Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0259(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0468/2007

Pateikti tekstai :

A6-0468/2007

Debatai :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0620

Priimti tekstai
PDF 473kWORD 199k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Įgaliojimai ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolės klausimais *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2005)0649),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 61 straipsnio c punktą ir į 67 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0079/2006),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0468/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą,
Pakeitimas 2
3 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,
Išbraukta.
Pakeitimas 3
4 a nurodomoji dalis (nauja)
laikydamasi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,
Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Reglamento taikymo sritis turi apimti visas išlaikymo prievoles, kylančias iš šeimos ar panašų poveikį turinčių santykių, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems išlaikymo kreditoriams.
(9)  Šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti visas išlaikymo prievoles, kylančias iš šeimos, tėvystės (motinystės), santuokos arba giminystės santykių ar panašų poveikį turinčių santykių pagal taikytiną nacionalinę teisę, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems išlaikymo kreditoriams. Tokios prievolės turėtų būti suprantamos pačia plačiausia prasme, t. y. jos visų pirma turėtų apimti visus vykdomuosius raštus dėl periodinių mokėjimų, vienkartinių sumų išmokėjimo, turto nuosavybės teisių perleidimo ir turto padalijimo, kurie nustatomi pagal atitinkamus šalių poreikius ir išteklius ir kurie gali būti priskiriami išlaikymo kategorijai.
Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Tarptautinės jurisdikcijos nuostatos šiek tiek skiriasi nuo šiuo metu pagal Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 taikomų nuostatų. Siekiant užtikrinti kuo geresnę išlaikymo kreditorių interesų apsaugą ir skatinti tinkamą teisingumo valdymą Europos Sąjungoje, šios nuostatos turi būti patikslintos ir nuo šiol apibrėžti visus įmanomus atvejus, kai egzistuoja pakankamas ryšys tarp susijusių šalių ir kurios nors valstybės narės. Nuolatinė atsakovo gyvenamoji vieta valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos narė, daugiau neturi būti Bendrijos teisės normų netaikymo priežastimi, ir nuo šiol negalės būti numatomas joks nacionalinės teisės taikymas.
(10)  Tarptautinės jurisdikcijos nuostatos šiek tiek skiriasi nuo šiuo metu pagal Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 taikomų nuostatų. Siekiant užtikrinti kuo geresnę išlaikymo kreditorių interesų apsaugą ir skatinti tinkamą teisingumo valdymą Europos Sąjungoje, šios nuostatos turi būti patikslintos ir nuo šiol apibrėžti visus įmanomus atvejus, kai egzistuoja pakankamas ryšys tarp susijusių šalių ir kurios nors valstybės narės.
Pakeitimas 6
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Šalims turi būti sudaroma galimybė bendru susitarimu pasirinkti kompetentingą teismą, išskyrus tuos atvejus, kai išlaikymo prievolė susijusi su nepilnamečiu vaiku, kad būtų užtikrinta "silpnosios šalies" apsauga.
(11)  Šalims turėtų būti sudaroma galimybė bendru susitarimu pasirinkti kompetentingą teismą, išskyrus tuos atvejus, kai išlaikymo prievolė susijusi su nepilnamečiu vaiku ar suaugusiu neveiksniu asmeniu, kad būtų užtikrinta "silpnosios šalies" apsauga.
Pakeitimas 7
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Pirmenybė turi būti teikiama išlaikymo kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisei, kaip nustatyta dabartinėse tarptautinėse teisinėse priemonėse, bet antra pagal svarbumą turėtų būti ginčo nagrinėjimo vietos teisė, kadangi šioje konkrečioje srityje ji dažnai padeda išspręsti ginčą paprasčiausiu, greičiausiu ir pigiausiu būdu.
(14)  Pirmenybė turi būti teikiama išlaikymo kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisei, kaip nustatyta dabartinėse tarptautinėse teisinėse priemonėse, tačiau gali būti taikoma ir ginčo nagrinėjimo vietos teisė, netgi kai ji nėra kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisė, jei pagal ją ginčai šioje srityje gali būti vienodai teisingai išspręsti paprasčiausiu, greičiausiu ir pigiausiu būdu ir jei nėra įrodymų, kad ši teisė pasirinkta savanaudiškais sumetimais.
Pakeitimas 8
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Kai kreditorius negali išieškoti išmokų iš skolininko remdamasis viena iš pirmiau minėtų teisių, turi egzistuoti galimybė taikyti kitos valstybės, su kuria glaudžiai susijusi išlaikymo prievolė, teisę. Pvz., tai galėtų būti valstybė, kurios pilietybę turi abi šalys, tačiau nebūtinai.
(15)  Kai išlaikymo kreditorius negali išieškoti išmokų iš skolininko remdamasis išlaikymo kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teise arba bylą nagrinėjančio teismo teise arba kai šią teisę taikyti būtų neteisinga arba netinkama, turi egzistuoti galimybė taikyti kitos valstybės, su kuria glaudžiai susijusi išlaikymo prievolė, teisę, visų pirma valstybės, kurios pilietybę turi abi šalys, teisę, tačiau nebūtinai.
Pakeitimas 9
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Tam tikromis sąlygomis šalims turi būti leidžiama pasirinkti taikytiną teisę. Proceso reikmėms joms taip pat turėtų būti leidžiama pasirinkti ginčo nagrinėjimo vietos teisę. Taip pat šalims turi būti suteikta galimybė iš anksto, dar nenagrinėjant ginčo, susitarti dėl taikytinos teisės, tačiau tik tada, kai byla susijusi su kitomis nei vaikų ar pažeidžiamų suaugusiųjų išlaikymo prievolėmis; be to, jų pasirinkimas turi apsiriboti tik tam tikrų įstatymų nurodymu.
(16)  Tam tikromis sąlygomis šalims turėtų būti leidžiama pasirinkti taikytiną teisę. Proceso reikmėms joms taip pat turėtų būti leidžiama pasirinkti ginčo nagrinėjimo vietos teisę. Taip pat šalims turėtų būti suteikta galimybė iš anksto, dar nenagrinėjant ginčo, susitarti dėl taikytinos teisės, tačiau tik tada, kai byla susijusi su kitomis nei vaikų ar pažeidžiamų suaugusiųjų išlaikymo prievolėmis; be to, jų pasirinkimas turi apsiriboti tik tam tikrų įstatymų nurodymu. Bylą nagrinėjantis teismas turi būti įsitikinęs, kad dėl pasirinktos teisės buvo susitarta pasikonsultavus su nepriklausomais teisininkais. Visi susitarimai dėl teisės pasirinkimo turėtų būti sudaryti raštu.
Pakeitimas 10
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Tais atvejais, kai tam tikra šeimos santykių, kuriais pateisinamas išlaikymo išmokų išieškojimas, forma nėra visų laikoma svarbiausia, skolininkas turi būti apsaugotas nuo nurodytos teisės taikymo. Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, santykiai tarp šoninei giminystės linijai priklausančių giminių ar dėl santuokos giminėmis tapusių asmenų, palikuonių išlaikymo prievolės protėviams arba išlaikymo prievolė po santuokos nutraukimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 11
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  Tam tikro pobūdžio duomenys, kurie susiję su rasine arba tautine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, naryste politinėse partijose arba profesinėse sąjungose, seksualine orientacija arba sveikata, turėtų būti tvarkomi tik prireikus ir atsižvelgiant į tai, kiek tai reikalinga konkrečiu atveju, bei laikantis specialių apsaugos nuostatų.
Pakeitimas 12
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Paskelbtas vienoje valstybėje narėje, su išlaikymo prievolėmis susijęs teismo sprendimas turi būti greitai ir veiksmingai įvykdomas bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Išlaikymo kreditoriams turi būti sudaroma galimybė pasinaudoti tiesioginiais išskaitymais iš skolininkų atlyginimo ir banko sąskaitų.
(19)  Šio reglamento tikslas – nustatyti procedūras, kurios duotų rezultatų ir būtų prieinamos, greitos, veiksmingos, ekonomiškos, atitinkančios poreikius ir teisingos. Paskelbtas vienoje valstybėje narėje, su išlaikymo prievolėmis susijęs teismo sprendimas turėtų būti greitai ir veiksmingai įvykdomas bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Išlaikymo kreditoriams turi būti sudaroma galimybė pasinaudoti tiesioginiais išskaitymais iš skolininkų atlyginimo ir banko sąskaitų. Turėtų būti skatinami naujoviški ir veiksmingi su išlaikymo prievolėmis susijusių teismo sprendimų vykdymo užtikrinimo būdai.
Pakeitimas 13
22 konstatuojamoji dalis
(22)  Šis reglamentas užtikrina pagrindines teises ir nepažeidžia principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Juo ypač stengiamasi, remiantis Chartijos 7, 8, 24 ir 47 straipsniais, užtikrinti visišką privataus ir šeimyninio gyvenimo, asmens duomenų ir vaiko teisių apsaugą bei teisę į veiksmingą teisinę gynybą nepriklausomame ir nešališkame teisme.
(22)  Šis reglamentas užtikrina pagrindines teises ir nepažeidžia principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Juo ypač stengiamasi, remiantis Chartijos 7, 8, 24 ir 47 straipsniais, užtikrinti visišką privataus ir šeimyninio gyvenimo, asmens duomenų ir vaiko teisių apsaugą bei teisę į veiksmingą teisinę gynybą nepriklausomame ir nešališkame teisme. Taikant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 ir 27 straipsnius, kuriuose numatoma, kad:
– imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai,
– kiekvienas vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystimuisi,
– tėvams arba kitiems vaiką auklėjantiems asmenims tenka didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes,
– valstybės imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant tarptautinių susitarimų sudarymą, kad vaikas gautų išlaikymą iš tėvų ar kitų atsakingų asmenų, ypač kai tie asmenys gyvena kitoje valstybėje negu vaikas.
Pakeitimas 14
23 konstatuojamoji dalis
(23)  Atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1, 2 straipsnį, šio reglamento įgyvendinimo priemonės turi būti priimamos taikant to sprendimo 3 straipsnyje nustatytą konsultavimosi tvarką.
(23)  Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.
_______________________
1OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
_______________________
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
Pakeitimas 15
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Šis reglamentas turi pakeisti anksčiau priimtus ir šią sritį reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus. Be to, siekiant suvienodinti ir supaprastinti galiojančias teisines normas, jam teikiama pirmenybė prieš kitas tarptautines teisines priemones, taikomas tarp valstybių narių šioje srityje.
(24)  Šis reglamentas turėtų pakeisti anksčiau priimtus ir šią sritį reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus. Be to, siekiant suvienodinti ir supaprastinti galiojančias teisines normas, jam turėtų būti teikiama pirmenybė prieš kitas tarptautines teisines priemones, taikomas tarp valstybių narių šioje srityje. Jame taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaiko paramos ir kitokio šeimos išlaikymo išieškojimo.
Pakeitimas 16
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, kylančioms iš šeimos santykių arba santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę turi panašų poveikį.
1.  Šis reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, kylančioms iš šeimos, tėvystės (motinystės), santuokos ar giminystės santykių arba santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę turi panašų poveikį.
Pakeitimas 17
2 straipsnio -1 punktas (naujas)
-1. "išlaikymo prievolė' – įstatymu nustatyta prievolė (įskaitant ir prievolę, kurios apimtis ir jos įgyvendinimo tvarka numatytos teismo sprendime arba sutartyje) bet kokia forma užtikrinti asmens, kuris yra ar buvo su skolininku susijęs šeimos ryšiais, išlaikymą arba pragyvenimui reikalingas lėšas. Šios prievolės suprantamos pačia plačiausia prasme, t. y. jos visų pirma apima visus vykdomuosius raštus, kompetentingų teismų sprendimus ar dekretus dėl periodinių mokėjimų, vienkartinių sumų išmokėjimo, turto nuosavybės teisių perleidimo ir turto padalijimo, kurie nustatomi pagal atitinkamus šalių poreikius ir išteklius ir yra skirti išlaikymui.
Pakeitimas 18
2 straipsnio 2 punktas
(2) "teisėjas" – tai teisėjas arba teisėjo įgaliojimams prilyginamus įgaliojimus turintis pareigūnas išlaikymo prievolių srityje;
Išbraukta.
Pakeitimas 19
2 straipsnio 9 punktas
1. (9) "skolininkas" – bet kuris fizinis asmuo, kuris yra skolingas už išlaikymą arba iš kurio reikalaujama išlaikymo išmokų.
2. (9) "skolininkas" – bet kuris fizinis asmuo, kuris yra skolingas už išlaikymą arba iš kurio reikalaujama išlaikymo išmokų, arba valstybinė institucija, perėmusi skolininko prievolę kreditoriui išlaikyti.
Pakeitimas 20
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)
(9a) "su asmens statusu susijusi byla" – byla, susijusi su santuokos nutraukimu, gyvenimu skyriumi (separacija), santuokos pripažinimu negaliojančia ir tėvystės nustatymu.
Pakeitimas 21
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Reglamento taikymas valstybės institucijų atžvilgiu
1.  Laikantis 2 ir 3 dalių nuostatų šis reglamentas taikomas ir valstybės institucijai, pageidaujančiai susigrąžinti išlaikymo išmokas, kurias ji mokėjo vietoj skolininko, jeigu jai taikomoje teisėje numatytas toks grąžinimas.
2.  Valstybės institucijos pradėtiems procesiniams veiksmams netaikomi 3 straipsnio b, c ir d punktai bei 6 straipsnis.
3.  Sprendimo įgyvendinimo siekianti valstybės institucija kartu su VIII skyriuje minimu prašymu pateikia visus dokumentus, kurie yra reikalingi įrodyti, kad tenkinamos 1 dalyje minimos sąlygos ir kad kreditoriui buvo sumokėtos išmokos.
Pakeitimas 22
3 straipsnio c punktas
c) teismas, kuris turi jurisdikciją nagrinėti su asmenų statusu susijusias bylas, kai kartu pateikiamas ieškinys dėl išlaikymo išmokų, išskyrus atvejus, jei ši jurisdikcija paremta vien tik vienos iš šalių pilietybe;
c) teismas, kuris turi jurisdikciją nagrinėti su asmenų statusu susijusias bylas, kai kartu pateikiamas ieškinys dėl išlaikymo išmokų;
Pakeitimas 23
3 straipsnio d punktas
d) teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su tėvų pareigomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, kai kartu pateikiamas ieškinys dėl išlaikymo išmokų.
d) teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su tėvų pareigomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, kai kartu pateikiamas ieškinys dėl išlaikymo išmokų ir kai tuo pat metu, kai nagrinėjamas prašymas dėl išlaikymo, tame pačiame teisme nagrinėjama byla dėl tėvų pareigų.
Pakeitimas 24
3 straipsnio d a punktas (naujas)
da) tos vietos teismas, kurioje šeimyniniai santykiai arba panašų poveikį turintys santykiai buvo oficialiai pripažinti.
Pakeitimas 25
4 straipsnio 2 dalis
2.  Susitarimas dėl teismo pasirinkimo sudaromas raštu. Susitarimo perdavimas elektroniniu paštu, leidžiantis ilgalaikį susitarimo išsaugojimą, laikomas raštišku.
2.  Susitarimas dėl teismo pasirinkimo sudaromas raštu.
Pakeitimas 26
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Bylą nagrinėjantis teismas turi būti įsitikinęs, kad dėl jurisdikcijos prorogacijos susitarta laisva valia, pasitarus su nepriklausomais teisininkais, ir kad buvo atsižvelgta į bylos metu esamą šalių padėtį.
Pakeitimas 27
4 straipsnio 4 dalis
4.  Šis straipsnis netaikomas ginčams, susijusiems su išlaikymo prievolėmis jaunesniems nei aštuoniolikos metų vaikams.
4.  Šis straipsnis netaikomas, jeigu skolininkas yra jaunesnis nei aštuoniolikos metų vaikas arba neveiksnus suaugęs asmuo.
Pakeitimas 28
6 straipsnio b punktas
b) jei išlaikymo prievolės susijusios su sutuoktiniais arba buvusiais sutuoktiniais, teismai tos valstybės narės, kurios teritorijoje buvo paskutinė nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta, jei šioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje jie įsikūrė mažiau nei prieš metus iki kreipimosi į teismą.
b) jei išlaikymo prievolės susijusios su sutuoktiniais arba buvusiais sutuoktiniais, teismai tos valstybės narės, kurios teritorijoje buvo paskutinė nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta, jei šioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje jie įsikūrė mažiau nei prieš metus iki kreipimosi į teismą.
Pakeitimas 29
7 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose iškeliamos bylos dėl tos pačios išlaikymo prievolės, teismas, kuriame byla buvo iškelta vėliau, savaime sustabdo nagrinėjimo procesą, kol nustatoma pirmojo teismo, kuriame byla buvo iškelta, jurisdikcija.
1.  Lis pendens ir susijusių bylų nagrinėjimo atvejais, o taip pat ir laikinųjų bei apsauginių priemonių atžvilgiu, taikomi Reglamento (EB) Nr. 44/2001 27, 28, 30 ir 31 straipsniai.
Pakeitimas 30
7 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu nustatoma teismo, kuriame buvo iškelta pirmoji byla, jurisdikcija, teismas, kuriame byla buvo iškelta vėliau, atsisako jurisdikcijos pirmojo naudai.
Išbraukta.
Pakeitimas 31
8 straipsnis
8 straipsnis
Susiję ieškiniai
1.  Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose yra nagrinėjamos susijusios bylos, teismas, kuriame byla buvo iškelta vėliau, gali sustabdyti nagrinėjimo procesą.
2.  Jeigu šios bylos yra nagrinėjamos pirmosios instancijos teismuose, teismas, kuriame byla buvo iškelta vėliau, vienos iš šalių prašymu taip pat gali atsisakyti jurisdikcijos, jeigu nagrinėjamose bylose jurisdikciją turi teismas, kuriame byla iškelta pirmiausia, ir jeigu jo teisė leidžia minėtas bylas nagrinėti kartu.
3.  Pagal šį straipsnį bylos laikomos susijusiomis, kai jos yra tokios panašios, kad jas tikslinga nagrinėti ir spręsti kartu, siekiant išvengti sprendimų nesuderinamumo rizikos, atsirandančios bylas nagrinėjant atskirai.
Išbraukta.
Pakeitimas 32
9 straipsnis
9 straipsnis
Bylos iškėlimas teisme
Šiame skyriuje laikoma, kad byla teisme iškelta:
(a) tą dieną, kai teismui pateikiamas bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas, tačiau tik tuo atveju, jeigu ieškovas ėmėsi nustatytų priemonių, kad minėtas dokumentas būtų įteiktas atsakovui; arba
(b) jeigu minėtas dokumentas turi būti įteiktas prieš pateikiant jį teismui, tą dieną, kai jį gauna už įteikimą atsakinga institucija, tačiau tik tuo atveju, jeigu ieškovas ėmėsi nustatytų priemonių, kad minėtas dokumentas būtų pateiktas teismui.
Išbraukta.
Pakeitimas 33
10 straipsnis
10 straipsnis
Laikinos ir apsauginės priemonės
Prašymas dėl laikinųjų ar apsauginių priemonių, kurias numato vienos valstybės teisė, taikymo gali būti pateiktas tos valstybės narės teismams, net jeigu pagal šį reglamentą kitos valstybės narės teismas turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.
Išbraukta.
Pakeitimas 34
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Kai byla dėl išlaikymo iškelta pateikus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 7 ir 8 straipsnių nuostatos neįpareigoja prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikomą teisę būtinai taikyti ir visiems vėlesniems prašymams dėl išlaikymo ar išlaikymo pakeitimo, pateiktiems pagrindinėse bylose dėl santuokos nutraukimo, santuokos ar civilinės partnerystės pripažinimo negaliojančia, ar gyvenimo skyriumi (separacijos).
Pakeitimas 35
11 straipsnis
11 straipsnis
Jurisdikcijos tikrinimas
Jeigu vienos valstybės narės teisme iškeliama byla, kuriai nagrinėti pagal šį reglamentą jurisdikcijos jis neturi, šis teismas savaime pareiškia, kad jurisdikcijos neturi.
Išbraukta.
Pakeitimas 36
13 straipsnis
1.  Išlaikymo prievoles reglamentuoja nuolatinės skolininko gyvenamosios vietos teisė.
1.  Išlaikymo prievoles reglamentuoja nuolatinės skolininko gyvenamosios vietos teisė.
2.  Ginčo nagrinėjimo vietos teisė taikoma:
2.  Ginčo nagrinėjimo vietos teisė taikoma:
a) kai pagal 1 dalyje nurodytą teisę kreditorius negali gauti išlaikymo išmokų iš skolininko; arba
a) jei ši teisė yra kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisė; arba
b) kai kreditorius pateikia prašymą dėl išlaikymo išmokų išieškojimo ir kai tai yra teisė tos valstybės, kurioje yra nuolatinė skolininko gyvenamoji vieta.
b) kai kreditorius pagal kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisę negali gauti išlaikymo išmokų iš skolininko; arba
c) jei ji yra skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teisė, nebent kreditorius pareikalauja taikyti kitą teisę ir jei teismas yra įsitikinęs, kad jis šiuo klausimu tarėsi su nepriklausomais teisininkais.
3.   Kai kreditorius negali gauti išlaikymo išmokų iš skolininko pagal nė vieną iš pirmiau minėtomis sąlygomis nurodytų teisių ir kai iš aplinkybių paaiškėja, kad išlaikymo prievolė yra glaudžiai susijusi su kita valstybe, ypač ta, kurios pilietybę turi ir kreditorius, ir skolininkas, taikoma tos valstybės, su kuria glaudžiai susijusi išlaikymo prievolė, teisė.
3.   Nepaisant 1 dalies, gali būti taikoma ir ginčo nagrinėjimo vietos teisė, netgi kai ji nėra kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisė, jei pagal ją ginčai šioje srityje gali būti vienodai teisingai išspręsti paprasčiau, greičiau ir pigiau ir jei nėra įrodymų, kad ši teisė pasirinkta savanaudiškais sumetimais.
4.  Jei pagal kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisę arba ginčo nagrinėjimo vietos teisę kreditorius negali gauti išlaikymo išmokų iš skolininko arba kai šią teisę taikyti būtų neteisinga arba netinkama, išlaikymo prievolėms taikoma kitos šalies, su kuria išlaikymo prievolės glaudžiai susijusios, teisė, visų pirma valstybės, kurios pilietybę turi ir kreditorius, ir skolininkas, teisė, tačiau nebūtinai.
Pakeitimas 37
14 straipsnio a punktas
a) kreipdamiesi į teismą aiškiai išreikštu ar kitokiu nedviprasmišku būdu pasirinkti bylai nagrinėti vietos teisę;
a) kreipdamiesi į teismą pateikti raštišką susitarimą, kuriame būtų nedviprasmiškai nurodyta bylai nagrinėti pasirinkta vietos teisė;
Pakeitimas 39
14 straipsnio b punkto iia papunktis (naujas)
iia) tos vietos, kurioje šeimyniniai santykiai arba panašų poveikį turintys santykiai buvo oficialiai pripažinti, teisę;
Pakeitimas 38
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1 dalies nuostatos taikomos tik tuomet, jei bylą nagrinėjantis teismas yra įsitikinęs, jog dėl pasirinkto teismo ar pasirinktos teisės buvo susitarta laisva valia.
Pakeitimas 40
15 straipsnis
15 straipsnis
Pasirinktos teisės netaikymas skolininkui prašant
1.  Kai išlaikymo prievolės susijusios ne su vaikais ar pažeidžiamais suaugusiais ir ne su sutuoktiniais arba buvusiais sutuoktiniais, skolininkas gali prieštarauti kreditoriaus ieškiniui, motyvuodamas tuo, kad valstybės, kurios piliečiai jie abu yra, teisėje arba, jei jie yra ne tos pačios valstybės piliečiai, skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teisėje tokia išlaikymo prievolė nėra numatyta.
Išbraukta.
2.  Kai išlaikymo prievolės susijusios su sutuoktiniais ar buvusiais sutuoktiniais, skolininkas gali prieštarauti kreditoriaus ieškiniui, motyvuodamas tuo, kad tos valstybės, su kuria glaudžiausiai susijusios vedybos, teisėje tokia išlaikymo prievolė nėra numatyta .
Pakeitimas 41
17 straipsnis
1.  Išlaikymo prievolei taikytinoje teisėje apibrėžiama:
1.  Išlaikymo prievolei taikytina teisė numato:
a) kreditoriaus teisės, jų mastas ir jų panaudojimo adresatas;
a) kreditoriaus teisę reikalauti išlaikymo išmokų, kuriam laikui, reikalaujamos sumos dydį ir iš ko tokios išmokos gali būti reikalaujamos;
b) sąlygos, kuriomis kreditorius gali reikalauti išlaikymo išmokų atgaline data;
b) kuriam laikui ir kokios sumos išlaikymo išmokų kreditorius gali reikalauti atgaline data;
c) išlaikymo prievolės apskaičiavimas ir indeksavimas;
c) išlaikymo prievolės apskaičiavimas ir indeksavimas;
d) bylos senatis ir iškėlimo terminai;
d) bylos senatis ir iškėlimo terminai;
e) viešosios institucijos, išmokėjusios kreditoriui išlaikymo išmoką, teisė reikalauti išmokos grąžinimo ir skolininko prievolės ribos.
e) viešosios institucijos, išmokėjusios kreditoriui išlaikymo išmoką, teisė reikalauti išmokos grąžinimo ir skolininko prievolės ribos.
2.  Kad ir kokia teisė būtų taikoma, nustatant išlaikymo išmokos dydį, turi būti atsižvelgta į kreditoriaus poreikius ir skolininko išteklius.
2.  Nepaisant 1 dalies, nustatydamas išlaikymo išmokų sumą, bylą nagrinėjantis teismas remiasi faktiniais ir dabartiniais kreditoriaus poreikiais ir faktiniais ir dabartiniais skolininko ištekliais, atsižvelgdamas į pastarojo pagrįstus poreikius ir į visas kitas jo ar jos turimas išlaikymo prievoles.
Pakeitimas 42
20 straipsnis
Į šiame reglamente nurodytos teisės nuostatas gali būti neatsižvelgiama tik tuomet, jei jų taikymas yra akivaizdžiai nesuderinamas su ginčo nagrinėjimo vietoje galiojančia viešąja tvarka. Tačiau į šiame reglamente nurodytos valstybės narės teisės nuostatas negali būti neatsižvelgiama dėl šios priežasties.
Į šiame reglamente nurodytos teisės nuostatas gali būti neatsižvelgiama tik tuomet, jei jų taikymas yra akivaizdžiai nesuderinamas su ginčo nagrinėjimo vietoje galiojančia viešąja tvarka.
Pakeitimas 43
21 straipsnis
Siekiant nustatyti pagal šį reglamentą taikytiną teisę, kiekvienas teritorinis vienetas laikomas valstybe, kai ją sudaro keli savas išlaikymo prievoles reglamentuojančias normas turintys teritoriniai vienetai.
Valstybė, kurioje įvairūs teritoriniai vienetai turi savas išlaikymo prievolėms taikytinas taisykles, neprivalo taikyti šio reglamento sprendžiant prieštaravimas tarp šiuose teritoriniuose vienetuose taikomų normų.
Pakeitimas 44
22 straipsnis
1.  Nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas atsakovui įteikiamas vienu iš šių būdų:
Dokumentai įteikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XXX/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis.
a) asmeniškai, adresatui pasirašant gavimo patvirtinimą su nurodyta data;
b) asmeniškai, kompetentingam asmeniui pasirašant dokumentą, kuriame pažymima, kad adresatas gavo dokumentą arba kad jis be jokių pateisinamų priežasčių atsisakė jį priimti, o taip pat nurodoma data, kurią dokumentas buvo įteiktas;
c) paštu, adresatui pasirašius ir išsiuntus gavimo patvirtinimą su nurodyta data;
d) elektroniniu būdu, pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu, adresatui pasirašius ir išsiuntus gavimo patvirtinimą su nurodyta data.
2.  Po dokumento įteikimo pagal 1 dalį atsakovui suteikiama ne mažiau kaip 30 dienų pasiruošti gynybai.
3.  Valstybės narės per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos praneša Komisijai apie jų taikomus dokumento įteikimo būdus. Valstybės narės Komisijai praneša apie bet kuriuos šios informacijos pakeitimus.
Komisija pateikia šią informaciją visuomenei.
Pakeitimas 45
29 straipsnis
Pareiškėjas, kuris kilmės valstybėje narėje pasinaudojo visa ar daline teisine pagalba arba buvo atleistas nuo teismo išlaidų apmokėjimo, turi teisę sprendimo vykdymo metu naudotis vykdymo valstybės teisėje nustatytomis palankiausiomis teisinės pagalbos ar atleidimo nuo teismo išlaidų apmokėjimo sąlygomis.
Pareiškėjas, kuris kilmės valstybėje narėje pasinaudojo visa ar daline teisine pagalba arba buvo atleistas nuo teismo išlaidų apmokėjimo, turi teisę sprendimo vykdymo metu gauti teisinę pagalbą pagal 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, kurioje numatomas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimas nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams spręsti teikimo taisykles¹, ar teisę į vykdymo valstybės teisėje nustatytą didžiausią galimą atleidimą nuo teismo išlaidų.
_______________________________
1 OL L 26, 2003 1 31, p. 41.
Pakeitimas 61 ir 46
33 straipsnis
Skolininko prašymu gali būti nuspręsta dalinai ar visiškai atsisakyti vykdyti sprendimą ar laikinai sustabdyti jo vykdymą šiais atvejais:
Skolininko prašymu gali būti nuspręsta dalinai ar visiškai atsisakyti vykdyti sprendimą ar laikinai sustabdyti jo vykdymą šiais atvejais:
(a) skolininkui pranešus apie naujas aplinkybes arba aplinkybes, kurios buvo nežinomos kilmės teismui priimant sprendimą;
a) kai skolininkas praneša apie naujas susijusias svarbias aplinkybes arba tokias aplinkybes, kurios nebuvo žinomos kilmės teismui priimant sprendimą;
(b) skolininkui pateikus prašymą dėl kilmės teismo sprendimo peržiūros pagal 24 straipsnį, ir jei kitas sprendimas dar nebuvo priimtas;
(b) kai skolininkas pateikė prašymą dėl kilmės teismo sprendimo peržiūros pagal 24 straipsnį, ir jei kitas sprendimas dar nebuvo priimtas;
(c) jei skolininkas jau sumokėjo skolą;
(c) jei skolininkas jau sumokėjo skolą;
d) dėl senaties dalinai ar visiškai nebegalima įvykdyti kilmės teismo sprendimo;
(d) dėl senaties dalinai ar visiškai nebegalima įvykdyti kilmės teismo sprendimo;
(e) teismo sprendimas, priimtas kilmės valstybėje narėje, yra nesuderinamas su vykdymo valstybėje narėje priimtu sprendimu arba patenkina sąlygas, būtinas jam pripažinti vykdymo valstybėje narėje.
(e) teismo sprendimas, priimtas kilmės valstybėje narėje, yra nesuderinamas su vykdymo valstybėje narėje priimtu sprendimu arba patenkina sąlygas, būtinas jam pripažinti vykdymo valstybėje narėje.
Pakeitimas 47
34 straipsnio 2 dalis
2.  Tiesioginio mėnesinio mokėjimo vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik tada, kai teismo sprendimas skolininkui buvo įteiktas kuriuo nors iš 22 straipsnyje minimų būdų.
2.  Tiesioginio mėnesinio mokėjimo vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik tada, kai teismo sprendimas skolininkui buvo įteiktas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XXX/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis.
Pakeitimas 48
35 straipsnio 1 dalis
1.  Kreditoriaus prašymu kilmės teismas, kuriam perduota nagrinėti bylą iš esmės, gali išduoti laikino banko sąskaitos įšaldymo vykdomąjį raštą, skirtą bankui, kuriame skolininkas turi sąskaitą, kitoje valstybėje narėje. Laikino banko sąskaitos įšaldymo prašymas ir vykdomasis raštas turi atitikti šio reglamento IV priede pateikiamą pavyzdį.
1.  Kreditoriaus prašymu teismas, kuriam byla perduota nagrinėti iš esmės, gali išduoti laikino banko sąskaitoje esančios sumos, kuri reikalinga išlaikymo prievolei vykdyti, įšaldymo vykdomąjį raštą, skirtą bankui, kuriame skolininkas turi sąskaitą, kitoje valstybėje narėje. Laikino banko sąskaitos įšaldymo prašymas ir vykdomasis raštas turi atitikti šio reglamento IV priede pateikiamą pavyzdį.
Pakeitimas 49
35 a straipsnis (naujas)
35a straipsnis
Kiti vykdomieji raštai
Bylą nagrinėjantis teismas gali įsakyti vykdyti ir kitas jo manymu tinkamas vykdymo užtikrinimo priemones, numatytas jo nacionalinėje teisėje.
Pakeitimas 50
38 straipsnio 1 dalis
1.  Jei reikia, VI skyriaus nuostatos taikomos autentiškų dokumentų ir vykdymo šalių susitarimų pripažinimui ir vykdymui. Kompetentinga valstybės narės, kurioje yra vykdomas autentiškas dokumentas arba šalių susitarimas, institucija bet kurios suinteresuotosios šalies prašymu išduoda dokumento išrašą, naudodama šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį.
1.  Jei reikia, VI skyriaus nuostatos taikomos autentiškų dokumentų ir vykdymo šalių susitarimų pripažinimui ir vykdymui. Kompetentinga valstybės narės, kurioje yra vykdomas autentiškas dokumentas arba šalių susitarimas, institucija automatiškai išduoda šalims dokumento išrašą, naudodama šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį.
Pakeitimai 51, 52, 53, 54, 55 ir 56
44 straipsnis
1.  Centrinės valdžios institucijos leidžia naudotis informacija, galinčia palengvinti išlaikymo išieškojimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Ši informacija pateikiama siekiant:
1.  Centrinės valdžios institucijos leidžia naudotis informacija, konkrečiu atveju galinčia palengvinti išlaikymo išieškojimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Ši informacija pateikiama siekiant:
a) nustatyti skolininko buvimo vietą;
a) nustatyti skolininko buvimo vietos adresą;
b) įvertinti skolininko turtą, ypač jo pajamų dydį ir kilmę;
c) nustatyti skolininko darbdavį;
d) nustatyti skolininko turimas banko sąskaitas.
1a.  Pagal proporcingumo principą kiekvienu atskiru atveju turėtų būti nustatoma, kurie asmens duomenys remiantis turima informacija turėtų būti tvarkomi, ir tokia teisė turėtų būti suteikiama tik prireikus palengvinti išlaikymo prievolių vykdymą.
1b.  Biometriniai duomenys, pvz., pirštų atspaudai arba DNR duomenys, netvarkomi.
1c.  Tam tikro pobūdžio duomenys, kurie susiję su rasine arba tautine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, naryste partijose arba profesinėse sąjungose, seksualine orientacija arba sveikata, tvarkomi tik prireikus ir atsižvelgiant į tai, kiek tai reikalinga konkrečiu atveju, bei laikantis specialių apsaugos nuostatų.
2.  1 dalyje nurodyta informacija apima valstybių narių kompetentingos administracijos ir valdžios institucijų turimus duomenis šiose srityse:
a) mokesčių,
b) socialinio draudimo, įskaitant darbdavių ir dirbančių asmenų mokamas socialines įmokas,
c) gyventojų registrų,
d) turto registrų,
e) transporto priemonių registrų,
f) centrinių bankų.
2a.  Prašymai pateikti informaciją, kuri nepaminėta 2 dalyje, turėtų būti pagrįsti ir būtini 1 dalyje išvardytiems tikslams pasiekti.
3.  Šiame straipsnyje minima informacija jokiu būdu negali būti naudojama naujų įrašų kūrimui valstybėje narėje.
Pakeitimas 57
46 straipsnio 3 dalis
3.  Teismas gali saugoti pagal šį reglamentą perduotą informaciją tik tol, kol ji reikalinga išlaikymo išieškojimui palengvinti. Saugojimo terminas negali būti ilgesnis nei vieneri metai.
3.  Teismas gali saugoti pagal šį reglamentą perduotą informaciją tik tol, kol ji reikalinga išlaikymo išieškojimui palengvinti.
Pakeitimas 58
48 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Šio reglamento nuostatos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir reglamente reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų fizinių asmenų teises ir laisves, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, ypač jų teisę į privatumą, siekiant užtikrinti laisvą asmens duomenų srautą Bendrijoje;
Pakeitimas 59
50 straipsnis
Šio reglamento priedų pakeitimai priimami pagal 51 straipsnio 2 dalyje minimą patariamąją procedūrą.
(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)
Pakeitimas 60
51 straipsnis
1.  Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.
1.  Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 44/2001 75 straipsnyje numatytas Komitetas.
2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 3 straipsnyje numatyta patariamoji procedūra, atsižvelgiant į jo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas.
2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
Teisinė informacija - Privatumo politika