Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0259(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0468/2007

Indgivne tekster :

A6-0468/2007

Forhandlinger :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0620

Vedtagne tekster
PDF 113kWORD 200k
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg
Beføjelser og samarbejde vedrørende underholdspligt *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2007 om forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0649),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c og artikel 67, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0079/2006),

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0468/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 2,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c),
Ændring 2
Henvisning 3
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
udgår
Ændring 3
Henvisning 4 a (ny)
der henviser til proceduren i traktatens artikel 251,
Ændring 4
Betragtning 9
(9)  Forordningen skal finde anvendelse på alle underholdsbidrag, der følger af familieforhold eller forhold, der har lignende virkninger, for at sikre ens behandling af alle bidragsberettigede.
(9)  Forordningen bør finde anvendelse på alle underholdsbidrag, der følger af et familieforhold, navnlig af herkomst, ægteskab eller slægtskab eller forhold, der har lignende virkninger i henhold til national lov, for at sikre ens behandling af alle bidragsberettigede. Sådanne forpligtelser fortolkes i bredest mulig forstand som omfattende bl.a. alle afgørelser vedrørende periodiske betalinger, betalinger af engangsbeløb, overførsel af ejendomsret til formue eller formuetilpasning fastlagt på grundlag af parternes respektive behov og ressourcer samt med karakter af underholdsbidrag.
Ændring 5
Betragtning 10
(10)  Reglerne om international kompetence afviger en smule fra de nuværende regler, således som de følger af forordning (EF) nr. 44/2001. For på bedste måde at beskytte de bidragsberettigedes interesser og af hensyn til retsplejen i Den Europæiske Union skal disse regler være klare og dække alle de situationer, hvor der er en tilstrækkelig forbindelse mellem parternes situation og en medlemsstat. Det forhold at sagsøger har sin sædvanlige bopæl i et land, der ikke indgår i Den Europæiske Union, skal ikke længere udgøre en grund til at udelukke anvendelse af fællesskabsreglerne, og der skal ikke længere kunne henvises til nationale retsregler.
(10)  Reglerne om international kompetence afviger en smule fra de nuværende regler, således som de følger af forordning (EF) nr. 44/2001. For på bedste måde at beskytte de bidragsberettigedes interesser og af hensyn til retsplejen i Den Europæiske Union skal disse regler være klare og dække alle de situationer, hvor der er en tilstrækkelig forbindelse mellem parternes situation og en medlemsstat.
Ændring 6
Betragtning 11
(11)  Parterne skal i fællesskab kunne vælge den kompetente ret, medmindre der er tale om underholdsbidrag til et mindreårigt barn, for at beskytte den "svage part".
(11)  Parterne bør i fællesskab kunne vælge den kompetente ret, medmindre der er tale om underholdsbidrag til et mindreårigt barn eller en voksen uden rets- og handleevne for at beskytte den "svage part".
Ændring 7
Betragtning 14
Den nationale lov i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, skal have forrang, som det er tilfældet i de eksisterende internationale instrumenter, dog skal loven i domsstaten komme i anden række, da den i dette særlige tilfælde giver mulighed for at løse tvister på en enklere, hurtigere og billigere måde.
(14)  Loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sit normale opholdssted bør have forrang, som det er tilfældet i de eksisterende internationale instrumenter, men loven i domsstaten kan anvendes, selv hvor denne ikke er lov i den bidragsberettigedes normale opholdssted, hvis den tillader, at uenigheder på dette område løses retfærdigt på en enklere, hurtigere og billigere måde, og der ikke er bevis for "forum-shopping".
Ændring 8
Betragtning 15
(15)  Når ingen af ovennævnte to love giver den bidragsberettigede mulighed for at opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, skal det være muligt at anvende loven i et andet land, med hvilket underholdspligten har tætte forbindelser. Der kan f.eks. - men ikke udelukkende - være tale om det land, der repræsenterer parternes fælles nationalitet.
(15)  Når loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sit normale opholdssted, eller loven i det land, hvor den ret, ved hvilken sagen anlægges, er beliggende, ikke giver den bidragsberettigede mulighed for at opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, eller hvor det ville være uretfærdigt eller upassende at anvende den lov, skal det være muligt at anvende loven i et andet land, med hvilket underholdspligten er nært forbundet. Der kan især - men ikke udelukkende - være tale om loven i det land, der repræsenterer parternes fælles nationalitet.
Ændring 9
Betragtning 16
(16)  Parterne skal på visse betingelser kunne vælge gældende lov. De skal således kunne vælge loven i domsstaten i en procedure. De skal endvidere kunne aftale, hvilken lov der skal finde anvendelse, gennem aftaler indgået før der opstår tvister, dog udelukkende når der er tale om anden underholdspligt end pligt over for børn eller vanskeligt stillede voksne; deres valgfrihed er imidlertid begrænset til visse love.
(16)  Parterne bør på visse betingelser kunne vælge gældende lov. De bør således kunne vælge loven i domsstaten i en procedure. De bør endvidere kunne aftale, hvilken lov der skal finde anvendelse, gennem aftaler indgået før der opstår tvister, dog udelukkende når der er tale om anden underholdspligt end pligt over for børn eller vanskeligt stillede voksne; deres valgfrihed er imidlertid begrænset til visse love. Den ret, ved hvilken sagen anlægges, bør sikre sig, at ethvert valg af lov er blevet aftalt efter modtagelse af uafhængig juridisk rådgivning. Alle aftaler om valg af ret bør være skriftlige.
Ændring 10
Betragtning 17
(17)  Den bidragspligtige skal beskyttes mod anvendelse af den valgte lov i det tilfælde, hvor den familierelation, der ligger til grund for opnåelsen af underholdsbidrag, ikke utvetydigt kan betragtes som privilegeret. Det kunne f.eks. være tilfældet for relationer mellem beslægtede i sidelinje eller besvogrede, underholdspligt for beslægtede i nedstigende linje over for deres beslægtede i opstigende linje, eller opretholdelse af pligten til hjælp efter opløsning af ægteskabet.
udgår
Ændring 11
Betragtning 18 a (ny)
(18a)  Behandling af særlige kategorier af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og medlemskab af partier eller fagforeninger samt oplysninger om seksuel orientering eller helbredsforhold er kun tilladt, hvis det er strengt nødvendigt, hvis behandlingen står i et rimeligt forhold til den pågældende sag, og når der er fastsat særlige sikkerhedsgarantier.
Ændring 12
Betragtning 19
(19)  Når der er truffet en afgørelse om underholdspligt i en medlemsstat, skal den kunne fuldbyrdes hurtigt og effektivt i enhver anden medlemsstat. De bidragsberettigede skal bl.a. kunne opnå direkte løntilbagehold og tilbagehold af kontoindeståender.
(19)  Formålet med denne forordning er at indføre procedurer, som giver resultater, og som er tilgængelige, hurtige, effektive, omkostningseffektive, fleksible og retfærdige. Når der er truffet en afgørelse om underholdspligt i en medlemsstat, skal den kunne fuldbyrdes hurtigt og effektivt i enhver anden medlemsstat. Bidragsberettigede bør bl.a. kunne opnå direkte løntilbagehold og tilbagehold af kontoindeståender. Nye og effektive midler til fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt skal fremmes.
Ændring 13
Betragtning 22
(22)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den tager navnlig sigte på at overholde privatlivets og familielivets fred, beskytte personoplysninger, overholde børns rettigheder og sikre adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol i overensstemmelse med artikel 7, 8, 24 og 47 i chartret.
(22)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den tager navnlig sigte på at overholde privatlivets og familielivets fred, beskytte personoplysninger, overholde børns rettigheder og sikre adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol i overensstemmelse med artikel 7, 8, 24 og 47 i chartret. Ved anvendelse af denne forordning skal der tages hensyn til artikel 3 og 27 i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989, der fastslår at
- i alle foranstaltninger vedrørende børn skal barnets tarv komme i første række
- ethvert barn har ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling
- forældrene eller andre med ansvar for barnet har hovedansvaret for efter evne og økonomisk formåen at sikre de levevilkår, der er nødvendige for barnets udvikling, og
- deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler, herunder indgåelse af internationale aftaler, til at sikre inddrivelse af underholdsbidrag til barnet fra forældrene eller andre med økonomisk ansvar for barnet, især i tilfælde, hvor sådanne personer er bosat i en anden stat end barnet.
Ændring 14
Betragtning 23
(23)  I henhold til artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1, skal de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning træffes i overensstemmelse med rådgivningsproceduren efter artikel 3 i nævnte afgørelse.
(23)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør træffes i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.
__________________________________________
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
___________________________________________
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
Ændring 15
Betragtning 24
(24)  Denne forordning erstatter tidligere vedtagne fællesskabsinstrumenter på samme område. For at samle og forenkle de gældende retsregler skal den endvidere have forrang frem for andre internationale instrumenter, der regulerer forholdet mellem medlemsstaterne.
(24)  Denne forordning bør erstatte tidligere vedtagne fællesskabsinstrumenter på samme område. For at samle og forenkle de gældende retsregler bør den endvidere have forrang frem for andre internationale instrumenter, der regulerer forholdet mellem medlemsstaterne. Den bør tage højde for Haag-konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag.
Ændring 16
Artikel 1, stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på underholdspligt som følge af familierelationer eller relationer, der i medfør af gældende lov har lignende følger.
1.  Denne forordning finder anvendelse på underholdspligt som følge af et familieforhold, navnlig af herkomst, ægteskab eller slægtskab eller af forhold, der i medfør af gældende lov har lignende følger.
Ændring 17
Artikel 2, nr. -1 (nyt)
-1) "underholdspligt": en lovbefalet forpligtelse, herunder i tilfælde hvor denne er fastlagt gennem en retsafgørelse eller en aftale, der skal sikre forsørgelsen af eller i det mindste subsistensmidler til en person, som har eller har haft en familierelation med den bidragspligtige; sådanne forpligtelser fortolkes i bredest mulig forstand som bl.a. omfattende alle domme, afgørelser eller kendelser afsagt af en kompetent domstol vedrørende periodiske betalinger, betalinger af engangsbeløb, overførsel af ejendomsret til formue eller formuetilpasning, fastlagt på grundlag af parternes respektive behov og ressourcer samt med karakter af underholdsbidrag
Ændring 18
Artikel 2, nr. 2
2) "dommer": en dommer eller en embedsmand med beføjelser svarende til en dommers i spørgsmål vedrørende underholdspligt
udgår
Ændring 19
Artikel 2, nr. 9
9) "bidragspligtig": enhver fysisk person, der skal betale underholdsbidrag eller afkræves underholdsbidrag.
9) "bidragspligtig": enhver fysisk person, der skal betale underholdsbidrag eller afkræves underholdsbidrag, eller en offentlig instans, der har overtaget den bidragspligtiges forpligtelse til at forsørge den bidragsberettigede
Ændring 20
Artikel 2, nr. 9 a (nyt)
9a) "sag om en persons retlige status": enhver sag med relation til skilsmisse, separation, omstødelse af ægteskab eller faderskab.
Ændring 21
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Anvendelse på offentlige instanser
1.  Med forbehold af stk. 2 og 3 finder nærværende forordning ligeledes anvendelse på en offentlig instans, som forsøger at få godtgjort underholdsbidrag, som den har udbetalt i stedet for den bidragspligtige, forudsat at den lovgivning, som den er underlagt, giver mulighed for en sådan godtgørelse.
2.  Artikel 3, litra b, c og d, samt artikel 6 finder ikke anvendelse på retssager anlagt af en offentlig instans.
3.  En offentlig instans, der forsøger at få håndhævet en afgørelse, indgiver sammen med den i kapitel VIII omhandlede anmodning de dokumenter, der er nødvendige for at bevise, at den opfylder betingelserne i stk. 1, og at den har udbetalt underholdsbidrag til den bidragsberettigede.
Ændring 22
Artikel 3, litra c
c) den ret, der har kompetence til at påkende en sag vedrørende en persons retlige status, når anmodningen om underhold er accessorisk i forhold til denne sag, medmindre denne kompetence alene støttes på en af parternes nationalitet
c) den ret, der har kompetence til at påkende en sag vedrørende en persons retlige status, når anmodningen om underhold er accessorisk i forhold til denne sag
Ændring 23
Artikel 3, litra d
d) den ret, der har kompetence til at påkende en sag vedrørende forældreansvar efter forordning (EF) nr. 2201/2003, når anmodningen om underhold er accessorisk i forhold til denne sag.
d) den ret, der har kompetence til at påkende en sag vedrørende forældreansvar efter forordning (EF) nr. 2201/2003, når anmodningen om underhold er accessorisk i forhold til denne sag, og en sag om forældreansvar allerede verserer ved den ret eller bringes for den ret på samme tidspunkt som en ansøgning om underholdsbidrag
Ændring 24
Artikel 3, litra d a (nyt)
da) retten på det sted, hvor familierelationer eller relationer med lignende følger er blevet officielt etableret.
Ændring 25
Artikel 4, stk. 2
2.  En sådan aftale om værneting skal være indgået skriftligt. Med "skriftligt" sidestilles enhver elektronisk meddelelse, som varigt dokumenterer aftalen om værneting.
2.  En sådan aftale om værneting skal være indgået skriftligt.
Ændring 26
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)
2a.  Den ret, ved hvilken sagen anlægges, sikrer sig, at ethvert valg af ret eller valg af lov er aftalt frivilligt efter modtagelse af uafhængig juridisk rådgivning og tager hensyn til begge parters situation på det tidspunkt, hvor sagen gennemføres.
Ændring 27
Artikel 4, stk. 4
4.  Denne artikel finder ikke anvendelse på tvister vedrørende underholdsbidrag til børn under atten år.
4.  Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis den bidragsberettigede er et barn under atten år eller en voksen uden rets- eller handleevne.
Ændring 28
Artikel 6, litra b
b) når der er tale om underholdspligt mellem ægtefæller eller tidligere ægtefæller, retterne i den medlemsstat, på hvis område ægtefællerne har haft deres sidste fælles sædvanlige bopæl, hvis denne sædvanlige bopæl stadig eksisterede mindre end et år før sagsanlægget.
Vedrører ikke den danske tekst.
Ændring 29
Artikel 7, stk. 1
1.  Såfremt krav, der vedrører samme underholdspligt, fremsættes for retter i forskellige medlemsstater, udsætter enhver anden ret, ved hvilken sagen er anlagt, automatisk sagen, indtil den første rets kompetence er fastslået.
1.  Litispendenssituationer og indbyrdes sammenhængende krav fastlægges på samme måde som foreløbige og sikrende retsmidler af artikel 27, 28, 30 og 31 i forordning (EF) nr. 44/2001.
Ændring 30
Artikel 7, stk. 2
2.  Når det er fastslået, at den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, er kompetent, erklærer enhver anden ret sig inkompetent til fordel for den første.
udgår
Ændring 31
Artikel 8
Artikel 8
udgår
Indbyrdes sammenhængende krav
1.  Såfremt sager vedrørende krav, som er indbyrdes sammenhængende, verserer for retter i forskellige medlemsstater, kan enhver anden ret end den, ved hvilken sagen først er anlagt, udsætte sagen.
2.  Når de pågældende sager verserer i første instans, kan enhver anden ret end den, ved hvilken sagen først er anlagt, ligeledes efter anmodning fra en af parterne erklære sig inkompetent, forudsat at den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, har kompetence til at påkende de pågældende krav, og lovgivningen tillader en sådan forening.
3.  Ved indbyrdes sammenhængende krav forstås i denne artikel krav, der er så snævert forbundne, at det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af, at kravene blev påkendt hver for sig.
Ændring 32
Artikel 9
Artikel 9
udgår
Sagsanlæg
Ifølge bestemmelser i dette kapitel anses en sag for anlagt ved en ret:
a) på det tidspunkt, hvor det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument indleveres til retten, forudsat at sagsøger ikke efterfølgende har undladt at træffe de foranstaltninger, der krævedes af ham, for at få dokumentet forkyndt for sagsøgte, eller
b) hvis det pågældende dokument skal forkyndes, før det indleveres til retten, på det tidspunkt, hvor det modtages af den myndighed, der er ansvarlig for forkyndelsen, forudsat at sagsøger ikke efterfølgende har undladt at træffe de foranstaltninger, der krævedes af vedkommende, for at få dokumentet indleveret til retten.
Ændring 33
Artikel 10
Artikel 10
udgår
Foreløbige og sikrende retsmidler
Der kan over for en medlemsstats retslige myndigheder anmodes om anvendelse af sådanne foreløbige eller sikrende, retsmidler, som er fastsat i den pågældende medlemsstats lovgivning, selv om en ret i en anden medlemsstat i medfør af denne forordning er kompetent til at påkende sagens realitet.
Ændring 34
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)
Når der er anlagt sag om underholdspligt via begæring om foreløbige forholdsregler, medfører artikel 7 og 8 ikke, at den lov, der finder anvendelse på begæringen om foreløbige forholdsregler, nødvendigvis anvendes på enhver efterfølgende begæring om underholdsbidrag eller ændring af underholdsbidrag indgivet i forbindelse med en materielretlig sag om skilsmisse, om omstødelse af ægteskab eller registreret partnerskab eller om separation.
Ændring 35
Artikel 11
Artikel 11
udgår
Prøvelse af kompetencen
Anlægges der ved en ret i en medlemsstat en sag, som den pågældende ret ikke har kompetence til at påkende i medfør af denne forordning, erklærer retten sig automatisk inkompetent.
Ændring 36
Artikel 13
1.  Underholdspligt reguleres af loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl.
1.  Underholdspligt reguleres af loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl.
2.  Loven i domsstaten finder anvendelse:
2.  Loven i domsstaten finder anvendelse:
a) når den bidragsberettigede ikke ifølge den lov, der er nævnt i stk. 1, kan opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, eller
a) når den er lov i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, eller
b) når den bidragsberettigede anmoder om det, og der er tale om loven i det land, hvor den bidragspligtige har sin sædvanlige bopæl.
b) når den bidragsberettigede ikke kan opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige ifølge loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, eller
c) når den er lov i det land, hvor den bidragspligtige har sin sædvanlige bopæl, medmindre den bidragsberettigede begærer, at denne ikke finder anvendelse, og retten kan fastslå, at han eller hun har modtaget uafhængig juridisk rådgivning om spørgsmålet.
3.  Når ingen af de love, der er nævnt i de foregående stykker, giver den bidragsberettigede mulighed for at opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, og når det følger af omstændighederne, at underholdspligten har tætte forbindelser til et andet land, navnlig det land, der repræsenterer den bidragsberettigedes og den bidragspligtiges fælles nationalitet; i det tilfælde finder loven i det land, som underholdspligten er tæt knyttet til, anvendelse.
3.  Uanset stk. 1 kan loven i domsstaten anvendes, selv når den ikke er lov i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, når den tillader, at uenigheder om underholdsbidrag retfærdigt løses på en enklere, hurtigere og billigere måde, og der ikke er bevis for "forum-shopping".
4.  Når loven i det land, hvor den bidragsberettigede har sin sædvanlige bopæl, eller loven i domsstaten ikke giver den bidragsberettigede mulighed for at opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, eller hvor det ville være uretfærdigt eller upassende at anvende den lov, skal underholdspligten være underlagt loven i et andet land, med hvilket underholdspligten er tæt forbundet, navnlig, men ikke udelukkende, det land, der repræsenterer den bidragsberettigedes og den bidragspligtiges fælles nationalitet.
Ændring 37
Artikel 14, litra a
a) ved sagsanlægget udtrykkeligt eller på anden tydelig måde vælge loven i domsstaten i en procedure
a) ved sagsanlægget skriftligt og klart blive enige om domsstaten i en procedure
Ændring 39
Artikel 14, litra b, nr. ii a (nyt)
iia) retten på det sted, hvor familierelationer eller relationer med lignende følger er blevet officielt etableret.
Ændring 38
Artikel 14, litra 1 a (nyt)
Første afsnit finder anvendelse under forudsætning af, at den ret, ved hvilken sagen anlægges, sikrer sig, at ethvert valg af ret eller valg af lov er aftalt frivilligt
Ændring 40
Artikel 15
Artikel 15
udgår
Ikke anvendelse af den valgte lov efter anmodning fra den bidragspligtige
1.  Bortset fra underholdspligt over for børn og sårbare voksne og mellem ægtefæller og tidligere ægtefæller, kan den bidragspligtige bestride den bidragsberettigedes krav med henvisning til gældende ret i det land, hvor de begge har statsborgerskab, eller hvis de ikke har samme nationalitet, loven i det land, hvor han har sin sædvanlige bopæl.
2.  Når der er tale om underholdspligt mellem ægtefæller og tidligere ægtefæller, kan den bidragspligtige bestride den bidragsberettigedes krav med henvisning til gældende ret i det land, hvortil ægteskabet er tættest knyttet.
Ændring 41
Artikel 17
1.  Den lov, der finder anvendelse på underholdspligt, bestemmer bl.a.:
1.  Den lov, der finder anvendelse på underholdspligt, bestemmer bl.a.:
a) eksistens og omfang af den bidragsberettigedes rettigheder og de personer, over for hvilke han kan udøve disse rettigheder
a) eksistens, varighed og beløbsstørrelse for så vidt angår den bidragsberettigedes rettigheder og de personer, over for hvilke han kan udøve disse rettigheder
b) i hvilket omfang, den bidragsberettigede kan kræve underholdsbidrag med tilbagevirkende kraft
b) varighed af og efter hvilken beløbsstørrelse, den bidragsberettigede kan kræve underholdsbidrag med tilbagevirkende kraft
c) beregningsmåde for og indeksering af underholdsbidraget
c) beregningsmåde for og indeksering af underholdsbidraget
d) forældelse og frister for at anlægge sag
d) forældelse og frister for at anlægge sag
e) de rettigheder, den offentlige myndighed, der har udbetalt underholdsbidrag til den bidragsberettigede, har for at få bidragene tilbagebetalt, og begrænsningerne for den bidragspligtiges forpligtelse.
e) de rettigheder, den offentlige myndighed, der har udbetalt underholdsbidrag til den bidragsberettigede, har for at få bidragene tilbagebetalt, og begrænsningerne for den bidragspligtiges forpligtelse.
2.  Uanset bestemmelserne i gældende lov, skal der ved fastsættelse af underholdsbidragets størrelse tages hensyn til den bidragsberettigedes behov og den bidragspligtiges midler.
2.  Uanset stk. 1 skal den ret, ved hvilken sagen anlægges, ved fastsættelsen af bidragsbeløbet tage udgangspunkt i den bidragsberettigedes reelle og aktuelle behov og den bidragspligtiges reelle og aktuelle midler og tage hensyn til sidstnævntes rimelige behov og anden eventuel underholdspligt, som vedkommende måtte have.
Ændring 42
Artikel 20
Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, der er anvist ifølge denne forordning, kan kun afvises, hvis en sådan anvendelse er åbenbart uforenelig med de grundlæggende retsprincipper ("ordre public") i domsstaten. Anvendelsen af en bestemmelse i en medlemsstats lov, der er anvist ifølge denne forordning, kan imidlertid ikke afvises med den begrundelse.
Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, der er anvist ifølge denne forordning, kan kun afvises, hvis en sådan anvendelse er åbenbart uforenelig med de grundlæggende retsprincipper ("ordre public") i domsstaten.
Ændring 43
Artikel 21
Omfatter en stat flere territoriale enheder, som hver har deres egne retsregler for underholdspligt, skal hver territorial enhed anses for et land ved fastlæggelsen af den lov, som skal anvendes i henhold til denne forordning.
En stat, inden for hvilken forskellige territoriale enheder har deres egne retsregler med hensyn til underholdspligt, er ikke forpligtet til at anvende denne forordning i konflikter udelukkende mellem sådanne enheders love.
Ændring 44
Artikel 22
1.  I en retssag anlagt ved en ret i en medlemsstat forkyndes det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument for sagsøgte på en af følgende måder:
Bestemmelserne om forkyndelse af dokumenter er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 af ... [om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager].
a) personlig forkyndelse bevidnet ved et modtagelsesbevis med angivelse af modtagelsesdatoen, som modtager har underskrevet
b) personlig forkyndelse bekræftet ved et dokument underskrevet af den kompetente stævningsmand, der ud over at fastslå, at modtager har modtaget dokumentet eller har nægtet at modtage det uden lovlig grund, angiver forkyndelsesdatoen
c) postforkyndelse bevidnet ved et modtagelsesbevis med angivelse af modtagelsesdatoen, som modtager har underskrevet og returneret
d) forkyndelse gennem elektroniske midler, såsom pr. fax eller e-post, bevidnet ved et modtagelsesbevis med angivelse af modtagelsesdatoen, som modtager har underskrevet og returneret.
2.  Sagsøgte har en frist på mindst 30 dage til at forberede sit forsvar regnet fra datoen for modtagelse af det forkyndte dokument efter stk. 1.
3.  Inden seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke forkyndelsesmåder der skal anvendes. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle ændringer af disse oplysninger.
Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden.
Ændring 45
Artikel 29
Har den, som fremsætter anmodningen, i domsstaten helt eller delvis haft fri proces eller været fritaget for gebyrer og omkostninger, skal den pågældende under fuldbyrdelsesproceduren være berettiget til retshjælp eller fritagelse for gebyrer og sagsomkostninger i videst muligt omfang efter lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.
Har den, som fremsætter anmodningen, i domsstaten helt eller delvis haft fri proces eller været fritaget for gebyrer og omkostninger, skal den pågældende under fuldbyrdelsesproceduren være berettiget til retshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art1eller fritagelse for gebyrer og sagsomkostninger i videst muligt omfang efter lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.
____________________
1 EUT L 26 af 31.1.2003, s. 41.
Ændring 61 + 46
Artikel 33
Helt eller delvist afslag på eller hel eller delvis begrænsning af fuldbyrdelse af afgørelsen fra domsstaten kan kun besluttes på den bidragspligtiges anmodning i følgende tilfælde:
Helt eller delvist afslag på eller hel eller delvis begrænsning af fuldbyrdelse af afgørelsen fra domsstaten kan kun besluttes på den bidragspligtiges anmodning i følgende tilfælde:
a) den bidragspligtige fremfører nye forhold eller forhold, domsstaten ikke havde kendskab til, da den traf afgørelsen
a) den bidragspligtige fremfører nye relevante eller væsentlige relevante forhold, domsstaten ikke havde kendskab til, da den traf afgørelsen
b) den bidragspligtige har anmodet om prøvelse af afgørelsen fra domsstaten ifølge artikel 24, og der er endnu ikke truffet en ny afgørelse
b) den bidragspligtige har anmodet om prøvelse af afgørelsen fra domsstaten ifølge artikel 24, og der er endnu ikke truffet en ny afgørelse
c) den bidragspligtige har allerede betalt sin gæld
c) den bidragspligtige har allerede betalt sin gæld
d) retten til fuldbyrdelse af afgørelsen fra domsstaten er helt eller delvist forældet
d) retten til fuldbyrdelse af afgørelsen fra domsstaten er helt eller delvist forældet
e) afgørelsen fra domsstaten er uforenelig med en afgørelse truffet i fuldbyrdelsesmedlemsstaten eller opfylder de nødvendige betingelser for anerkendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.
e) afgørelsen fra domsstaten er uforenelig med en afgørelse truffet i fuldbyrdelsesmedlemsstaten eller opfylder de nødvendige betingelser for anerkendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.
Ændring 47
Artikel 34, stk. 2
2.  Der kan kun træffes beslutning om en fast månedlig overførsel, hvis retsafgørelsen er blevet forkyndt for den bidragspligtige på en af de måder, der er nævnt i artikel 22.
2.  Der kan kun træffes beslutning om en fast månedlig overførsel, hvis retsafgørelsen er blevet forkyndt for den bidragspligtige i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. .../2008 [om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager].
Ændring 48
Artikel 35, stk. 1
1.  Den bidragsberettigede kan anmode retten i en medlemsstat om at træffe beslutning om midlertidig indefrysning af bankindeståender, der fremsendes til den bank i en anden medlemsstat, hvor den bidragspligtige har en konto. Anmodningen og beslutningen om midlertidig indefrysning af bankindeståender skal være i overensstemmelse med formularerne i bilag IV til denne forordning.
1.  Den bidragsberettigede kan anmode retten i en medlemsstat om at træffe beslutning om midlertidig indefrysning af bankindeståender for den beløbsstørrelse, der kræves for at betale underholdsbidraget, og som fremsendes til den bank i en anden medlemsstat, hvor den bidragspligtige har en konto. Anmodningen og beslutningen om midlertidig indefrysning af bankindeståender skal være i overensstemmelse med formularerne i bilag IV til denne forordning.
Ændring 49
Artikel 35 a (ny)
Artikel 35a
Andre fuldbyrdelsesafgørelser
Den ret, ved hvilken sagen anlægges, kan anvende alle andre fuldbyrdelsesmåder, som dens nationale lov giver mulighed for, og som den finder passende.
Ændring 50
Artikel 38, stk. 1
1.  Bestemmelserne i kapitel VI finder anvendelse på anerkendelse og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter og aftaler mellem parterne, som er eksigible. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et officielt bekræftet dokument eller en aftale mellem parterne er eksigible, udsteder efter anmodning fra en berettiget part en udskrift, der udfærdiges på formularen i bilag II til denne forordning.
1.  Bestemmelserne i kapitel VI finder anvendelse på anerkendelse og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter og aftaler mellem parterne, som er eksigible. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et officielt bekræftet dokument eller en aftale mellem parterne er eksigible, udsteder automatisk til parterne en udskrift, der udfærdiges på formularen i bilag II til denne forordning.
Ændring 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56
Artikel 44
1.  De centrale myndigheder giver adgang til oplysninger, der kan fremme inddrivelsen af underholdsbidrag, på de betingelser der er nævnt i dette kapitel. Disse oplysninger udleveres med henblik på at nå følgende mål:
1.  De centrale myndigheder giver adgang til oplysninger, der i en specifik sag kan fremme inddrivelsen af underholdsbidrag, på de betingelser der er nævnt i dette kapitel. Disse oplysninger udleveres med henblik på at nå følgende mål:
a) lokalisere den bidragspligtige
a) lokalisere den bidragspligtiges adresse
b) vurdere den bidragspligtiges formueforhold, herunder størrelsen og arten af hans indtægter
b) vurdere den bidragspligtiges formueforhold, herunder størrelsen og arten af hans indtægter
c) identificere den bidragspligtiges arbejdsgiver
c) identificere den bidragspligtiges arbejdsgiver
d) identificere den bidragsberettigedes bankkonti.
d) identificere den bidragsberettigedes bankkonti.
1a.  I henhold til proportionalitetsprincippet bør der fra sag til sag tages stilling til, hvilke personoplysninger blandt de til rådighed værende oplysninger der bør behandles, og dette bør kun ske, hvis det er nødvendigt for at fremme fuldbyrdelsen af afgørelser om underholdsbidrag.
1b.  Biometriske data som f.eks. fingeraftryk eller DNA behandles ikke.
1c.  Behandling af særlige kategorier af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og medlemskab af partier eller fagforeninger samt oplysninger om seksuel orientering eller helbredsforhold er kun tilladt, hvis det er strengt nødvendigt, hvis behandlingen står i et rimeligt forhold til den pågældende sag, og når der er fastsat særlige sikkerhedsgarantier.
2.  Oplysningerne i stk. 1 skal i det mindste omfatte de oplysninger, som de forvaltninger og myndigheder, der er kompetente i medlemsstaterne, besidder på følgende områder:
2.  Oplysningerne i stk. 1 skal i det mindste omfatte de oplysninger, som de forvaltninger og myndigheder, der er kompetente i medlemsstaterne, besidder på følgende områder:
a) skatter og afgifter
a) skatter og afgifter
b) sygesikring, herunder arbejdsgivernes opkrævning af arbejdstagernes sociale bidrag
b) sygesikring, herunder arbejdsgivernes opkrævning af arbejdstagernes sociale bidrag
c) folkeregistre
c) folkeregistre
d) matrikelregistrering
d) matrikelregistrering
e) registrering af motorkøretøjer
e) registrering af motorkøretøjer
f) centralbanker.
f) centralbanker.
2a.  Anmodninger om andre end de under stk. 2 anførte oplysninger bør være rimelige i forhold til den pågældende sag og nødvendige for at opfylde de under stk. 1 anførte mål.
3.  Den adgang til oplysninger, der er nævnt i denne artikel, kan under ingen omstændigheder foranledige oprettelse af nye registre i en medlemsstat.
3.  Den adgang til oplysninger, der er nævnt i denne artikel, kan under ingen omstændigheder foranledige oprettelse af nye registre i en medlemsstat.
Ændring 57
Artikel 46, stk. 3
3.  En ret kan kun beholde oplysninger, der er fremsendt i overensstemmelse med denne forordning, så længe den har behov for dem med henblik på at lette inddrivelsen af underholdsbidrag. De kan højst beholde oplysningerne i et år.
3.  En ret kan kun beholde oplysninger, der er fremsendt i overensstemmelse med denne forordning, så længe den har behov for dem med henblik på at lette inddrivelsen af underholdsbidrag.
Ændring 58
Artikel 48, stk. 3 a (nyt)
3a.  Denne forordning opfylder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og pålægger medlemsstaterne at beskytte fysiske personers rettigheder og friheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, og især deres ret til privatlivets fred, for at sikre den frie bevægelighed af personoplysninger i Fællesskabet.
Ændring 59
Artikel 50
Enhver ændring af bilagene til denne forordning vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 51, stk. 2.
Vedrører ikke den danske tekst
Ændring 60
Artikel 51
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 75 i forordning (EF) nr. 44/2001.
2.  Når der henvises til dette stykke, finder rådgivningsproceduren efter artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse under overholdelse af bestemmelserne i afgørelsens artikel 7, stk. 3.
2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 8.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik