.
Pozměňovací návrh 42
Článek 20
Určité ustanovení práva určeného podle tohoto nařízení se nepoužije jen tehdy, pokud by bylo jeho užití ve zřejmém rozporu se zásadami veřejného pořádku státu soudu, u nějž bylo řízení zahájeno. Užití ustanovení práva určitého členského státu však z tohoto důvodu odmítnout nelze.
Určité ustanovení práva určeného podle tohoto nařízení se nepoužije jen tehdy, pokud by bylo jeho užití ve zřejmém rozporu se zásadami veřejného pořádku státu soudu, u nějž bylo řízení zahájeno.
Pozměňovací návrh 43
Článek 21
Jestliže se stát skládá z více územních jednotek, kde se vyživovací povinnost řídí jejich vlastními právními normami, považuje se pro účely určení práva použitelného podle tohoto nařízení každá z těchto územních jednotek za stát.
Stát, v jehož různých územních jednotkách se vyživovací povinnost řídí jejich vlastními právními normami, není povinen uplatňovat toto nařízení na konflikty výhradně mezi zákony takových jednotek.
Pozměňovací návrh 44
Článek 22
1.  V případech řízení před soudem členského státu se žalovanému doručí rozhodnutí o zahájení řízení nebo písemnost stejného právního účinku některým z těchto způsobů:
Doručování písemností se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.
a) osobním doručením, při němž příjemce podepíše potvrzenku o doručení s uvedením data doručení,
b) osobním doručením, při němž příslušná osoba, která doručení provedla, podepíše doklad, v němž se udává, že příjemce písemnost obdržel, anebo její přijetí bezdůvodně odmítl, a v němž je uvedeno datum doručení,
c) doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy příjemce podepíše potvrzení o doručení s uvedením data doručení a zašle je zpět,
d) doručení elektronickými prostředky, například telefaxem nebo elektronickou poštou, kdy příjemce podepíše potvrzení o doručení s uvedením data doručení a zašle je zpět.
2.  Žalovanému je k přípravě obhajoby poskytnuta lhůta nejméně 30 dnů od doručení písemnosti podle odstavce 1.
3.  Členské státy oznámí Komisi ve lhůtě šesti měsíců od nabytí platnosti tohoto nařízení přípustné způsoby doručování. Sdělí Komisi jakoukoli změnu těchto údajů.
Komise tyto informace zpřístupní veřejnosti.
Pozměňovací návrh 45
Článek 29
Pokud byl žalobce v původním členském státě částečně nebo zcela osvobozen od nákladů řízení nebo poplatků, poskytne se mu ve vykonávacím řízení ohledně osvobození od nákladů řízení nebo poplatků co nejpříznivější nakládání nebo co nejširší osvobození od nákladů či poplatků, jež umožňuje právo členského státu, v němž se provádí výkon rozhodnutí.
Pokud byl žalobce v původním členském státě částečně nebo zcela osvobozen od nákladů řízení nebo poplatků, poskytne se mu ve vykonávacím řízení ohledně osvobození od nákladů řízení nebo poplatků v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech1 nebo co nejširší osvobození od nákladů či poplatků, jež umožňuje právo členského státu, v němž se provádí výkon rozhodnutí.
_______________________________
1 Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 41.
Pozměňovací návrhy 61 a 46
Článek 33
O úplném nebo částečném odepření nebo přerušení výkonu rozhodnutí původního soudu lze na návrh povinného (plátce výživného) rozhodnout pouze tehdy, jestliže:
a) povinný uplatní nové okolnosti nebo okolnosti, které původnímu soudu nebyly v době vydání jeho rozhodnutí známy;
b) povinný podal návrh na přezkum rozhodnutí původního soudu podle článku 24 a nové rozhodnutí nebylo dosud vydáno;
O úplném nebo částečném odepření nebo přerušení výkonu rozhodnutí původního soudu lze na návrh povinného (plátce výživného) rozhodnout pouze tehdy, jestliže:
a) povinný uplatní nové významné relevantní okolnosti nebo takové okolnosti, které původnímu soudu nebyly v době vydání jeho rozhodnutí známy;
b) povinný podal návrh na přezkum rozhodnutí původního soudu podle článku 24 a nové rozhodnutí nebylo dosud vydáno;
c) povinný již předmětný dluh splnil;
d) nárok na provedení výkonu rozhodnutí původního soudu je již částečně nebo zcela promlčený;
e) rozhodnutí původního soudu je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v členském státě výkonu nebo s rozhodnutím, které splňuje nutné podmínky pro uznání v členském státě výkonu.
c) povinný již předmětný dluh splnil;
d) nárok na provedení výkonu rozhodnutí původního soudu je již částečně nebo zcela promlčený;
e) rozhodnutí původního soudu je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v členském státě výkonu nebo s rozhodnutím, které splňuje nutné podmínky pro uznání v členském státě výkonu.
Pozměňovací návrh 47
Čl. 34 odst. 2
2.  Výkon rozhodnutí měsíčně se opakujícími srážkami ze mzdy nebo obdobných příjmů nebo měsíčně se opakujícím přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit jen tehdy, bylo-li rozhodnutí o vyživovací povinnosti doručeno povinnému (plátci výživného) některým ze způsobů, jejichž výčet je podán v článku 22.
2.  Výkon rozhodnutí měsíčně se opakujícími srážkami ze mzdy nebo obdobných příjmů nebo měsíčně se opakujícím přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit jen tehdy, bylo-li rozhodnutí o vyživovací povinnosti doručeno povinnému (plátci výživného) v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.
Pozměňovací návrh 48
Čl. 35 odst. 1
1.  Oprávněný (příjemce výživného) může navrhnout soudu členského státu, který rozhodl ve věci hlavní, aby určitému peněžnímu ústavu nařídil dočasně zablokovat peněžní prostředky na účtu, který vede, a jehož majitelem je povinný (plátce výživného). K podání tohoto návrhu a k nařízení dočasného zablokování peněžních prostředků na účtu se použijí formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze IV.
1.  Oprávněný (příjemce výživného) může navrhnout soudu členského státu, který rozhodl ve věci hlavní, aby určitému peněžnímu ústavu nařídil dočasně zablokovat peněžní prostředky na účtu, který vede, a jehož majitelem je povinný (plátce výživného), ve výši potřebné pro splnění vyživovací povinnosti. K podání tohoto návrhu a k nařízení dočasného zablokování peněžních prostředků na účtu se použijí formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze IV.
Pozměňovací návrh 49
Článek 35a (nový)
Článek 35a
Další exekuční tituly
Soud, k němuž byla podána žaloba, může nařídit všechna taková další exekuční opatření, která jsou stanovena v jeho vnitrostátním právu a která pokládá za vhodná.
Pozměňovací návrh 50
Čl. 38 odst. 1
1.  Ustanoveními kapitoly VI se v případě potřeby řídí i uznávání a výkon vykonatelných veřejných listin a dohod mezi stranami. Příslušný orgán členského státu, v němž je vykonatelná veřejná listina nebo dohoda mezi stranami, vystaví na návrh oprávněného s použitím formuláře uvedeného v příloze II tohoto nařízení příslušné potvrzení obsahující výtah z dané veřejné listiny či dohody mezi stranami.
1.  Ustanoveními kapitoly VI se v případě potřeby řídí i uznávání a výkon vykonatelných veřejných listin a dohod mezi stranami. Příslušný orgán členského státu, v němž je vykonatelná veřejná listina nebo dohoda mezi stranami, vystaví stranám automaticky s použitím formuláře uvedeného v příloze II tohoto nařízení příslušné potvrzení obsahující výtah z dané veřejné listiny či dohody mezi stranami.
Pozměňovací návrhy 51 až 56
Článek 44
1.  Ústřední orgány umožní přístup k informacím, které usnadní vymáhání pohledávek výživného za podmínek stanovených v této kapitole. Tyto informace slouží následujícím účelům:
1.  Ústřední orgány umožní přístup k informacím, které v konkrétním případě usnadní vymáhání pohledávek výživného za podmínek stanovených v této kapitole. Tyto informace slouží následujícím účelům:
a) zjištění, kde se zdržuje povinný (plátce výživného);
a) zjištění adresy, kde se zdržuje povinný (plátce výživného);
b) zjištění majetkových poměrů povinného (plátce výživného), především výše a povahy jeho příjmů;
b) zjištění majetkových poměrů povinného (plátce výživného), především výše a povahy jeho příjmů;
c) zjištění zaměstnavatele povinného (plátce výživného);
c) zjištění zaměstnavatele povinného (plátce výživného);
d) zjištění účtů povinného (plátce výživného) u peněžních ústavů.
d) zjištění účtů povinného (plátce výživného) u peněžních ústavů.
1a.  V souladu se zásadou proporcionality by druh zpracovávaných údajů měl být stanoven individuálně na základě dostupných informací a povolen pouze pro usnadnění výkonu vyživovací povinnosti.
1b.  Nesmí se zpracovávat biometrické údaje, jako jsou otisky prstů nebo údaje o DNA.
1c.  Zvláštní kategorie údajů týkajících se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství ve straně nebo v odborech, sexuální orientace či zdraví jsou zpracovávány pouze tehdy, pokud je to absolutně nezbytné a přiměřené pro účel konkrétního případu a v souladu s konkrétními ochrannými opatřeními.
2.  Aby bylo možno obdržet informace označené v odstavci 1, je nutno použít údaje, které uchovávají orgány a instituce, jež jsou v členských státech příslušné pro následující oblasti:
2.  Aby bylo možno obdržet informace označené v odstavci 1, je nutno použít údaje, které uchovávají orgány a instituce, jež jsou v členských státech příslušné pro následující oblasti:
a) daně a poplatky,
a) daně a poplatky,
b) sociální zabezpečení, včetně odvodů sociálního pojištění zaměstnavateli a zaměstnanci,
b) sociální zabezpečení, včetně odvodů sociálního pojištění zaměstnavateli a zaměstnanci,
c) informační systémy evidence obyvatelstva,
c) informační systémy evidence obyvatelstva,
d) katastry nemovitostí (pozemkové knihy),
d) katastry nemovitostí (pozemkové knihy),
e) registrace motorových vozidel,
e) registrace motorových vozidel,
f) ústřední banky.
f) ústřední banky.
2a.  Žádosti o jiné informace, než jsou informace uvedené v odstavci 2, by měly být přiměřené a nezbytné pro dosažení cílů vyjmenovaných v odstavci 1.
3.  Poskytování informací označených v tomto článku nesmí za žádných okolností vést v členském státě k vytváření nových rejstříků nebo databází.
3.  Poskytování informací označených v tomto článku nesmí za žádných okolností vést v členském státě k vytváření nových rejstříků nebo databází.
Pozměňovací návrh 57
Čl. 46 odst. 3
3.  Informace předaná podle ustanovení tohoto nařízení je soudem uchovávána jen po dobu potřebnou k vynucení pohledávky výživného. Lhůta pro uchovávání informace nesmí překročit dobu jednoho roku.
3.  Informace předaná podle ustanovení tohoto nařízení je soudem uchovávána jen po dobu potřebnou k vynucení pohledávky výživného.
Pozměňovací návrh 58
Čl. 48 odst. 3a (nový)
3a.  Toto nařízení odpovídá směrnici 95/46/ES a vyžaduje, aby členské státy chránily práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zejména jejich právo na soukromí, s cílem zajistit volný pohyb osobních údajů ve Společenství.
Pozměňovací návrh 59
Článek 50
Veškeré změny příloh tohoto nařízení se provedou konzultačním postupem stanoveným v čl. 51 odst. 2.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 60
Článek 51
1.  Komisi je nápomocen výbor, který se skládá ze zástupců členských států; výboru předsedá zástupce Komise.
1.  Komisi je nápomocen výbor stanovený v článku 75 nařízení (ES) č. 44/2001.
2.  Při odkazu na tento odstavec se použije konzultační postup podle článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovení čl. 7 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
2.  Při odkazu na tento odstavec se použijí články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovením článku 8 uvedeného rozhodnutí.
Právní upozornění - Ochrana soukromí