Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0259(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0468/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0468/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0620

Hyväksytyt tekstit
PDF 455kWORD 185k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Toimivalta ja yhteistyö elatusapuasioissa *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0649),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c alakohdan, ja 67 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0079/2006),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0468/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan ja 67 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan,
Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 viite
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
Poistetaan.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)
noudattaa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,
Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Asetusta on sovellettava kaikkiin elatusvastuisiin, jotka johtuvat perhesuhteista tai suhteista, joiden vaikutukset ovat perhesuhteisiin verrattavissa, jotta varmistetaan kaikkien elatusapuun oikeutettujen tasapuolinen kohtelu.
(9)  Asetusta olisi sovellettava kaikkiin elatusvastuisiin, jotka johtuvat perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta tai suhteista, joiden vaikutukset ovat sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti perhesuhteisiin verrattavissa, jotta varmistetaan kaikkien elatusapuun oikeutettujen tasapuolinen kohtelu. Näitä vastuita on tulkittava mahdollisimman laajassa merkityksessä siten, että ne käsittävät muun muassa kaikenlaiset kausittaiset maksut, kertamaksut, omaisuuden omistusoikeuden siirrot ja omaisuusjärjestelyt, joista on sovittu osapuolten tarpeiden ja varallisuuden perusteella ja jotka ovat luonteeltaan elatusta.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kansainvälistä toimivaltaa koskevat säännöt eroavat hieman nykyisin sovellettavista säännöistä, sellaisena kuin ne ovat asetuksen (EY) N:o 44/2001 johdosta. Jotta voitaisiin turvata elatusapuun oikeutettujen edut paremmin ja helpottaa hyvää oikeudenkäyttöä Euroopan unionissa, sääntöjä on selvennettävä ja niiden on vastedes katettava kaikki tilanteet, joissa on riittävä yhteys asianosaisten ja jäsenvaltion välillä. Vaikka vastaajan asuinpaikka on Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa, tämä ei enää saa olla syy jättää yhteisön säännökset soveltamatta ja turvautua takaisin- ja edelleenviittaukseen kansalliseen lainsäädäntöön.
(10)  Kansainvälistä toimivaltaa koskevat säännöt eroavat hieman nykyisin sovellettavista säännöistä, sellaisena kuin ne ovat asetuksen (EY) N:o 44/2001 johdosta. Jotta voitaisiin turvata elatusapuun oikeutettujen edut paremmin ja helpottaa hyvää oikeudenkäyttöä Euroopan unionissa, sääntöjä on selvennettävä ja niiden on vastedes katettava kaikki tilanteet, joissa on riittävä yhteys asianosaisten ja jäsenvaltion välillä.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Asianosaisten on voitava yhteisestä sopimuksesta valita toimivaltainen tuomioistuin, paitsi jos kyseessä on alaikäisen lapsen elatusapu, jolloin halutaan suojella heikompaa osapuolta.
(11)  Asianosaisten olisi voitava yhteisestä sopimuksesta valita toimivaltainen tuomioistuin, paitsi jos kyseessä on alaikäisen lapsen tai oikeustoimikelvottoman täysi-ikäisen elatusapu, jolloin halutaan suojella heikompaa osapuolta.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Edelleen on ensisijaisesti sovellettava elatusapuun oikeutetun asuinpaikan lakia, kuten voimassa olevissa kansainvälisissä välineissäkin, mutta toissijaisesti on sovellettava tuomioistuinvaltion lakia, sillä sen perusteella voidaan usein ratkaista riita-asiat kyseisellä erityisalalla yksinkertaisesti, nopeasti ja vähemmin kustannuksin.
(14)  Ensisijaisesti olisi sovellettava elatusapuun oikeutetun asuinpaikan lakia, kuten voimassa olevissa kansainvälisissä säännöksissäkin, mutta myös tuomioistuinvaltion lakia voidaan soveltaa, vaikka se ei olisi elatusapuun oikeutetun asuinpaikan laki, jos sen perusteella voidaan oikeudenmukaisella tavalla ratkaista kyseisen alan riita-asiat yksinkertaisesti, nopeasti ja vähemmin kustannuksin eikä asiassa ole näyttöä omaan etuun nähden kannattavimman oikeuspaikan etsimisestä.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Jos kumpikaan edellä mainituista kahdesta laista ei tarjoa elatusapuun oikeutetulle mahdollisuutta saada elatusvelvolliselta elatusapua, on oltava mahdollista soveltaa jonkin toisen sellaisen valtion lakia, johon elatusvastuulla on kiinteä yhteys. Kyseeseen voi tulla erityisesti, mutta ei yksinomaisesti, se valtio, jonka kansalaisia molemmat asianosaiset ovat.
(15)  Jos elatusapuun oikeutetun asuinvaltion laki tai tuomioistuinvaltion laki ei tarjoa elatusapuun oikeutetulle mahdollisuutta saada elatusvelvolliselta elatusapua tai olisi epäoikeudenmukaista tai epäasianmukaista soveltaa kyseistä lakia, on oltava mahdollista soveltaa jonkin toisen sellaisen valtion lakia, johon elatusvastuulla on kiinteä yhteys, erityisesti, mutta ei yksinomaisesti, sen valtion lakia, jonka kansalaisia molemmat asianosaiset ovat.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Asianosaisten on voitava tietyin edellytyksin valita sovellettava laki. Heidän on voitava valita johonkin tiettyyn menettelyyn tuomioistuinvaltion laki. Asianosaisilla on myös oltava oikeus sopia sovellettavasta laista ennen minkä tahansa oikeudenkäynnin alkua, mutta ainoastaan, jos kyse ei ole lapsen tai haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen elatusavusta. Lisäksi ainoastaan tiettyjen lakien valitsemisen on oltava mahdollista.
(16)  Asianosaisten olisi voitava tietyin edellytyksin valita sovellettava laki. Heidän olisi voitava valita johonkin tiettyyn menettelyyn tuomioistuinvaltion laki. Asianosaisilla olisi myös oltava oikeus sopia sovellettavasta laista ennen minkä tahansa oikeudenkäynnin alkua, mutta ainoastaan, jos kyse ei ole lapsen tai haavoittuvassa asemassa olevan aikuisen elatusavusta. Lisäksi ainoastaan tiettyjen lakien valitsemisen olisi oltava mahdollista. Tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, on varmistettava, että lainvalinnasta on sovittu riippumattoman oikeudellisen neuvonnan saannin jälkeen. Sovellettavan lain valintaa koskevat sopimukset olisi tehtävä kirjallisesti.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Elatusvelvollista on suojeltava määräytyvän lain valinnassa sellaisissa tilanteissa, joissa elatusavun saantiperusteeksi esitettyjä perhesuhteita ei yleisesti pidetä etuoikeutettuina. Tällaisia tapauksia voivat erityisesti olla sivusukulaisten ja avioliiton kautta sukua olevien henkilöiden väliset suhteet, jälkeläisten elatusvastuu ylenevää polvea olevia sukulaisia kohtaan tai elatusapu avioliiton purkautumisen jälkeen.
Poistetaan.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä olisi voitava käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikein suhteutettua yksittäiseen erityistapaukseen nähden ja jos tällöin noudatetaan erityisiä suojatoimia.
Tarkistus 12
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Kun elatusavusta on jossakin jäsenvaltiossa tehty päätös, sen on oltava nopeasti ja tehokkaasti täytäntöönpantavissa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa. Elatusapuun oikeutettujen käytettävissä on erityisesti oltava elatusvelvollisiin kohdistuvat palkanpidätykset ja pankkitilin suorat veloitukset.
(19)  Tämän asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön tuloksia tuottavia menettelyjä, jotka ovat helposti käytettävissä, nopeita, tehokkaita, kustannustehokkaita, responsiivisia ja oikeudenmukaisia. Kun elatusavusta on jossakin jäsenvaltiossa tehty päätös, sen on oltava nopeasti ja tehokkaasti täytäntöönpantavissa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa. Elatusapuun oikeutettujen käytettävissä olisi erityisesti oltava elatusvelvollisiin kohdistuvat palkanpidätykset ja pankkitilin suorat veloitukset. Olisi edistettävä uusia ja tehokkaita keinoja elatusapupäätösten täytäntöönpanemiseksi.
Tarkistus 13
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti asetuksessa pyritään takaamaan yksityis- ja perhe-elämän täydellinen kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, lasten oikeuksien kunnioittaminen ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä riippumattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen perusoikeuskirjan 7, 8, 24 ja 47 artiklan mukaisesti.
(22)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti asetuksessa pyritään takaamaan yksityis- ja perhe-elämän täysimääräinen kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä riippumattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen perusoikeuskirjan 7, 8, 24 ja 47 artiklan mukaisesti. Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava huomioon lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 3 ja 27 artikla, joissa määrätään, että
– kaikissa toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu,
– jokaisella lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon,
– vanhemmilla tai muilla lapsen huollosta vastaavilla on ensisijainen velvollisuus kykyjensä ja taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaisesti turvata lapsen kehityksen kannalta välttämättömät elinolosuhteet ja
– sopimusvaltiot pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin, myös kansainvälisin sopimuksin, turvaamaan lapsen elatusmaksujen saannin vanhemmilta tai muilta lapsesta taloudellisessa vastuussa olevilta, erityisesti silloin kun lapsesta taloudellisessa vastuussa oleva asuu eri maassa kuin lapsi.
Tarkistus 14
Johdanto-osan 23 kappale
(23)   Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 2 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä mainitun päätöksen 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
(23)   Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä noudattaen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY1.
______
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
______
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
Tarkistus 15
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Tämän asetuksen on korvattava tällä alalla aiemmin hyväksytyt yhteisön säädökset. Lisäksi sen on oltava ensisijainen muihin alalla jäsenvaltioiden kesken sovellettaviin kansainvälisiin välineisiin nähden, jotta voimassa olevia oikeusnormeja voidaan yhtenäistää ja yksinkertaistaa.
(24)  Tämän asetuksen olisi korvattava tällä alalla aiemmin hyväksytyt yhteisön säädökset. Lisäksi sen olisi oltava ensisijainen muihin alalla jäsenvaltioiden kesken sovellettaviin kansainvälisiin säännöksiin nähden, jotta voimassa olevia oikeusnormeja voidaan yhtenäistää ja yksinkertaistaa. Siinä olisi otettava huomioon lasten elatusavun ja muiden vanhempainvastuiden kansainvälisestä perinnästä tehtävän Haagin yleissopimus.
Tarkistus 16
1 artiklan 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan elatusvastuuseen, joka johtuu perhesuhteista tai suhteista, joiden vaikutukset ovat sovellettavan lainsäädännön nojalla perhesuhteisiin verrattavissa.
1.  Tätä asetusta sovelletaan elatusvastuuseen, joka johtuu perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta tai suhteista, joiden vaikutukset ovat sovellettavan lainsäädännön nojalla perhesuhteisiin verrattavissa.
Tarkistus 17
2 artiklan -1 alakohta (uusi)
-1. 'elatusvastuulla' laissa säädettyä velvollisuutta, mukaan lukien tapaukset, joissa tämä velvollisuus on määritelty laajuudeltaan ja muodoltaan oikeuden päätöksessä tai sopimuksessa, huolehtia jossakin muodossa sellaisen henkilön, jolla on tai on ollut perhesiteitä elatusvelvollisen kanssa, elatuksesta tai ainakin osallistua jollakin tavoin tällaisen henkilön ylläpitoon. Näitä vastuita tulkitaan mahdollisimman laajassa merkityksessä niin, että ne käsittävät muun muassa toimivaltaisen tuomioistuimen päätökset tai tuomiot, joilla määrätään kausittaisista maksuista, kertamaksuista, omaisuuden omistusoikeuden siirroista ja omaisuusjärjestelyistä, joista on sovittu osapuolten tarpeiden ja varallisuuden perusteella ja jotka ovat luonteeltaan elatusta.
Tarkistus 18
2 artiklan 2 alakohta
(2) 'tuomarilla' tuomaria tai henkilöä, jolla on tuomarin toimivaltaan rinnastuvaa toimivaltaa elatusapua koskevissa asioissa;
Poistetaan.
Tarkistus 19
2 artiklan 9 alakohta
(9) 'elatusvelvollisella' kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden kuuluu tai väitetään kuuluvan maksaa elatusapua.
(9) 'elatusvelvollisella' kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden kuuluu tai väitetään kuuluvan maksaa elatusapua, tai julkisyhteisöä, joka on ottanut nimiinsä elatusvelvollisen velvollisuuden maksaa elatusapua elatusapuun oikeutetulle;
Tarkistus 20
2 artiklan 9 a alakohta (uusi)
(9 a) 'henkilöiden oikeudellista asemaa koskevilla oikeuskäsittelyillä' avioeroa, asumuseroa, avioliiton pätemättömäksi julistamista tai isyyden vahvistamista koskevia oikeuskäsittelyjä.
Tarkistus 21
2 a artikla (uusi)
2 a artikla
Soveltaminen julkisyhteisöihin
1.  Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, tätä asetusta sovelletaan myös julkisyhteisöön, joka hakee korvausta elatusvelvollisen puolesta suorittamastaan elatusavusta edellyttäen, että julkisyhteisöön sovellettavassa laissa säädetään tällaisesta korvauksesta.
2.  Julkisyhteisön aloittamaan oikeuskäsittelyyn ei sovelleta 3 artiklan b, c ja d alakohtaa eikä 6 artiklaa [6 artiklan b alakohtaa].
3.  Tuomion täytäntöönpanoa hakevan julkisyhteisön on toimitettava yhdessä VIII luvussa tarkoitetun hakemuksen kanssa kaikki tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että se täyttää 1 kohdassa vahvistetut edellytykset ja että elatusapuun oikeutetulle on suoritettu elatusapua.
Tarkistus 22
3 artiklan c alakohta
c) tuomioistuin, joka on toimivaltainen henkilöiden oikeudellista asemaa koskevassa asiassa, jos elatusapuvaade liittyy kyseiseen asiaan, jollei toimivalta perustu ainoastaan toisen asianosaisen kansalaisuuteen, tai
c) tuomioistuin, joka on toimivaltainen henkilöiden oikeudellista asemaa koskevassa asiassa, jos elatusapuvaade liittyy kyseiseen asiaan, tai
Tarkistus 23
3 artiklan d alakohta
d) tuomioistuin, joka on toimivaltainen vanhempainvastuuta koskevassa asiassa asetuksessa (EY) N:o 2201/2003 tarkoitetussa merkityksessä, jos elatusapuvaade liittyy kyseiseen asiaan.
d) tuomioistuin, joka on toimivaltainen vanhempainvastuuta koskevassa asiassa asetuksessa (EY) N:o 2201/2003 tarkoitetussa merkityksessä, jos elatusapuvaade liittyy kyseiseen asiaan ja vanhempainvastuuta koskeva asia on jo vireillä kyseisessä tuomioistuimessa tai pannaan vireille kyseisessä tuomioistuimessa samanaikaisesti elatusapuhakemuksen kanssa.
Tarkistus 24
3 artiklan d a alakohta (uusi)
d a) sen paikkakunnan tuomioistuin, jolla perhesuhde tai siihen verrattava suhde on virallisesti perustettu.
Tarkistus 25
4 artiklan 2 kohta
2.  Tällainen toimivaltaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisena pidetään myös kaikkea sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta.
2.  Tällainen toimivaltaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti.
Tarkistus 26
4 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, on varmistettava, että tuomioistuimen toimivallasta on sovittu vapaasti riippumattoman oikeudellisen neuvonnan saannin jälkeen, ja otettava huomioon osapuolten tilanne tuomioistuinmenettelyjen käynnistyessä.
Tarkistus 27
4 artiklan 4 kohta
4.  Tätä artiklaa ei sovelleta, jos kyseessä on alle kahdeksantoista vuoden ikäisen lapsen elatusapuasiassa syntynyt riita.
4.  Tätä artiklaa ei sovelleta, jos elatusapuun oikeutettu on alle 18-vuotias lapsi tai oikeustoimikelvoton täysi-ikäinen.
Tarkistus 28
6 artiklan b alakohta
b) kun kyseessä on puolison tai eronneen puolison elatusapu, sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka alueella puolisoiden viimeinen yhteinen asuinpaikka oli sikäli kuin se oli puolisoiden asuinpaikka vielä oikeudenkäynnin vireillepanoa edeltävän vuoden aikana.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 29
7 artiklan 1 kohta
1.   Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samaa elatusapua koskevia kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, jossa kanne on ensin nostettu, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.
1.  Silloin kun on kyse vireillä olevista ja toisiinsa liittyvistä oikeudenkäynneistä taikka väliaikaisista toimenpiteistä tai turvaamistoimista, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 44/2001 27, 28, 30 ja 31 artiklaa.
Tarkistus 30
7 artiklan 2 kohta
2.  Kun on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen, tulee muiden tuomioistuinten tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi jättää asia tutkimatta.
Poistetaan.
Tarkistus 31
8 artikla
8 artikla
Poistetaan.
Toisiinsa liittyvät kanteet
1.  Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa vireillä olevat kanteet liittyvät toisiinsa, tuomioistuin, jossa kanne on myöhemmin nostettu, voi keskeyttää asian käsittelyn.
2.  Jos nämä kanteet ovat vireillä alimmassa oikeusasteessa, mikä tahansa tuomioistuin, jossa kanne on nostettu myöhemmin, voi asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.
3.  Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan kanteiden liittyvän toisiinsa silloin, kun niiden välillä on niin läheinen yhteys, että kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on paikallaan, jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.
Tarkistus 32
9 artikla
9 artikla
Poistetaan.
Asian paneminen vireille tuomioistuimessa
Tätä lukua sovellettaessa asian katsotaan olevan vireillä tuomioistuimessa:
a) päivämäärästä, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen, edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt ryhtymättä vaadittuihin toimiin haasteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle, tai
b) jos asiakirja on annettava tiedoksi ennen sen jättämistä tuomioistuimeen, päivämäärästä, jona tiedoksiannosta vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt ryhtymättä vaadittuihin toimiin asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen.
Tarkistus 33
10 artikla
10 artikla
Poistetaan.
Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet
Jäsenvaltion lain mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia voidaan pyytää sanotun valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian.
Tarkistus 34
10 artiklan 1 a kohta (uusi)
Jos elatusapuasia on pantu vireille välitoimihakemuksella, 7 ja 8 artiklaa ei pidä tulkita siten, että välitoimihakemukseen sovellettavaa lakia on sovellettava mahdollisiin uusiin elatusapuhakemuksiin tai elatusavun muutoksia koskeviin hakemuksiin, jotka on pantu vireille avioeroa, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistamista tai asumuseroa koskevien oikeuskäsittelyjen yhteydessä.
Tarkistus 35
11 artikla
11 artikla
Poistetaan.
Toimivallan tutkiminen
Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa nostettu kanne koskee asiaa, jossa se ei tämän asetuksen mukaan ole toimivaltainen, tuomioistuimen on omasta aloitteestaan jätettävä asia käsittelemättä.
Tarkistus 36
13 artikla
1.  Elatusapua säätelee sen maan lainsäädäntö, jossa elatusapuun oikeutetun asuinpaikka on.
1.  Elatusapuun sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuun oikeutetun asuinpaikka on.
2.  Tuomioistuinvaltion lakia sovelletaan:
2.  Tuomioistuinvaltion lakia sovelletaan:
a) jos elatusapuun oikeutettu ei saa elatusvelvolliselta elatusapua 1 kohdan mukaisesti määräytyvän lain nojalla, tai
a) jos se on sen maan laki, jossa elatusapuun oikeutetun asuinpaikka on, tai
b) jos elatusapuun oikeutettu sitä pyytää, ja kyseessä on sen maan laki, jossa elatusvelvollisen asuinpaikka on.
b) jos elatusapuun oikeutettu ei saa elatusvelvolliselta elatusapua sen maan lain nojalla, jossa elatusapuun oikeutetun asuinpaikka on, tai
c) jollei elatusapuun oikeutettu toisin pyydä ja jos tuomioistuin on varma siitä, että kyseinen henkilö on saanut asiassa riippumatonta oikeudellista neuvontaa, jos se on sen maan laki, jossa elatusvelvollisen asuinpaikka on.
3.  Jos mikään edellä olevien kohtien mukaisesti määräytyvistä laeista ei tarjoa elatusapuun oikeutetulle mahdollisuutta saada elatusvelvolliselta elatusapua ja jos kaikista tekijöistä seuraa, että elatusvastuulla on kiinteä yhteys johonkin muuhun maahan, erityisesti sellaiseen maahan, jonka kansalaisia elatusapuun oikeutettu ja elatusvelvollinen ovat, sovelletaan sen maan lakia, johon elatusvastuulla on kiinteä yhteys.
3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuomioistuinvaltion lakia voidaan soveltaa, vaikka se ei olisi sen maan laki, jossa elatusapuun oikeutetun asuinpaikka on, jos sen perusteella voidaan oikeudenmukaisella tavalla ratkaista elatusta koskevat riita-asiat yksinkertaisesti, nopeasti ja vähemmin kustannuksin eikä asiassa ole näyttöä omaan etuun nähden kannattavimman oikeuspaikan etsimisestä.
4.  Jos elatusapuun oikeutetun asuinvaltion laki tai tuomioistuinvaltion laki ei tarjoa elatusapuun oikeutetulle mahdollisuutta saada elatusvelvolliselta elatusapua tai jos olisi epäoikeudenmukaista tai epäasianmukaista soveltaa kyseistä lakia, elatusvastuisiin sovelletaan jonkin toisen sellaisen valtion lakia, johon elatusvastuulla on kiinteä yhteys, erityisesti, mutta ei yksinomaisesti, sen valtion lakia, jonka kansalaisia molemmat asianosaiset ovat.
Tarkistus 37
14 artiklan a alakohta
a) valita johonkin menettelyyn tuomioistuinvaltion lain nimenomaisesti tai jollakin muulla yksiselitteisellä tavalla oikeudenkäynnin vireillepanon yhteydessä;
a) tehdä oikeudenkäynnin vireillepanon yhteydessä kirjallinen sopimus tuomioistuinvaltion lain soveltamisesta yksiselitteisellä tavalla;
Tarkistus 39
14 artiklan b alakohdan ii a alakohta (uusi)
ii a) sen paikan laki, jossa perhesuhde tai siihen verrattava suhde on virallisesti perustettu;
Tarkistus 38
14 artiklan 1 a kohta (uusi)
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jos tuomioistuin, jossa asia on vireillä, on todennut, että tuomioistuimen tai sovellettavan lain valinnasta on sovittu vapaasti.
Tarkistus 40
15 artikla
15 artikla
Poistetaan.
Määräytyvän lain soveltamatta jättäminen elatusvelvollisen pyynnöstä
1.  Jos kyseessä on jokin muu elatusapu kuin lapsen, haavoittuvaisen aikuisen tai puolison taikka eronneen puolison elatusapu, elatusvelvollinen voi vastustaa elatusapuvaadetta vedoten elatusvastuun puuttumiseen sen maan lain nojalla, jonka kansalaisia sekä elatusvelvollinen että elatusapuun oikeutettu ovat, tai yhteisen kansalaisuuden puuttuessa sen maan lain nojalla, jossa elatusvelvollisen asuinpaikka on.
2.  Jos kyseessä on puolison tai eronneen puolison elatusapu, elatusvelvollinen voi vastustaa elatusapuvaadetta vedoten elatusvastuun puuttumiseen sen maan lain nojalla, johon avioliitto oli kaikkein tiiviimmin yhteydessä.
Tarkistus 41
17 artikla
1.  Elatusapuun sovellettavan lain perusteella vahvistetaan erityisesti:
1.  Elatusapuun sovellettavan lain perusteella vahvistetaan erityisesti:
(a) elatusapuun oikeutetun oikeudet ja niiden laajuus sekä se, ketä kohtaan elatusapuun oikeutettu voi oikeuksiaan harjoittaa;
(a) elatusapuun oikeutetun oikeudet, niiden kesto ja elatusavun määrä sekä se, ketä kohtaan elatusapuun oikeutettu voi oikeuksiaan harjoittaa;
(b) missä määrin elatusapuun oikeutettu voi vaatia elatusapua takautuvasti;
(b) miltä ajalta ja minkä suuruisena elatusapuun oikeutettu voi vaatia elatusapua takautuvasti;
(c) elatusavun laskutapa ja indeksointi;
(c) elatusavun laskutapa ja indeksointi;
(d) elatusapuasian vanhentuminen ja vireillepanon määräajat;
(d) elatusapuasian vanhentuminen ja vireillepanon määräajat;
(e) jos julkisyhteisö on maksanut elatustukea elatusapuun oikeutetulle, kyseisen julkisyhteisön oikeus saada korvausta suoritetusta avustuksesta ja elatusvelvollisen elatusvastuun rajat.
(e) jos julkisyhteisö on maksanut elatustukea elatusapuun oikeutetulle, kyseisen julkisyhteisön oikeus saada korvausta suoritetusta avustuksesta ja elatusvelvollisen elatusvastuun rajat.
2.  Elatusapuun oikeutetun tarpeet ja elatusvelvollisen varallisuus on otettava huomioon elatusavun määrän vahvistamisessa sovellettavan lain sisällöstä riippumatta.
2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuomioistuin, jossa asia on vireillä, ottaa elatusavun määrän vahvistamisessa perustaksi elatusapuun oikeutetun senhetkiset todelliset tarpeet sekä elatusvelvollisen senhetkisen todellisen varallisuuden ja huomioi elatusvelvollisen osalta tämän kohtuulliset tarpeet ja mahdolliset muut elatusvastuut.
Tarkistus 42
20 artikla
Tämän asetuksen mukaan määräytyvän lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita. Tähän syyhyn vedoten ei kuitenkaan voida jättää soveltamatta jäsenvaltion lain säännöstä, jos jäsenvaltion lain soveltaminen on määräytynyt tämän asetuksen mukaisesti.
Tämän asetuksen mukaan määräytyvän lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita.
Tarkistus 43
21 artikla
Jos valtioon kuuluu useita alueita, joilla on omat elatusapua koskevat oikeussääntönsä, tämän asetuksen nojalla sovellettavaa lakia vahvistettaessa kukin alue rinnastetaan valtioon.
Valtio, johon kuuluvilla eri alueilla on omat elatusapua koskevat oikeussääntönsä, ei ole velvollinen soveltamaan tätä asetusta, jos kyse on lainvalinnasta yksinomaan tällaisten siihen kuuluvien alueiden oikeussääntöjen kesken.
Tarkistus 44
22 artikla
1.  Jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa haastehakemus tai vastaava asiakirja on annettava tiedoksi vastaajalle jollakin seuraavista tavoista:
Asiakirjojen tiedoksiantoon sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) XXX/2007 säännöksiä.
a) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;
b) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan tiedoksiannon suorittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa todetaan, että vastaaja on vastaanottanut asiakirjan tai kieltäytynyt vastaanottamasta sitä ilman laillista perustetta, ja johon on merkitty tiedoksiantopäivä;
c) postitiedoksianto, mikä osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;
d) sähköinen tiedoksianto, esimerkiksi telekopioitse tai sähköpostitse, mikä osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä.
2.  Vastaajalla on oltava käytettävissään vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona hän vastaanotti haastehakemuksen tai vastaavan asiakirjan, jotta hän voi valmistautua vastaamaan asiassa.
3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, millä tavoin haastehakemukset ja vastaavat asiakirjat annetaan tiedoksi. Niiden on ilmoitettava komissiolle kyseisiä tietoja koskevat muutokset.
Komissio saattaa tiedot julkisesti saataville.
Tarkistus 45
29 artikla
Jos täytäntöönpanon hakija on tuomion antaneessa jäsenvaltiossa saanut korvauksetta tai osakorvausta vastaan oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai maksujen suorittamisesta, hänellä on täytäntöönpanomenettelyssä oikeus saada täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukainen laajin mahdollinen oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta.
Jos täytäntöönpanon hakija on tuomion antaneessa jäsenvaltiossa saanut korvauksetta tai osakorvausta vastaan oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai maksujen suorittamisesta, hänellä on täytäntöönpanomenettelyssä oikeus saada oikeusapua oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY1 mukaisesti tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukainen laajin mahdollinen vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta.
______
1 EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
Tarkistukset 61 ja 46
33 artikla
Annetun tuomion täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä tai täytäntöönpanoa voidaan rajoittaa, osittain tai kokonaan, elatusvelvollisen pyynnöstä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
Annetun tuomion täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä tai täytäntöönpanoa voidaan rajoittaa, osittain tai kokonaan, elatusvelvollisen pyynnöstä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
a) elatusvelvollinen vetoaa tilanteen muuttumiseen tai seikkoihin, jotka eivät olleet tuomion antaneen tuomioistuimen tiedossa silloin kun se antoi tuomionsa;
a) kun elatusvelvollinen vetoaa uusiin erittäin merkityksellisiin seikkoihin tai olosuhteiden muutokseen, joka ei ole tuomion antaneen tuomioistuimen tiedossa silloin kun se antoi tuomionsa;
b) elatusvelvollinen on pyytänyt annetun tuomion tutkimista uudelleen 24 artiklan mukaisesti ja uutta tuomiota ei ole vielä annettu;
b) kun elatusvelvollinen on pyytänyt annetun tuomion tutkimista uudelleen 24 artiklan mukaisesti ja uutta tuomiota ei ole vielä annettu;
c) elatusvelvollinen on jo maksanut velan;
c) elatusvelvollinen on jo maksanut velan;
d) oikeus saada annettu tuomio täytäntöönpannuksi on kokonaisuudessaan tai osittain vanhentunut;
d) oikeus saada annettu tuomio täytäntöönpannuksi on kokonaisuudessaan tai osittain vanhentunut;
e) annettu tuomio on ristiriidassa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annetun tuomion kanssa tai sellaisen tuomion kanssa, joka täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.
e) annettu tuomio on ristiriidassa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annetun tuomion kanssa tai sellaisen tuomion kanssa, joka täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 47
34 artiklan 2 kohta
2.  Määräys kuukausittaisesta suoraveloituksesta voidaan antaa ainoastaan, jos tuomio on annettu elatusvelvolliselle tiedoksi jollakin 22 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
2.  Määräys kuukausittaisesta suoraveloituksesta voidaan antaa ainoastaan, jos tuomio on annettu elatusvelvolliselle tiedoksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XXX/2007 sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 48
35 artiklan 1 kohta
1.  Elatusapuun oikeutetun hakemuksesta tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, voi antaa pankkitilin tilapäistä jäädyttämistä koskevan määräyksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle pankille, jossa elatusvelvollisen pankkitili on. Pankkitilin tilapäistä jäädyttämistä on haettava ja määräys annettava tämän asetuksen liitteessä IV esitettyjä vakiolomakkeita käyttäen.
1.  Elatusapuun oikeutetun hakemuksesta tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, voi antaa pankkitilin tilapäistä jäädyttämistä koskevan määräyksen suoritettavan elatusavun edellyttämän määrän osalta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle pankille, jossa elatusvelvollisen pankkitili on. Pankkitilin tilapäistä jäädyttämistä on haettava ja määräys annettava tämän asetuksen liitteessä IV esitettyä vakiolomaketta käyttäen.
Tarkistus 49
35 a artikla (uusi)
35 a artikla
Muut täytäntöönpanomääräykset
Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, voi määrätä mitä tahansa kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä täytäntöönpanotoimia, jotka se katsoo asianmukaisiksi.
Tarkistus 50
38 artiklan 1 kohta
1.  Asetuksen VI luvun säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin täytäntöönpanokelpoisten virallisten asiakirjojen ja asianosaisten välisten sopimusten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa virallinen asiakirja tai asianosaisten välinen sopimus on täytäntöönpanokelpoinen, on asiaan osallisen pyynnöstä laadittava asiakirjasta ote tämän asetuksen liitteen II mukaista vakiolomaketta käyttäen.
1.  Asetuksen VI luvun säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin täytäntöönpanokelpoisten virallisten asiakirjojen ja asianosaisten välisten sopimusten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa virallinen asiakirja tai asianosaisten välinen sopimus on täytäntöönpanokelpoinen, on viran puolesta laadittava asiakirjasta ote asianosaisille tämän asetuksen liitteen II mukaista vakiolomaketta käyttäen.
Tarkistukset 51, 52, 53, 54, 55 ja 56
44 artikla
1.  Keskusviranomaisten on tässä luvussa säädetyin edellytyksin varmistettava niiden tietojen saanti, joiden avulla voidaan helpottaa elatusapusaatavien perintää. Tiedot annetaan seuraavissa tarkoituksissa:
1.  Keskusviranomaisten on tässä luvussa säädetyin edellytyksin varmistettava tietyssä yksittäistapauksessa niiden tietojen saanti, joiden avulla voidaan helpottaa elatusapusaatavien perintää. Tiedot annetaan seuraavissa tarkoituksissa:
a) elatusvelvollisen paikantaminen;
a) elatusvelvollisen osoitteen paikantaminen;
b) elatusvelvollisen omaisuuden, erityisesti hänen tulojensa suuruuden ja luonteen, arvioiminen;
b) elatusvelvollisen omaisuuden, erityisesti hänen tulojensa suuruuden ja luonteen, arvioiminen;
c) elatusvelvollisen työnantajan yksilöiminen;
c) elatusvelvollisen työnantajan yksilöiminen;
d) elatusvelvollisen pankkitilien yksilöiminen.
d) elatusvelvollisen pankkitilien yksilöiminen.
1 a.  Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on määriteltävä tapauskohtaisesti, mitä henkilötietoja käsitellään saatavilla olevien tietojen perusteella, ja tietojen käsittely on sallittua ainoastaan, jos se on välttämätöntä elatusvastuiden täytäntöönpanon helpottamiseksi.
1 b.  Biometrisiä tietoja kuten sormenjälkiä ja dna-tietoja ei käsitellä.
1 c.  Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä saa käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikein suhteutettua yksittäiseen erityistapaukseen nähden ja jos tällöin noudatetaan erityisiä suojatoimia.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät ainakin ne tiedot, jotka viranomaisilla on hallussaan, jos viranomaiset ovat jäsenvaltiossa toimivaltaisia seuraavilla aloilla:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät ainakin ne tiedot, jotka viranomaisilla on hallussaan, jos viranomaiset ovat jäsenvaltiossa toimivaltaisia seuraavilla aloilla:
a) verot ja muut maksut,
a) verot ja muut maksut,
b) sosiaaliturva, myös työnantajien maksamien sosiaaliturvamaksujen periminen,
b) sosiaaliturva, myös työnantajien maksamien sosiaaliturvamaksujen periminen,
c) väestörekisterit,
c) väestörekisterit,
d) omaisuusrekisterit,
d) omaisuusrekisterit,
e) moottoriajoneuvojen rekisteröintitiedot,
e) moottoriajoneuvojen rekisteröintitiedot,
f) keskuspankit.
f) keskuspankit.
2 a.  Muita kuin 2 kohdassa lueteltuja tietoja koskevien tietopyyntöjen on oltava 1 kohdassa esitettyjen tavoitteiden täyttämiseksi oikeasuhtaisia ja välttämättömiä.
3.  Tässä artiklassa mainittujen tietojen saatavuus ei saa missään tapauksessa johtaa uusien tiedostojen luomiseen jäsenvaltioissa.
3.  Tässä artiklassa mainittujen tietojen saatavuus ei saa missään tapauksessa johtaa uusien tiedostojen luomiseen jäsenvaltioissa.
Tarkistus 57
46 artikla 3 kohta
3.  Tuomioistuin saa säilyttää tämän asetuksen mukaisesti toimitetut tiedot ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen elatusapusaatavan perinnän helpottamiseksi. Tiedot saa säilyttää enintään vuoden ajan.
3.  Tuomioistuin saa säilyttää tämän asetuksen mukaisesti toimitetut tiedot ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen elatusapusaatavan perinnän helpottamiseksi.
Tarkistus 58
48 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tässä asetuksessa noudatetaan direktiiviä 95/46/EY ja siinä velvoitetaan jäsenvaltiot turvaamaan luonnollisten henkilöiden oikeudet ja vapaudet henkilötietojen käsittelyssä ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen, jotta henkilötietojen vapaa liikkuvuus yhteisössä voidaan turvata.
Tarkistus 59
50 artikla
Kaikki tämän asetuksen liitteiden muutokset hyväksytään 51 artiklan 2 kohdan mukaista neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 60
51 artikla
1.  Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.
1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa tarkoitettu komitea.
2.  Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artiklan 3 kohta.
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö