Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0518/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 3

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.7

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0621

Přijaté texty
PDF 228kWORD 67k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Desáté výročí Otawské úmluvy o zákazu protipěchotních min
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o desátém výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, zejména na usnesení ze dne 7. července 2005 o světě bez min(1),

-   s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení (úmluva),

-   s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

-   s ohledem na 8. schůzku signatářů Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich 9. schůzku plánovanou na rok 2008 a na druhou konferenci o revizi, která se má uskutečnit v roce 2009,

-   s ohledem na mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, která probíhá ve více než sedmdesáti zemích po celém světě,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001(2) a nařízení Rady (ES) č. 1725/2001(3),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 měla Ottawská úmluva 156 signatářů,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada národních parlamentů zahájila iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je zavedení kontroly a zákazu nášlapných min,

C.   vzhledem k tomu, že protipěchotní nášlapné miny (anti-personnel mines, APM) dosud vyrábí pouze několik málo zemí a že obchodování s APM se prakticky zastavilo; a vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo signatáři Ottawské úmluvy zničeno přibližně 41,8 milionů APM,

D.   vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony APM a 1 milion protivozidlových min (anti-vehicle mines, AVM) a že nášlapné miny byly odstraněny ze zaminovaných oblastí o celkové rozloze přesahující 2 000 km² (což odpovídá rozloze Lucemburska),

E.   vzhledem k tomu, že podle odhadů se miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území větším než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu),

F.   vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se tedy stále nacházejí ve více než 90 zemích,

G.   vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006),

H.   vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případy ročně,

I.   vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade,

J.   vzhledem k tomu, že státní jednotky používají protipěchotní nášlapné miny méně s tím, že pouze vojska Myanmaru čili Barmy a Ruska miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i nestátní ozbrojené skupiny, ačkoliv přinejmenším v osmi zemích s nimi dosud operují,

K.   vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení (Deed of Commitment) k úplnému zákazu protipěchotních min a ke spolupráci při odminovávání pod záštitou Ženevské výzvy se 35 nestátních ozbrojených skupin zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min,

L.   vzhledem k odhadům uvádějícím, že 78 zemí má stále v zásobě přibližně 250 milionů nášlapných min a že třináct států, které nejsou signatáři Ottawské úmluvy, dosud vyrábí nebo je oprávněno vyrábět protipěchotní miny,

M.   vzhledem k tomu, že zásoby APM musejí být co nejdříve zničeny, a to nejpozději do konce čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě,

N.   vzhledem k tomu, že devět ze zemí, které podepsaly Ottawskou úmluvu, dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu úmluvy,

O.   vzhledem k tomu, že zemím, které k úmluvě přistoupily, je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, a to s cílem vybídnout co největší počet signatářů ke splnění jejich povinnosti odstranit do deseti let od podpisu smlouvy všechny miny,

P.   vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na akční programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami US dolarů; a vzhledem k tomu, že Evropská unie za tímto účelem vynaložila téměř 335 milionů EUR,

Q.   vzhledem k tomu, že výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů EUR, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů EUR, proces financování je stále příliš pomalý,

R.   vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout celosvětového rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování akcí boje proti minám,

S.   vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise celkem 33 milionů EUR na akce boje proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guiney-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu),

T.   vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky APL, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k "reakci na naléhavé a neplánované potřeby", "k posílení a zvýšení účinnosti a účelnosti boje proti minám, který je veden v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů" v případech, kdy "činnosti související s APL nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES" a k podpoře nevládních organizací,

U.   vzhledem k tomu, že rozpočtová položka APL Komise byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování boje proti minám ES v roce 2007 končí a téměř celé programování budou provádět delegace ES na základě pokynů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech ES, jichž se týká otázka min, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám uvedené na celkovém seznamu priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise,

V.   vzhledem k tomu, že ačkoliv je Komise nadále pevně odhodlána k podpoře Ottawské úmluvy, mohou se vyskytnout a již se vyskytly obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany ES na boj proti minám v budoucnosti,

W.   vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem a sociálně-ekonomickou integraci obětí protipěchotních min, k níž vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000–500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch pozemní miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté, a že 34 % těchto civilistů jsou děti,

X.   znovu potvrzuje potřebu posílit mezinárodní humanitární právo, které se na základě úmluvy pro některé konvenční zbraně vztahuje na jiné než protipěchotní miny, a zohlednit přitom, že miny určené k ničení vozidel jsou vybaveny citlivými rozbuškami a zařízeními proti manipulaci s nimi, které mohou být člověkem nevědomě spuštěny, jsou již zakázány Ottawskou úmluvou, protože vystavují smrtelnému nebezpečí zranitelné komunity, humanitární pracovníky a pracovníky provádějící odminování,

Y.   znepokojen skutečností, že 29 zemím, jímž v roce 2009 nebo 2010 uplyne úmluvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, a zdůrazňuje zejména, že jeden z členských států EU ani nezahájil operace na odstranění min, přestože je podle úmluvy povinen dokončit odminování do roku 2009, a že jiný členský stát zahájil tyto operace teprve v říjnu 2007,

Z.   znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že potřeby a respektování práv žijících obětí nejsou dostatečně zohledněny; vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy o riziku min,

1.   naléhavě vyzývá všechny státy, aby podepsaly a ratifikovaly Ottawskou úmluvu, aby tato úmluva dosáhala celosvětové platnosti a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez min;

2.   zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby k Ottawské úmluvě přistoupily USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.   vybízí dva členské státy EU, které dosud k této úmluvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.   naléhavě vyzývá všechny ozbrojené nestátní činitele, aby ukázali, že respektují humanitarní normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu "Deed of Commitment";

5.   vyzývá Radu, členské státy EU a kandidátské země, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v této souvislosti vypracovaly návrh naplánovaných společných kroků;

6.   vyzývá všechny signatáře, aby úplně a rychle splnily své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

7.   vyzývá všechny členské státy, kandidátské země a signatáře Ottawské úmluvy, aby se vážně zabývaly možným dopadem široce uznávaného názoru Mezinárodního červeného kříže, podle nějž každá mina, která může vybuchnout v přítomnosti nějaké osoby, v její blízkosti nebo při kontaktu s ní, je protipěchotní minou zakázanou podle úmluvy; poznamenává, že to především znamená, že nástražné dráty, vychylovače, nízkotlaké rozněcovače, zařízení zabraňující odstraňování min a podobné rozněcovače jsou v případě států, které podepsaly úmluvu, zakázány;

8.   žádá, aby členské státy a kandidátské země přijaly bezodkladně opatření, jež zajistí že protivozidlové miny, které mohou vybuchnout v přítomnosti nějaké osoby, v její blízkosti nebo při kontaktu s ní, budou zničeny podle ustanovení Ottawské úmluvy;

9.   vyzývá Komisi, aby plně prokázala své odhodlání a trvalé úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, kteří jsou oběťmi nášlapných min, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních skupin; vyzývá Komisi, aby začátkem roku 2008 Parlamentu vysvětlila, jakou činnost v tomto ohledu uskutečnila;

10.   vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti minám, pomoci obětem a požadavků stran úmluvy na ničení zásob min vyplývající z jejich závazků, které nemohou být financovány prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě žádá Komisí, aby zajistila že po roce 2007 budou k dispozici dostatečné zdroje;

11.   vyzývá Komisi, aby udržovala dostatek pracovníků na zajištění toho, aby byla její politika zákazu protipěchotních min účinně prováděna, a aby zajistila, že boj proti minám bude výslovně začleněn do národních strategických dokumentů stran postižených minami a do národních orientačních programů, a aby sledovala, jaké prostředky byly na boj proti minám uvolněny celkem z různých nástrojů financování;

12.   vyzývá strany úmluvy, a zejména členské státy EU a kandidátské země, aby zajistily, že financování odminování z jejich strany přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

13.   naléhavě žádá Radu a Komisi, aby nadále podporovaly úsilí o to, aby se k zákazu nášlapných min připojili rovněž ozbrojení nestátní aktéři, což neznamená podporu ozbrojených nestátních činitelů a jejich aktivit ani uznání jejich legitimity;

14.   vyzývá země postižené minami a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám není věnována odpovídající pozornost;

15.   vyzývá své příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání CCW a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně protipěchotních min a dále zprávy o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

16.   znovu žádá, aby žádný stát Ottawské úmluvy nikdy a za žádných okolností ani žádným způsobem nenapomáhal nikomu v žádné činnosti zakázané signatářům podle této úmluvy a nikoho k takovéto činnosti nepodněcoval či nevedl;

17.   žádá strany úmluvy, aby zajistily, že neumožní žádné finanční instituci působící na jejich území anebo podléhající jejím právním předpisům investovat do společností zabývajících se produkcí nášlapných min, jejich shromažďováním nebo přepravou;

18.   vyzývá EU, členské státy a kandidátské země, aby zakázaly jakoukoli přímou nebo nepřímou finanční podporu soukromých nebo veřejných finančních institucí působících na jejich území anebo podléhajících jejím právním předpisům společnostem zabývajícím se produkcí nášlapných min, jejich shromažďováním nebo přesuny; tento zákaz musí být začleněn do právních předpisů EU a do vnitrostátních právních předpisů;

19.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, mezinárodní kampani za zákaz nášlapných min, Ženevské výzvě, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Pákistánu a Indie a nominovanému předsedovi 9. schůzky signatářských států a druhé konference o přezkumu.

(1) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 473.
(2) Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 6.

Právní upozornění - Ochrana soukromí