Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2638(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0494/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0494/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0624

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 311kWORD 83k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Μαυροβούνιο
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2005, για έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ενόψει της σύναψης συμφωνίας σύνδεσης και σταθερότητας (ΣΣΣ),

–   έχοντας υπόψη την έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2006, εν συνεχεία της διακήρυξης της ανεξαρτησίας από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, νέων διαπραγματευτικών οδηγιών ειδικά για το Μαυροβούνιο,

–   έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την υπογραφή της συμφωνίας στις 15 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας σταθερότητας και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2007)0350),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σταθερότητας και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου (COM(2007)0350),

–   έχοντας υπόψη ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 υπεγράφησαν οι συμφωνίες ΕΕ - Μαυροβουνίου σχετικά με την απλοποίηση των θεωρήσεων διαβατηρίου μικρής διάρκειας και την επανεισδοχή(1),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το Μαυροβούνιο για το έτος 2007 (SEC(2007)1434),

–   έχοντας υπόψη το ενδεικτικό έγγραφο πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού για το Μαυροβούνιο βάσει του προενταξιακού μηχανισμού (2007-2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει συνυπογράψει τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας,

Β.   έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο επιβεβαίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2006 την κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης (ΔΠΔ),

Γ.   έχοντας υπόψη ότι το μέλλον του Μαυροβουνίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει υπογράψει την Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (CEFTA)· έχοντας υπόψη ότι η προσχώρηση του Μαυροβουνίου στον ΠΟΥ ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίασή του στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανεγνώρισε ότι το μέλλον του Μαυροβουνίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν κατ" επανάληψη τονίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΣ θεσπίζει συμβατική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μαυροβουνίου σε ζωτικές πτυχές του θεσμικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου της χώρας αυτής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης στον οικονομικό και κοινωνικό βίο του Μαυροβουνίου, την οποία εξάλλου αναγνωρίζει το Σύνταγμα της χώρας, που διακηρύσσει ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί οικολογικό κράτος και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει να συνοδεύονται παρόμοιες δηλώσεις προθέσεων με συγκεκριμένα μέτρα και αποτελεσματικές δομές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή των δημοκρατικών χωρών η ανεξαρτησία, η ικανότητα και η ικανότητα για λογοδοσία της δικαστικής εξουσίας, απαλλαγμένης από διαφθορά,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να είναι η κοινοτική βοήθεια προς το Μαυροβούνιο ανάλογη με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω συμφωνία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού και σημαντικών τμημάτων της αντιπολίτευσης, το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ενέκρινε στις 19 Οκτωβρίου 2007 με την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, το νέο Σύνταγμα του Μαυροβουνίου·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 η οικονομία του Μαυροβουνίου σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη (σχεδόν 8%) και συνεχή αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (707 000 000 ΕUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανεργίας επί του παρόντος βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το 12%· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται ανησυχίες όσον αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο πληρωμών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στο Μαυροβούνιο και ότι στη διεθνή κατάταξη του 2007 όσον αφορά τη διαφάνεια και τη διαφθορά το Μαυροβούνιο συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 3,3 (σε κλίμακα στην οποία το 0 αντιστοιχεί σε "υψηλή διαφθορά" και το 10 σε "απόλυτη διαφάνεια"),

1.   συγχαίρει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ΣΣΣ και την πρόσφατη υπογραφή του σημαντικού αυτού εγγράφου·

2.   θεωρεί ότι η ΣΣΣ αποτελεί το πρώτο αλλά σημαντικό βήμα της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου προς την ένταξη στην ΕΕ και πιστεύει ότι η συμφωνία παρέχει ένα επί πλέον παράδειγμα των θετικών αλλαγών στα Δυτικά Βαλκάνια που μπορούν να επιτευχθούν με την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, στις αρχές του Μαυροβουνίου ότι η προοπτική της ένταξης πρέπει να αξιολογηθεί ρεαλιστικά, βάσει όχι μόνο της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των κοινοτικών κανόνων και προδιαγραφών αλλά και της πραγματικής διοικητικής και δικαστικής ικανότητας της χώρας και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, που συνιστούν ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιούς νομοθετικού πλαισίου στο Μαυροβούνιο και η εφαρμογή τους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας·

3.   προτείνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις μοναδικές εμπειρίες όσον αφορά τη διαδικασία μεταρρυθμιστικής μετάβασης στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, ούτως ώστε να επεξεργαστεί τους νέους εν λειτουργία μηχανισμούς, από τους οποίους θα μπορούσε να επωφεληθεί το Μαυροβούνιο·

4.   συνιστά την ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, ως επικέντρου της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να ενεργεί κυρίως ως όργανο ελέγχου, επί παραδείγματι στον τομέα των δημοσίων οικονομικών·

5.   καλεί το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με την αντίληψη που έχει για τον ρόλο του, να συμβάλει ενεργά στη διαδικασία προσέγγισης με την ΕΕ· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση να εμπλέξει ενεργά το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου στις διαδικασίες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης·

6.   ζητεί ως εκ τούτου από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν συγκεκριμένα τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 80 της ΣΣΣ θεσπίζοντας τις αναγκαίες νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία και λογοδοσία της δικαστικής αρχής· θεωρεί, συναφώς, ότι οι νέες συνταγματικές ρυθμίσεις όσον αφορά την αρμοδιότητα του διορισμού των δικαστών περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια του κοινοβουλίου και αυξάνουν την αυτονομία του δικαστικού οργάνου αυτορρύθμισης· υπενθυμίζει ότι έχει ζωτική σημασία να δημιουργηθεί ανεξάρτητη, αποτελεσματική και αδιάφθορη δικαστική εξουσία, η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί την πλήρη και μη αναστρέψιμη επιβολή του κράτους δικαίου·

7.   καλεί μετ" επιτάσεως την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και τις δικαστικές αρχές να παράσχουν την αναγκαία αρωγή και συνεργασία στις ιταλικές δικαστικές αρχές όσον αφορά την ολοκλήρωση της έρευνας για το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο τσιγάρων στο οποίο ενέχονται εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της χώρας και που ενδέχεται να καταλήξει στην έκδοση διεθνούς εντάλματος·

8.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις του Μαυροβουνίου όσον αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας του με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΠΓ) και επισημαίνει ότι αυτό συνδέεται στενά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο για την προσχώρησή του στην ΕΕ· καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνά τους σχετικά με τον Sreten Glendza, διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Ulcinj, και πέντε άλλων πρώην αξιωματικών της αστυνομίας οι οποίοι κατηγορούνται για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου το 1992· χαιρετίζει την υπογραφή, στις 6 Δεκεμβρίου 2007, μιας συμφωνίας με το ΔΠΔΠΓ για την προσφορά τεχνικής βοήθειας, καθώς και άλλα μέτρα που έλαβαν οι ίδιες αρχές ενόψει της προθεσμίας που έχει τεθεί για ολοκλήρωση όλων των δικών στο ΔΠΔΠΓ εντός του 2008·

9.   χαιρετίζει τη σύλληψη ενωρίτερα το 2007 στο έδαφος του Μαυροβουνίου του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου και διαφυγόντος Vlastimir Đorđević, και καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεργαστούν με τις αρχές της Σερβίας και άλλων γειτονικών χωρών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων υπόπτων για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, και ιδίως των Ratko Mladić και Radovan Karadžić·

10.   καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτική πρόληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου όπλων, τσιγάρων και ναρκωτικών, καθόσον αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της αποκατάστασης κλίματος ασφάλειας για τους πολίτες του Μαυροβουνίου, καθώς επίσης και τους τουρίστες και τους ξένους επενδυτές και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των ανεξάρτητων οργάνων που εποπτεύουν τα φαινόμενα διαφθοράς·

11.   χαιρετίζει την υπογραφή με το Μαυροβούνιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 της συμφωνίας διευκόλυνσης θεωρήσεων διαβατηρίου και επανεισδοχής ως το πρώτο βήμα για την καθιέρωση πλήρως απαλλαγμένου από θεωρήσει καθεστώτος και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν συγκεκριμένο χάρτη πορείας σε σχέση με αυτό και να θεσπίσουν μέτρα στήριξης που θα αποσκοπούν στην αύξηση των ταξιδιωτικών ευκαιριών για μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, ιδίως των νέων και των φοιτητών·

12.   χαιρετίζει ως εκ τούτου και το άνοιγμα στην Ποντγκόριτσα του Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίου μικρής διάρκειας και καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο σχέδιο του Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων προκειμένου οι πολίτες της χώρας να επωφεληθούν πλήρως από τη σχετική υπογραφείσα συμφωνία·

13.   καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να θεωρήσουν την υπογραφή της συμφωνίας ως ευκαιρία για την ενεργή προώθηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων της χώρας·

14.   υπογραμμίζει τη σημασία του άρθρου 114 της ΣΣΣ που προβλέπει τη δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικής και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης στο Μαυροβούνιο και παροτρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια στους διορισμούς και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να γίνει πλήρη χρήση των κοινοτικών μέσων βοήθειας και συναδέλφωσης υπέρ των δημοσίων θεσμικών οργάνων·

15.   εκφράζει τη λύπη του για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο της οποίας η χώρα δεσμεύεται να μην παραδίδει προσωπικό των ΗΠΑ στο διεθνές ποινικό δικαστήριο (ΔΠΔ), με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στη χώρα (η επονομαζόμενη συμφωνία του άρθρου 98)· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιτίθεται σε τέτοιου είδους συμφωνίες, καθόσον υπονομεύουν την εξουσία του ΔΠΔ· αναμένει από το Μαυροβούνιο να λάβει υπόψη τη στάση της ΕΕ επί του θέματος και να θεσπίσει τα δέοντα μέτρα·

16.   υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη οικολογικώς βιώσιμου τουρισμού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το οικονομικό μέλλον του Μαυροβουνίου· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί συνεκτικό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο και επιχειρησιακό σχέδιο για την προστασία των ακτών και καλεί μετ" επιτάσεως την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να δημιουργήσει επιχειρησιακά και ανεξάρτητα όργανα που θα εγγυώνται το σεβασμό της λεπτής οικολογικής ισορροπίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές αλλά και στα εθνικά πάρκα στο εσωτερικό της χώρας, και για το γεγονός ότι το άρθρο 96 της ΣΣΣ δεν προβλέπει σαφείς δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή·

17.   εκφράζει τη λύπη του για τα συνεχιζόμενα φαινόμενα κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων και της κτηματαγοράς και την αρνητική επίδραση που έχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, κυρίως λόγω του περιορισμένου και ανεπαρκούς ελέγχου εκ μέρους των κρατικών και τοπικών αρχών·

18.   σημειώνει ότι το Μαυροβούνιο χρησιμοποιεί εκ των πραγμάτων το ευρώ ως επίσημο νόμισμα· επισημαίνει ότι η παρούσα χρήση του ευρώ, που απεφασίσθη από τις αρχές της χώρας υπό έκτακτες συνθήκες, είναι εντελώς διαφορετική από τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι για την προσχώρηση μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης και της επίτευξης υψηλού βαθμού βιώσιμης σύγκλισης·

19.   ζητεί από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να εγκρίνουν το συντομότερο εθνική νομοθεσία για την προστασία του τοπίου, ιδίως στις ακτές, και για την προστασία των υδάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να εφαρμόσουν τα χωροταξικά σχέδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και τον καθαρισμό των λυμάτων, ιδίως τη διαφοροποιημένη συλλογή των απορριμμάτων στις παράκτιες τουριστικές υποδομές, καθώς και την κατασκευή εγκαταστάσεων θερμικής αξιοποίησης· επισημαίνει συγκεκριμένα την εύθραυστη οικολογική ισορροπία στον κόλπο του Κότορ και την επείγουσα ανάγκη συγκεκριμένης παρέμβασης, προκειμένου να διασωθεί αυτή η σπανίου φυσικού και αρχιτεκτονικού κάλλους κληρονομιά·

20.   συνιστά στις αρχές του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν συγκεκριμένα τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 109 της ΣΣΣ, κατασκευάζοντας το συντομότερο εγκαταστάσεις για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου στην εξεύρεση των δημοσίων, ή συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών, χρηματοδοτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών· επισημαίνει ότι το σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής του Μαυροβουνίου 2025 παρέχει την ευκαιρία για να καταστεί ο ενεργειακός κλάδος του Μαυροβουνίου περισσότερο φιλικός από περιβαλλοντική άποψη και επισημαίνει τη σημασία της για την ανάπτυξη της χώρας·

21.   επισημαίνει ότι στις ξένες άμεσες επενδύσεις το Μαυροβούνιο κυριαρχούν οι επενδύσεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας· χαιρετίζει την έγκριση του χωροταξικού σχεδίου από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του, ώστε να αποφευχθεί η ανοικοδόμηση ολόκληρης της παράκτιας ζώνης· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι οι έλεγχοι της ανοικοδόμησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με αυτό και ότι, στις ευαίσθητες περιοχές, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση παγώματος της ανοικοδόμησης·

22.   εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και τον μονοπωλιακό χαρακτήρα που κυριαρχεί τόσο στις πολιτικές όσο και τις οικονομικές δομές και επισημαίνει ότι αυτό παρεμποδίζει την ανάπτυξη του Μαυροβουνίου ως δημοκρατικής κοινωνίας της ελεύθερης αγοράς·

23.   πιστεύει ότι η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και η αντιμετώπιση της υπερμεγέθους "σκιώδους οικονομίας" είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή πρόοδο της ΣΣΣ· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μαυροβουνίου να αναλάβουν αποφασιστικότερη δέσμευση στον τομέα των πολιτικών για την απασχόληση, που είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της χώρας και να ακολουθήσουν οικονομική πολιτική που θα αποσκοπεί να συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτού ανταγωνιστικού και διαφανούς επιχειρηματικού κλίματος·

24.   υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα και με την έκδοση κρατικών ομολόγων· συνιστά τη συνέχιση της ανανέωσης των σιδηροδρόμων και την ανακατασκευή των εν μέρει εκτός χρήσης σιδηροτροχιών από την Ποντγκόριτσα στην πόλη Nikšić και στην αλβανική παραμεθόριο πόλη Σκόδρα·

25.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να αναζητήσει μακροπρόθεσμες λύσεις για τη στέγαση και το ζήτημα της υπηκοότητας των προσφύγων από το γειτονικό Κόσοβο, με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη του 1997 για την ιθαγένεια και την προσφάτως συναφθείσα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίθαλψη απατρίδων στις περιπτώσεις των νέων κρατών·

26.   ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να συντονίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τη συμμετοχή της χώρας στα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της παιδείας και της κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς παιδείας και κατάρτισης και να προσφέρουν νέες προοπτικές σπουδών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διαμονής στο εξωτερικό, στη νεολαία της χώρας· θεωρεί σκόπιμο να μελετηθούν, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρόποι προώθησης αδελφοποιήσεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων του Μαυροβουνίου και των ομολόγων τους στα κράτη μέλη της Ένωσης· θεωρεί ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου θα διευκολύνει τη συμμετοχή των Μαυροβουνίων στα κοινοτικά προγράμματα·

27.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως τον νόμο για τη διαφάνεια των μέσων ενημέρωσης και την πρόληψη της συγκέντρωσης μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποτραπεί η μονοπωλιακή συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης, τόσο στον τομέα των εντύπων όσο και των ηλεκτρονικών μέσων· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου του Μαυροβουνίου, στο οποίο θα διασφαλίζεται πραγματική εκπροσώπηση όλων των κλάδων της κοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι τον πλήρη μετασχηματισμό του ΡΤΣ σε επαγγελματική δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεόρασης·

28.   επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να ενισχυθούν και να διατηρηθούν ανεξάρτητα τα μέσα ενημέρωσης με ισορροπημένη δημοσιογραφία·

29.   εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει επιλυθεί η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Duško Jovanović, ο οποίος, την εποχή της δολοφονίας του, επρόκειτο να δημοσιεύσει σειρά άρθρων για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στο Μαυροβούνιο·

30.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εγγυηθεί την ελευθερία του τύπου και ζητεί να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε στην Ποντγκόριτσα την 1η Σεπτεμβρίου 2007, ο Željko Ivanović, εκδότης της ανεξάρτητης ημερήσιας εφημερίδας 'Vijesti'·

31.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας τα κοινωνικά προβλήματα και τα ευαίσθητα πολιτικά θέματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξουν ισχυρότερες διασφαλίσεις και καλύτερες συνθήκες για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

32.   λαμβάνει γνώση της δέσμευσης που ανέλαβε η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας και εύχεται μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού, μεταξύ άλλων και με την παροχή κινήτρων για διάφορες μορφές συνεταιρισμού και την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών·

33.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για την παροχή σε σπουδαστές από το Μαυροβούνιο δυνατοτήτων σπουδών σε χώρες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναζητήσουν νέες μορφές αλληλεπίδρασης με τον λαό του Μαυροβουνίου·

34.   εκφράζει τη λύπη του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της λειτουργίας των γραφείων της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μαυροβούνιο· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ορατή παρουσία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο, ιδίως ενόψει της έναρξης ισχύος της ΣΣΣ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή να επισπεύσει ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού που προβλέπεται για το γραφείο της αντιπροσωπείας στην Ποντγκόριτσα και πιστεύει ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν·

35.   χαιρετίζει το άνοιγμα του νέου συνοριακού σταθμού διέλευσης στο Šćepan Polje την 1η Οκτωβρίου 2007 και την ανακοίνωση της δημιουργίας και άλλων νέων συνοριακών σταθμών διέλευσης· χαιρετίζει, συναφώς, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας·

36.   επισημαίνει ότι η οριστική συμφωνία για τον καθορισμό της μεθορίου Κροατίας - Μαυροβουνίου πρέπει να αντικαταστήσει την προσωρινή συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Κροατίας και της τότε κρατικής ένωσης της Σερβίας - Μαυροβουνίου· υποστηρίζει ότι η σημερινή προσωρινή διευθέτηση που αφορά την χερσόνησο Prevlaka απεδείχθη εξαιρετική βάση για την επίτευξη νέας μόνιμης συμφωνίας·

37.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης σχετικά με το νέο Σύνταγμα· πιστεύει ότι το νέο Σύνταγμα θα καθιερώσει σαφέστερο διαχωρισμό της νομοθετικής, της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και θα καθιερώσει επαρκείς διασφαλίσεις για τις εθνικές μειονότητες·

38.   θεωρεί ότι το νέο συνταγματικό κείμενο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βούληση του Μαυροβουνίου για την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι, όταν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της λογοδοσίας των δικαστών και την εκρίζωση της ενδημικής διαφθοράς που πλήττει την εικόνα του δικαστικού σώματος της χώρας, πρέπει να βελτιωθούν οι διατάξεις που αφορούν τον ορισμό και την παύση των δικαστικών αρχών, με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

39.   πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους· χαιρετίζει την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στην Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (CEFTA) η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στις αρχές του Μαυροβουνίου για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των μεταφορών· επισημαίνει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την ενσωμάτωση του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου.

(1) Βλ. τις θέσεις του Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 επ" αυτών των συμφωνιών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0451 και P6_TA(2007)0452).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου