Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0259(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0468/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0468/2007

Debates :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Balsojumi :

PV 13/12/2007 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0620

Pieņemtie teksti
PDF 465kWORD 182k
Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris - Strasbūra
Piekritība un sadarbība jautājumos par uzturēšanas pienākumu *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0649),

–   ņemot vērā EK līguma 61.c pantu un 67. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem tas ir apspriedies ar Padomi (C6-0079/2006),

–  – ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 35. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas atzinumu(A6-0468/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. atsauce
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 61. panta c) punktu un 67. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 61. panta c)  punktu,
Grozījums Nr. 2
3. atsauce
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,
svītrots
Grozījums Nr. 3
4.a atsauce (jauna)
Rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru,
Grozījums Nr. 4
9. apsvērums
Regulas piemērošanas jomā jāiekļauj visas uzturēšanas saistības, kas izriet no ģimenes attiecībām vai attiecībām ar līdzīgu raksturu, tā, lai visiem uztura kreditoriem nodrošinātu vienādu pieeju.
(9)  Šīs regulas darbības jomā jāiekļauj visas uzturēšanas saistības, kas izriet no ģimenes attiecībām, paternitātes vai maternitātes, laulības vai svainības, vai attiecībām, kuras atbilstīgi spēkā esošiem valsts tiesību aktiem ir ar līdzīgu raksturu, tā, lai visiem uztura kreditoriem nodrošinātu vienādu attieksmi. Šādas saistības jāveido iespējami plašākā nozīmē kā saistības, kas jo īpaši attiecas uz jebkuru nolēmumu par periodiskiem maksājumiem, vienreizējiem maksājumiem, īpašumtiesību pāreju un darījumiem ar īpašumu, kas noteiktas, pamatojoties uz attiecīgajām pušu vajadzībām un līdzekļiem, un kam ir uzturēšanas raksturs.
Grozījums Nr. 5
10. apsvērums
(10)  Noteikumi par starptautisko piekritību nedaudz atšķiras no pašreiz piemērojamiem, piemēram, tiem, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 44/2001. Lai Eiropas Savienībā iespējami labāk aizsargātu uztura kreditoru intereses un veicinātu pienācīgu tiesvedību, šie noteikumi ir jāprecizē un tiem turpmāk jāaptver visas iespējamās situācijas, kurās ir pietiekama saikne starp pusēm un dalībvalsti. Tas, ka atbildētāja parastā dzīvesvieta ir valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vairs nedrīkst būt par pamatu Kopienas normu nepiemērošanai un norādei uz valsts tiesību aktiem.
(10)  Noteikumi par starptautisko piekritību nedaudz atšķiras no pašreiz piemērojamiem, piemēram, tiem, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 44/2001. Lai Eiropas Savienībā iespējami labāk aizsargātu uztura kreditoru intereses un veicinātu pienācīgu tiesvedību, šie noteikumi ir jāprecizē un tiem turpmāk jāaptver visas iespējamās situācijas, kurās ir pietiekama saikne starp pusēm un dalībvalsti.
Grozījums Nr. 6
11. apsvērums
(11)  Pusēm ir jābūt iespējai, abpusēji vienojoties, izraudzīties tiesu, kurai lieta ir piekritīga, izņemot gadījumus, kuros uzturēšanas saistības attiecas uz nepilngadīgiem bērniem, lai tādējādi aizsargātu "vājāko pusi".
(11)  Pusēm būtu jābūt iespējai, abpusēji vienojoties, izraudzīties tiesu, kurai lieta ir piekritīga, izņemot gadījumus, kuros uzturēšanas saistības attiecas uz nepilngadīgiem bērniem vai uz tiesībnespējīgu pieaugušo, lai tādējādi aizsargātu "vājāko pusi".
Grozījums Nr. 7
14. apsvērums
(14)  Uztura kreditora parastās dzīvesvietas valsts likumam joprojām jābūt ar augstāko spēku, kā tas ir noteikts esošajos starptautiskajos instrumentos, bet otrā prioritāte ir jāpiešķir tās valsts likumam, kurā atrodas tiesa, jo tas šajā konkrētajā jomā lietas ļauj izšķirt vienkāršāk, ātrāk un lētāk.
(14)  Noteicošais spēks būtu uzturlīdzekļu kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, kā tas ir noteikts esošajos starptautiskajos instrumentos, lai gan tiesas atrašanās valsts tiesību aktus var piemērot pat gadījumos, kad tie nav kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti, ja tas ļauj strīdus šajā jomā izšķirt vienkāršāk, ātrāk un lētāk un ja nav pierādījumu par labvēlīgākās tiesas izvēli.
Grozījums Nr. 8
15. apsvērums
(15)  Ja neviens no minētajiem likumiem uztura kreditoram nedod iespēju saņemt uzturu no debitora, ir jābūt iespējai piemērot kādas citas valsts likumu, ar kuru uzturēšanas saistībām ir cieša saikne. Konkrēti, tā var būt – bet ne tikai – abu pušu kopējās valsts piederības valsts.
(15)  Ja uzturlīdzekļu kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti vai prasību saņēmušās tiesas atrašanās vietas tiesību akti uztura kreditoram nedod iespēju saņemt uzturu no debitora vai ja minēto tiesību aktu piemērošana būtu neatbilstīga vai nepiemērota, ir jābūt iespējai piemērot kādas citas valsts likumu, ar kuru uzturēšanas saistībām ir cieša saikne. Konkrēti, tā var būt – bet ne tikai – abu pušu kopējās valsts piederības valsts.
Grozījums Nr. 9
16. apsvērums
(16)  Pie attiecīgiem nosacījumiem pusēm jāļauj izvēlēties piemērojamo likumu. Piemēram, tām jādod iespēja konkrētā lietā izvēlēties tās valsts likumu, kurā atrodas tiesa. Tām arī jādod iespēja vienoties par piemērojamo likumu pirms strīda rašanās, taču tikai gadījumā, ja tas neskar uzturēšanas saistības attiecībā uz bērniem vai neaizsargātiem pieaugušiem;
(16)  Pie attiecīgiem nosacījumiem puses var izvēlēties piemērojamo likumu. Piemēram, tām jādod iespēja konkrētā lietā izvēlēties tās valsts likumu, kurā atrodas tiesa. Tām arī būtu jādod iespēja vienoties par piemērojamo likumu pirms strīda rašanās, taču tikai gadījumā, ja tas neskar uzturēšanas saistības attiecībā uz bērniem vai neaizsargātiem pieaugušiem; turklāt, veicot izvēli, drīkst norādīt tikai uz atsevišķi noteiktiem likumiem. Tiesai, kura saņēmusi prasību, jābūt pārliecinātai, ka vienošanās par piemērojamā likuma izvēli ir notikusi pēc neatkarīgas juridiskas konsultācijas. Jebkura vienošanās par piemērojamā likuma izvēli būtu jānoslēdz rakstiski.
Grozījums Nr. 10
17. apsvērums
(17)  Debitors jāaizsargā pret norādīto likumu piemērošanu gadījumos, kuros ģimenes attiecības, kas ir pamatā uztura piešķiršanai, nav vispārpieņemts uzskatīt par privileģējamām. Konkrēti, šādi gadījumi varētu būt attiecības starp netiešiem radiniekiem vai svaiņiem, lejupēju radinieku uztura prasījumi pret augšupējiem radiniekiem vai uzturēšanas pienākums pēc laulības šķiršanas.
Svītrots
Grozījums Nr. 11
18.a apsvērums (jauns)
(18a)  Īpašas datu kategorijas attiecībā uz rasi vai nacionālo izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību kādai partijai vai arodbiedrībai, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli apstrādā tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, atbilst konkrētās lietas mērķim un tiek ievērota atbilstība īpašām drošības garantijām.
Grozījums Nr. 12
19. apsvērums
(19)  Vienā dalībvalstī pieņemtam uzturēšanas nolēmumam jābūt ātri un efektīvi izpildāmam jebkurā citā dalībvalstī. Konkrēti, uztura kreditoriem jādod iespēja saņemt līdzekļus, tos tieši ieturot no debitoru algas vai no bankas konta.
(19)  Šīs regulas mērķis ir ieviest rezultatīvas, kā arī pieejamas, ātras, lietderīgas, rentablas, iedarbīgas un taisnīgas procedūras. Vienā dalībvalstī pieņemtam uzturēšanas nolēmumam jābūt ātri un efektīvi izpildāmam jebkurā citā dalībvalstī. Konkrēti, uztura kreditoriem jādod iespēja saņemt līdzekļus, tos tieši ieturot no debitoru algas vai no bankas konta. Jāveicina jaunu un efektīvu līdzekļu izmantošana uzturēšanas saistību lietās pieņemtu nolēmumu izpildei.
Grozījums Nr. 13
22. apsvērums
(22)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas ir īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Konkrēti, regula paredz pilnībā nodrošināt privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, aizsargāt personas datus, ievērot bērna tiesības un garantēt tiesības uz efektīvu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā saskaņā ar Hartas 7., 8., 24. un 47. pantu.
(22)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas ir īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Konkrēti, regula paredz pilnībā nodrošināt privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, aizsargāt personas datus, ievērot bērna tiesības un garantēt tiesības uz efektīvu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā saskaņā ar Hartas 7., 8., 24. un 47. pantu. Piemērojot šo regulu, ir jāievēro Apvienoto Nāciju 1989. gada 20. novembra Konvencijas par bērna tiesībām 3. un 27. pants, kas paredz, ka
– visās darbībās attiecībā uz bērniem uzmanība pirmām kārtām tiek veltīta tam, lai vislabāk nodrošinātu bērna intereses,
– katram bērnam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, kāds nepieciešams bērna fiziskajai, intelektuālajai, garīgajai, tikumiskajai un sociālajai attīstībai,
– vecāki vai citas par bērnu atbildīgās personas ir galvenie atbildīgie, kam atbilstīgi savām spējām un finansiālajam stāvoklim ir jānodrošina bērna attīstībai nepieciešamie dzīves apstākļi, un
– dalībvalstīm jāveic visi atbilstīgie pasākumi, tai skaitā, slēdzot starptautiskus nolīgumus, lai nodrošinātu, ka no vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām tiek piedzīti bērnam nepieciešamie uzturlīdzekļi, jo īpaši gadījumos, kad minētās personas dzīvo citā valstī, kas nav bērna dzīvesvietas valsts.
Grozījums Nr. 14
23. apsvērums
(23)  Saskaņā ar 2. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantā noteikto konsultēšanās procedūru.
(23)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1.
_______________________
OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
_______________________
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
Grozījums Nr. 15
24. apsvērums
Ar šo regulu ir jāaizstāj šajā pašā jomā iepriekš pieņemtie Kopienas instrumenti. Turklāt, lai vienādotu un vienkāršotu spēkā esošās juridiskās normas, tai ir jābūt ar augstāku spēku nekā citiem starptautiskiem instrumentiem, ko šajā jomā piemēro dalībvalstīs.
(24)  Ar šo regulu būtu jāaizstāj šajā pašā jomā iepriekš pieņemtie Kopienas instrumenti. Turklāt, lai vienādotu un vienkāršotu spēkā esošās juridiskās normas, tai ir jābūt ar augstāku spēku nekā citiem starptautiskiem instrumentiem, ko šajā jomā piemēro dalībvalstīs. Regulā ir jāņem vērā Hāgas Konvencija par alimentu un citu ģimenes uzturlīdzekļu starptautisku piedziņu.
Grozījums Nr. 16
1. panta 1. punkts
1.  Šo regulu piemēro uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām vai attiecībām, kuras saskaņā ar tām piemērojamo likumu ir ar līdzīgu raksturu.
1.  Šo regulu piemēro uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām, paternitātes vai maternitātes, laulības vai svainības, vai no attiecībām, kuras saskaņā ar tām piemērojamo likumu ir ar līdzīgu raksturu.
Grozījums Nr. 17
2. panta -1) punkts (jauns)
-1)  "Uzturēšanas saistības" ir ar likumu noteikts pienākums, tai skaitā pienākums, kura apjoms un izpildes veids ir noteikts ar tiesas nolēmumu vai pusēm vienojoties, lai nodrošinātu jebkāda veida uzturēšanu vai vismaz iztikas līdzekļus personai, kuru ar debitoru saista vai ir saistījušas ģimenes attiecības. Šādas saistības veido iespējami plašākā nozīmē kā saistības, kas jo īpaši attiecas uz jebkuru nolēmumu par periodiskiem maksājumiem, vienreizējiem maksājumiem, īpašumtiesību pāreju un darījumiem ar īpašumu, kas noteiktas, pamatojoties uz attiecīgajām pušu vajadzībām un līdzekļiem, un kam ir uzturēšanas raksturs.
Grozījums Nr. 18
2. panta 2. punkts
(2) "tiesnesis" ir tiesnesis vai persona ar tiesneša pilnvarām līdzvērtīgām pilnvarām uzturēšanas saistību lietās;
svītrots
Grozījums Nr. 19
2. panta 9. punkts
(9) "debitors" ir ikviena fiziska persona, no kuras uzturs pienākas vai no kuras to pieprasa.
(9) "debitors" ir ikviena fiziska persona, no kuras uzturs pienākas vai no kuras to pieprasa, vai valsts iestāde, kas pārņēmusi debitora saistības uzturēt kreditoru;
Grozījums Nr. 20
2. panta 9.a punkts (jauns)
(9a) "ar ģimenes stāvokli saistīts tiesas process" ir tiesas process, kas attiecas uz laulības šķiršanu, laulāto šķirtu dzīvi, laulības neesamību vai paternitātes noteikšanu.
Grozījums Nr. 21
2.a pants (jauns)
2.a pants
Piemērošana valsts iestādēm
1.  Atbilstīgi 2. un 3. pantam, šī regula jāpiemēro arī attiecībā uz valsts pārvaldes iestādi, kas prasa to uzturēšanas pabalstu atmaksāšanu, ko tā izmaksājusi debitora vietā, ja likumā, kas attiecas uz šo iestādi, paredzētā šāda atmaksāšana.
2.  3.b, 3.c un 3.d punktu, kā arī 6. pantu nepiemēro prasībām, ko iesniedz valsts iestādes.
3.  Valsts iestāde, kas pieprasa nolēmuma izpildi, kopā ar VIII nodaļā paredzēto pieprasījumu, iesniedz jebkādu dokumentu, kas nepieciešams, lai pierādītu, ka tā atbilst 1. punktā minētajiem noteikumiem , kā arī to, ka kreditoram pabalsti ir paredzēti.
Grozījums Nr. 22
3. panta c) punkts
c) tiesai, kurai ir piekritīgas prasības par personas juridisko statusu, ja līdztekus šai prasībai tiek izskatīts prasījums par uzturēšanas saistībām, izņemot, ja šī piekritība nebalstās vienīgi uz pilsonību, kas ir vienai no pusēm, vai
c) tiesai, kurai ir piekritīgas prasības par personas juridisko statusu, ja līdztekus šai prasībai tiek izskatīts prasījums par uzturēšanas saistībām, izņemot, ja šī piekritība nebalstās vienīgi uz pilsonību, kas ir vienai no pusēm, vai
Grozījums Nr. 23
3. panta d) punkts
d) tiesai, kurai ir piekritīgas prasības par vecāku atbildību Regulas(EK) Nr. 2201/2003 izpratnē, ja līdztekus šai prasībai tiek izskatīts prasījums par uzturēšanas saistībām.
d) tiesai, kurai ir piekritīgas prasības par vecāku atbildību Regulas (EK) Nr. 2201/2003 izpratnē, ja papildus šai prasībai tiek izskatīts prasījums par uzturēšanas saistībām un ja tiesa jau izskata lietu par vecāku atbildību vai šāda prasība tiesā tiek celta vienlaikus ar prasījumu par uzturēšanas saistībām;
Grozījums Nr. 24
3. panta da) punkts (jauns)
da) tās vietas tiesa, kurā ģimenes attiecības vai attiecības ar līdzīgu raksturu ir oficiāli reģistrētas.
Grozījums Nr. 25
4. panta 2. punkts
2.  Vienošanos par tiesas izvēli noslēdz rakstiski. Uzskatāms, ka jebkāda elektroniski nosūtīta vienošanās, kuru iespējams iereģistrēt paliekoši, ir rakstiskā formā.
2.  Vienošanos par tiesas izvēli noslēdz rakstiski.
Grozījums Nr. 26
4. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Tiesai, kura saņēmusi prasību, jābūt pārliecinātai, ka jebkura vienošanās par piekritību ir slēgta brīvprātīgi pēc neatkarīgas juridiskas konsultācijas un ka vienojoties ir ņemts vērā pušu stāvoklis tiesas procesa laikā.
Grozījums Nr. 27
4. panta 4. punkts
4.  Šo pantu nepiemēro strīdiem par uzturēšanas saistībām attiecībā uz bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
4.  Šo pantu nepiemēro, ja uzturtiesīgais ir bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, vai ja tas ir tiesībnespējīgs pieaugušais.
Grozījums Nr. 28
6. panta b) punkts
b) uzturēšanas saistību lietās starp laulātajiem vai bijušiem laulātajiem – tās dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā bija laulāto pēdējā kopējā parastā dzīvesvieta, ja tā vēl ir bijusi parastā dzīvesvieta mazāk nekā gadu pirms prasības iesniegšanas.
b) uzturēšanas saistību lietās starp laulātajiem vai bijušiem laulātajiem – tās dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā bija laulāto pēdējā kopējā parastā dzīvesvieta, ja tā vēl ir bijusi parastā dzīvesvieta mazāk nekā gadu pirms prasības iesniegšanas.
Grozījums Nr. 29
7. panta 1. punkts
1.  Ja par vienām un tām pašām uzturēšanas saistībām prasības ir iesniegtas dažādu dalībvalstu tiesās, tad tiesa, kurā prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas iniciatīvas aptur tiesvedību līdz tiek noteikta tās tiesas piekritība, kurā prasība iesniegta pirmajā.
1.  Lis pendens procedūras un saistītas procedūras, kā arī pagaidu un drošības pasākumus reglamentē 27., 28., 30. un 31. pants Regulā (EK) Nr. 44/2001.
Grozījums Nr. 30
7. panta 2. punkts
2.  Ja ir noteikta tās tiesas piekritība, kurā prasība iesniegta pirmajā, tad tiesa, kurā prasība iesniegta kā otrajā, atsakās no piekritības par labu pirmajai.
svītrots
Grozījums Nr. 31
8. pants
8. pants
Saistītas prasības
1.  Ja dažādu dalībvalstu tiesās ir iesniegtas saistītas prasības, tiesa, kurā prasības iesniegtas kā otrajā, var apturēt tiesvedību.
2.  Ja šīs prasības ir tiesvedībā pirmajā instancē, tad tiesa, kurā prasības iesniegtas kā otrajā, var apturēt tiesvedību pēc vienas puses lūguma, ja vien tiesai, kurā prasības iesniegtas kā pirmajā, attiecīgās prasības ir piekritīgas un tās likums ļauj tās apvienot.
3.  Šā punkta izpratnē saistītas prasības ir tādas, kuru saikne ir tik cieša, ka ir lietderīgi tās izskatīt un lemt kopā, lai novērstu nesavienojamu lēmumu risku, ko radītu atsevišķa tiesvedība.
svītrots
Grozījums Nr. 32
9. pants
9. pants
Prasības iesniegšana tiesā
Šīs nodaļas nolūkiem uzskatāms, ka prasība ir iesniegta tiesā:
a) dienā, kad tiesā ir iesniegts dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, vai tam pielīdzināms dokuments, ar nosacījumu, ka prasītājs turpmāk ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai dokumentu izsniegtu atbildētājam, vai
b) ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā, tad dienā, kad to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar nosacījumu, ka prasītājs turpmāk ir veicis visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai dokumentu iesniegtu tiesā.
svītrots
Grozījums Nr. 33
10. pants
10. pants
Pagaidu un aizsardzības pasākumi
Dalībvalsts tiesu iestādēm var prasīt veikt pagaidu vai aizsardzības pasākumus, kādus attiecīgajā dalībvalstī paredz likums, arī tad, ja saskaņā ar šo regulu lietas izskatīšana pēc būtības piekrīt citas dalībvalsts tiesai.
svītrots
Grozījums Nr. 34
10. panta 1.a punkts (jauns)
Ja tiesas process par uzturēšanas saistībām ir ierosināts, pieprasot pagaidu pasākumu īstenošanu, šīs regulas 7. un 8. pantu nepiemēro tā, lai pagaidu pasākumu īstenošanas pieprasījumam piemērojamais likums obligāti tiek piemērots jebkuram vēlākam prasījumam par uzturēšanas saistībām vai izmaiņām uzturēšanas saistībās, kas iesniegts sakarā ar to, ka pēc būtības tiek izskatīta lieta par laulības šķiršanu, laulības/nereģistrētas kopdzīves neesamību vai laulāto šķirtu dzīvi.
Grozījums Nr. 35
11. pants
11. pants
Piekritības noskaidrošana
Ja kādas dalībvalsts tiesā ir iesniegta prasība, kura saskaņā ar šo regulu nav tai piekritīga, tā pēc savas iniciatīvas paziņo, ka tai nav piekritības.
svītrots
Grozījums Nr. 36
13. pants
1.  Uzturēšanas saistības reglamentē tās valsts likums, kurā ir kreditora parastā dzīvesvieta.
1.  Uzturēšanas saistības reglamentē tās valsts likums, kurā ir kreditora parastā dzīvesvieta.
2.  Tās valsts likumu, kurā atrodas tiesa, piemēro:
2.  Tās valsts likumu, kurā atrodas tiesa, piemēro:
a) ja saskaņā ar 1. punktu noteiktais likums kreditoram nedod iespēju no debitora saņemt uzturu, vai
a) ja tie ir kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti vai
ja kreditors to pieprasa un ja likums ir tās valsts likums, kurā debitoram ir parastā dzīvesvieta.
b) ja kreditoram nav iespēju saņemt uzturlīdzekļus no debitora saskaņā ar kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, vai
c) ja tie ir debitora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti, ja vien kreditors nepieprasa citādi un ja vien tiesa ir pārliecināta, ka kreditors konkrētajā jautājumā ir saņēmis neatkarīgu juridisku konsultāciju.
3.  Ja neviens no likumiem, kas noteikts saskaņā ar iepriekšējiem punktiem, uztura kreditoram nedod iespēju saņemt uzturu no debitora, un ja no visiem apstākļiem izriet, ka uzturēšanas saistībām ir cieša saikne ar kādu citu valsti, jo īpaši, ar kreditora un debitora kopējās valsts piederības valsti, tad piemēro tās valsts likumu, ar ko uzturēšanas saistībām ir cieša saikne.
3.  Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem tiesas atrašanās valsts tiesību aktus drīkst piemērot pat tad, ja tie nav kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti, gadījumos, kad tie ļauj vienkāršāk, ātrāk un ar mazākiem izdevumiem taisnīgi izšķirt strīdus uzturēšanas saistību lietās un kad nav pierādījumu par labvēlīgākās tiesas izvēli.
4.  Ja uzturlīdzekļu kreditora pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti vai tiesas atrašanās valsts tiesību akti nedod kreditoram iespēju saņemt uzturlīdzekļus no debitora vai ja minēto tiesību aktu piemērošana būtu neatbilstīga vai nepiemērota, uzturēšanas saistības savukārt reglamentē citas valsts tiesību akti, ar kuru uzturēšanas saistībām ir cieša saikne, jo īpaši, bet ne tikai, kreditora un debitora kopējās valstspiederības valsts tiesību akti.
Grozījums Nr. 37
14. panta a) punkts
a) attiecīgā procesa gadījumā norādīt tās valsts likumu, kurā atrodas tiesa, to skaidri vai jebkādā citā nepārprotamā veidā norādot prasības iesniegšanas laikā;
a) iesniedzot prasību tiesā, iesniegt nepārprotamu rakstisku vienošanos par tiesas atrašanās valsts tiesību normu izvēli;
< Grozījums Nr. 39
14. panta b) punkta ii a) apakšpunkts (jauns)
iia) tās vietas likumi, kurā ģimenes attiecības vai attiecības ar līdzīgu raksturu ir oficiāli reģistrētas;
Grozījums Nr. 38
14. panta 1.a daļa (jauna)
Pirmā daļa ir spēkā, ja tiesa, kura saņēmusi prasību, ir pārliecināta, ka jebkura vienošanās par tiesas izvēli vai piemērojamā likuma izvēli ir noslēgta brīvprātīgi.
Grozījums Nr. 40
15. pants
15. pants
Norādītā likuma nepiemērošana pēc debitora pieprasījuma
1.  Tādu uzturēšanas saistību gadījumā, kuras neattiecas uz bērniem un neaizsargātiem pieaugušiem un kuras nav starp laulātajiem vai bijušiem laulātajiem, debitors var iebilst pret kreditora prasību, atsaucoties uz uzturēšanas pienākuma neesamību saskaņā ar to kopējo valsts piederības likumu vai, ja valsts piederība ir dažāda, saskaņā ar debitora parastās dzīvesvietas valsts likumu.
svītrots
2.  Uzturēšanas saistību gadījumā starp laulātajiem vai bijušiem laulātajiem debitors var iebilst pret kreditora prasību, atsaucoties uz uzturēšanas pienākuma neesamību saskaņā ar tās valsts likumu, ar kuru laulībai ir visciešākā saikne.
Grozījums Nr. 41
17. pants
1.  Uzturēšanas saistībām piemērojamais likums nosaka:
1.  Uzturēšanas saistībām piemērojamais likums nosaka:
reditora tiesību esamību un apmēru, un to, pret ko tas šīs tiesības var izmantot;
a) kreditora tiesību esamību, termiņu un apmēru, un to, pret ko tas šīs tiesības var izmantot;
b) to, ciktāl kreditors uzturu var pieprasīt ar atpakaļejošu datumu;
b) to, par cik ilgu laikposmu un kādā apmērā kreditors uzturlīdzekļus var pieprasīt ar atpakaļejošu datumu;
(c) uzturēšanas saistību aprēķina un indeksācijas veidu;
c) uzturēšanas saistību aprēķina un indeksācijas veidu;
(d) prasības celšanas nosacījumus un termiņus;
d) prasības celšanas nosacījumus un termiņus;
(e) valsts iestādes, kura kreditoram ir piešķīrusi uzturu, tiesības saņemt atlīdzību par saviem pakalpojumiem un debitora saistību robežas;
e) valsts iestādes, kura kreditoram ir piešķīrusi uzturu, tiesības saņemt atlīdzību par saviem pakalpojumiem un debitora saistību robežas;
2.  Neatkarīgi no piemērojamā likuma satura, nosakot uztura apmēru, ņem vērā kreditora vajadzības un debitora resursus.
2.  Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem prasību saņēmusī tiesa, nosakot uzturlīdzekļu apmēru, pamatojas uz kreditora faktiskajām un esošajām vajadzībām, kā arī debitora faktiskajiem un esošajiem līdzekļiem, ņemot vērā pamatotas debitora vajadzības un jebkuras citas debitoram spēkā esošas uzturēšanas saistības.
Grozījums Nr. 42
20. pants
Šajā regulā norādītā likuma piemērošanu var atteikt tikai gadījumā, ja šāda piemērošana ir acīmredzami nesaderīga ar tiesas atrašanās vietas valsts sabiedrisko kārtību (ordre public). Tomēr uz šā pamata nevar atteikt piemērot šajā regulā norādītā dalībvalsts likuma normu.
Šajā regulā norādītā likuma piemērošanu var atteikt tikai gadījumā, ja šāda piemērošana ir acīmredzami nesaderīga ar tiesas atrašanās vietas valsts sabiedrisko kārtību (ordre public).
Grozījums Nr. 43
21. pants
Gadījumā, ja kāda valsts ietver vairākas teritoriālās vienības, no kurām katrai ir savas tiesību normas attiecībā uz uzturēšanas saistībām, nolūkā noteikt saskaņā ar šo regulu piemērojamo likumu katra teritoriālā vienība ir pielīdzināma valstij.
Valstij, kuras sastāvā esošām dažādām teritoriālajām vienībām ir savas atšķirīgas uztura saistībām piemērojamas likuma normas, nav pienākuma piemērot šo regulu vienīgi šādu teritoriālo vienību likuma normu kolīzijai.
Grozījums Nr. 44
22. pants
1.  Ierosinot lietu dalībvalsts tiesā, dokumentu, uz kura pamata ierosināta lieta, vai tam pielīdzināmu dokumentu atbildētājam izsniedz kādā no šiem veidiem:
Dokumentu izsniegšanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) XXX/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
a) izsniedzot personīgi, ko apliecina ar saņēmēja parakstītu paziņojumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums;
b) izsniedzot personīgi, ko apliecina dokuments, kuru parakstījusi par izsniegšanu atbildīgā persona un kurā norādīts, ka saņēmējs dokumentu ir saņēmis vai atteicies to saņemt bez pamatota iemesla, kā arī norādīts dokumenta izsniegšanas datums;
c) izsniedzot ar nosūtīšanu pa pastu, ko apliecina ar saņēmēja parakstītu un atpakaļnosūtītu paziņojumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums;
d) izsniedzot elektroniski, piemēram, pa faksu vai ar e-pastu, ko apliecina ar saņēmēja parakstītu paziņojumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums.
2.  Atbildētājam aizstāvības sagatavošanai nosaka termiņu, kas nevar būt mazāks par 30 dienām, skaitot no atbilstīgi 1. punktam izsniegtā dokumenta saņemšanas dienas.
3.  Sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis Komisiju informē par piemērojamiem izsniegšanas veidiem. Tās Komisijai dara zināmas jebkādas izmaiņas šajā informācijā.
Komisija šo informāciju dara publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 45
29. pants
Prasītājs, kurš izcelsmes dalībvalstī ir saņēmis pilnīgu vai daļēju juridisko palīdzību vai atbrīvojumu no izdevumu segšanas, ir tiesīgs attiecībā uz izpildes procedūru saņemt visplašāko juridisko palīdzību vai visplašāko atbrīvojumu no izdevumiem, kādu paredz izpildes dalībvalsts tiesību akti.
Prasītājs, kurš izcelsmes dalībvalstī ir saņēmis pilnīgu vai daļēju juridisko palīdzību vai atbrīvojumu no izdevumu segšanas, ir tiesīgs attiecībā uz izpildes procedūru saņemt juridisko palīdzību saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos1, vai visplašāko atbrīvojumu no izdevumiem, kādu paredz izpildes dalībvalsts tiesību akti.
____________________
1 OV L 26, 31.1.2003., 41. lpp.
Grozījums Nr. 61 un 46
33. pants
Lemt pilnībā vai daļēji atteikt vai apturēt izcelsmes tiesas nolēmuma izpildi, balstoties uz debitora pieprasījumu, var tikai šādos gadījumos:
a) debitors ir norādījis uz jauniem apstākļiem vai apstākļiem, kas izcelsmes tiesai nolēmuma pieņemšanas laikā nebija zināmi;
Pilnībā vai daļēji atteikties pildīt izcelsmes tiesas nolēmumu vai apturēt izpildi, balstoties uz debitora pieprasījumu, var tikai šādos gadījumos:
a) ja debitors ir norādījis uz jauniem svarīgiem attiecīgiem apstākļiem vai tādiem apstākļiem, kas izcelsmes tiesai nolēmuma pieņemšanas laikā nebija zināmi;
b) debitors saskaņā ar 24. pantu ir pieprasījis pārskatīt izcelsmes tiesas nolēmumu, un jauns nolēmums vēl nav pieņemts;
b) ja debitors saskaņā ar 24. pantu ir pieprasījis pārskatīt izcelsmes tiesas nolēmumu, un jauns nolēmums vēl nav pieņemts;
c) debitors jau ir nokārtojis savas saistības;
d) attiecībā uz izcelsmes tiesas nolēmuma izpildes tiesībām pilnībā vai daļēji ir iestājies noilgums;
e) izcelsmes tiesas nolēmums nav savienojams ar izpildes dalībvalstī agrāk pieņemtu nolēmumu vai atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu izpildes dalībvalstī.
c) debitors jau ir nokārtojis savas saistības;
d) attiecībā uz izcelsmes tiesas nolēmuma izpildes tiesībām pilnībā vai daļēji ir iestājies noilgums;
e) izcelsmes tiesas nolēmums nav savienojams ar izpildes dalībvalstī pieņemtu nolēmumu vai atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu izpildes dalībvalstī.
Grozījums Nr. 47
34. panta 2. punkts
2.  Rīkojumu par tiešu ikmēneša ieturējumu var izdot tikai tad, ja debitoram nolēmums ir izsniegts vienā no 22. pantā minētajiem veidiem.
2.  Rīkojumu par tiešu ikmēneša ieturējumu var izdot tikai tad, ja debitoram nolēmums ir izsniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu XXX/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 48
35. panta 1. punkts
1.  Kreditors tiesai, kura lietu izskata pēc būtības, var pieprasīt izdot rīkojumu par bankas konta pagaidu iesaldēšanu, kas adresēts citā dalībvalstī esošai bankas iestādei, kurā debitoram ir bankas konts. Pieprasījumu un rīkojumu par bankas konta pagaidu iesaldēšanu sagatavo saskaņā ar veidlapām, kuru paraugi ir pievienoti šīs regulas IV pielikumā.
1.  Kreditors tiesai, kura lietu izskata pēc būtības, var pieprasīt izdot rīkojumu par bankas konta pagaidu iesaldēšanu līdz summai, kas nepieciešama, lai varētu izpildīt uzturēšanas saistības; kas adresēts citā dalībvalstī esošai bankas iestādei, kurā debitoram ir bankas konts. Pieprasījumu un rīkojumu par bankas konta pagaidu iesaldēšanu sagatavo saskaņā ar veidlapām, kuru paraugi ir pievienoti šīs regulas IV pielikumā.
Grozījums Nr. 49
35.a pants (jauns)
35.a pants
Citi izpildes rīkojumi
Tiesa, kura saņēmusi prasību, pēc saviem ieskatiem var izdot rīkojumu par jebkuru citu izpildes pasākumu īstenošanu, kas paredzēti tiesas valsts tiesību aktos.
Grozījums Nr. 50
38. panta 1. punkts
1.  Izpildāmo publisko aktu un pušu vienošanos atzīšanai un izpildei attiecīgā gadījumā piemēro VI nodaļas noteikumus. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā publiskais akts vai pušu vienošanās ir izpildāma, pēc jebkuras ieinteresētās personas pieprasījuma izsniedz akta izrakstu, izmantojot šīs regulas II pielikumā doto veidlapas paraugu.
1.  Izpildāmo publisko aktu un pušu vienošanos atzīšanai un izpildei attiecīgā gadījumā piemēro VI nodaļas noteikumus. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā publiskais akts vai pušu vienošanās ir izpildāma, bez pieprasījuma izsniedz tiesvedībā iesaistītajām pusēm akta izrakstu, izmantojot šīs regulas II pielikumā doto veidlapas paraugu.
Grozījums Nr. 51, 52, 53, 54, 55 un 56
44. pants
1.  Centrālās iestādes nodrošina piekļuvi informācijai, kas var sekmēt uztura prasījumu piedziņu, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos noteikumus. Informāciju sniedz, lai sasniegtu šādus mērķus:
1.  Centrālās iestādes nodrošina piekļuvi informācijai, kas var īpašā gadījumā sekmēt uztura prasījumu piedziņu, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos noteikumus. Informāciju sniedz, lai sasniegtu šādus mērķus:
a) noteiktu debitora atrašanās vietu;
b) novērtētu debitora mantu, jo īpaši tā ieņēmumu summu un veidu;
c)noteiktu debitora darba devēju;
d)noteiktu debitora bankas kontus.
1.a Atbilstīgi proporcionalitātes principam, attiecībā uz katru konkrēto gadījumu jānosaka, kuri personas dati jāapstrādā saistībā ar pieejamo informāciju, apstrādi atļauj, ja tā nepieciešama uzturēšanas saistību izpildei.
1.b Biometriskie dati, piemēra, pirkstu nospiedumi un DNS dati netiek apstrādāti.
1.c Īpašas datu kategorijas attiecībā uz rasi vai nacionālo izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību kādai partijai vai arodbiedrībai, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli apstrādā tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, atbilst konkrētās lietas mērķim un tiek ievērota atbilstība īpašām drošības garantijām.
2.  Šā panta 1. punktā minētā informācija aptver vismaz to iestāžu rīcībā esošo informāciju, kuras dalībvalstīs atbild par šādām jomām:
a) nodokļi un nodevas,
b) sociālā apdrošināšana, ieskaitot darba devēju sociālās apdrošināšanas iemaksas,
c) iedzīvotāju reģistrs,
d) īpašuma reģistrs,
e) transportlīdzekļu reģistrs,
f) centrālā banka.
2.a Tādas informācijas pieprasīšanai, kura nav norādīta 2. punktā jābūt proporcionālai un nepieciešamai, lai varētu sasniegt 1. punkta norādītos mērķus;
3.  Piekļuve šajā pantā minētajai informācijai nekādā gadījumā nevar būt par iemeslu jaunu kartotēku izveidei dalībvalstīs.
3.  Piekļuve šajā pantā minētajai informācijai nekādā gadījumā nevar būt par iemeslu jaunu kartotēku izveidei dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 57
46. panta 3. punkts
3.  Saskaņā ar šo regulu paziņoto informāciju tiesa var uzglabāt tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sekmētu uztura prasījuma piedziņu. Uzglabāšanas termiņš nevar pārsniegt vienu gadu.
3.  Saskaņā ar šo regulu paziņoto informāciju tiesa var uzglabāt tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sekmētu uztura prasījuma piedziņu.
Grozījums Nr. 58
48. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Lai nodrošinātu personas datu brīvu apriti Kopienā šī regula atbilst Direktīvai 95/46/EK, tajā ir prasība dalībvalstīm aizsargāt fizisku personu tiesības un brīvības attiecībā uz personas datu apstrādi, īpaši viņu tiesības uz privāto dzīvi.
Grozījums Nr. 59
50. pants
Šīs regulas pielikumu grozījumus pieņem saskaņā ar 51. panta 2. punktā noteikto konsultēšanās procedūru.
Šīs regulas pielikumu grozījumus pieņem saskaņā ar 51. panta 2. punktā noteikto konsultāciju procedūru.
Grozījums Nr. 60
51. pants
1.  Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvis.
1.  Komisijai palīdz Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā noteiktā komiteja.
2.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. pantā noteikto konsultēšanās procedūru, ievērojot minētā lēmuma 7. panta 3. punkta noteikumus.
2.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ievērojot minētā lēmuma 8. panta noteikumus.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika