Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0259(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0468/2007

Ingivna texter :

A6-0468/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0620

Antagna texter
PDF 390kWORD 151k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Behörighet och samarbete när det gäller underhållsskyldighet *
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2007 om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0649),

–   med beaktande av artikel 61 c och artikel 67.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0079/2006),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0468/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Beaktandeled 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c och artikel 67.2 i detta,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c i detta,
Ändring 2
Beaktandeled 3
med beaktande av Europaparlamentets yttrande,
utgår
Ändring 3
Beaktandeled 4a (nytt)
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget,
Ändring 4
Skäl 9
(9)  Förordningens tillämpningsområde bör omfatta alla former av underhållsskyldighet som har sin grund i familjeförhållanden eller förhållanden som ger liknande effekter. Syftet är att alla underhållsberättigade skall behandlas lika.
(9)  Förordningens tillämpningsområde bör omfatta alla former av underhållsskyldighet som har sin grund i ett familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande eller förhållanden som ger liknande effekter enligt tillämplig nationell lagstiftning, för att alla underhållsberättigade ska behandlas lika. Skyldigheterna bör utformas i vidast möjliga mening så att de bland annat omfattar alla former av periodisk betalning, betalning av engångssummor, överlåtelse av egendom och egendomsjustering, fastställda på grundval av parternas respektive behov och resurser och utbetalas i underhållssyfte.
Ändring 5
Skäl 10
(10)  Reglerna för internationell behörighet skiljer sig något från de nu gällande reglerna i deras lydelse enligt förordning (EG) nr 44/2001. För att på bästa sätt skydda de underhållsberättigades intressen och främja en god rättsskipning inom EU bör dessa regler förtydligas och täcka alla situationer där det finns tillräcklig anknytning mellan parternas situation och en medlemsstat. Tillämpning av gemenskapsbestämmelserna bör inte längre kunna uteslutas med hänvisning till att svaranden har hemvist i ett land utanför EU. Man bör heller inte kunna hänvisa till nationell rätt.
(10)  Reglerna för internationell behörighet skiljer sig något från de nu gällande reglerna i deras lydelse enligt förordning (EG) nr 44/2001. För att på bästa sätt skydda de underhållsberättigades intressen och främja en god rättsskipning inom EU bör dessa regler förtydligas och täcka alla situationer där det finns tillräcklig anknytning mellan parternas situation och en medlemsstat.
Ändring 6
Skäl 11
(11)  Parterna bör gemensamt kunna välja behörig domstol, utom då det rör sig om underhållsbidrag till ett underårigt barn, för att garantera skyddet för "den svaga parten".
(11)  Parterna bör gemensamt kunna välja behörig domstol, utom då det rör sig om underhållsbidrag till ett underårigt barn eller en vuxen utan rättskapacitet, för att garantera skyddet för "den svaga parten"
Ändring 7
Skäl 14
(14)  Lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist bör även i fortsättningen ha företräde, i enlighet med gällande internationella instrument, men lagen i domstolslandet bör komma i andra hand, eftersom den på detta särskilda område ger möjlighet att lösa tvister på ett enklare, snabbare och billigare sätt.
(14)  Lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist bör tillämpas i första hand, i enlighet med gällande internationella instrument, men lagen i domstolslandet kan tillämpas även när den inte gäller i det land där den underhållsberättigade har hemvist, om den ger möjlighet att lösa tvister rättvist på detta område på ett enklare, snabbare och billigare sätt och det inte fastställts att "forum shopping" föreligger.
Ändring 8
Skäl 15
(15)  Om den underhållsberättigade inte kan få underhåll från den underhållsskyldige med stöd av någon av de två ovannämnda lagarna, bör det vara möjligt att tillämpa lagen i ett annat land till vilket underhållsskyldigheten har nära anknytning. Det kan till exempel, men inte enbart, röra sig om det land som båda parter är medborgare i.
(15)  Om varken lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist eller lagen i domstolslandet gör det möjligt för den underhållsberättigade att få underhåll från den underhållsskyldige, eller om det skulle vara orättvist eller olämpligt att tillämpa den lagen, bör det vara möjligt att tillämpa lagen i ett annat land till vilket underhållsskyldigheten har nära anknytning, till exempel, men inte enbart, lagen i det land som båda parter är medborgare i.
Ändring 9
Skäl 16
(16)  Parterna bör på vissa villkor ha rätt att välja vilken lag som skall tillämpas. De bör alltså kunna välja domstolslandets lag för en viss rättegång. Vidare bör de kunna komma överens om tillämplig lag genom avtal som ingåtts innan tvisten uppstår, men bara när det rör sig andra underhållsbidrag än de som skall utbetalas till barn eller till vuxna som på grund av en ändrad eller bristande beslutsförmåga inte kan bevaka sina intressen. Deras valfrihet bör dessutom vara begränsad till vissa lagar.
(16)  Parterna bör på vissa villkor ha rätt att välja vilken lag som ska tillämpas. De bör alltså kunna välja domstolslandets lag för en viss rättegång. Vidare bör de kunna komma överens om tillämplig lag genom avtal som ingåtts innan tvisten uppstår, men bara när det rör sig andra underhållsbidrag än de som ska utbetalas till barn eller till vuxna som på grund av en ändrad eller bristande beslutsförmåga inte kan bevaka sina intressen. Deras valfrihet bör dessutom vara begränsad till vissa lagar. Den domstol där talan väcks måste förvissa sig om att varje avtal om val av lag har ingåtts efter oberoende juridisk rådgivning. Alla avtal om val av lag bör vara skriftliga.
Ändring 10
Skäl 17
(17)  Den underhållsskyldige bör skyddas mot tillämpning av den valda lagen i de fall då det familjeförhållande som ligger till grund för underhållsbidraget inte otvetydigt kan betraktas som privilegierat. Det kan till exempel röra sig om förhållanden mellan släktingar i sidled eller släktingar genom gifte, underhållsskyldighet för släktingar i nedstigande led gentemot släktingar i uppstigande led eller upprätthållande av en skyldighet att ge hjälp efter upplösning av ett äktenskap.
utgår
Ändring 11
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Särskilda kategorier av uppgifter rörande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i politiskt parti eller fackförening, sexuell läggning eller hälsa bör behandlas endast om detta är absolut nödvändigt och proportionellt i ett specifikt fall och om detta sker i enlighet med särskilda garantier.
Ändring 12
Skäl 19
(19)  När en dom om underhållsskyldighet har meddelats i en medlemsstat bör den kunna verkställas snabbt och effektivt i vilken annan medlemsstat som helst. De underhållsberättigade bör bland annat kunna utverka direkta avdrag på de underhållsskyldigas löner och bankkonton.
(19)  Syftet med denna förordning är att införa förfaranden som leder till resultat och är tillgängliga, snabba, effektiva, kostnadseffektiva, anpassningsbara och rättvisa. När en dom om underhållsskyldighet har meddelats i en medlemsstat bör den kunna verkställas snabbt och effektivt i vilken annan medlemsstat som helst. Underhållsberättigade bör bland annat kunna utverka direkta avdrag på de underhållsskyldigas löner och bankkonton. Nya och effektiva metoder för verkställighet av avgöranden om underhållsskyldighet bör uppmuntras.
Ändring 13
Skäl 22
(22)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns såsom allmänna gemenskapsrättsliga principer, bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den syftar särskilt till att garantera full respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, respekt för barnets rättigheter samt rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol i enlighet med artiklarna 7, 8, 24 och 47 i stadgan.
(22)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns såsom allmänna gemenskapsrättsliga principer, bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den syftar särskilt till att garantera full respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, respekt för barnets rättigheter samt rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol i enlighet med artiklarna 7, 8, 24 och 47 i stadgan. Vid tillämpningen av denna förordning bör hänsyn tas till artiklarna 3 och 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989, där följande föreskrivs:
  Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
  Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
  Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.
  Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive ingående av internationella överenskommelser, för att säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller andra ansvariga personer, särskilt i de fall då den person som har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en annan stat än barnet.
Ändring 14
Skäl 23
(23)  I enlighet med artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1 bör de åtgärder som behövs för genomförandet av denna förordning antas enligt det rådgivande förfarande som föreskrivs i artikel 3 i ovannämnda beslut.
(23)  De åtgärder som behövs för genomförandet av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.
_______________________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
_______________________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
Ändring 15
Skäl 24
(24)  Denna förordning bör ersätta tidigare antagna gemenskapsinstrument som omfattar samma område. Den bör vidare ha företräde framför övriga internationella instrument mellan medlemsstaterna på området för att samla och förenkla gällande rättsregler.
(24)  Denna förordning bör ersätta tidigare antagna gemenskapsinstrument som omfattar samma område. Den bör vidare ha företräde framför övriga internationella instrument mellan medlemsstaterna på området för att samla och förenkla gällande rättsregler. Den bör ta hänsyn till Haagkonventionen om indrivning i utlandet av underhållsbidrag och andra former av familjeunderhåll.
Ändring 16
Artikel 1, punkt 1
1.  Denna förordning skall tillämpas på underhållsskyldighet som har sin grund i familjeförhållanden eller förhållanden som, enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden, ger liknande effekter.
1.  Denna förordning ska tillämpas på underhållsskyldighet som har sin grund i ett familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande eller förhållanden som, enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden, ger liknande effekter.
Ändring 17
Artikel 2, punkt -1 (ny)
(-1) underhållsskyldighet: en skyldighet som fastställs i lag – också i fall då skyldighetens omfattning och hur den ska uppfyllas fastställs i ett beslut av domstol eller i ett avtal – för att ge alla former av underhåll eller åtminstone existensmedel till en person som för närvarande eller tidigare har eller har haft nära anknytning till den underhållsskyldige. Denna skyldighet ska tolkas så brett som möjligt och särskilt omfatta alla beslut eller domar från behörig domstol om periodiska betalningar, betalningar av engångsbelopp, överlåtelse av egendom och egendomsjustering, och ska fastställas på grundval av respektive parts behov och resurser och vara av underhållskaraktär.
Ändring 18
Artikel 2, punkt 2
2. domare: domare eller en tjänsteman med befogenheter som motsvarar en domares i frågor om underhållsskyldighet,
utgår
Ändring 19
Artikel 2, led 9
(9) underhållsskyldig: varje fysisk person som är eller påstås vara skyldig att betala underhållsbidrag.
(9) underhållsskyldig: varje fysisk person som är eller påstås vara skyldig att betala underhållsbidrag, eller ett offentligt organ som har tagit över skyldigheten att betala underhållsbidrag till den underhållsberättigade.
Ändring 20
Artikel 2, led 9a (nytt)
(9a) talan om en persons rättsliga status: varje slags talan som har att göra med äktenskapsskillnad, hemskillnad, upplösning av äktenskap eller fastställande av faderskap.
Ändring 21
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Tillämpning på offentliga organ
1.  Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 ska denna förordning tillämpas på ett offentligt organ som ansöker om ersättning för underhållsstöd som det betalat ut i stället för den underhållsskyldige, under förutsättning att sådan ersättning följer av den lagstiftning som organet omfattas av.
2.  Artiklarna 3 b, 3 c, 3 d och 6 omfattar inte talan som väcks av ett offentligt organ.
3.  Ett offentligt organ som ansöker om verkställighet av ett beslut ska, tillsammans med den ansökan som avses i kapitel VIII, tillhandahålla de handlingar som behövs för att visa att organet uppfyller de villkor som anges i punkt 1 och att underhållsstöd har betalats till den underhållsberättigade.
Ändring 22
Artikel 3, led c
c) den domstol som är behörig att pröva en talan om en persons rättsliga status, om talan om underhåll har samband med den talan, såvida inte behörigheten endast grundar sig på den ena partens medborgarskap, eller
c) den domstol som är behörig att pröva en talan om en persons rättsliga status, om talan om underhåll har samband med den talan, eller
Ändring 23
Artikel 3, led d
d) den domstol som är behörig att pröva en talan om föräldraansvar, i den mening som avses i förordning (EG) nr 2201/2003, om talan om underhåll har samband med den talan.
d) den domstol som är behörig att pröva en talan om föräldraansvar, i den mening som avses i förordning (EG) nr 2201/2003, om talan om underhåll har samband med den talan och en talan om föräldraansvar redan har väckts eller väcks samtidigt som en begäran om underhåll görs vid den domstolen,
Ändring 24
Artikel 3, led da (nytt)
da) domstolen i den ort där familjeförhållandet eller ett förhållande som ger liknande effekter officiellt har fastställts.
Ändring 25
Artikel 4, punkt 2
2.  Ett sådant avtal om behörighet skall vara skriftligt. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet skall anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.
2.  Ett sådant avtal om behörighet ska vara skriftligt.
Ändring 26
Artikel 4, punkt 2a (ny)
2a.  Den domstol där talan väcks måste förvissa sig om att varje avtal om domstols behörighet har ingåtts på frivillig väg efter oberoende juridisk rådgivning och tar hänsyn till parternas situation vid tidpunkten för förhandlingarna.
Ändring 27
Artikel 4, punkt 4
4.  Denna artikel skall inte tillämpas på en tvist om underhållsskyldighet mot ett barn under 18 år.
4.  Denna artikel ska inte tillämpas om den underhållsberättigade är ett barn under 18 år eller en vuxen utan rättskapacitet.
Ändring 28
Artikel 6, led b
b) när det är fråga om underhållsskyldighet mellan makar eller före detta makar, domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium makarna senast hade gemensamt hemvist, om de fortfarande hade hemvist där mindre än ett år innan talan väcktes.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 29
Artikel 7, punkt 1
1.  Om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma underhållsskyldighet, skall varje domstol utom den vid vilken talan först väcktes självmant låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väcktes är behörig.
1.  Vid förhandlingar som rör litispendens och förhandlingar som har samband med varandra samt interimistiska åtgärder – inklusive säkerhetsåtgärder – ska artiklarna 27, 28, 30 och 31 i förordning (EG) nr 44/2001 tillämpas.
Ändring 30
Artikel 7, punkt 2
2.  När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väcktes är behörig, skall övriga domstolar självmant avvisa talan till förmån för den domstolen.
utgår
Ändring 31
Artikel 8
Artikel 8
utgår
Mål som har samband med varandra
1.  Om käromål som har samband med varandra prövas vid domstolar i olika medlemsstater, får varje domstol utom den vid vilken talan först väcktes låta handläggningen av målet vila.
2.  Om dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först väcktes, också avvisa talan på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan först väcktes är behörig att pröva de berörda käromålen och dess lag tillåter förening av dessa.
3.  Vid tillämpningen av denna artikel skall käromål anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.
Ändring 32
Artikel 9
Artikel 9
utgår
Väckande av talan vid domstol
Vid tillämpningen av detta kapitel skall talan anses ha väckts vid en domstol
a) när stämningsansökan eller motsvarande handling har ingivits till domstolen, förutsatt att käranden därefter inte har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs av honom för att få delgivningen med svaranden verkställd, eller
b) om delgivning av handlingen skall ske innan handlingen ges in till domstolen, när den tas emot av den myndighet som är ansvarig för delgivning, förutsatt att käranden därefter inte har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs av honom för att få handlingen ingiven till domstolen.
Ändring 33
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder
Interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den staten, även om en domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning.
Ändring 34
Artikel 10, stycke 1a (nytt)
När talan om underhållsskyldighet väckts genom en begäran om interimistiska åtgärder, ska artiklarna 7 och 8 inte innebära att den lag som tillämpas på yrkandet om interimistiska åtgärder också nödvändigtvis måste tillämpas på en senare begäran om underhåll eller ändring av underhåll som gjorts i samband med mål om äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap/civilt partnerskap eller laglig separation.
Ändring 35
Artikel 11
Artikel 11
utgår
Prövning av behörighetsfrågan
Om talan som väcks vid en domstol i en medlemsstat avser ett fall som domstolen inte är behörig att ta upp enligt denna förordning skall domstolen självmant förklara sig obehörig.
Ändring 36
Artikel 13
1.  Underhållsskyldighet regleras av lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist.
1.  Underhållsskyldighet regleras av lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist.
2.  Domstolslandets lag skall tillämpas
2.  Domstolslandets lag ska tillämpas
a) när den underhållsberättigade inte kan få underhåll från den underhållsskyldige med stöd av den lag som anvisas enligt punkt 1 eller
a) när domstolslandets lag är lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist eller
b) när den underhållsberättigade ansöker om det och det är fråga om lagen i det land där den underhållsskyldige har hemvist.
b) när den underhållsberättigade inte kan tilldömas underhåll från den underhållsskyldige enligt lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist, eller
c) om den underhållsberättigade inte begär något annat och domstolen är förvissad om att han eller hon har fått oberoende juridisk rådgivning i frågan, när domstolslandets lag är lagen i det land där den underhållsskyldige har hemvist.
3.  Om den underhållsberättigade inte kan få underhåll från den underhållsskyldige med stöd av föregående punkter och om det följer av de samlade omständigheterna att underhållsskyldigheten har nära anknytning till ett annat land, särskilt det land där både den underhållsberättigade och den underhållsskyldige är medborgare, skall lagen i det land som underhållsskyldigheten har nära anknytning till tillämpas.
3.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1 får lagen i domstolslandet tillämpas även när den inte är lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist, när den ger möjlighet att rättvist lösa underhållstvister på ett enklare, snabbare och billigare sätt och det inte fastställts att "forum shopping" föreligger.
4.  När varken lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist eller lagen i domstolslandet gör det möjligt för den underhållsberättigade att få underhåll från den underhållsskyldige, eller när det skulle vara oskäligt eller olämpligt att tillämpa den lagen, ska underhållsskyldigheten regleras av lagen i ett annat land till vilket underhållsskyldigheten har nära anknytning, till exempel, men inte enbart, det land som båda parter är medborgare i.
Ändring 37
Artikel 14, led a
a) vid den tidpunkt då talan väcks uttryckligen eller på något annat entydigt sätt välja att domstolslandets lag skall tillämpas för förfarandet,
a) vid den tidpunkt då talan väcks uppvisa en skriftlig överenskommelse i vilken valet av domstolslandets lag klart framgår,
Ändring 39
Artikel 14, led b, led iia (nytt)
(iia) lagen i den ort där familjeförhållandet eller ett förhållande som ger liknande effekter officiellt har fastställts.
Ändring 38
Artikel 14, stycke 1a (nytt)
Första stycket tillämpas under förutsättning att den domstol där talan väckts är förvissad om att avtalet om val av domstol eller lag har ingåtts frivilligt.
Ändring 40
Artikel 15
Artikel 15
utgår
Icke tillämpning av den anvisade lagen på den underhållsskyldiges begäran
1.  När det är fråga om annan underhållsskyldighet än mot barn och sårbara vuxna samt mellan makar eller före detta makar, får den underhållsskyldige invända mot den underhållsberättigades anspråk på den grunden att han inte är underhållsskyldig enligt lagen i det land där båda är medborgare eller, om de inte är medborgare i samma land, lagen i det land där den underhållsskyldige har hemvist.
2.  När det är fråga om underhållsskyldighet mellan makar eller före detta makar, får den underhållsskyldige invända mot den underhållsberättigades anspråk på den grunden att han inte är underhållsskyldig enligt lagen i det land som äktenskapet har närmast anknytning till.
Ändring 41
Artikel 17
1.  Tillämplig lag på en underhållsskyldighet reglerar bland annat
1.  Tillämplig lag på en underhållsskyldighet reglerar bland annat
(a) förekomsten och omfattningen av den underhållsberättigades rättigheter och gentemot vem han kan utöva dem,
(a) förekomsten av den underhållsberättigades rättigheter och gentemot vem han kan utöva dem, för hur lång tid och till vilket belopp,
(b) i vilken utsträckning den underhållsberättigade kan begära underhåll retroaktivt,
(b) för hur lång tid och till vilket belopp den underhållsberättigade kan begära underhåll retroaktivt,
c) beräkningssätt och indexering av underhållsbidrag,
c) beräkningssätt och indexering av underhållsbidrag,
d) preskription och tidsfrister för att väcka talan,
d) preskription och tidsfrister för att väcka talan,
e) ett offentligt organs rätt att begära återbetalning för bidrag som har utbetalats och begränsningarna för den underhållsskyldiges förpliktelse.
e) ett offentligt organs rätt att begära återbetalning för bidrag som har utbetalats och begränsningarna för den underhållsskyldiges förpliktelse.
2.  Oavsett vilket innehåll den tillämpliga lagen har, skall hänsyn tas till den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges tillgångar vid fastställandet av underhållsbidragets storlek.
2.  Utan att det påverkar punkt 1 ska den domstol där talan väcks när den fastställer underhållsbidragets storlek utgå från den underhållsberättigades verkliga och aktuella behov och den underhållsskyldiges verkliga och aktuella resurser, och ta hänsyn till de rimliga behov och eventuella ytterligare underhållsskyldigheter som han eller hon har.
Ändring 42
Artikel 20
Tillämpning av en bestämmelse i den lag som anvisas i denna förordning får vägras endast om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning. Tillämpningen av en bestämmelse i lagen i en medlemsstat som anvisas i denna förordning får dock inte vägras på denna grund.
Tillämpning av en bestämmelse i den lag som anvisas i denna förordning får vägras endast om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning.
Ändring 43
Artikel 21
När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har sina egna rättsregler i fråga om underhållsskyldighet, skall varje sådan enhet anses som ett land vid fastställandet av den lag som skall tillämpas enligt denna förordning.
En stat inom vilken olika territoriella enheter har sina egna rättsregler i fråga om underhållsskyldighet ska inte behöva tillämpa denna förordning vid lagkonflikter enbart mellan lagarna i sådana enheter.
Ändring 44
Artikel 22
1.  I ett förfarande vid en domstol i en medlemsstat skall stämningsansökan eller motsvarande handling delges den underhållsskyldige på något av följande sätt:
Delgivning av handlingar ska ske enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr XXX/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i ärenden av civil eller kommersiell natur.
a)  Personlig delgivning genom att mottagaren undertecknar ett mottagningsbevis med angivande av datum för mottagandet.
b)  Personlig delgivning genom att den behöriga person som delgivit handlingen undertecknar ett dokument där det anges att mottagaren har mottagit denna eller utan stöd i lagen har vägrat att ta emot den, samt datum för detta.
c)  Delgivning per post genom att mottagaren undertecknar och skickar tillbaka ett mottagningsbevis med angivande av datum för mottagandet.
d)  Delgivning på elektronisk väg, till exempel fax eller e-post, där mottagaren undertecknar och skickar tillbaka ett mottagningsbevis med angivande av datum för mottagandet.
2.  Svaranden skall få minst 30 dagar på sig för att förbereda sitt svaromål räknat från dagen för mottagandet av handlingen genom delgivning enligt punkt 1.
3.  Medlemsstaterna skall inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande underrätta kommissionen om vilka delgivningssätt som är tillämpliga. De skall meddela kommissionen alla ändringar av dessa uppgifter.
Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter.
Ändring 45
Artikel 29
Om sökanden i ursprungsmedlemsstaten helt eller delvis hade rättshjälp eller var befriad från kostnader och avgifter, skall han vid verkställighetsförfarandet vara berättigad till rättshjälp eller kostnads- och avgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning enligt lagen i den verkställande medlemsstaten.
Om sökanden i ursprungsmedlemsstaten helt eller delvis hade rättshjälp eller var befriad från kostnader och avgifter, ska han vid verkställighetsförfarandet vara berättigad till rättshjälp i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister1 eller kostnads- och avgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning enligt lagen i den verkställande medlemsstaten.
______________
1 EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.
Ändring 61 och 46
Artikel 33
Endast i följande fall får verkställighet av ursprungsdomstolens dom helt eller delvis vägras eller skjutas upp på begäran av den underhållsskyldige:
Endast i följande fall får verkställighet av ursprungsdomstolens dom helt eller delvis vägras eller skjutas upp på begäran av den underhållsskyldige:
a)  Den underhållsskyldige åberopar nya omständigheter som ursprungsdomstolen inte kände till när den meddelade domen.
a)  När den underhållsskyldige åberopar nya betydelsefulla och relevanta omständigheter eller sådana omständigheter som ursprungsdomstolen inte kände till när den meddelade domen.
b)  Den underhållsskyldige har begärt förnyad prövning av ursprungsdomstolens dom i enlighet med artikel 24 och någon ny dom har ännu inte meddelats.
b)   När den underhållsskyldige har begärt förnyad prövning av ursprungsdomstolens dom i enlighet med artikel 24 och någon ny dom har ännu inte meddelats.
c)  Den underhållsskyldige har redan betalat sin skuld.
c)  Den underhållsskyldige har redan betalat sin skuld.
d)  Rätten att få ursprungsdomstolens dom verkställd är helt eller delvis preskriberad.
d)  Rätten att få ursprungsdomstolens dom verkställd är helt eller delvis preskriberad.
e)  Ursprungsdomstolens dom är oförenlig med en dom som har meddelats i den verkställande medlemsstaten eller som uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande i den verkställande medlemsstaten.
e)  Ursprungsdomstolens dom är oförenlig med en dom som har meddelats i den verkställande medlemsstaten eller som uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande i den verkställande medlemsstaten.
Ändring 47
Artikel 34, punkt 2
2.  Ett beslut om månatlig automatisk överföring får endast fattas om domen har delgivits den underhållsskyldige på något av de sätt som anges i artikel 22.
2.  Ett beslut om månatlig automatisk överföring får endast fattas om domen har delgivits den underhållsskyldige i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr XXX/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i ärenden av civil eller kommersiell natur.
Ändring 48
Artikel 35, punkt 1
1.  En underhållsberättigad kan ansöka om att den domstol som behandlar sakfrågan fattar beslut om tillfällig frysning av ett bankkonto i en annan medlemsstat, riktat mot den bank där den underhållsskyldige har ett bankkonto. Ansökan och beslutet om tillfällig frysning av ett bankkonto skall upprättas med användning av standardformuläret i bilaga IV till denna förordning.
1.  En underhållsberättigad kan ansöka om att den domstol som behandlar sakfrågan fattar beslut om tillfällig frysning av det belopp som krävs för att uppfylla underhållsskyldigheten, på ett bankkonto i en annan medlemsstat, varvid beslutet ska riktas mot den bank där den underhållsskyldige har ett bankkonto. Ansökan och beslutet om tillfällig frysning av ett bankkonto ska upprättas med användning av standardformuläret i bilaga IV till denna förordning.
Ändring 49
Artikel 35a (ny)
Artikel 35a
Andra verkställighetsbeslut
Den domstol där talan väcks får besluta om alla slags övriga åtgärder för verkställighet som den anser lämpliga, om de följer av domstolslandets nationella lagstiftning.
Ändring 50
Artikel 38, punkt 1
1.  Bestämmelserna i kapitel VI är vid behov tillämpliga på erkännande och verkställighet av verkställbara officiella handlingar och verkställbara avtal mellan parter. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där en officiell handling eller ett avtal mellan parter är verkställbart skall på begäran av en berörd part utfärda ett intyg med användning av standardformuläret i bilaga II till denna förordning.
1.  Bestämmelserna i kapitel VI är vid behov tillämpliga på erkännande och verkställighet av verkställbara officiella handlingar och verkställbara avtal mellan parter. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där en officiell handling eller ett avtal mellan parter är verkställbart ska automatiskt till parterna utfärda ett intyg med användning av standardformuläret i bilaga II till denna förordning.
Ändring 51, 52, 53, 54, 55 och 56
Artikel 44
1.  Centralmyndigheterna skall på de villkor som anges i detta kapitel ge tillgång till uppgifter som kan underlätta indrivningen av underhållsbidrag. Dessa uppgifter skall lämnas ut för att uppnå något av följande syften:
1.  Centralmyndigheterna ska på de villkor som anges i detta kapitel ge tillgång till uppgifter som i ett specifikt fall kan underlätta indrivningen av underhållsbidrag. Dessa uppgifter ska lämnas ut för att uppnå något av följande syften:
a)  Fastställa var den underhållsskyldige befinner sig.
b)  Värdera den underhållsskyldiges förmögenhet, särskilt storleken och arten av hans inkomster.
c)  Identifiera den underhållsskyldiges arbetsgivare.
d)  Identifiera den underhållsskyldiges bankkonton.
a)  Fastställa den underhållsskyldiges adress.
b)  Värdera den underhållsskyldiges förmögenhet, särskilt storleken och arten av hans inkomster.
c)  Identifiera den underhållsskyldiges arbetsgivare.
d)  Identifiera den underhållsskyldiges bankkonton.
1a.  I enlighet med proportionalitetsprincipen ska de personliga uppgifter som ska behandlas fastställas från fall till fall på grundval av den information som finns tillgänglig, och behandlingen ska endast vara tillåten om den är nödvändig för att underlätta verkställighet av en dom om underhåll.
1b.  Biometriska uppgifter såsom fingeravtryck och DNA ska inte behandlas.
1c.  Särskilda kategorier av uppgifter rörande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i politiskt parti eller fackförening, sexuell läggning eller hälsa ska behandlas endast om detta är absolut nödvändigt och proportionellt i ett specifikt fall och om detta sker i enlighet med särskilda garantier.
2a.  En begäran om andra uppgifter än dem som anges i punkt 2 ska vara proportionerlig och nödvändig för att uppnå de syften som anges i punkt 1.
3.  Den tillgång till uppgifter som nämns i denna artikel får under inga omständigheter ge upphov till inrättande av nya register i medlemsstaterna.
3.  Den tillgång till uppgifter som nämns i denna artikel får under inga omständigheter ge upphov till inrättande av nya register i medlemsstaterna.
Ändring 57
Artikel 46, punkt 3
3.  En domstol får bevara uppgifter som har översänts enligt denna förordning endast så länge som den behöver dem för att underlätta indrivningen av ett underhållsbidrag. Uppgifterna får inte bevaras längre än ett år.
3.  En domstol får bevara uppgifter som har översänts enligt denna förordning endast så länge som den behöver dem för att underlätta indrivningen av ett underhållsbidrag.
Ändring 58
Artikel 48, punkt 3a (ny)
3a.  Denna förordning står i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG, och innebär att medlemsstaterna ska skydda fysiska personers rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter, och i synnerhet deras rätt till privatliv, för att garantera det fria flödet av personuppgifter inom gemenskapen.
Ändring 59
Artikel 50
Varje ändring av bilagorna till denna förordning skall antas i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 51.2.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 60
Artikel 51
1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.
1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i artikel 75 i förordning (EG) nr 44/2001.
2.  När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7.3 i det beslutet skall iakttas.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet ska iakttas.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy