Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0512/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 12
CRE 12/12/2007 - 12

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.9

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 45k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Ääriainesten nousun torjunta Euroopan unionissa
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa rasismista, muukalaisvihasta ja ääriliikkeistä, erityisesti 20. helmikuuta 1997 antamansa päätöslauselman rasismista, muukalaisvihasta ja äärioikeistosta(1), 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman rasistisen ja homofobisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa(2) sekä 29. marraskuuta 2007 esittämänsä kannan(3) ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin,

–   ottaa huomioon 27. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman juutalaisten kansanmurhasta, antisemitismistä ja rasismista(4),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6, 7 ja 29 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan, jotka velvoittavat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot vaalimaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja joissa vahvistetaan Euroopan unionin keinot torjua rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(5),

–   ottaa huomioon kansainväliset ihmisoikeusvälineet, joissa kielletään rotuun ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä, ja erityisesti kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, jotka kaikki jäsenvaltiot ja suuri joukko kolmansia maita ovat allekirjoittaneet,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toimet rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin ja homofobian torjumiseksi ja erityisesti syrjinnän vastaiset direktiivit eli direktiivin 2000/43/EY (6)rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta ja direktiivin 2000/78/EY(7) yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista sekä edellä mainitun rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskevan puitepäätöksen,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1344 (29. syyskuuta 2003) ääripuolueiden ja -liikkeiden Euroopan demokratialle aiheuttamasta uhasta,

–   ottaa huomioon perusoikeusviraston julkaiseman raportin rasismista ja muukalaisvihasta EU:n jäsenvaltioissa 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön asiakirjan "Challenges and responses to hate motivated incidents in the OSCE region" (lokakuu 2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   on erittäin huolestunut ääriliikkeiden, puolisotilaallisten joukkojen ja ääripuolueiden, joista jotkut ovat jopa hallitusvastuussa, uudesta noususta Euroopassa, koska niiden ideologia ja poliittinen sanoma, käytänteet ja toiminta perustuvat syrjintään, mukaan luettuna rasismi, suvaitsemattomuus, uskonnollisen vihan lietsonta, syrjäyttäminen, muukalaisviha, antisemitismi, romanivastaisuus, homofobia, naisviha ja äärinationalismi, ja koska useissa Euroopan maissa on viime aikoina tapahtunut vihamielisiä tekoja, väkivaltaisuuksia ja surmia,

B.   on erittäin huolissaan islamilaisfundamentalistien rekrytointi- ja väkivaltapropagandakampanjasta, johon liittyy terrori-iskuja Euroopan unionin alueella ja joka perustuu vihaan eurooppalaisia arvoja kohtaan sekä antisemitismiin,

C.   ottaa huomioon, että tällaiset ääri-ideologiat ovat vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita, jotka ilmentävät Euroopan unionin perustana olevia erilaisuuden ja tasavertaisuuden arvoja,

D.   katsoo, ettei yksikään jäsenvaltio ole immuuni ääriliikkeistä demokratialle koituville uhkille ja että siksi muukalaisvihamielisten asenteiden leviämisen estäminen ja poliittisten ääriliikkeiden torjunta on koko Euroopan haaste, joka edellyttää yhteisiä ja koordinoituja toimia,

E.   katsoo, että jotkut poliittiset puolueet ja liikkeet, myös monissa maissa vallassa olevat tai paikallisella, kansallisella tai Euroopan tasolla edustettuina olevat puolueet, ovat tarkoituksella ottaneet asialistansa ytimeen rotuun, etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja/tai väkivallan,

F.   toteaa, että uusnatsit, puolisotilaalliset ja muut ääriryhmittymät kohdistavat väkivaltaiset iskunsa hyvin erilaisiin haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten maahanmuuttajiin, romaneihin, homoseksuaaleihin, rasismin vastustajiin ja kodittomiin ihmisiin,

G.   katsoo, että vihaa lietsovat julkiset ja helposti saatavilla olevat verkkosivustot herättävät vakavan huolen siitä, miten ongelmaan voidaan puuttua sananvapautta loukkaamatta,

1.   tuomitsee jyrkästi kaikki rasistiset ja vihamieliset iskut ja kehottaa viranomaisia tekemään kaiken voitavansa teoista vastuussa olevien rankaisemiseksi; ilmaisee myötätuntonsa kaikille tällaisten iskujen uhreille ja heidän perheilleen;

2.   toteaa, että ääri-ilmiöiden torjunta ei saa vaikuttaa kielteisesti pysyvään velvollisuuteen kunnioittaa perusoikeuksia ja perustavanlaatuisia oikeudellisia periaatteita, sananvapautta ja yhdistymisvapautta, jotka on tunnustettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa;

3.   pahoittelee, että muutamat valtavirtaa edustavat puolueet ovat pitäneet asianmukaisena tarjota ääripuolueille uskottavuutta ja hyväksyntää tekemällä niiden kanssa koalitiosopimuksia ja uhraamalla siten moraalisen koskemattomuutensa lyhyen aikavälin poliittisen hyödyn ja voitontavoittelun vuoksi;

4.   panee merkille, että usein uusfasistisia aineksia sisältävien äärijärjestöjen lukumäärän lisääntyminen voi kärjistää yhteiskunnassa olevia pelkoja, mikä voi johtaa rasismin ilmenemiseen monilla aloilla, kuten työllistymisessä, asumispalveluissa, koulutuksessa, terveydenhuollossa, poliisitoimessa, tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tiedotusvälineissä;

5.   kehottaa komissiota ja neuvostoa etsimään asianmukaisia poliittisia ja oikeudellisia reagointikeinoja varsinkin ennaltaehkäisevästi nuorison koulutuksessa ja julkisessa tiedottamisessa antamalla valistusta totalitarismin torjunnasta ja levittämällä ihmisoikeus- ja perusvapausperiaatteita, jotta Euroopan historia ei joudu unohduksiin; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kasvatusta demokraattiseen kansalaisuuteen, joka perustuu kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin;

6.   vaatii komissiota seuraamaan, että sovelletaan täysimääräisesti nykyistä lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on estää yllyttäminen poliittiseen ja uskonnolliseen väkivaltaan, rasismiin ja muukalaisvihaan; kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan rasismin vastaisten lakien tinkimätöntä täytäntöönpanoa ja jatkuvaa parantamista sekä tiedotus- ja valistuskampanjoita tiedotusvälineissä ja oppilaitoksissa;

7.   kehottaa kaikkia demokraattisia poliittisia voimia ideologiasta riippumatta kieltäytymään kaikenlaisesta suorasta tai epäsuorasta tuesta rasistisia tai muukalaisvihamielisiä piirteitä omaaville ääripuolueille ja samalla myös kaikenlaisesta liittoutumisesta niiden vaaleilla valittujen edustajien kanssa;

8.   varoittaa Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleja ajatellen mahdollisuudesta, että ääripuolueet saavat edustajiaan Euroopan parlamenttiin, ja kehottaa poliittisia ryhmiä toteuttamaan aiheellisia toimenpiteitä, joilla estetään demokraattisen instituution käyttäminen demokratian vastaisten sanomien rahoittamisen ja julkituomisen foorumina;

9.   kehottaa EU:n toimielimiä antamaan perusoikeusvirastolle selkeän mandaatin tutkia ääriryhmittymien rakenteita, jotta voidaan arvioida, koordinoivatko jotkut niistä toimiaan koko unionissa tai alueellisella tasolla;

10.   toistaa näkemyksensä, että julkisuuden henkilöiden olisi syytä pidättyä lausunnoista, jotka rohkaisevat tai yllyttävät vihaan tai ihmisten leimaamiseen heidän rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, vammaisuutensa, sukupuolisen suuntautuneisuutensa tai kansallisuutensa perusteella; toteaa, että jos julkisuuden henkilöt lietsovat vihaa, heidän korkea julkinen profiilinsa olisi katsottava raskauttavaksi tekijäksi; tuomitsee erityisesti antisemitismin huolestuttavan yleisyyden;

11.   kehottaa tiedotusvälineitä informoimaan suurta yleisöä vihanlietsonnan vaaroista ja edistämään demokratian, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden periaatteita ja arvoja;

12.   kehottaa kaikkia jäsenvaltioita säätämään vähintäänkin mahdollisuudesta lakkauttaa oikeuden päätöksellä sellaisten poliittisten puolueiden julkinen rahoitus, jotka eivät tuomitse väkivaltaa ja terrorismia ja jotka eivät kunnioita Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja kehottaa niitä, joilla jo on tämä mahdollisuus, käyttämään sitä viipymättä; kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisön rahoitusta ei myönnetä tiedotusvälineille, joita käytetään foorumina rasististen, muukalaisvihamielisten ja homofobisten ajatusten laaja-alaisessa levittämisessä;

13.   kehottaa komissiota tukemaan valtioista riippumattomia järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen edistää demokraattisia arvoja, ihmisarvoa, yhteisvastuullisuutta, sosiaalista osallisuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja sosiaalista tietoisuutta radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääri-ilmiöiden vaaroista ja torjua kaikenlaista syrjintää;

14.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Euroopan neuvostolle.

(1) EYVL C 85, 17.3.1997, s. 150.
(2) EUVL C 300 E, 9.12.2006, s, 491.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0552.
(4) EUVL C 253 E, 13.10.2005, s. 37.
(5) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(7) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö