Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0543/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0622

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 54k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
EU:n ja Kiinan huippukokous – EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 EU:n ja Kiinan suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Pekingissä 28. marraskuuta 2007 pidetyn Euroopan unionin ja Kiinan 10. huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan 26. marraskuuta 2007 järjestämän julkisen kuulemistilaisuuden ihmisoikeuksista Kiinassa Pekingin olympialaisten alla,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelut Pekingissä 17. lokakuuta 2007 ja Berliinissä 15. ja 16. toukokuuta 2007,

–   ottaa huomioon 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminnasta ja ihmisoikeuksia koskevista kolmansien maiden kuulemisista(1),

–   ottaa huomioon 15. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kiinan hallituksen ja Dalai Laman edustajien vuoropuhelusta(2),

–   ottaa huomioon EU:n ja Kiinan suhteista 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3) sekä aiemmat Kiinasta antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon ihmisoikeusvuoropuhelua koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka hyväksyttiin 13. joulukuuta 2001, ja näiden suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevan arvion, joka hyväksyttiin 9. joulukuuta 2004,

–   ottaa huomioon aiemmat vuosittaiset päätöslauselmansa maailman ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien olympiarauhan, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 31. lokakuuta 2007 (A/RES/62/4) ja jossa kehotetaan YK:n jäsenvaltioita tarkkailemaan ja edistämään rauhaa olympiakisojen aikana,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 60-vuotispäivän,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan huippukokousmekanismin perustamisesta lähtien vuonna 1998 Kiinan ja EU:n suhteet ovat kehittyneet voimakkaasti sekä poliittisella että taloudellisella tasolla,

B.   ottaa huomioon, että mahdollinen vuoropuhelun käynnistämistä koskeva päätös on tehtävä tiettyjen neuvoston hyväksymien perusteiden mukaisesti, joissa otetaan huomioon erityisesti EU:n tärkeimmät huolenaiheet asianomaisen maan ihmisoikeustilanteesta, asianomaisen maan viranomaisten vilpitön sitoutuminen ihmisoikeustilanteen parantamiseen mainitun vuoropuhelun yhteydessä sekä se, että vuoropuhelu saattaa vaikuttaa myönteisesti ihmisoikeustilanteeseen,

C.   ottaa huomioon, että vuonna 2008 pidettävät Pekingin olympialaiset antavat ihanteellisen mahdollisuuden keskittää maailman huomio Kiinan ihmisoikeustilanteeseen,

D.   ottaa huomioon, että EU:n perustana on sen sitoutuminen vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen; katsoo myös, että EU pitää näiden periaatteiden noudattamista rauhan ja vakauden edellytyksenä kaikissa yhteiskunnissa,

E.   ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan välinen strateginen kumppanuus on tärkeä tekijä EU:n ja Kiinan suhteissa, ja katsoo, että aidon kumppanuuden on perustuttava yhteisiin arvoihin,

F.   katsoo, että EU:n ja Kiinan suhteiden vahvistamisen ja syventämisen avulla voidaan ehkä lähentää näkemyksiä toimista, joilla voidaan vastata sellaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin kuin ilmastonmuutos, turvallisuus, terrorismi ja aseiden leviämisen estäminen,

G.   ottaa huomioon jatkuvat huolestuttavat tiedot poliittisesta painostuksesta, joka kohdistuu erityisesti toimittajiin, ihmisoikeusaktivisteihin sekä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen jäseniin, ja väitetyistä kidutuksista, laajalle levinneestä pakkotyövoiman käytöstä, kuolemanrangaistuksen yleisestä käytöstä sekä uskonnon-, sanan- ja lehdistönvapauden järjestelmällisestä tukahduttamisesta muun muassa Internetissä sekä Kiinan hallituksen harjoittamasta tiukasta valvonnasta, joka koskee tiedottamista ja tiedon saantia Kiinaan kuuluvista Tiibetin alueista; katsoo, että ihmisoikeusloukkausten laajuuden tarkka arviointi on siksi vaikeaa,

H.   ottaa huomioon, että Kiinan osallistuminen ja vaikutus maailmassa on lisääntynyt huomattavasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana; katsoo, että uskottavuuden, demokraattisten arvojen ja vastuun olisi toimittava EU:n ja Kiinan suhteiden perustana,

EU:n ja Kiinan huippukokous

1.   suhtautuu myönteisesti EU:n ja Kiinan 10. huippukokouksen yhteiseen julkilausumaan, jossa molemmat osapuolet vahvistavat uudelleen sitoumuksensa kehittää laaja strateginen kumppanuus maailmanlaajuisten haasteiden kohtaamiseksi, ja pitää myönteisenä myös sitä, että EU:n ja Kiinan suhteet ovat kehittyneet entisestään ja että yhteistyö monissa eri asioissa on entistä tiiviimpää;

2.   pahoittelee, että neuvosto ja komissio eivät tälläkään kertaa nostaneet EU:n ja Kiinan huippukokouksessa päättäväisesti esille ihmisoikeuskysymyksiä antaakseen ihmisoikeuksia koskeville huolenaiheille suuremman poliittisen painoarvon ja että EU ei käyttänyt hyväkseen lähestyvien olympialaisten tarjoamaa tilaisuutta puuttuakseen Kiinan ihmisoikeuksiin liittyviin vakaviin huolenaiheisiin;

3.   kehottaa Kiinaa ja EU:ta varmistamaan entistä tasapainoisemman kauppa- ja talouskumppanuuden, jonka pitäisi johtaa kestävään kasvuun ja yhteiskunnalliseen kehitykseen erityisesti ilmastonmuutoksen, ympäristön ja energian alalla;

4.   katsoo, että eurooppalaisiin tuotteisiin ja tuotemerkkeihin kohdistuvassa laittomassa valmistuksessa ja väärentämisessä, johon kiinalaiset teolliset toimijat syyllistyvät, on kyse kansainvälisten kauppasääntöjen vakavasta rikkomisesta; vaatii Kiinan viranomaisia parantamaan merkittävästi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa;

5.   kehottaa suurempaan johdonmukaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen toisaalta ihmisoikeuksien ja toisaalta kaupan ja turvallisuuden suhteen; kehottaa sen vuoksi EU:ta varmistamaan, että kauppasuhteiden parantaminen Kiinan kanssa edellyttää ihmisoikeusuudistuksia, ja kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa laatimaan kokonaisvaltaisen arvion Kiinan ihmisoikeustilanteesta, ennen kuin se tekee mahdollisen uuden kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen;

6.   pitää sen vuoksi kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta käytävien neuvottelujen käynnistämistä myönteisenä, koska sopimus kattaa EU:n ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden kaikki alat, tehokas ja toimiva ihmisoikeuslauseke mukaan luettuna, sekä poliittisia kysymyksiä koskevan yhteistyön vahvistamisen ja tehostamisen; toistaa pyyntönsä ottaa parlamentti mukaan osapuolten kaikkiin tuleviin kahdenvälisiin suhteisiin ottaen huomioon, että kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimusta ei voida tehdä ilman parlamentin muodollista hyväksyntää;

7.   vaatii, että Tiananmenin tapahtumien jälkeen asetettu EU:n asevientikielto Kiinaan on pidettävä voimassa, kunnes ihmisoikeuskysymyksissä on edistytty merkittävästi; muistuttaa EU:n jäsenvaltioita siitä, että aseiden vientiä koskevat käytännesäännöt sisältävät vaatimuksen, jonka mukaan aseviennin kohdemaan on kunnioitettava ihmisoikeuksia;

8.   on huolissaan siitä, että Kiinan hallitus ei vieläkään ole ratifioinut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa YK:n kansainvälistä yleissopimusta, vaikka se on useaan otteeseen ilmoittanut aikovansa ratifioida sen; kehottaa sen vuoksi Kiinaa painokkaasti ratifioimaan sopimuksen ja panemaan sen täytäntöön viipymättä;

EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu

9.   pahoittelee, että Kiinan ihmisoikeustilanne on edelleen vakava huolenaihe; korostaa sen vuoksi tarvetta vahvistaa ja parantaa huomattavasti EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelua; kehottaa neuvostoa antamaan parlamentille yksityiskohtaisemman selvityksen; pitää aiheellisena järjestää edelleen EU:n ja Kiinan ihmisoikeuksia koskevia oikeudellisia seminaareja, joita järjestettiin ennen vuoropuhelun aloittamista ja joihin olisi otettava mukaan tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, ja pitää demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen tavoitteen 3 mukaisen EU:n ja Kiinan ihmisoikeustutkijoiden verkoston perustamista tässä yhteydessä tervetulleena; kehottaa komissiota varmistamaan, että verkosto toimii tehokkaasti yhteistyössä parlamentin kanssa;

10.   katsoo, että Kiinan kanssa käydyn vuoropuhelun eri kierroksilla käsiteltyjä kysymyksiä, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ratifiointi, rikosoikeusjärjestelmän uudistus, mukaan lukien kuolemanrangaistus ja uudelleenkoulutus työpalveluksen avulla, mielipidevapaus, erityisesti Internetissä, lehdistönvapaus, tiedonsaannin vapaus, omantunnon-, ajatuksen- ja uskonnonvapaus, vähemmistöjen asema Tiibetissä, Tiananmenin aukion tapahtumien jälkeen pidätettyjen vapauttaminen ja työntekijöiden ja muiden oikeudet, on edelleen nostettava esiin vuoropuhelun puitteissa ja siinä on käsiteltävä erityisesti aiemmissa vuoropuheluissa annettujen, molempien osapuolten yhdessä hyväksymien suositusten ja oikeudellisissa seminaareissa annettujen suositusten soveltamista; kehottaa neuvostoa siksi harkitsemaan vuoropuhelun keston pidentämistä ja varaamaan enemmän aikaa esiin tuotuja kysymyksiä koskevalle keskustelulle; kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota kiinnittämään erityistä huomiota Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten ja erityisesti riippumattomia ammattiliittoja ja lapsityövoiman käyttöä koskevien määräysten noudattamiseen;

11.   panee merkille, että Kiina on sitoutunut tukemaan YK:n ihmisoikeusneuvostoa, kun se käsittelee sille annetun tehtävän mukaisesti ihmisoikeuskysymyksiä uskottavasti, puolueettomasti ja valikoimatta, ja kehottaa vahvistamaan yhteistyötä YK:n järjestelmässä sekä tekemään yhteistyötä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa ja kunnioittamaan olennaisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sisältyviä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, vähemmistöjen oikeudet mukaan luettuina;

12.   kiinnittää huomiota siihen, että Kiinan on sallittava vapaa mielipiteen ilmaiseminen sekä uskonnon harjoittamisen ja ajatuksenvapaus; vahvistaa, että Kiinassa tarvitaan uskontoa koskevaa kokonaisvaltaista lainsäädäntöä, joka täyttää kansainväliset normit ja takaa aidon uskonnonvapauden, erityisesti ottaen huomioon, että Kiinan viranomaiset käyvät keskustelua "uskonnon" ja erityisesti "laillisen uskonnon" määritelmästä; pitää valitettavana Kiinan perustuslain (36 artiklan) mukaisen uskonnonvapauden ja sen tosiasian välistä ristiriitaa, että valtio puuttuu jatkuvasti uskonnollisten yhteisöjen asioihin, erityisesti pappien koulutukseen, valintaan ja nimittämiseen, ja harjoittaa poliittista indoktrinaatiota pappien keskuudessa;

13.   pahoittelee, että kuudennella Kiinan ja Tiibetin keskustelukierroksella ei syntynyt tuloksia; kehottaa osapuolia tekemään kaikkensa jatkaakseen vuoropuhelua ja kehottaa Kiinan hallitusta ryhtymään todellisiin neuvotteluihin, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon dalai-laman vaatimukset Tiibetin autonomiasta; kehottaa Kiinaa pidättäytymään painostamasta valtioita, joilla on ystävälliset suhteet dalai-lamaan;

14.   toistaa huolensa raporteista, joiden mukaan Tiibetissä ja muissa tiibetiläisväestön asuttamissa maakunnissa esiintyy jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia, joihin kuuluu kidutusta, mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia, uskonnonvapauden tukahduttamista, vapaan liikkuvuuden mielivaltaisia rajoituksia ja työleireillä tapahtuvaa uudelleenkoulutusta; pahoittelee, että niin kutsuttua "isänmaallisen koulutuksen" kampanjaa on tehostettu lokakuusta 2005 lähtien Tiibetin luostareissa ja sen yhteydessä on pakotettu tiibetiläiset allekirjoittamaan julistuksia, joissa dalai-lama tuomitaan vaarallisena separatistina; kehottaa Kiinaa antamaan riippumattoman elimen päästä Tiibetin panchen-laman Gedhun Choekyi Nyiman ja hänen vanhempiensa luokse, kuten YK:n lapsen oikeuksien komitea on vaatinut;

15.   kehottaa Kiinaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä panemaan täytäntöön kidutusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan suositukset ja antamaan YK:n asiantuntijoille pysyvän kutsun Kiinaan;

16.   katsoo, että ihmisoikeuksiin olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota ennen Pekingin olympiakisoja; toistaa, että yleismaailmallisten eettisten perusperiaatteiden kunnioittaminen ja ihmisarvoa kunnioittavan rauhanomaisen yhteiskunnan edistäminen sisältyvät olympialiikkeen peruskirjan 1 ja 2 perusperiaatteisiin;

17.   pyytää Kansainvälistä olympiakomiteaa julkistamaan oman arviointinsa siitä, missä määrin Kiina kunnioittaa sitoumuksiaan, jotka se antoi vuonna 2001 ennen kisojen myöntämistä Pekingille; korostaa EU:n vastuuta, sillä sen on otettava huomioon kyseinen arviointi ja toimittava yhteistyössä Olympic Network -verkoston kanssa vastuullisen käyttäytymisen varmistamiseksi ennen olympiakisoja, niiden aikana ja niiden jälkeen;

18.   on hyvin huolestunut viimeaikaisesta olympiakisoihin liittyvän poliittisen vainon lisääntymisestä, jonka kohteena on ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia, asianajajia, vetoomusten esittäjiä ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, etnisiä ryhmiä kuten uiguureja sekä kaikkien uskontojen harjoittajia, erityisesti Falun Gongin jäseniä; kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan heidät välittömästi ja lopettamaan tällaiset ihmisoikeusloukkaukset; on myös huolestunut siitä, että olympiainfrastruktuurin tieltä puretaan huomattava määrä taloja maksamatta korvausta;

19.   on myös huolestunut tietojen valvonnasta ja sensuroinnista Internetissä ja pyytää Kiinan viranomaisia lopettamaan tuhansien verkkosivujen sulkemisen, eurooppalaisten tiedotusvälineiden verkkosivut mukaan luettuina; kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan kirjailija Yang Maodongin ja muut 50 Kiinassa vangittua verkossa toimivaa toisinajattelijaa ja Internetin käyttäjää;

20.   kehottaa Kiinaa toteuttamaan konkreettisia toimia ilmaisunvapauden takaamiseksi ja kunnioittamaan lehdistön, niin kiinalaisten kuin ulkomaistenkin toimittajien, vapautta; on erityisen huolestunut siitä, ettei Kiinassa toimivia ulkomaisia toimittajia koskevaa uutta järjestelyä ole pantu täytäntöön, ja kehottaa Kiinan viranomaisia välittömästi lopettamaan tuhansien ulkomailla toimivien uutis- ja tietoverkkosivustojen sensuroinnin ja niille pääsyn estämisen erityisesti monikansallisten yritysten avulla; vaatii Kiinan viranomaisia vapauttamaan kaikki toimittajat, Internetin käyttäjät ja verkossa toimivat toisinajattelijat, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan saada tietoja; kehottaa uudelleen Kiinan viranomaisia keskeyttämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon vuoden 2008 olympialaisten ajaksi ja peruuttamaan 42:ta ihmisryhmää koskevan kieltolistan;

21.   kiinnittää huomiota lokakuun puolivälissä 2007 järjestetyn Kiinan kommunistisen puolueen 17. puoluekokouksen päätelmiin, joissa esiintyi erilaisia näkökulmia ja avoimuutta suhteessa tärkeimpien kansainvälisten ihmisoikeusnormien täytäntöönpanoon Kiinassa;

22.   edellyttää Kiinan lopettavan jatkuvan tukensa Myanmarin hallinnolle ja Darfurin tilanteelle;

o
o   o

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle, Kiinan kansankongressille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja Kansainvälisen olympiakomitean hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0381.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0055.
(3) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 219.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö