Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0259(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0468/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0468/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0620

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 549kWORD 223k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0649),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 61, στοιχείο (γ), και το άρθρο 67, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0079/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0468/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ),
Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)
- ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις που παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα και αυτό με στόχο την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των δικαιούχων διατροφής.
(9)  Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακή σχέση, γονικό δεσμό, γάμο ή αγχιστεία ή από σχέσεις που παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, και αυτό με στόχο την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των δικαιούχων διατροφής. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται με την ευρύτερη δυνατή έννοια ότι καλύπτουν, ιδίως, όλες τις εντολές που αφορούν περιοδικές καταβολές, καταβολές κατ" αποκοπήν ποσών, μεταβίβαση κυριότητας περιουσιακών στοιχείων και προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων, που ορίζονται με βάση τις αντίστοιχες ανάγκες και πόρους των μερών και που έχουν τον χαρακτήρα διατροφής.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία διαφέρουν κάπως από τους ισχύοντες αυτή τη στιγμή, όπως απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Για να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων διατροφής και να ευνοηθεί η εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασαφηνιστούν και να καλύπτουν στο εξής όλες τις υποθετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια μεταξύ της κατάστασης των μερών και ενός κράτους μέλους. Η συνήθης διαμονή του εναγομένου σε ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτελεί πλέον αιτία αποκλεισμού των κοινοτικών κανόνων και δεν πρέπει να προβλέπεται πλέον καμία αναπαραπομπή στο εθνικό δίκαιο.
(10)  Οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία διαφέρουν κάπως από τους ισχύοντες αυτή τη στιγμή, όπως απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Για να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων διατροφής και να ευνοηθεί η εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασαφηνιστούν και να καλύπτουν στο εξής όλες τις υποθετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια μεταξύ της κατάστασης των μερών και ενός κράτους μέλους.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο δικαστήριο, εκτός όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του "αδύναμου μέρους".
(11)  Τα μέρη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο δικαστήριο, εκτός όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου ή ενηλίκου που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του "αδύναμου μέρους".
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής πρέπει να παραμένει κυρίαρχο, όπως και στις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, αλλά το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή πρέπει να κατέχει τη δεύτερη θέση, διότι συχνά επιτρέπει στον ειδικό αυτό τομέα, μια απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών.
(14)  Το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής θα πρέπει να είναι κυρίαρχο, όπως και στις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, μολονότι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, όταν επιτρέπει τη δίκαιη, απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιλέγεται το δικαστήριο που θεωρείται πιθανότερο να εκδώσει θετική απόφαση (forum shopping).
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Όταν κανένα από τα δύο προαναφερθέντα δίκαια δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια. Ιδίως μπορεί να πρόκειται, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη χώρα της κοινής ιθαγένειας των μερών.
(15)  Όταν το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου της διατροφής ή το δίκαιο του επιλαμβανόμενου δικαστηρίου δεν επιτρέπει στον δικαιούχο της διατροφής να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο ή όποτε θα ήταν άδικη ή ανάρμοστη η εφαρμογή του δικαίου αυτού, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή σχέση, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, το δίκαιο της χώρας της κοινής ιθαγένειας των μερών.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια, υπό ορισμένους όρους, να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Πρέπει να μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να επιλέγουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) για τις ανάγκες μιας διαδικασίας. Εξάλλου, δικαιούνται να συμφωνούν για το εφαρμοστέο δίκαιο με συμφωνίες προγενέστερες οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά αποκλειστικά όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από τις οφειλόμενες σε παιδιά ή σε ευάλωτους ενήλικες· εξάλλου, η επιλογή τους πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό ορισμένων μόνον δικαίων.
(16)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στα μέρη, υπό ορισμένους όρους, να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Πρέπει να μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να επιλέγουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) για τις ανάγκες μιας διαδικασίας. Εξάλλου, δικαιούνται να συμφωνούν για το εφαρμοστέο δίκαιο με συμφωνίες προγενέστερες οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά αποκλειστικά όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από τις οφειλόμενες σε παιδιά ή σε ευάλωτους ενήλικες· εξάλλου, η επιλογή τους πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό ορισμένων μόνον δικαίων. Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο πρέπει να εξακριβώνει ότι κάθε επιλογή δικαίου έχει συμφωνηθεί μετά από τη λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών. Όλες οι συμφωνίες περί επιλογής δικαίου θα πρέπει να καταρτίζονται γραπτώς.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο υπόχρεος πρέπει να προστατεύεται έναντι της εφαρμογής του δικαίου που ορίζεται στις υποθετικές περιπτώσεις όπου η οικογενειακή σχέση που αιτιολογεί την υποχρέωση διατροφής δεν θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι είναι προνομιούχος: σχέσεις μεταξύ συγγενών εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας, υποχρεώσεις διατροφής των κατιόντων έναντι των ανιόντων τους, διατήρηση της υποχρέωσης συνδρομής μετά τη λύση του γάμου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή εργατικό συνδικάτο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την υγεία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητο και ανάλογο προς το σκοπό συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Αφής στιγμής εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να επωφελούνται, ιδίως, με παρακρατήσεις στην πηγή που γίνονται στους μισθούς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόχρεων.
(19)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θεσπίσει διαδικασίες που παράγουν αποτελέσματα και είναι προσπελάσιμες, γρήγορες, οικονομικά αποδοτικές, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και είναι δίκαιες. Αφής στιγμής εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να επωφελούνται, ιδίως, με παρακρατήσεις στην πηγή που γίνονται στους μισθούς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόχρεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται καινοτόμοι και αποτελεσματικοί τρόποι εκτέλεσης των αποφάσεων περί διατροφής.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπει τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της τήρησης των δικαιωμάτων του παιδιού και των εγγυήσεων μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 24 και 47 του Χάρτη.
(22)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπει τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της τήρησης των δικαιωμάτων του παιδιού και των εγγυήσεων μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 24 και 47 του Χάρτη. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 3 και 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, που προβλέπουν ότι:
- σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού,
- κάθε παιδί έχει δικαίωμα για κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του,
- στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής, και
- τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διεθνών συμφωνιών, για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, ειδικά στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά ζουν σε κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.
(23)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.
_______________________
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.
_______________________
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να αντικαταστήσει τις κοινοτικές πράξεις που θεσπίστηκαν προηγουμένως και καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Εξάλλου, πρέπει να υπερισχύει των λοιπών διεθνών πράξεων που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενοποιηθούν και να απλοποιηθούν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες.
(24)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει τις κοινοτικές πράξεις που θεσπίστηκαν προηγουμένως και καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Εξάλλου, θα πρέπει να υπερισχύει των λοιπών διεθνών πράξεων που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενοποιηθούν και να απλοποιηθούν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης για τη διεθνή είσπραξη της διατροφής του παιδιού και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής.
Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα.
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακή σχέση, γονικό δεσμό, γάμο ή αγχιστεία ή από σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα.
Τροπολογία 17
Άρθρο 2, σημείο -1 (νέο)
(-1) "υποχρέωση διατροφής", η θεσπισμένη από το νόμο υποχρέωση -συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η έκταση της υποχρέωσης και τα μέσα συμμόρφωσης προς αυτήν καθορίζονται από δικαστική απόφαση ή σύμβαση-παροχής οιασδήποτε μορφής διατροφής ή τουλάχιστον μέσων επιβίωσης προς πρόσωπο το οποίο συνδέεται σήμερα ή συνδεόταν στο παρελθόν με τον υπόχρεο με οικογενειακή σχέση. Οι υποχρεώσεις αυτές ερμηνεύονται με την ευρύτερη δυνατή έννοια ότι καλύπτουν, ιδίως, όλες τις εντολές ή αποφάσεις αρμοδίου δικαστηρίου που αφορούν περιοδικές καταβολές, καταβολές κατ" αποκοπήν ποσών, μεταβίβαση κυριότητας περιουσιακών στοιχείων και προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων, που ορίζονται με βάση τις αντίστοιχες ανάγκες και πόρους των μερών και που εντάσσονται στην έννοια της διατροφής.
Τροπολογία 18
Άρθρο 2, σημείο 2
(2) "δικαστής", ο δικαστής ή ο έχων αντίστοιχες αρμοδιότητες με εκείνες του δικαστή στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής·
Διαγράφεται
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, σημείο 9
(9) "υπόχρεος διατροφής" κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο οφείλει διατροφή ή από το οποίο απαιτείται διατροφή.
(9) "υπόχρεος διατροφής" κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο οφείλει διατροφή ή από το οποίο απαιτείται διατροφή ή δημόσιος φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση του υπόχρεου για τη συντήρηση του δικαιούχου.
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, σημείο 9α (νέο)
(9α) "αγωγές σχετικά με την προσωπική κατάσταση" κάθε αγωγή που σχετίζεται με διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση γάμου ή καθορισμό πατρότητας.
Τροπολογία 21
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Εφαρμογή σε δημόσιους φορείς
1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ο παρών κανονισμός ισχύει και για τους δημόσιους φορείς που επιδιώκουν την επιστροφή επιδομάτων διατροφής που έχουν καταβάλει αντί του υπόχρεου, εφόσον το δίκαιο στο οποίο υπάγονται προβλέπει αυτήν την επιστροφή.
2.  Το άρθρο 3, στοιχεία β), γ) και δ) και το άρθρο 6 δεν ισχύουν στην περίπτωση αγωγών που ασκεί δημόσιος φορέας.
3.  Ο δημόσιος φορέας που επιδιώκει την εκτέλεση απόφασης υποβάλλει, πέραν της αιτήσεως του Κεφαλαίου VIII, κάθε αναγκαίο έγγραφο για να αποδείξει ότι πληροί τους όρους που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 και ότι έχουν όντως παρασχεθεί επιδόματα στον δικαιούχο.
Τροπολογία 22
Άρθρο 3, στοιχείο γ)
γ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με την προσωπική κατάσταση, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής, εκτός εάν η δικαιοδοσία αυτή θεμελιώνεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων ή
γ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με την προσωπική κατάσταση, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής·
Τροπολογία 23
Άρθρο 3, στοιχείο δ)
δ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής.
δ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής και εάν αγωγή σχετικά με τη γονική μέριμνα ήδη εκκρεμεί ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση διατροφής ενώπιον του δικαστηρίου αυτού.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, στοιχείο δα) (νέο)
δα) το δικαστήριο του τόπου στον οποίο έχει θεσπιστεί επίσημα η οικογενειακή σχέση ή η σχέση που παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα.
Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 2
2.  Η συμφωνία περί καθορισμού της δικαιοδοσίας καταρτίζεται γραπτώς. Κάθε διαβίβαση δια της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει μεταγενέστερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της συμφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί "γραπτώς".
2.  Η συμφωνία περί καθορισμού της δικαιοδοσίας καταρτίζεται γραπτώς.
Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο πρέπει να εξακριβώνει ότι κάθε παρέκταση δικαιοδοσίας έχει συμφωνηθεί ελευθέρως μετά από τη λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών και λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μερών κατά τη στιγμή της εκδίκασης της αγωγής.
Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επίλυση διαφοράς που αφορά υποχρέωση διατροφής έναντι ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.
4.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος διατροφής είναι ανήλικος κάτω των δεκαοκτώ ετών ή ενήλικος που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Τροπολογία 28
Άρθρο 6, στοιχείο β)
β) όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους, εφόσον η συνήθης αυτή διαμονή υπήρχε ακόμη για διάστημα μικρότερο του ενός έτους πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
Τροπολογία 29
Άρθρο 7, παράγραφος 1
1.   Αν έχουν ασκηθεί αγωγές σχετικά με την ίδια υποχρέωση διατροφής ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο της υποθέσεως αναστέλλει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία του μέχρις ότου διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.
1.  Σε αγωγές που εκκρεμούν και σε συναφείς αγωγές, καθώς και στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων, ισχύουν τα άρθρα 27, 28, 30, 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.
Τροπολογία 30
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Όταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του υπέρ του πρώτου δικαστηρίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Διαγράφεται
Συνάφεια
1.  Όταν συναφείς αγωγές εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο, δύναται να αναστείλει την εκδίκαση.
2.  Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο δύναται επίσης, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για τις αγωγές αυτές και ότι το δίκαιό του επιτρέπει την συνεκδίκασή τους.
3.  Είναι συναφείς, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εξεταστούν και να εκδικαστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφάσεων, στην περίπτωση που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.
Τροπολογία 32
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Διαγράφεται
Επιληφθέν δικαστήριο
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ένα δικαστήριο θεωρείται επιληφθέν:
α) από την ημερομηνία κατάθεσης στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την κοινοποίηση ή την επίδοση του εγγράφου στον εναγόμενο, ή
β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο, από την ημερομηνία παραλαβής του, από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο.
Τροπολογία 33
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Διαγράφεται
Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα
Τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους μπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας.
Τροπολογία 34
Άρθρο 10, εδάφιο 1α (νέο)
Όποτε έχει ασκηθεί αγωγή διατροφής μέσω αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, ούτως ώστε να ισχύει το εφαρμοστέο επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δίκαιο και σε κάθε μεταγενέστερη αίτηση διατροφής ή μεταβολής της διατροφής που υποβάλλεται σε σχέση με επί της ουσίας αγωγές διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου / του συμφώνου συμβίωσης ή δικαστικού χωρισμού.
Τροπολογία 35
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Διαγράφεται
Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας
Το δικαστήριο κράτους μέλους που επιλαμβάνεται υποθέσεως για την οποία η δικαιοδοσία του δεν βασίζεται στον παρόντα κανονισμό διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του.
Τροπολογία 36
Άρθρο 13
1.  Τις υποχρεώσεις διατροφής διέπει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του.
1.  Τις υποχρεώσεις διατροφής διέπει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του.
2.  Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) εφαρμόζεται:
2.  Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) εφαρμόζεται:
α) όταν, δυνάμει του δικαίου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο δικαιούχος δεν μπορεί να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, ή
α) όταν είναι το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, ή
β) όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή και πρόκειται για το δίκαιο της χώρας στην οποία ο υπόχρεος έχει τη συνήθη διαμονή του.
β) όταν ο δικαιούχος, δυνάμει του δικαίου της χώρας συνήθους διαμονής του, δεν μπορεί να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, ή
γ) όταν είναι το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του υπόχρεου, εκτός εάν ο δικαιούχος ζητήσει άλλως και το δικαστήριο εξακριβώνει ότι ο δικαιούχος έχει λάβει επί του θέματος ανεξάρτητες νομικές συμβουλές,
3.  Όταν κανένα από τα δίκαια που ορίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επιτύχει διατροφή έναντι του υπόχρεου και όταν απορρέει από το σύνολο των πραγματικών περιστατικών ότι η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια με άλλη χώρα, ιδίως εκείνη της κοινής ιθαγένειας του δικαιούχου και του υπόχρεου, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.
3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, όταν επιτρέπει τη δίκαιη, απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιλέγεται το δικαστήριο που θεωρείται πιθανότερο να εκδώσει θετική απόφαση (forum shopping).
4.  Εναλλακτικώς, όποτε το δίκαιο της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή δεν επιτρέπει στο δικαιούχο να επιτύχει διατροφή έναντι του υπόχρεου ή όποτε θα ήταν άδικη ή ανάρμοστη η εφαρμογή του δικαίου αυτού, οι υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, το δίκαιο της χώρας κοινής ιθαγένειας του δικαιούχου και του υπόχρεου.
Τροπολογία 37
Άρθρο 14, στοιχείο α)
α) να ορίσουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή για τις ανάγκες μιας διαδικασίας, ρητά ή με οποιονδήποτε άλλο κατηγορηματικό τρόπο, κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας·
α) κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας, να συμφωνήσουν γραπτώς, ορίζοντας το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή με κατηγορηματικό τρόπο·
Τροπολογία 39
Άρθρο 14, στοιχείο β), σημείο (iiα) (νέο)
(iiα) το δίκαιο του τόπου στον οποίο έχει θεσπιστεί επίσημα η οικογενειακή σχέση ή η σχέση που παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα·
Τροπολογία 38
Άρθρο 14, εδάφιο 1α (νέο)
Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το επιληφθέν δικαστήριο εξακριβώνει ότι κάθε επιλογή δικαστηρίου ή δικαίου έχει συμφωνηθεί ελευθέρως.
Τροπολογία 40
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Διαγράφεται
Μη εφαρμογή του ορισθέντος δικαίου κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου
1.  Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από εκείνες έναντι παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων και μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης διατροφής απέναντι του σύμφωνα με το κοινό εθνικό τους δίκαιο ή ελλείψει κοινής ιθαγένειας, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.
2.  Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης διατροφής απέναντί του σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας με την οποία ο γάμος παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.
Τροπολογία 41
Άρθρο 17
1.  Το εφαρμοστέο δίκαιο σε μια υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:
1.  Το εφαρμοστέο δίκαιο σε μια υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:
(α) την ύπαρξη και την έκταση των δικαιωμάτων του δικαιούχου και έναντι τίνος μπορεί να τα ασκήσει·
(α) την ύπαρξη, τη χρονική διάρκεια και το ύψος των δικαιωμάτων του δικαιούχου και έναντι τίνος μπορεί να τα ασκήσει·
(β) το βαθμό στον οποίο ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αναδρομικά διατροφή·
(β) για ποια χρονική διάρκεια και τι ποσό δύναται ο δικαιούχος να ζητήσει αναδρομικά διατροφή·
(γ) τον τρόπο υπολογισμού και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της υποχρέωσης διατροφής·
(γ) τον τρόπο υπολογισμού και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της υποχρέωσης διατροφής·
(δ) την παραγραφή και τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής·
(δ) την παραγραφή και τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής·
(ε) το δικαίωμα του δημόσιου οργανισμού που παρέσχε διατροφή στον δικαιούχο να επιτύχει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατροφής και τα όρια της υποχρέωσης του υποχρέου.
(ε) το δικαίωμα του δημόσιου οργανισμού που παρέσχε διατροφή στον δικαιούχο να επιτύχει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατροφής και τα όρια της υποχρέωσης του υποχρέου.
2.  Ανεξαρτήτως του περιεχομένου του εφαρμοστέου δικαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του δικαιούχου και τα έσοδα του υπόχρεου στον καθορισμό του ποσού της διατροφής.
2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά τον ορισμό του ποσού της διατροφής, το επιλαμβανόμενο δικαστήριο λαμβάνει ως βάση τις πραγματικές και παρούσες ανάγκες του δικαιούχου και τους πραγματικούς και παρόντες πόρους του υπόχρεου, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες ανάγκες του τελευταίου και τυχόν άλλες υποχρεώσεις διατροφής που τον βαραίνουν.
Τροπολογία 42
Άρθρο 20
Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη προς τη δημόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή. Πάντως, η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου ενός κράτους μέλους που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αποκλειστεί με βάση το σκεπτικό αυτό.
Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη προς τη δημόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή.
Τροπολογία 43
Άρθρο 21
Όταν ένα κράτος περιλαμβάνει πολλές εδαφικές ενότητες, κάθε μια εκ των οποίων έχει τους δικούς της κανόνες στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως χώρα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Ένα κράτος εντός του οποίου διαφορετικές εδαφικές ενότητες έχουν τους δικούς τους κανόνες δικαίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό σε διαφορές αποκλειστικά μεταξύ των νόμων αυτών των ενοτήτων.
Τροπολογία 44
Άρθρο 22
1.  Σε μια διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή το αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται ή επιδίδεται στον εναγόμενο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Η επίδοση εγγράφων διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση, εντός των κρατών μελών, δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·
β) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση μέσω εγγράφου υπογεγραμμένου από το αρμόδιο πρόσωπο το οποίο προέβη στην επίδοση ή την κοινοποίηση, διευκρινίζοντας ότι ο παραλήπτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χωρίς κανένα νόμιμο λόγο, καθώς και αναγραφή της ημερομηνίας κατά την οποία το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε·
γ) επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·
δ) επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως η τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής.
2.  Ο εναγόμενος διαθέτει προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών για να προετοιμάσει την άμυνά του από της παραλαβής του κοινοποιηθέντος ή επιδοθέντος εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, για τους ισχύοντες τρόπους κοινοποίησης και επίδοσης. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση η οποία επήλθε στις πληροφορίες αυτές.
Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού.
Τροπολογία 45
Άρθρο 29
Ο αιτών ο οποίος, στο κράτος μέλος προέλευσης, έλαβε εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα επωφελείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, της πλέον ευνοϊκής συνδρομής ή της ευρύτερης δυνατής απαλλαγής που προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
Ο αιτών ο οποίος, στο κράτος μέλος προέλευσης, έλαβε εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα επωφελείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, της συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές1 ή της ευρύτερης δυνατής απαλλαγής που προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
________________
1 ΕΕ L 26, 31.1.2003, σ. 41.
Τροπολογίες 61 και 46
Άρθρο 33
Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης δεν μπορεί να αποφασιστεί, κατ" αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης δεν μπορεί να αποφασιστεί, κατ" αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους ισχυρισμούς ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι στο δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση της απόφασής του·
α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους σημαντικούς ισχυρισμούς επί του θέματος, ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι στο δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση της απόφασής του·
β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε ακόμη καμία νέα απόφαση·
β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε ακόμη καμία νέα απόφαση·
γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·
γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·
δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρως ή εν μέρει παραγραφεί·
δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρως ή εν μέρει παραγραφεί·
ε) η απόφαση του δικαστηρίου προέλευσης είναι ασυμβίβαστη προς απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
ε) η απόφαση του δικαστηρίου προέλευσης είναι ασυμβίβαστη προς απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
Τροπολογία 47
Άρθρο 34, παράγραφος 2
2.  Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά εάν η απόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον υπόχρεο με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 22.
2.  Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά εάν η απόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως ή κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
Τροπολογία 48
Άρθρο 35, παράγραφος 1
1.  Ένας δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το επιληφθέν επί της ουσίας δικαστήριο να εκδώσει εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού που προορίζεται για το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογαριασμό, σε άλλο κράτος μέλος. Η αίτηση και η εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού είναι σύμφωνες προς τα έντυπα, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
1.  Ένας δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το επιληφθέν επί της ουσίας δικαστήριο να εκδώσει εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού, στο ποσό που χρειάζεται για την ικανοποίηση της υποχρέωσης διατροφής, η οποία προορίζεται για το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογαριασμό, σε άλλο κράτος μέλος. Η αίτηση και η εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού είναι σύμφωνες προς τα έντυπα, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Άρθρο 35α (νέο)
Άρθρο 35α
Άλλες εντολές εκτέλεσης
Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο μπορεί να διατάξει όλα τα λοιπά μέτρα εκτέλεσης που διαθέτει δυνάμει του εθνικού δικαίου του και τα οποία κρίνει σκόπιμα.
Τροπολογία 50
Άρθρο 38, παράγραφος 1
1.  Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI εφαρμόζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, στην αναγνώριση και την εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστές. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι εκτελεστό ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία μεταξύ διαδίκων χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, απόσπασμα του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI εφαρμόζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, στην αναγνώριση και την εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστές. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι εκτελεστό ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία μεταξύ διαδίκων χορηγεί αυτομάτως στους διαδίκους απόσπασμα του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογίες 51, 52, 53, 54, 55 και 56
Άρθρο 44
1.  Οι κεντρικές αρχές προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της είσπραξης αξιώσεων διατροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1.  Οι κεντρικές αρχές προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευκόλυνση σε συγκεκριμένη περίπτωση της είσπραξης αξιώσεων διατροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) εντοπισμός του υπόχρεου·
α) εντοπισμός της διεύθυνσης του υπόχρεου·
β) αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, ιδίως του ποσού και του είδους των εισοδημάτων του·
γ) προσδιορισμός του εργοδότη του υπόχρεου ·
δ) προσδιορισμός των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου.
β) αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, ιδίως του ποσού και του είδους των εισοδημάτων του·
γ) προσδιορισμός του εργοδότη του υπόχρεου·
δ) προσδιορισμός των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου.
1α. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο καθορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πληροφοριών, και η επεξεργασία θα επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων διατροφής.
1β. Βιομετρικά δεδομένα όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα στοιχεία DNA δεν υφίστανται επεξεργασία.
1γ. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή εργατικό συνδικάτο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την υγεία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητο και ανάλογο προς το σκοπό συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνες τις οποίες διαθέτουν οι αρμόδιες διοικήσεις και αρχές στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς:
α) φόροι και τέλη,
β) κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της είσπραξης των κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων,
γ) μητρώα πληθυσμού,
δ) μητρώα ιδιοκτησίας,
ε) ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων,
στ) κεντρικές τράπεζες.
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνες τις οποίες διαθέτουν οι αρμόδιες διοικήσεις και αρχές στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς:
α) φόροι και τέλη,
β) κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της είσπραξης των κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων,
γ) μητρώα πληθυσμού,
δ) μητρώα ιδιοκτησίας,
ε) ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων,
στ) κεντρικές τράπεζες.
2α. Οι αιτήσεις για πληροφορίες εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 2 πρέπει να είναι ανάλογες και απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1.
3.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία νέων αρχείων σε ένα κράτος μέλος.
3.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία νέων αρχείων σε ένα κράτος μέλος.
Τροπολογία 57
Άρθρο 46, παράγραφος 3
3.  Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατηρήσει μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό παρά μόνον για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της είσπραξης μιας αξίωσης διατροφής. Η προθεσμία διατήρησης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
3.  Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατηρήσει μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό παρά μόνον για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της είσπραξης μιας αξίωσης διατροφής.
Τροπολογία 58
Άρθρο 48, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με την οδηγία 95/46/ΕΚ και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών στην Κοινότητα.
Τροπολογία 59
Άρθρο 50
Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
Τροπολογία 60
Άρθρο 51
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.
2.  Στην περίπτωση που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου