Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2638(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0494/2007

Внесени текстове :

B6-0494/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0624

Приети текстове
PDF 313kWORD 79k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Черна гора
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Черна гора, от друга страна

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Съвета от 3 октомври 2005 г. за започване на преговори със Сърбия и Черна гора с оглед сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА),

–   като взе предвид приетите от Съвета на 24 юли 2006 г., в резултат на обявяването на независимост от черногорския парламент, нови конкретни насоки за воденето на преговори с Черна гора,

–   като взе предвид приключването на преговорите за ССА на 1 декември 2006 г. и подписването на споразумението на 15 март 2007 г.,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Република Черна гора от името на Европейската общност (COM(2007)0350),

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора от друга страна (COM(2007)0350),

–   като взе предвид подписването на 18 септември 2007 г. на споразумения между ЕС и Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване и за реадмисия(1),

–   като взе предвид доклада от 2007 г. за напредъка на Черна гора, представен от Комисията (SEC(2007)1434),

–   като взе предвид предварителния документ за многогодишно финансово планиране за Черна гора в рамките на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (2007-2009 г.),

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Черна гора е една от страните, подписали Договора за създаване на енергийна общност;

Б.   като има предвид, че на 23 октомври 2006 г. Черна гора потвърди ратификацията на Римския статут на Международния наказателен съд;

В.   като има предвид, че бъдещето на Черна гора е в Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че Черна гора е подписала споразумението за Централноевропейска асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА); като има предвид, че присъединяването на Черна гора към СТО може да приключи през 2008 г.;

Д.   като има предвид, че на срещата си в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. Европейският съвет призна, че бъдещето на Черна гора е в Европейския съюз и, че това беше потвърдено многократно от Съвета и от Парламента;

Е.   като има предвид че ССА въвежда договорни отношения между Европейските общности и Черна гора в жизненоважни области на институционалния, социалния и икономическия живот на тази страна;

Ж.   като има предвид, че измерението на околната среда е важно за икономическия и социален живот на Черна гора, обстоятелство, признато от нейната Конституция, която обявява Черна гора за екологична държава, и като има предвид, че трябва да се подчертае необходимостта, такива заявления и намерения да бъдат придружени от конкретни мерки и ефикасни структури;

З.   като има предвид съществената роля, която се полага на независимата, свободна от корупция, компетентна и отговорна съдебна система в живота на една демократична страна;

И.   като има предвид, че е необходимо общностната помощ, отпусната на Черна гора да бъде съобразена с договорните задължения, произтичащи от ССА;

Й.   като има предвид, че след постигането на споразумение между правителствената коалиция и важни части от опозицията, Парламентът на Черна гора прие на 19 октомври 2007 г. с необходимото мнозинство от две трети нова Конституция на Черна гора;

К.   като има предвид, че през 2007 г. черногорската икономика отбелязва силен растеж (почти 8 %) и нарастващ обем на преките чуждестранни инвестиции (707 000 000евро), като има предвид, че понастоящем процентът на безработица е нисък и за първи път е спаднал под 12 %; като има предвид, че въпреки това продължават да са налице тревоги по повод на дефицита по текущата сметка на платежния баланс;

Л.   като има предвид, че корупцията продължава да бъде сериозен проблем в Черна гора, и като има предвид, че според Индекса за възприятие на корупцията за 2007 г. на "Transparency International" Черна гора има среден индекс 3,3 (по скала от 0, което означава "държава с висока степен на корупция", до 10, което означава "напълно чиста държава");

1.  Приветства бързото приключване на преговорите за сключване на ССА и неотдавнашното подписване на този важен документ;

2.  Счита, че ССА представлява първа, но важна стъпка на Република Черна гора към присъединяване към Европейския съюз и счита, че споразумението представлява допълнителен пример за положителните промени, които могат да се постигнат в Западните Балкани предвид на перспективата за членство в ЕС, обръща обаче внимание на властите на Черна гора, че перспективата за членство трябва да бъде оценявана реалистично, като се вземат предвид не само въвеждането в националното законодателство на общностните норми и стандарти, но също и действителните административни и съдебни възможности на страната и отделянето на достатъчно средства, като всичко това е от съществено значение за разработването на стабилна законодателна уредба в Черна гора, за ефективното й прилагане и представлява основна предпоставка за демократичното и икономическото развитие на страната;

3.  Предлага Комисията да вземе предвид уникалния опит в областта на свързаните с преход реформи в държавите-членки, присъединили се към ЕС през 21 век, така че да се изградят новите механизми на работа, които могат да бъдат благотворни за Черна гора;

4.  Препоръчва засилването на ролята на парламента на Черна гора като сърцевина на парламентарната демокрация; и отбелязва, че по този начин той следва да служи като контролен орган, например в сектора на обществените финанси;

5.  Призовава парламента на Черна гора, в съответствие с разбирането за собствената си роля, да се включва активно в процеса на сближаване с ЕС; напомня на правителството, че то трябва да въвлича активно черногорския парламент в процеса на формиране на мнения;

6.  Настоятелно призовава правителството и парламента на Черна гора да превърнат в конкретни факти целите, изброени в член 80 на ССА, като въведат законовите и подзаконови разпоредби, необходими за гарантирането на пълната независимост и отговорност на съдебната власт; счита в тази връзка, че новите конституционни разпоредби по отношение на отговорността за назначаване на съдии отслабват правомощията на черногорския парламент за вземане на решение по собствено усмотрение и повишават автономността на съдебния орган за самоуправление; припомня, че наличието на независима, ефикасна и некорумпирана съдебна власт, която да ръководи пълното и необратимо прилагане на принципите на правовата държава, е от съществено значение;

7.  Настоятелно призовава правителството и съдебните органи на Черна гора да окажат цялото необходимо съдействие и сътрудничество на италианските съдебни органи за приключване на разследването на организирана престъпност и контрабанда на цигари, в които са замесени видни черногорски политици, вследствие на което би могло да последва издаването на международна заповед за арест;

8.  Със задоволство отбелязва постоянното сътрудничество на Черна гора с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и подчертава, че този факт е тясно свързан с напредъка на Черна гора по отношение на членството в ЕС; настоятелно призовава държавните органи на Черна гора да доведат докрай разследването срещу Sreten Glendza, командващ полицейския участък в Ulcinj, и на други петима бивши офицери от полицията, обвинени в извършване на военни престъпления през 1992 г.; приветства подписването на споразумение на 6 декември 2007 г. с Международния наказателен трибунал за предоставяне на техническо сътрудничество, както и на други мерки, предприети от същите органи, с оглед на спазване на крайния срок за приключване на всички дела пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия до 2008 г.;

9.  Приветства задържането през 2007 г. на територията на Черна гора на укриващия се от правосъдието Властимир Джорджевич, обвинен в извършването на военни престъпления, и призовава органите на Черна гора да продължават да сътрудничат със Сърбия и други съседни страни с цел установяване на местонахождението и задържане на останалите заподозрени в извършване на военни престъпления, по-специално на Ратко Младич и Радован Караджич;

10.  Настоятелно призовава държавните органи на Черна гора да приемат и проведат проактивни политики срещу корупцията с оглед подобряване на ефективността на държавната администрация, на борбата срещу организираната престъпност и срещу трафика на хора, оръжия, цигари и наркотици, тъй като те представляват предпоставки за по-нататъшна интеграция в Европейския съюз; припомня значението на създаването на атмосфера на сигурност за гражданите на Черна гора, за туристите и чуждестранните инвеститори и призовава в тази връзка за засилване на ролята на независимите органи за контрол на корупцията;

11.  Приветства подписването на Споразумение за улесняване на издаването на визи и на Споразумение за реадмисия на 18 септември 2007 г. като първа стъпка към установяването на напълно "безвизов" режим и призовава Съвета и Комисията да разработят в тази връзка конкретна "пътна карта" и да приемат мерки, предназначени да повишат възможностите за пътуване на по-голямата част от гражданите, особено младежи и учащи се;

12.  В този контекст приветства откриването в Подгорица на общ център на ЕС за приемане на заявления за визи с цел улесняване на процедурите за издаване на краткосрочни визи и призовава държавите-членки да участват в този проект, за да могат жителите на Черна гора да се възползват напълно от подписаното споразумение;

13.  Призовава властите на Черна гора да използват подписването на споразумението като възможност за провеждане на енергични реформи в области като върховенството на закона, борба с организираната престъпност и с корупцията, засилване на граничния контрол и увеличаване на административния капацитет на Черна гора;

14.  Подчертава значението на член 114 от ССА, който съдържа ангажимент за "развитие на ефективна и подлежаща на отчет публична администрация в Черна гора", и настойчиво призовава правителството да приеме необходимите разпоредби, за да гарантира прозрачно назначаване и кариерно развитие в редовете на публичната администрация, както и да се възползва изцяло, с подкрепата на Комисията, от европейската помощ и инструменти на побратимяване за обществените органи;

15.  Изразява съжаление по повод подписването на споразумение между Съединените щати и Черна гора, според което Черна гора се ангажира да не предава американски служители на Международния наказателен съд , в замяна на което САЩ ще предостави военна помощ на Черна гора (т. нар. споразумение по член 98); припомня, че ЕС се противопоставя на такива споразумения, тъй като те подкопават авторитета на Международния наказателен съд ; очаква Черна гора да вземе под внимание позицията на ЕС по този въпрос и да приеме подходящи мерки;

16.  Подчертава, че развитието на екологично устойчив туризъм е от решаващо значение за икономическото бъдеще на Черна гора; настоява за необходимостта от приемане на единна законодателна уредба за защита на околната среда и на генерален план за защита на крайбрежието и призовава правителството да задейства независимите структури, отговорни за спазването на крехкото екологично равновесие по-специално в крайбрежните зони, но също така и в националните паркове във вътрешността на страната, и изразява съжаление от факта, че член 96 от ССА не предвижда ясни ангажименти в тази насока;

17.  Изразява съжаление по повод на понастоящем извършваните спекулации със собственост и недвижими имоти и отрицателното им въздействие върху устойчивото развитие на страната, което се дължи главно на слаб или недостатъчен контрол от страна на органите на държавно и местно управление;

18.  Отбелязва, че Черна гора фактически използва еврото като официална парична единица; изтъква, че сегашното използване на еврото, решение за което органите на Черна гора са взели при изключителни обстоятелства, е напълно различно от членство в еврозоната; припомня, че за да се присъедини една държава към еврозоната, трябва да бъдат изпълнени всички определени в Договора критерии, които включват постигането на висока степен на устойчива конвергенция;

19.  Призовава правителството и парламента на Черна гора да приложат възможно най-скоро националното законодателство за защита на селските области - особено по крайбрежието - както и на водите и морската среда, и да приложат генералните планове за интегрирано преработване на отпадъци и отпадъчни води, като специално акцентират върху насърчаване на разделното събиране на отпадъци в морските курорти и създадат възможности за строителство на преработващи съоръжения с цел добив на енергия; обръща конкретно внимание върху крехкия екологичен баланс в Kotor Bay и върху необходимостта от спешни съвместни действия за запазването на това изключително красиво природно и архитектурно богатство;

20.  Препоръчва на черногорските власти да превърнат в конкретни факти целите, изброени в член 109 от ССА, като изградят във възможно най-кратки срокове съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници; призовава Комисията да подпомага черногорското правителство в търсенето на публично или публично-частно финансиране, необходимо за изграждането на тези съоръжения; отбелязва, че проектът на енергийна стратегия на Черна гора до 2025 г. предоставя възможност за повишаване на екологосъобразността на енергийния отрасъл на Черна гора и подчертава неговото значение за развитието на страната;

21.  Отбелязва, че преките чуждестранни инвестиции в Черна гора са доминирани от инвестиции в недвижима собственост; приветства приемането на план за устройство на територията от правителството на Черна гора и призовава за пълното му прилагане, за да се защити крайбрежната ивица срещу застрояването й; наред с това отбелязва, че в тази връзка строителните инспекции играят важна роля и че следва да се обмисли въвеждане на мораториуми върху строителството в определени чувствителни зони;

22.  Изразява загриженост за липсата на прозрачност и за културата на монополизъм както в политическите, така и в икономическите структури, което пречи на развитието на Черна гора като демократично и свободно пазарно общество;

23.  Счита, че формулирането и прилагането на подробен дългосрочен план за икономическото развитие, както и борбата със значителна по своя мащаб "сива икономика" в Черна гора, са от съществено значение за успешното изпълнение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране; затова призовава властите на Черна гора да се ангажират по-твърдо със създаване на трудова заетост, което е един от най-тежките икономически и социални проблеми пред обществото, и да осъществяват икономически политики, насочени към създаване на открито конкурентен и прозрачен бизнес климат;

24.  Припомня значението на развитието на мрежа за комбиниран превоз, която не разчита само на автомобилния транспорт; счита за възможно тази цел да бъде постигната чрез установяване на партньорство с частния сектор и чрез емитирането на държавни ценни книжа; препоръчва да продължи обновяването на железопътната мрежа и възстановяването на частично неизползваните железопътни линии от Подгорица до град Nikšić и до албанския пограничен град Shkoder;

25.  Приканва правителството на Черна гора да намери дългосрочни решения за жилищното настаняване и националността на бежанците от съседно Косово въз основа на Европейската конвенция за гражданството от 1997 г. и новоприетата Конвенция на Съвета на Европа относно избягването на случаи на лица без гражданство, свързани с правоприемство между държави;

26.  Настоятелно призовава черногорските власти да координират още по-ефективно участието на Черна гора в общностните програми, най-вече в програмите в областта на образованието и обучението; припомня, че тези програми могат да бъдат ефикасно средство за подобряване качеството на предлаганото образование и обучение и че те могат да предложат на черногорската младеж нови образователни перспективи, включително възможност за престой за обучение в чужбина; счита за уместно да проучи, съвместно с Комисията, начините за побратимяване и установяване на партньорство между черногорските учебни заведения и подобните на тях структури в държавите-членки на ЕС; счита, че визовата либерализация би могла да улесни участието на черногорски граждани в програми на Общността;

27.  Призовава черногорското правителство да извърши реформи в медийното законодателство, по-конкретно в Закона за медийната прозрачност и за предотвратяване на медийна концентрация, с цел предоставяне на възможност за по-голяма прозрачност и предотвратяване на установяването на медийни монополи както сред печатните, така и сред електронните средства за осведомяване; призовава черногорския парламент да гарантира независимостта на черногорския Съвет за радио и телевизия (RTCG), включително представителство на всички слоеве на обществото, с което да се улесни пълното превръщане на RTCG в професионална обществена радиотелевизионна медия;

28.  Отбелязва, че е абсолютно необходимо да се подкрепят и поддържат независими медии, които отразяват балансирано събитията;

29.  Изразява силно съжаление, че не беше решен случаят с убития журналист Душко Йованович, който към момента на убийството му беше в процес на публикуване на поредица от статии относно контрабандата на цигари и други форми на организирана престъпност в Черна гора;

30.  Настоятелно призовава правителството на Черна гора да гарантира свободата на пресата и изисква да се проведе разследване на нападението от 1 септември 2007 г. над Желко Иванович, редактор на независимия всекидневник 'Vijesti';

31.  Подчертава важната роля, която гражданското общество може да играе за развитието на демокрацията и правовата държава, като обръща внимание върху социалните проблеми и чувствителните политически въпроси; в този контекст призовава за по-ясни гаранции и по-добри условия за участниците в гражданското общество;

32.  Отбелязва поетия от черногорското правителство ангажимент за насърчаване на културно сътрудничество и изразява желание гражданското общество да бъде включено по-активно в областта на културата, включително чрез стимулиране на различни форми на сдружаване и чрез насърчаване на контактите между хората;

33.  Приветства инициативите за предоставяне на черногорски студенти на възможности за обучение в ЕС; призовава държавите-членки да потърсят нови форми на взаимодействие с народа на Черна гора;

34.  Изразява съжаление за забавеното откриване на офис на делегацията на Комисията в Черна гора; обръща внимание на значението на видимото присъствие на ЕС в Черна гора, особено предвид влизането в сила на ССА; приветства факта, че Комисията е започнала процедура за назначаване на персонал за офиса на делегацията в Подгорица и изразява увереност, че процедурата ще приключи в най-скоро време;

35.  Приветства откриването на новия граничен пункт в Šćepan Polje на 1 октомври 2007 г., както и обявеното изграждане на още нови гранични пунктове; в тази връзка приветства развиването на добросъседски отношения;

36.  Отбелязва, че временното споразумение, сключено между Хърватия и тогавашната съюзна държава Сърбия и Черна гора, ще трябва да бъде заменено с постоянно споразумение относно хърватско-черногорската граница; счита, че понастоящем действащото временно споразумение относно полуостров Prevlaka доказа, че е отлична основа за ново постоянно споразумение;

37.  Приветства приемането от парламента на Черна гора на нова конституция; изразява убеждение, че новата конституция установява по-ясно разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт и предоставя достатъчни гаранции на националните малцинства;

38.  Изразява мнение, че текстът на новата конституция е крачка в правилната посока и още по-добре демонстрира желанието на Черна гора за пълна интеграция в ЕС; от друга страна счита, че след предприемане на подходящи мерки за подобряване отчетността на съдиите и изкореняване на така характерната корупция, която петни образа на съдебната система в страната, следва да се подобрят и разпоредбите, отнасящи се до назначаване и освобождаване от длъжност на съдебни органи с оглед по-добро гарантиране на независимостта на съдебната система;

39.  Счита, че регионалното сътрудничество между страните от Западните Балкани може да бъде ефективен инструмент за решаване на техните политически, икономически и социални проблеми; приветства присъединяването на Черна гора към споразумението за ЦЕФТА, което значително ще способства за икономическото развитие на страната; настоятелно приканва Комисията да окаже съдействие на органите на Черна гора при укрепване на сътрудничеството със съседни страни в областта на енергетиката, околната среда и транспорта; подчертава значението на регионалното сътрудничество за интеграцията на Черна гора в Европейския съюз;

40.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството на Черна гора.

(1) Вж. позиции на Парламента от 24 октомври 2007 г. относно тези споразумения (Приети текстове, P6_TA(2007)0451 и P6_TA(2007)0452).

Правна информация - Политика за поверителност