Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0543/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0622

Přijaté texty
PDF 293kWORD 62k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Summit EU/Čína - dialog EU/Čína o lidských právech
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech

Evropský parlament,

-   s ohledem na společné prohlášení z desáté vrcholné schůzky Číny a EU, která se konala dne 28. listopadu 2007 v Pekingu,

-   s ohledem na veřejné slyšení, které dne 26. listopadu 2007 uskutečnil podvýbor pro lidská práva na téma "lidská práva v Číně v předvečer olympijských her",

-   s ohledem na kola dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, která se uskutečnila dne 17. října 2007 v Pekingu a ve dnech 15.–16.května 2007 v Berlíně;

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o rozvoji dialogu o lidských právech a konzultacích se třetími zeměmi v oblasti lidských práv(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o dialogu mezi čínskou vládou a vyslanci dalajlámy(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o vztazích mezi EU a Čínou(3) a na svá předchozí usnesení o Číně,

-   s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se dialogů o lidských právech, které byly přijaty dne 13. prosince 2001, a na hodnocení provádění těchto zásad přijaté dne 9. prosince 2004,

-   s ohledem na svá předchozí výroční usnesení o lidských právech ve světě,

-   s ohledem na olympijské příměří OSN přijaté Valným shromážděním OSN dne 31. října 2007 (A/RES/62/4), které členské státy OSN vyzývá, aby během olympijských her zachovaly a podporovaly mír,

-   s ohledem na 60. výročí Všeobecné deklarace o lidských právech,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že po zavedení mechanismu vrcholných schůzek EU–Čína v roce 1998 došlo mezi EU a Čínou k výraznému rozvoji politických a hospodářských vztahů,

B.   vzhledem k tomu, že každé rozhodnutí zahájit dialog v oblasti lidských práv je přijato na základě určitých kritérií přijatých Radou, která zohledňují zejména ty skutečnosti v oblasti lidských práv, které EU v dotyčné zemi nejvíce znepokojují, skutečné odhodlání ze strany úřadů příslušné země tamější situaci v oblasti lidských práv zlepšit a pozitivní dopad, který může takový dialog na situaci v oblasti lidských práv mít,

C.   vzhledem k tomu, že olympijské hry, které se budou konat v roce 2008 v Pekingu, by měly představovat významnou příležitost zaměřit na situaci v oblasti lidských práv v Číně pozornost světa,

D.   vzhledem k tomu, že základním a charakteristickým prvkem EU je to, že se ztotožňuje se zásadami svobody, demokracie a dodržování lidských práv, se základními svobodami a se zásadami právního státu; připomínaje zároveň, že EU je přesvědčena, že dodržování těchto zásad představuje nezbytnou podmínku pro mír a stabilitu v kterékoli společnosti,

E.   vzhledem k tomu, že strategické partnerství mezi EU a Čínou je pro vzájemné vztahy velmi významné, a vzhledem k tomu, že skutečné partnerství musí být založené na sdílených společných hodnotách,

F.   vzhledem k tomu, že posilování a prohlubování vztahů mezi EU a Čínou by mohlo napomoci sblížení názorů na opatření při řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, bezpečnost, terorismus a nešíření zbraní,

G.   vzhledem k tomu, že stále přicházejí znepokojující zprávy o politické represi, a to zejména novinářů, aktivistů v oblasti lidských práv a příslušníků náboženských a etnických menšin, výpovědi o mučení, rozšířeném využívání nucené práce, častém odsuzování k trestu smrti a systematickém potlačování svobody náboženství, slova a médií včetně internetu a o přísných kontrolách informací týkajících se tibetských oblastí Číny, jakož i přístupu do těchto oblastí, ze strany čínské vlády; vzhledem k tomu, že je obtížné přesně určit rozsah, v jakém jsou lidská práva porušována,

H.   vzhledem k tomu, že v posledním desetiletí výrazně vzrostla účast a vliv Číny na světovém dění, a vzhledem k tomu, že základními kameny vztahů mezi EU a Čínou by měly být důvěryhodnost, demokratické hodnoty a odpovědnost,

Vrcholná schůzka EU–Čína

1.   vítá společné prohlášení přijaté na desáté vrcholné schůzce mezi EU a Čínou, v němž obě strany potvrdily svůj závazek budovat všestranné strategické partnerství, které by umožnilo řešit celosvětové problémy, i další rozvoj vzájemných vztahů a užší spolupráci obou stran při řešení široké škály problémů;

2.   vyjadřuje politování nad tím, že ani tentokrát Rada a Komise nepřistoupily na vrcholné schůzce EU–Čína nekompromisním způsobem k projednání problematiky lidských práv, které by této otázce dalo větší politickou váhu, a že EU nevyužila nadcházejících olympijských her k tomu, aby řešila závažné případy porušování lidských práv, ke kterému v Číně dochází;

3.   vyzývá Čínu i EU, aby zajistily vyváženější obchodní a hospodářské partnerství, které by mělo vést k udržitelnému růstu a sociálnímu rozvoji, zejména v oblasti změny klimatu, životního prostředí a energetiky;

4.   domnívá se, že pirátství a padělání evropských výrobků a značek čínskými odvětvími je vážným porušením mezinárodních obchodních pravidel; naléhavě žádá čínské orgány, aby výrazně zlepšily ochranu práv duševního vlastnictví;

5.   vyzývá zároveň k větší soudržnosti a důslednosti mezi oblastí lidských práv a oblastí obchodu a bezpečnosti; naléhá v této souvislosti na EU, aby zajistila, že její užší obchodní vztahy s Čínou budou podmíněny reformami v oblasti lidských práv, a dále v této souvislosti vyzývá Radu, aby před konečným schválením jakékoli nové rámcové dohody o partnerství a spolupráci uskutečnila komplexní hodnocení situace v oblasti lidských práv;

6.   vítá proto zahájení jednání o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci, která bude zahrnovat celou šíři dvoustranných vztahů mezi EU a Čínou včetně účinné a funkční doložky o lidských právech a užší a lepší spolupráce v politických záležitostech; znovu opakuje svůj požadavek na zapojení Parlamentu do všech budoucích dvoustranných vztahů mezi oběma účastníky, neboť bez formálního souhlasu Parlamentu nemůže rámcová dohoda o partnerství a spolupráci existovat;

7.   trvá na tom, aby zbrojní embargo EU uvalené na Čínu v důsledku událostí na náměstí Tchien-an-men pokračovalo až do doby, než bude dosaženo výrazného pokroku v otázkách lidských práv; připomíná členským státům, že jedním z kritérií obsažených v Kodexu chování EU při vývozu zbraní je i dodržování lidských práv v zemi, do níž jsou zbraně vyváženy;

8.   je znepokojen tím, že přestože čínská vláda několikrát ohlásila svůj záměr ratifikovat Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech, k ratifikaci dosud nedošlo; naléhavě vyzývá Čínu, aby jej ratifikovala a uplatňovala bez dalších prodlev;

Dialog mezi EU a Čínou o lidských právech

9.   zdůrazňuje, že v oblasti lidských práv zůstává pověst Číny i nadále důvodem k vážnému znepokojení; zdůrazňuje proto nutnost výrazně posílit a zlepšit dialog o lidských právech mezi EU a Čínou; vyzývá Radu, aby Parlament po skončení diskusí informovala podrobněji; domnívá se, že je zapotřebí i nadále pořádat právnický seminář EU a Číny o lidských právech, který dříve předcházel dialogu, za účasti akademických pracovníků a zástupců občanské společnosti, a vítá v této souvislosti založení akademické sítě EU a Číny pro lidská práva v rámci cíle 3 Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Parlamentem zajistila účinné fungování této sítě;

10.   domnívá se, že je v rámci dialogu zapotřebí nadále otevírat témata projednávaná během předcházejících kol dialogu s Čínou, jako je ratifikace Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech, reforma systému trestního soudnictví včetně trestu smrti a systému převýchovy prací, svoboda projevu, zejména na internetu, svoboda tisku, svobodný přístup k informacím, svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání, situace menšin v Tibetu, propuštění osob zadržovaných po událostech na náměstí Tchien-an-men, práva pracovníků a další práva, a to zejména s ohledem na uplatňování doporučení vyplývajících z předchozích dialogů, s nimiž obě strany souhlasily, a z právnických seminářů; za tímto účelem vyzývá Radu, aby zvážila rozšíření období, které je pro dialog vyhrazeno, a poskytla více času k projednání otevřených otázek; dále vyzývá Radu a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce, zejména pokud jde o nezávislé odborové organizace a dětskou práci;

11.   bere na vědomí, že se Čína zavázala podporovat Radu OSN pro lidská práva ve výkonu její funkce řešit důvěryhodným, objektivním a neselektivním způsobem otázku lidských práv, a vyzývá k posílení spolupráce v rámci systému OSN a dále vyzývá Čínu, aby spolupracovala s mechanismy OSN pro lidská práva a respektovala mezinárodní normy v oblasti lidských práv, které jsou obsaženy v příslušných mezinárodních nástrojích pro lidská práva, včetně práv menšin;

12.   upozorňuje, že je zapotřebí, aby Čína zajistila svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a jejich svobodné praktikování; především s ohledem na diskuse mezi čínskými činiteli týkající se definice "náboženství" a obzvláště "legálního náboženství" potvrzuje potřebu komplexní právní úpravy náboženství, která by odpovídala mezinárodním normám a zaručovala skutečnou náboženskou svobodu; vyjadřuje politování nad rozporem mezi ústavní svobodou přesvědčení (zakotvenou v článku 36 čínské ústavy) a ustavičným zasahováním státu do záležitostí náboženských obcí, především s ohledem na odborné vzdělávání, výběr, jmenování a politickou indoktrinaci duchovních;

13.   lituje, že šest kol sinotibetských rozhovorů nepřineslo žádné výsledky; vyzývá všechny strany, aby vynaložily veškeré úsilí o pokračování v dialogu, a vyzývá vládu Číny, aby se zapojila do seriózních jednání, při kterých řádně zohlední požadavky dalajlámy týkající se autonomie Tibetu; vyzývá Čínu, aby se zdržela nátlaku na státy, které udržují s dalajlámou přátelské vztahy;

14.   opakovaně vyjadřuje znepokojení nad zprávami o soustavném porušování lidských práv v Tibetu a dalších oblastech osídlených Tibeťany, mezi něž patří mučení, svévolné zatýkání a věznění, potlačování svobody náboženského vyznání, svévolné omezování volného pohybu a náprava v pracovních táborech; vyjadřuje politování nad tím, že od října 2005 byla v tibetských klášterech zintenzívněna kampaň tzv. "výchovy k vlastenectví", která nutí Tibeťany k tomu, aby podepsali prohlášení, že odsuzují dalajlámu jako nebezpečného separatistu; vyzývá Čínu, aby umožnila nezávislému orgánu přístup k tibetskému pančhenlámovi Gendünovi Čhökjimu Ňimovi a jeho rodičům, jak to požadoval Výbor OSN pro práva dítěte;

15.   vyzývá Čínu jakožto člena Rady OSN pro lidská práva, aby prováděla doporučení zvláštního zpravodaje OSN o mučení a vydala stálé pozvání do Číny pro odborné pracovníky OSN;

16.   domnívá se, že v rámci přípravy olympijských her v Pekingu je zapotřebí věnovat mnohem větší pozornost otázce lidských práv; znovu opakuje nutnost "dodržování všeobecně platných základních etických zásad" a budování mírové společnosti, která "dbá o zachování lidské důstojnosti", jak je zakotveno v základních principech 1 a 2 Olympijské charty;

17.   žádá Mezinárodní olympijský výbor, aby zveřejnil vlastní posouzení dodržování závazků, které Čína přijala v roce 2001, před přidělením pořadatelství olympijských her Pekingu; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU toto posouzení zohlednila a ve spolupráci se svou olympijskou sítí vytvořila základ pro odpovědné chování při přípravě olympijských her, během jejich konání i po nich;

18.   je hluboce znepokojen tím, že jsou v poslední době v souvislosti s olympijskými hrami ve zvýšené míře politicky pronásledováni ochránci lidských práv, novináři, právníci, signatáři petic, aktivisté z řad občanské společnosti, etnické skupiny jako např. Ujgurové a příslušníci všech náboženských vyznání, zejména stoupenci hnutí Falun Gong; vyzývá čínské úřady, aby je okamžitě propustily, aby zabránily podobným případům porušování lidských práv v budoucnu a upustily od bourání značného počtu domů, které mají uvolnit místo pro olympijskou infrastrukturu, bez poskytnutí náhrady;

19.   je rovněž znepokojen sledováním a cenzurou informací na internetu a vyzývá čínské orgány, aby ukončily blokování tisíců webových stránek, včetně webových stránek evropských sdělovacích prostředků; žádá čínské orgány, aby propustily spisovatele Yanga Maodonga a dalších 50 opozičních aktivistů publikujících na internetu a uživatelů internetu, kteří jsou v Číně vězněni;

20.   vyzývá Čínu, aby učinila konkrétní kroky k zajištění svobody projevu a dodržovala svobodu tisku, a to ve vztahu k čínským i zahraničním novinářům; je znepokojen zejména nedostatečným uplatňováním nového nařízení o mezinárodních novinářích působících v Číně a naléhavě vyzývá čínské orgány, aby okamžitě přestaly cenzurovat a blokovat, především ve spolupráci s nadnárodními společnostmi, tisíce zahraničních zpravodajských a informačních webových stránek; vyzývá k propuštění všech novinářů, uživatelů internetu a opozičních aktivistů publikujících na internetu, kteří jsou v Číně vězněni za uplatňování svého práva na informace; opětovně vyzývá čínské úřady, aby v průběhu olympijských her v roce 2008 zavedly moratorium na popravy a aby zrušily seznam 42 kategorií osob, pro něž platí zákaz;

21.   upozorňuje na závěry 17. celostátního sjezdu Čínské komunistické strany z poloviny října 2007, na kterém byly projeveny odlišné postoje a také větší otevřenost k tomu, aby byly v Číně uplatňovány vyšší mezinárodní standardy v oblasti lidských práv;

22.   naléhavě vyzývá Čínu, aby přestala podporovat myanmarský režim a situaci v Dárfúru;

o
o   o

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Čínské lidové republiky, Národnímu lidovému shromáždění Číny, generálnímu tajemníkovi OSN a výkonné radě Mezinárodního olympijského výboru.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0381.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0055.
(3) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 219.

Právní upozornění - Ochrana soukromí