Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2638(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0494/2007

Předložené texty :

B6-0494/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0624

Přijaté texty
PDF 234kWORD 72k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Černá Hora
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Černou Horou na straně druhé

Evropský parlament,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 zahájit jednání se Srbskem a Černou Horou za účelem uzavření dohody o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association Agreement, SAA),

-   s ohledem na skutečnost, že poté, co černohorský parlament vyhlásil nezávislost, přijala Rada dne 24. července 2006 nové zmocnění k jednání zaměřené specificky na Černou Horu,

-   s ohledem na závěry jednání o SAA ze dne 1. prosince 2006 a na podpis dohody, k němuž došlo dne 15. března 2007,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé jménem Evropského společenství (KOM(2007)0350),

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (KOM(2007)0350),

-   s ohledem na podepsání dohod mezi EU a Černou Horou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a o zpětném přebírání osob(1), k němuž došlo dne 18. září 2007,

-   s ohledem na zprávu Komise o pokroku Černé Hory za rok 2007 (SEK(2007)1434),

-   s ohledem na orientační dokument o víceletém finančním plánování vypracovaný pro Černou Horu v rámci předvstupního nástroje (2007–2009),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem ke skutečnosti, že Černá Hora je signatářem Smlouvy o Energetickém společenství,

B.   vzhledem k tomu, že dne 23. října 2006 potvrdila Černá Hora ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu,

C.   vzhledem k tomu, že budoucnost Černé Hory je v Evropské unii,

D.   vzhledem k tomu, že Černá Hora je členem Středoevropského sdružení volného obchodu (CEFTA); vzhledem k tomu, že proces přistoupení Černé Hory k WTO by mohl být ukončen v roce 2008,

E.   vzhledem k tomu, že na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 uznala Evropská rada, že budoucnost Černé Hory je v Evropské unii, a že to při různých příležitostech Rada i Parlament potvrdily,

F.   vzhledem k rozsahu působnosti SAA, kterou se mezi Evropskými společenstvími a Černou Horou zavádí smluvní vztah v klíčových oblastech institucionálního, společenského a hospodářského života země,

G.   vzhledem k významu hlediska životního prostředí pro ekonomiku a společnost Černé Hory, které je zakotveno v její ústavě, jež Černou Horu prohlašuje za ekologický stát, a zdůrazňujíc, že taková prohlášení musí doprovázet praktická opatření a účinné struktury,

H.   vzhledem k zásadní úloze, kterou v životě demokratické země sehrávají nezávislé, kompetentní a odpovědné soudy nezasažené korupcí,

I.   vzhledem k tomu, že pomoc Společenství určená Černé Hoře musí být úměrná smluvním závazkům vyplývajícím z SAA,

J.   vzhledem k tomu, že po dosažení dohody mezi vládnoucí koalicí a významnými opozičními skupinami přijal černohorský parlament dne 19. října 2007 novou ústavu Černé Hory, a to požadovanou dvoutřetinovou většinou hlasů,

K.   vzhledem k tomu, že v roce 2007 vykazuje hospodářství Černé Hory silný růst (přibližně o 8 %) a zvětšující se objem přímých zahraničních investic (707 000 000 EUR); vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je v současné době nízká a že poprvé klesla pod 12 %; vzhledem k tomu, že přesto panují stále obavy ze schodku běžného účtu platební bilance,

L.   vzhledem k tomu, že korupce představuje v Černé Hoře stále závažný problém a že podle indexu vnímání korupce za rok 2007, který zveřejnila organizace Transparency International, dosahuje Černá Hora průměrného hodnocení 3,3 (na hodnotící stupnici od 0, tj. "vysoká míra korupce", do 10, tj. "téměř bez korupce"),

1.   blahopřeje černohorské vládě k rychlému zakončení jednání o SAA a k nedávnému podpisu tohoto významného dokumentu;

2.   pokládá SAA za první, ovšem důležitý krok Černé Hory k přistoupení k Evropské unii a věří, že dohoda bude dalším příkladem pozitivních změn v oblasti západního Balkánu, kterých by mohlo být dosaženo díky vyhlídkám na členství v EU; černohorské orgány však upozorňuje na to, že vyhlídky na přistoupení je třeba hodnotit realisticky, tedy nejen na základě provádění pravidel a norem Společenství ve vnitrostátním právu, ale také na základě skutečných správních a soudních kapacit země a přidělování dostatečných zdrojů, které jsou pro rozvoj solidního legislativního rámce a jeho účinného uplatňování v Černé Hoře nezbytné a jsou základním předpokladem pro demokratický a hospodářský rozvoj země;

3.   navrhuje, aby Komise s přihlédnutím k jedinečným zkušenostem s reformami a změnou systému, jež mají členské státy, které přistoupily k EU ve 21. století, rozvinula nově zavedené mechanismy, jež by mohly být pro Černou Horu prospěšné;

4.   doporučuje posílit roli parlamentu Černé Hory coby klíčového orgánu parlamentní demokracie a poznamenává, že parlament by měl proto fungovat obzvláště jako kontrolní orgán, například v oblasti veřejných financí;

5.   vyzývá parlament Černé Hory, aby v souladu s pojetím své role aktivně přispíval ke sbližování s EU; připomíná vládě, aby parlament aktivně zapojovala do vytváření mínění;

6.   naléhavě žádá vládu a parlament Černé Hory, aby zavedením zákonů a předpisů nutných k zaručení plné nezávislosti a odpovědnosti soudů uskutečnily cíle uvedené v článku 80 SAA; v této souvislosti se domnívá, že nová ústavní ustanovení o odpovědnosti za jmenování soudců omezují diskreční pravomoci parlamentu a posilují autonomii samoregulačních soudních orgánů; připomíná, že existence nezávislého, efektivního a nezkorumpovaného soudnictví je naprosto zásadní k plnému a nezvratnému uplatňování zásad právního státu;

7.   naléhavě žádá vládu a soudní orgány Černé Hory, aby všemi nezbytnými prostředky pomáhaly italským soudním orgánům a spolupracovaly s nimi, pokud jde o ukončení vyšetřování organizované trestné činnosti a pašování cigaret, v souvislosti s nímž zazněla jména předních černohorských politiků a které by mohlo vyústit ve vydání mezinárodního zatykače;

8.   s potěšením bere na vědomí pokračující spolupráci Černé Hory s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) a zdůrazňuje, že tato spolupráce je úzce spjata se směřováním Černé Hory ke členství v EU; naléhavě žádá orgány Černé Hory, aby dokončily vyšetřování Sretena Glendži, velitele policejního obvodu Ulcinj, a pěti dalších bývalých policistů obviněných ze spáchání válečných zločinů v roce 1992; vítá skutečnost, že tytéž orgány dne 6. prosince 2007 podepsaly s ICTY dohodu o poskytování technické pomoci a podnikly i další kroky s ohledem na termín ukončení všech řízení u ICTY v roce 2008;

9.   vítá zatčení uprchlého Vlastimira Dordeviće obviněného z válečných zločinů, k němuž došlo začátkem roku 2007 na území Černé Hory, a vyzývá černohorské orgány, aby se Srbskem a ostatními sousedními zeměmi dále spolupracovaly na vyhledávání a zatýkání zbývajících podezřelých z válečných zločinů, zejména Ratka Mladiće a Radovana Karadžiće;

10.   naléhavě žádá černohorské orgány, aby přijaly a uplatňovaly aktivní politiku boje proti korupci a zlepšily tak účinnost veřejné správy, boje proti organizované trestné činnosti i obchodu s lidmi, se zbraněmi, cigaretami a s drogami, jelikož to patří k předpokladům pokroku v integraci do Evropské unie; připomíná, že pro občany Černé Hory, turisty a zahraniční investory je důležité navodit atmosféru bezpečnosti a v této souvislosti vyzývá k posílení nezávislých subjektů, které dohlíží na situaci týkající se korupce;

11.   vítá dohodu o zjednodušení vízového styku i dohodu o zpětném přebírání osob, které byly s Černou Horou podepsány dne 18. září 2007 a jež pokládá za první krok směrem ke zcela bezvízovému styku, a vyzývá Radu a Komisi, aby v tomto ohledu vypracovaly konkrétní plán postupu a přijaly opatření poskytující většímu počtu občanů, zejména mladým lidem a studentům, více možností cestovat;

12.   v této souvislosti vítá zřízení společného střediska EU pro podávání žádostí o vísa, které bylo otevřeno v Podgorici za účelem jednoduššího vydávání krátkodobých víz, a vyzývá členské státy, aby se do tohoto projektu společného střediska zapojily, aby  občané Černé Hory mohli plně těžit z uzavřené dohody;

13.   vyzývá černohorské orgány, aby podepsání dohody vnímaly jako příležitost k rozhodnému prosazování reforem v oblastech, jako je právní stát, boj proti organizované trestné činnosti a korupci, posilování hraničních kontrol a zvyšování správní kapacity Černé Hory;

14.   podtrhuje význam článku 114 SAA, v němž se strany zavazují k rozvoji "účinné a odpovědné veřejné správy v Černé Hoře", a naléhavě vyzývá vládu, aby přijala předpisy nezbytné k zajištění průhledného přijímání pracovníků a řízení profesního postupu ve veřejné správě a aby za asistence Komise plně využívala pomoc Společenství a twinningové nástroje zaměřené na orgány veřejné správy;

15.   vyjadřuje politování nad podpisem dohody mezi Spojenými státy americkými a Černou Horou, ve které se Černá Hora zavazuje, že nebude předávat pracovníky USA Mezinárodnímu trestnímu soudu výměnou za to, že USA poskytnou Černé Hoře vojenskou pomoc (tzv. dohoda podle článku 98); připomíná, že EU s podobnými dohodami nesouhlasí, neboť podrývají autoritu Mezinárodního soudního dvora; očekává, že Černá Hora zohlední stanovisko EU k této věci a přijme vhodná opatření;

16.   zdůrazňuje, že pro hospodářskou budoucnost Černé Hory má zásadní význam rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu; trvá na tom, že je třeba přijmout jednotný legislativní rámec pro oblast životního prostředí a rámcový plán pro ochranu pobřeží a naléhavě vyzývá vládu, aby uvedla do funkce nezávislé orgány, jejichž odpovědností bude zajistit ochranu křehké ekologické rovnováhy zejména v pobřežních oblastech, ale i v národních parcích ve vnitrozemí, a hluboce lituje skutečnosti, že článek 96 SAA v této souvislosti nestanoví žádné jednoznačné závazky;

17.   vyjadřuje politování nad pokračujícími spekulacemi s pozemky a nemovitostmi a nad jejich negativním dopadem na udržitelný rozvoj země, což je zejména důsledkem slabé nebo nedostatečné kontroly ze strany státních a místních orgánů;

18.   poznamenává, že Černá Hora používá euro prakticky jako oficiální měnu; zdůrazňuje, že současné používání eura, které černohorské orgány za výjimečných okolností schválily, je naprosto odlišné od členství v eurozóně; připomíná, že pro přistoupení do eurozóny musí být splněna všechna kritéria stanovená ve Smlouvě, mezi něž patří dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence;

19.   naléhá na černohorskou vládu a parlament, aby při nejbližší příležitosti uplatnily vnitrostátní zákon o ochraně krajiny – zejména v pobřežních oblastech – a o ochraně vod a mořského prostředí, aby provedly rámcové plány pro integrované hospodaření s odpady a čištění odpadních vod a zaměřily se přitom zejména na podporu třídění odpadu v pobřežních turistických letoviscích a na výstavbu zařízení pro využití odpadního tepla; upozorňuje zejména na křehkou ekologickou rovnováhu v Kotorském zálivu a na to, že je nutno okamžitě podniknout koordinované kroky pro záchranu tohoto výjimečně krásného přírodního a architektonického dědictví;

20.   doporučuje, aby černohorské orgány uskutečnily cíle stanovené v článku 109 SAA a při nejbližší příležitosti vybudovaly elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie; naléhavě vyzývá Komisi, aby černohorské vládě pomohla nalézt finanční prostředky z veřejných nebo veřejno-soukromých zdrojů, které jsou pro vybudování těchto elektráren zapotřebí; poznamenává, že návrh energetické strategie pro Černou Horu 2025 nabízí možnost, jak učinit energetiku Černé Hory ohleduplnější k životnímu prostředí, a zdůrazňuje její význam pro rozvoj země;

21.   poznamenává, že přímé zahraniční investice do Černé Hory plynou převážně do nemovitostí; vítá skutečnost, že vláda Černé Hory přijala územní plán, a vyzývá k jeho plnému uplatňování, aby se zabránilo zastavění pobřeží; zároveň však poznamenává, že stavební kontroly zde hrají důležitou úlohu a že v citlivých oblastech by se mělo zvážit vyhlášení dočasného zákazu výstavby;

22.   je znepokojen nedostatečnou transparentností a kulturou monopolů v politických i hospodářských strukturách, které brání vývoji Černé Hory jakožto demokratické společnosti s tržní ekonomikou;

23.   domnívá se, že formulace a uplatňování komplexního dlouhodobého plánu v oblasti hospodářského rozvoje a řešení problému rozsáhlé stínové ekonomiky Černé Hory jsou zásadní pro úspěšné provádění SAA; vyzývá proto černohorské orgány, aby se rozhodněji zavázaly k boji s nezaměstnaností, jedním z nejvážnějších hospodářských a sociálních problémů, kterým černohorská společnost čelí, a aby prováděly hospodářské politiky s cílem vytvořit otevřeně konkurenční a transparentní podnikatelské prostředí;

24.   zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet intermodální dopravní síť, která nebude zaměřena pouze na silniční dopravu; domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím partnerství se soukromým sektorem a vydáváním státních dluhopisů; doporučuje další obnovu železnic a rekonstrukci částečně uzavřených tratí z Podgorice do města Nikšić a do albánského pohraničního města Skadar;

25.   vyzývá černohorskou vládu, aby na základě Evropské úmluvy o státním občanství z roku 1997 a nově přijaté Úmluvy Rady Evropy o omezení případů bezdomovectví v souvislosti s následnictvím států nalezla dlouhodobé řešení problému bydlení a státního občanství uprchlíků ze sousedního Kosova;

26.   naléhavě vyzývá černohorské orgány, aby účinněji koordinovaly zapojení Černé Hory do programů Společenství, zejména v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; zdůrazňuje, že tyto programy mohou být efektivním nástrojem pro zvýšení kvality nabízeného vzdělávání a odborné přípravy a mohou poskytnout mladým lidem v Černé Hoře nové studijní příležitosti, včetně pobytů v zahraničí; domnívá se, že je společně s Komisí třeba zvážit, jak nejlépe podpořit twinning a partnerství mezi černohorskými institucemi a jejich protějšky v členských státech; zastává názor, že liberalizace víz by usnadnila zapojení Černé Hory do programů Společenství;

27.   vyzývá černohorskou vládu, aby provedla reformy zákonů o sdělovacích prostředcích, zejména zákona o transparentnosti a předcházení koncentraci sdělovacích prostředků, s cílem dosáhnout větší transparentnosti a předejít vzniku mediálních monopolů jak v oblasti tisku, tak i elektronických sdělovacích prostředků; vyzývá parlament Černé Hory, aby zajistil nezávislost rady pro rozhlasové a televizní vysílání na Černohorském rozhlase a televizi (RTCG) i skutečné zastoupení všech skupin společnosti, a tím umožnil úplnou transformaci RTCG na profesionální veřejnoprávní televizní a rozhlasové vysílání;

28.   konstatuje, že je nesmírně důležité posílit a udržovat nezávislé sdělovací prostředky s vyváženým zpravodajstvím;

29.   vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že nebyl vyřešen případ vraždy novináře Duška Jovanoviće, který byl zavražděn v době, kdy pracoval na zveřejnění série článků o pašování cigaret a jiné organizované trestné činnosti v Černé Hoře;

30.   naléhavě vyzývá vládu Černé Hory, aby zaručila svobodu tisku, a požaduje, aby bylo vyšetřeno napadení šéfredaktora nezávislého deníku "Vijesti" Željka Ivanoviće, k němuž došlo 1. září 2007 v Podgorici;

31.   zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou může sehrát občanská společnost v rozvoji demokracie a právního státu tím, že bude upozorňovat na sociální problémy a citlivé politické otázky; v této souvislosti vyzývá k zajištění větší bezpečnosti a lepších podmínek pro aktéry občanské společnosti;

32.   bere v potaz závazek černohorské vlády k podpoře kulturní spolupráce a vyzývá k většímu zapojení občanské společnosti v oblasti kultury, mj. prostřednictvím pobídek pro různé formy sdružování a podporou osobních kontaktů;

33.   vítá iniciativy, jejichž cílem je umožnit černohorským studentům studovat v  EU; vyzývá členské státy, aby hledaly nové způsoby interakce s černohorským obyvatelstvem;

34.   lituje skutečnosti, že otevření kanceláře delegace Komise v Černé Hoře se zpozdilo; upozorňuje, že je velmi důležité, aby přítomnost EU v Černé Hoře byla viditelná, zejména s ohledem na vstup SAA v platnost; vítá skutečnost, že Komise zahájila proces náboru pracovníků pro svou kancelář v Podgorici a věří, že tento proces bude co nejdříve dokončen;

35.   vítá otevření nového hraničního přechodu v Šćepan Polje dne 1. října 2007 a v této souvislosti i oznámení o výstavbě dalších hraničních přechodů; v této souvislosti vítá rovněž rozvoj dobrých sousedských vztahů;

36.   poznamenává, že je třeba uzavřít trvalou dohodu o hranicích mezi Chorvatskem a Černou Horou, která nahradí prozatímní dohodu mezi Chorvatskem a bývalým státním svazkem Srbska a Černé Hory; domnívá se, že současné prozatímní uspořádání na poloostrově Prevlaka je výborným základem pro novou, trvalou dohodu;

37.   vítá přijetí nového znění ústavy parlamentem Černé Hory; věří, že nová ústava zavede jasnější rozdělení moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní složkou a zavede dostatečnou ochranu národnostních menšin;

38.   zastává názor, že znění nové ústavy je vykročením správným směrem, které opět dokazuje, že Černá Hora je ochotna plně se začlenit do EU; domnívá se však, že jakmile budou podniknuty příslušné kroky pro zlepšení odpovědnosti soudců a vymýcení zakořeněné korupce, která kazí pověst černohorského soudnictví, měla by se zlepšit opatření týkající se jmenování a odvolávání soudců s cílem lépe zabezpečit nezávislost soudnictví;

39.   domnívá se, že regionální spolupráce zemí západního Balkánu může být účinným nástrojem k řešení jejich politických, hospodářských a sociálních problémů; vítá přistoupení Černé Hory ke Středoevropskému sdružení volného obchodu, které podstatně přispěje k hospodářskému rozvoji země; naléhavě vyzývá Komisi, aby černohorským orgánům pomáhala při posilování spolupráce se sousedícími zeměmi v oblasti energetiky, životního prostředí a dopravy; zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro začlenění Černé Hory do Evropské unie;

40.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Černé Hory.

(1) Viz postoj Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 k těmto dohodám (Přijaté texty, P6_TA(2007)0451 a P6_TA(2007)0452).

Právní upozornění - Ochrana soukromí