Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0543/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0622

Antagna texter
PDF 128kWORD 48k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Toppmötet EU-Kina
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2007 om toppmötet EU/Kina och om EU-Kina dialogen om mänskliga rättigheter

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den gemensamma förklaring som antogs vid det tionde toppmötet mellan Kina och EU som hölls i Peking den 28 november 2007,

–   med beaktande av den offentliga utfrågning om de mänskliga rättigheterna i Kina inför de olympiska spelen som anordnades av underutskottet för mänskliga rättigheter den 26 november 2007,

–   med beaktande av de rundor inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Kina som hölls i Peking den 17 oktober 2007 och i Berlin den 15–16 maj 2007,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU och Kina(3) och sina tidigare resolutioner om Kina,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer för dialoger om mänskliga rättigheter, antagna den 13 december 2001, och utvärderingen av genomförandet av dessa riktlinjer, antagen den 9 december 2004,

–   med beaktande av sina tidigare årliga resolutioner om de mänskliga rättigheterna i världen,

–   med beaktande av FN:s "Olympic Truce" (olympisk vapenvila) som antogs av FN:s generalförsamling den 31 oktober 2007 (A/RES/62/4), i vilken FN:s medlemsstater uppmanas att respektera och främja fred under de olympiska spelen,

–   med beaktande av att det var 60 år sedan Förenta nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter antogs,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan Kina och EU har utvecklats starkt både på det politiska och på det ekonomiska planet sedan det första toppmötet mellan EU och Kina 1998.

B.  Alla beslut om att inleda en människorättsdialog fattas på grundval av vissa kriterier som antagits av rådet, som särskilt beaktar den stora oro som EU hyser över den konkreta människorättssituationen i det berörda landet, huruvida myndigheterna i det berörda landet har gjort ett genuint åtagande med avseende på en sådan dialog i syfte att förbättra den konkreta människorättssituationen, och den positiva effekt som en människorättsdialog kan ha på människorättssituationen.

C.  Olympiska spelen i Peking 2008 bör utgöra ett idealiskt tillfälle för att rikta världens uppmärksamhet mot människorättssituationen i Kina.

D.  EU grundas på och präglas av sin anslutning till principerna om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen. EU påminner samtidigt om att en anslutning till dessa principer utgör en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen.

E.  EU:s och Kinas strategiska partnerskap har stor betydelse för förbindelserna mellan EU och Kina, och ett genuint partnerskap bör baseras på delade gemensamma värden.

F.  Förstärkta och fördjupade förbindelser mellan EU och Kina kan bidra till att skapa en enhetlig uppfattning om vilka åtgärder som bör vidtas för att ta itu med globala problem som klimatförändringar, säkerhet, terrorism och icke-spridning av vapen.

G.  Det förekommer hela tiden oroväckande rapporter om politiskt förtryck, i synnerhet av journalister, människorättsaktivister, medlemmar av religiösa och etniska minoriteter, påståenden om att tortyr förekommer, omfattande utnyttjande av tvångsarbete, tillämpning av dödsstraffet i många situationer och systematisk inskränkning av religionsfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten, inbegripet Internet samt av den kinesiska regeringens stränga kontroller av information om och tillträde till de tibetanska delarna av Kina. Det är därför svårt att korrekt fastställa hur omfattande brotten mot de mänskliga rättigheterna är.

H.  Kinas engagemang och inflytande i världen har ökat avsevärt under de senaste tio åren och trovärdighet, demokratiska värderingar och ansvar bör utgöra grundvalarna för förbindelserna mellan EU och Kina.

Toppmötet mellan EU och Kina

1.  Europaparlamentet välkomnar dels det gemensamma uttalandet från det tionde toppmötet mellan EU och Kina där båda sidorna bekräftar sitt åtagande att utveckla ett omfattande strategiskt partnerskap för att svara på de globala utmaningarna, dels det faktum att förbindelserna mellan EU och Kina ytterligare utvecklas och att ett närmare samarbete skapas på ett stort antal områden.

2.  Europaparlamentet beklagar att rådet och kommissionen inte heller denna gång, på ett kraftfullt sätt, tog upp frågan om de mänskliga rättigheterna vid toppmötet mellan EU och Kina för att ge mer politisk tyngd åt människorättsfrågor och att EU inte utnyttjande tillfället med de olympiska spelen för att ta upp allvarliga människorättsproblem i Kina.

3.  Europaparlamentet uppmanar Kina och EU att skapa bättre balans i handeln och i det ekonomiska partnerskapet vilket kan leda till hållbar tillväxt och social utveckling, särskilt när det gäller klimatförändringar, miljöfrågor och energifrågor.

4.  Europaparlamentet framhåller att den kinesiska industrins pirattillverkning och varumärkesförfalskning av europeiska produkter och varumärken utgör ett allvarligt brott mot de internationella handelsreglerna. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att avsevärt förbättra skyddet av immaterialrätterna.

5.  Europaparlamentet efterlyser samtidigt större enhetlighet och konsekvens när det gäller å ena sidan, mänskliga rättigheter, och å andra sidan, handel och säkerhet. Europaparlamentet uppmanar därför EU att se till att förbättrade handelsförbindelser med Kina är kopplade till krav på människorättsreformer och uppmanar därför rådet att göra en omfattande utvärdering av människorättssituationen innan något nytt partnerskaps- och samarbetsavtal slutförs.

6.  Europaparlamentet välkomnar således att man har inlett förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal som kommer att omfatta samtliga bilaterala förbindelser mellan EU och Kina, inbegripet en effektiv och fungerande klausul om mänskliga rättigheter, samt ett förstärkt och ökat samarbete i politiska frågor. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att involvera parlamentet i samtliga framtida bilaterala förbindelser mellan parterna, och att även beakta att inget partnerskaps- och samarbetsavtal kan komma till stånd utan parlamentets formella samtycke.

7.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s vapenembargo mot Kina efter händelserna på Himmelska fridens torg ska behållas intakt tills större framsteg har gjorts i människorättsfrågor. Europaparlamentet påminner EU:s medlemsstater om att EU:s uppförandekod för vapenexport innehåller respekt för mänskliga rättigheter i slutdestinationslandet som ett kriterium för sådan export.

8.  Trots den kinesiska regeringens upprepade försäkran om att landet har för avsikt att ratificera FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har detta tyvärr ännu inte skett. Parlamentet uppmanar Kina att ratificera och genomföra konventionen utan ytterligare dröjsmål.

Människorättsdialogen mellan EU och Kina

9.  Kinas människorättssituation ger fortfarande anledning till stor oro. Europaparlamentet understryker därför behovet av att avsevärt stärka och förbättra människorättsdialogen mellan EU och Kina. Parlamentet uppmanar rådet att avge en mer detaljerad rapport vid parlamentets sammanträde efter diskussionerna. Europaparlamentet anser att det även fortsättningsvis finns anledning att anordna det juridiska seminariet om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina, som brukade föregå dialogen, där företrädare för både den akademiska världen och det civila samhället deltar. I detta sammanhang välkomnar parlamentet att det akademiska nätverket för mänskliga rättigheter mellan EU och Kina har upprättats inom ramen för mål 3-området i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att detta nätverk kommer att fungera effektivt i samarbete med Europaparlamentet.

10.  Europaparlamentet anser att de frågor som diskuterats under de olika rundorna inom ramen för dialogen med Kina, t.ex. ratificering av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, reformen av det straffrättsliga systemet, inklusive dödsstraffet och systemet för omskolning genom arbete, yttrandefrihet särskilt på Internet, pressfrihet, fri tillgång till information, samvetsfrihet, åsikts- och religionsfrihet, minoriteternas situation i Tibet, frisläppning av personer som anhållits efter händelserna på Himmelska fridens torg samt arbetarnas rättigheter och andra rättigheter, fortsättningsvis bör tas upp i samband med denna dialog, särskilt när det gäller tillämpningen av de rekommendationer från tidigare dialoger som bägge parter enats om, och från de juridiska seminarierna. I detta syfte uppmanar parlamentet rådet att överväga en förlängning av den period som avsätts för dialogen och ge mer tid för diskussion om de frågor som tagits upp. Rådet och kommissionen uppmanas att fästa särskild uppmärksamhet vid respekten för ILO:s konventioner, särskilt när det gäller oberoende fackföreningar och barnarbete.

11.  Europaparlamentet noterar Kinas åtagande att stödja FN:s människorättsråd i dess behandling av frågor om de mänskliga rättigheterna på ett trovärdigt, objektivt och icke-selektivt sätt. Parlamentet efterlyser stärkt samarbete inom ramen för FN-systemet och samarbete med FN:s organ för mänskliga rättigheter och respekt för internationella människorättsstandarder som anges i relevanta internationella instrument för mänskliga rättigheter, inbegripet minoriteters rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att Kina tillåter yttrandefrihet samt religions- och tankefrihet. Parlamentet bekräftar behovet, särskilt mot bakgrund av diskussionerna bland kinesiska regeringsföreträdare om definitionen av "religion" och särskilt av "laglig religion", av en allmän religionslagstiftning som respekterar internationella normer och garanterar verklig religionsfrihet. Europaparlamentet beklagar motsägelsen mellan den grundlagsenliga trosfriheten (artikel 36 i den kinesiska grundlagen) och statens ständiga inblandning i religiösa samfunds angelägenheter, särskilt beträffande utbildning, val, utnämning och politisk indoktrinering av präster.

13.  Europaparlamentet beklagar att den sjätte kinesisk-tibetanska samtalsomgången inte lett till några resultat. Europaparlamentet uppmanar parterna att göra allt de kan för att dialogen ska fortsätta och uppmanar den kinesiska regeringen att inleda ordentliga förhandlingar med vederbörligt beaktande av Dalai Lamas krav på autonomi för Tibet. Europaparlamentet uppmanar Kina att avstå från att utöva påtryckningar på stater som har vänskapliga förbindelser med Dalai Lama.

14.  Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sin oro över rapporterna om fortsatta människorättskränkningar i Tibet och andra provinser med tibetansk befolkning, såsom tortyr, godtyckliga arresteringar och fängslanden, undertryckande av religionsfriheten, godtyckliga inskränkningar av den fria rörligheten och omskolning genom tvångsarbete. Europaparlamentet beklagar att den så kallade patriotiska utbildningskampanjen i Tibets kloster intensifierats sedan oktober 2005. Tibetaner tvingas underteckna deklarationer där Dalai Lama stämplas som en farlig separatist. Kina uppmanas att ge ett oberoende organ tillträde till Gedhun Choekyi Nyima, Tibets Panchen lama, och hans föräldrar, något som FN:s kommitté för barnets rättigheter begärt.

15.  Europaparlamentet uppmanar Kina att i sin egenskap av medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter följa förfarandena genom att tillämpa rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för tortyr och att ge FN-experter en stående inbjudan till Kina.

16.  Europaparlamentet anser att människorättsproblemen bör få betydligt större uppmärksamhet i samband med förberedelserna inför de olympiska spelen i Peking. Parlamentet upprepar betydelsen av respekt för allmänna grundläggande etiska principer och främjande av ett fredligt samhälle som är angeläget om att bevara den mänskliga värdighet som avses i de grundläggande principerna 1 och 2 i den olympiska stadgan.

17.  Europaparlamentet uppmanar Internationella olympiska kommittén att offentliggöra sin egen bedömning av Kinas uppfyllande av de åtaganden som ingicks 2001, innan Peking hade tilldelats värdskapet för de olympiska spelen. Parlamentet betonar att EU har ett ansvar att beakta en sådan bedömning och att arbeta med nätverket för de olympiska spelen för att skapa en grund för ett ansvarsfullt beteende inför, under och efter de olympiska spelen.

18.  Europaparlamentet är mycket oroat över den senaste tidens ökning av politisk förföljelse med koppling till olympiska spelen av människorättsförsvarare, journalister, advokater, framställare, civilrättsaktivister, etniska grupper, såsom uigurer och människor av olika religiösa trosinriktningar, särskilt Falun Gong-utövare. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att omedelbart frige dem och sätta stopp för kränkningarna av mänskliga rättigheter, och för rivningen av ett stort antal hus, utan någon av kompensation, för att bana väg för en olympisk infrastruktur.

19.  Europaparlamentet är också bekymrat över övervakningen och censuren av information på Internet och uppmanar kinesiska myndigheter att upphöra med blockeringen av tusentals webbplatser, inklusive europeiska mediers webbplatser. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att frige författaren Yang Maodong och de andra 50 cyberdissidenterna och webbanvändarna som är fängslade i Kina.

20.  Europaparlamentet uppmanar Kina att vidta konkreta åtgärder för att införa yttrandefrihet och att respektera pressfriheten, både för kinesiska och utländska journalister. Parlamentet är särskilt oroligt över den bristande tillämpningen av de nya reglerna för internationella journalister som verkar i Kina, och uppmanar kraftfullt de kinesiska myndigheterna att omedelbart upphöra med att censurera och blockera tusentals webbplatser för nyheter och information som är baserade utomlands, särskilt med hjälp av multinationella företag. Parlamentet begär att man ska frige alla journalister, Internetanvändare och cyberdissidenter som hålls fängslade i Kina på grund av att de utövat sin rätt till information. Europaparlamentet upprepar sitt krav på de kinesiska myndigheterna att införa ett moratorium för avrättningar under de olympiska spelen 2008 och att dra tillbaka listan över de 42 förbjudna kategorier av personer.

21.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid kinesiska kommunistpartiets 17:de nationella partikongress som hölls i oktober 2007 då annorlunda perspektiv och en öppenhet i fråga om genomförandet av högre internationella riktmärken för mänskliga rättigheter i Kina kunde skönjas.

22.  Europaparlamentet uppmanar Kina att upphöra med sitt nuvarande stöd till regimen i Burma och situationen i Darfur.

o
o   o

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering, den kinesiska nationella folkkongressen, FN:s generalsekreterare och till styrelsen för Internationella olympiska kommittén.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0381.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0055.
(3) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 219.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy