Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2638(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0494/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0494/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0624

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 62k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Montenegro
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 tekemän päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Serbian ja Montenegron kanssa,

–   ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi Montenegron parlamentin itsenäisyysjulistuksen johdosta 24. heinäkuuta 2006 uuden, erityisesti Montenegroa varten räätälöidyn neuvotteluvaltuutuksen,

–   ottaa huomioon vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen loppuun saattamisen 1. joulukuuta 2006 sekä sopimuksen allekirjoittamisen 15. maaliskuuta 2007,

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2007)0350),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0350),

–   ottaa huomioon, että EU ja Montenegro tekivät 18. syyskuuta 2007 sopimukset(1) lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeita koskevien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja takaisinotosta,

–   ottaa huomioon komission Montenegroa koskevan kertomuksen vuodelta 2007 (SEC(2007)1434),

–   ottaa huomioon Montenegroa koskevan ohjeellisen monivuotisen rahoitussuunnitteluasiakirjan, joka kuuluu liittymistä valmistelevan rahoitusvälineen (2007–2009) piiriin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Montenegro on yksi energiayhteisön perustamissopimuksen allekirjoittajista,

B.   ottaa huomioon, että Montenegro vahvisti kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ratifioinnin 23. lokakuuta 2006,

C.   katsoo, että Montenegron tulevaisuus on Euroopan unionissa,

D.   ottaa huomioon, että Montenegro on allekirjoittanut Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA); ottaa huomioon, että Montenegron liittymisestä Maailman kauppajärjestöön voidaan tehdä sopimus vuonna 2008,

E.   ottaa huomioon, että Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto myönsi Montenegron tulevaisuuden olevan Euroopan unionissa ja että neuvosto ja parlamentti ovat vahvistaneet tämän näkemyksen useaan otteeseen,

F.   ottaa huomioon, että edellä mainittu vakautus- ja assosiaatiosopimus luo yhteisöjen ja Montenegron välille sopimussuhteen tietyillä Montenegron institutionaalisen, sosiaalisen ja talouselämän keskeisillä osa-alueilla,

G.   ottaa huomioon, että ympäristöulottuvuus on tärkeä näkökohta Montenegron taloudessa ja yhteiskunnassa, ja ottaa huomioon, että sen merkitys tunnustetaan myös maan perustuslaissa, jossa todetaan, että Montenegro on ekologinen valtio; muistuttaa olevan ensiarvoisen tärkeää, että edellä mainitun kaltaiset periaatteelliset julistukset johtavat konkreettisiin toimiin ja tehokkaisiin rakenteisiin,

H.   ottaa huomioon, että riippumattomalla, pätevällä ja vastuullisella sekä korruptoitumattomalla oikeuslaitoksella on keskeinen merkitys demokraattisen maan elämässä,

I.   ottaa huomioon, että yhteisön Montenegrolle myöntämän avun on oltava oikeasuhteista edellä mainitusta sopimuksesta johtuviin sopimusvelvoitteisiin nähden,

J.   ottaa huomioon, että Montenegron parlamentti hyväksyi 19. lokakuuta 2007 maan uuden perustuslain vaaditulla kahden kolmasosan enemmistöllä hallituskoalition ja merkittävimpien oppositioryhmien päästyä sopuun asiasta,

K.   ottaa huomioon, että vuonna 2007 Montenegron talous kasvoi voimakkaasti (lähes kahdeksan prosenttia) ja että suorien ulkomaisten investointien määrä kasvoi (707 miljoonaa euroa); ottaa huomioon, että työttömyystaso on tällä hetkellä alhainen ja että se on ensimmäistä kertaa alle 12 prosenttia; katsoo kuitenkin, että nykyisen maksutaseen alijäämä antaa edelleen aihetta huoleen,

L.   ottaa huomioon, että korruptio on vakava ongelma Montenegrossa, ja että Transparency International -järjestön 2007 Corruption Perceptions Index -julkaisussa Montenegron keskiarvo oli 3,3 (asteikolla 0 "erittäin paljon korruptiota" – 10 "erittäin vähän korruptiota"),

1.   onnittelee Montenegron hallitusta vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemistä koskeneiden neuvottelujen nopeasta loppuun saattamisesta ja tämän merkittävän asiakirjan allekirjoittamisesta hiljattain;

2.   pitää vakautus- ja assosiaatiosopimusta ensimmäisenä ja merkittävänä askeleena kohti Montenegron liittymistä Euroopan unioniin, ja katsoo, että sopimus tarjoaa uuden esimerkin Länsi-Balkanin myönteisistä muutoksista, joita voidaan toteuttaa EU-jäsenyysodotusten avulla; muistuttaa Montenegron viranomaisia kuitenkin siitä, että jäsenyyden mahdollisuutta on arvioitava realistisesti ei ainoastaan siltä kannalta, että yhteisön lainsäädäntö ja normit on saatettava osaksi Montenegron kansallista lainsäädäntöä, vaan myös ottaen huomioon maan todellisen hallinnollisen ja juridisen kapasiteetin sekä riittävien resurssien kohdentamisen, sillä ne ovat välttämättömiä edellytyksiä Montenegron vakaan oikeusjärjestelmän kehittämiseksi ja tehokkaaksi toteuttamiseksi ja samalla myös maan demokratian ja talouden kehittämisen kulmakiviä;

3.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon ainoalaatuiset kokemukset, joita 2000-luvulla EU:hun liittyneillä jäsenvaltioilla on uudistuksista siirtymävaiheessa, jotta se voisi laatia uusia toimivia mekanismeja, jotka voisivat olla hyödyllisiä Montenegrolle;

4.   suosittaa vahvistamaan Montenegron parlamentin asemaa parlamentaarisen demokratian kulmakivenä ja huomauttaa, että parlamentin olisi näin ollen toimittava erityisesti valvovana elimenä, esimerkiksi julkisen talouden alalla;

5.   kehottaa Montenegron parlamenttia edistämään aktiivisesti ja sen omaa asemaa koskevan käsityksensä mukaisesti EU:hun lähentymistä koskevaa prosessia; muistuttaa hallitusta, että Montenegron parlamentti on otettava aktiivisesti mukaan mielipiteenmuodostusprosesseihin;

6.   kehottaa Montenegron hallitusta ja parlamenttia toteuttamaan käytännössä tavoitteet, jotka sisältyvät vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 80 artiklaan, jossa luetellaan oikeuslaitoksen täydellisen riippumattomuuden ja vastuullisuuden varmistamisen kannalta välttämättömät lait ja asetukset; katsoo, että tuomareiden nimittämistä koskevaa vastuuta käsittelevät uuden perustuslain säännökset vähentävät Montenegron parlamentin harkintavaltaa ja lisäävät oikeusalan itsesääntelyelimen autonomiaa; muistuttaa, että oikeusvaltion periaatteen täysimääräinen ja peruuttamaton toteuttaminen edellyttää riippumatonta, tehokasta ja korruptoitumatonta oikeuslaitosta;

7.   kehottaa Montenegron hallitusta ja oikeusviranomaisia tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen Italian oikeusviranomaisille ja tekemään näiden kanssa yhteistyötä, jotta saadaan päätökseen järjestäytynyttä rikollisuutta ja savukkeiden salakuljetusta koskeva tutkimus, johon liittyy huomattavia montenegrolaisia poliitikkoja ja jonka nojalla voitaisiin antaa kansainvälinen pidätysmääräys;

8.   panee tyytyväisenä merkille Montenegron jatkuvan yhteistyön entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen kanssa ja korostaa tämän kytkeytyvän tiiviisti Montenegron EU-jäsenyyden edistymiseen; kehottaa Montenegron viranomaisia saattamaan päätökseen tutkimuksensa Ulcinjin poliisipiirin päälliköstä Sreten Glendzasta ja viidestä muusta entisestä poliisista, joita syytetään sotarikoksista vuonna 1992; suhtautuu myönteisesti entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen kanssa 6. joulukuuta 2007 allekirjoitettuun sopimukseen teknisen avun antamisesta sekä muihin kyseisten viranomaisten toteuttamiin toimiin, jotta kaikki entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen oikeudenkäynnit saataisiin vietyä päätökseen määräaikaan mennessä eli vuonna 2008;

9.   pitää myönteisenä, että sotarikoksista epäilty Vlastimir Dordević pidätettiin aiemmin vuonna 2007 Montenegron alueella, ja kehottaa Montenegron viranomaisia tukemaan Serbiaa ja muita naapurimaita sotarikoksista epäiltyjen, erityisesti Ratko Mladićin ja Radovan Karadžićin paikantamisessa ja pidättämisessä;

10.   kehottaa Montenegron viranomaisia hyväksymään ja toteuttamaan korruption vastaista ennakoivaa politiikkaa julkishallinnon tehokkuuden parantamiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä ihmis-, ase-, savuke- ja huumesalakuljetusten torjumiseksi, mikä on edellytys yhdentymiselle Euroopan unioniin; muistuttaa, kuinka tärkeää on luoda turvallisuuden ilmapiiri Montenegron kansalaisia, turisteja ja ulkomaisia sijoittajia varten, ja edellyttää tässä yhteydessä korruptiota valvovien riippumattomien elinten vahvistamista;

11.   pitää myönteisenä viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevan sopimuksen allekirjoittamista Montenegron kanssa 18. syyskuuta 2007, mikä on ensimmäinen askel täydelliseen viisumivapauteen, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan konkreettisen etenemissuunnitelman asiasta ja hyväksymään toimia, joilla lisätään laajempien kansanosien, erityisesti nuorten ja opiskelijoiden, matkustusmahdollisuuksia;

12.   pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU:n yhteisen viisumikeskuksen perustamista Podgoricaan, jotta lyhytaikaisten viisumien myöntämistä koskevia menettelyjä voidaan helpottaa, ja kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan viisumikeskushankkeeseen, jotta Montenegron kansalaiset voisivat hyötyä allekirjoitetusta sopimuksesta täysipainoisesti;

13.   kehottaa Montenegron viranomaisia hyödyntämään tehokkaasta sopimuksen allekirjoittamisesta koituvia mahdollisuuksia uudistusten toteuttamiseksi oikeusvaltion periaatteiden kaltaisilla aloilla, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi, rajavalvonnan tiukentamiseksi ja maan hallintokapasiteetin lujittamiseksi;

14.   korostaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 114 artiklan merkitystä, jossa määrätään tehokkaan ja vastuullisen julkishallinnon luomisesta Montenegrossa, ja kehottaa Montenegron hallitusta hyväksymään tarvittavat säännökset julkishallinnon avoimuuden varmistamiseksi sekä nimitysten tasolla että urasuunnittelussa sekä hyödyntämään kaikin puolin komission tuella julkishallinnon elimille tarkoitettuja yhteisön apu- ja ystävyyskaupunkijärjestelyjä;

15.   pitää valitettavana, että Yhdysvallat ja Montenegro allekirjoittivat sopimuksen, jonka nojalla Montenegro sitoutuu olemaan luovuttamatta Yhdysvaltojen henkilöstöä kansainväliselle rikostuomioistuimelle, mistä Yhdysvallat antaa korvauksena Montenegrolle sotilaallista apua (niin sanottu 98 artiklan mukainen sopimus); muistuttaa, että EU vastustaa tällaisia sopimuksia, koska ne heikentävät kansainvälisten rikostuomioistuimen vaikutusvaltaa; odottaa, että Montenegro ottaa huomioon EU:n kannan kyseiseen asiaan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin;

16.   korostaa, että ekologisesti kestävän matkailun kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää Montenegron talouden tulevaisuuden kannalta; edellyttää, että rannikoiden suojelemista varten luodaan johdonmukainen ympäristöalan lainsäädäntökehys ja yleissuunnitelma, ja kehottaa hallitusta saattamaan toimintakykyisiksi riippumattomat elimet, joiden avulla voitaisiin säilyttää hauras ekologinen tasapaino varsinkin rannikkoalueilla, mutta myös sisämaan kansallispuistoissa, ja pitää valitettavana, ettei vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 96 artiklassa määrätä kyseisiä näkökohtia koskevista selkeistä velvoitteista;

17.   pitää valitettavana jatkuvaa kiinteistökeinottelua ja sen kielteistä vaikutusta maan kestävään kehitykseen, mikä johtuu pääasiassa valtion ja paikallisten viranomaisten heikosta tai riittämättömästä valvonnasta;

18.   toteaa Montenegron käyttävän tosiasiassa euroa virallisena valuuttana; huomauttaa, että euron nykyinen käyttö, josta Montenegron viranomaiset päättivät poikkeuksellisissa olosuhteissa, poikkeaa täysin euroalueen jäsenyydestä; muistuttaa, että liittyäkseen euroalueeseen maan on täytettävä kaikki perustamissopimuksessa määritetyt kriteerit, joihin sisältyy myös se, että kestävässä lähentymisessä on saavutettu korkea taso;

19.   kehottaa Montenegron hallitusta ja parlamenttia panemaan viipymättä täytäntöön kansallisen lain maaseudun suojelemiseksi ja erityisesti maan rannikkoalueita, vesistöjä ja meriympäristöä varten sekä panemaan täytäntöön yhdennettyä jätehallintoa ja jäteveden puhdistusta koskevat puitesuunnitelmat edistämällä erityisesti eriytettyä jätteidenkeräystä rannikon matkailukohteissa ja rakentamalla jätteistä saatavan energian tuottamiseen tarkoitettuja laitoksia; pyytää kiinnittämään erityistä huomiota Kotorinlahden hauraaseen ekologiseen tasapainoon, ja katsoo, että tämän harvinaisen kauniin luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi tarvitaan pikaisesti yhteisiä toimia;

20.   suosittaa, että Montenegron viranomaiset toteuttavat käytännössä tavoitteet, jotka sisältyvät vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 109 artiklaan, rakentamalla mahdollisimman pian uusiutuvien energialähteiden käyttöä varten tarvittavat laitokset; kehottaa komissiota auttamaan Montenegron hallitusta kyseisten laitosten rakentamiseen tarvittavan julkisen tai julkisen ja yksityisen rahoituksen hankkimisessa; panee merkille, että Montenegron energiastrategian luonnos vuoteen 2025 edustaa mahdollisuutta tehdä Montenegron energia-alasta ympäristöystävällisempi, ja korostaa sen tärkeyttä maan kehitykselle;

21.   panee merkille, että ulkomaiset investoinnit ovat Montenegrossa pääasiassa kiinteistöinvestointeja; suhtautuu myönteisesti siihen, että Montenegron hallitus on hyväksynyt aluesuunnitelman, ja kehottaa panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön, jotta rannikkoa ei rakenneta kokonaan; huomauttaa samalla, että rakennustarkastuksilla on tässä tärkeä tehtävä ja että herkillä alueilla olisi harkittava rakennustoiminnan keskeyttämistä;

22.   on huolissaan avoimuuden puutteesta ja monopolistisesta kulttuurista poliittisissa ja taloudellisissa rakenteissa, koska ne haittaavat Montenegron kehitystä demokraattiseksi vapaisiin markkinoihin perustuvaksi yhteiskunnaksi;

23.   katsoo, että pitkän aikavälin talouskehitystä koskevan kattavan suunnitelman laadinta ja täytäntöönpano ja Montenegron melko yleisen harmaan talouden käsittely ovat keskeisiä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen menestyksekkäälle täytäntöönpanolle; kehottaa siksi Montenegron viranomaisia sitoutumaan tiukemmin työllisyyteen, joka on yksi vakavimmista Montenegron yhteiskuntaa vaivaavista taloudellisista ja yhteiskunnallisista ongelmista, ja noudattamaan talouspolitiikkaa, jolla pyritään luomaan avoimeen kilpailuun ja läpinäkyvyyteen perustuva liiketoimintaympäristö;

24.   muistuttaa intermodaalisen liikenneverkon kehittämisen tärkeydestä, jotta liikenne ei painottuisi täysin maantieliikenteeseen; katsoo, että tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä yksityisen sektorin kanssa toteutettavien kumppanuuksien avulla ja laskemalla liikkeelle valtion velkakirjoja; suosittaa jatkamaan rautateiden uudistamista ja rakentamaan uudelleen osittain käyttämättömät radat Podgoricasta Nikšićin kaupunkiin ja Albanian rajalla sijaitsevaan Shkoderin kaupunkiin;

25.   kehottaa Montenegron hallitusta etsimään pitkän aikavälin ratkaisuja naapurimaasta Kosovosta tulevien pakolaisten asunto- ja kansalaisuusongelmiin vuonna 1997 tehdyn kansalaisuutta koskevan eurooppalaisen sopimuksen ja äskettäin tehdyn valtiottomuuden välttämistä valtioseuraannon yhteydessä koskevan Euroopan neuvoston sopimuksen perusteella;

26.   kehottaa Montenegron viranomaisia koordinoimaan tehokkaammin Montenegron osallistumista yhteisön ohjelmiin erityisesti opetus- ja koulutusalalla; muistuttaa, että kyseiset ohjelmat voivat olla tehokas keino parantaa tarjolla olevan opetuksen ja koulutuksen tasoa ja tarjota montenegrolaisille nuorille uusia opiskelumahdollisuuksia, ulkomaanoleskelut mukaan lukien; katsoo, että on tarpeen pohtia yhdessä komission kanssa, miten voidaan parhaiten edistää montenegrolaisten laitosten ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden vastaavien laitosten välisiä ystävyyskaupunkihankkeita ja kumppanuuksia; katsoo, että viisumivapaus helpottaisi montenegrolaisten osallistumista yhteisön ohjelmiin;

27.   kehottaa Montenegron hallitusta panemaan täytäntöön uudistuksia tiedotusvälineitä koskevassa lainsäädännössä, erityisesti tiedotusvälineiden avoimuutta ja niiden keskittymisen ehkäisemistä koskevan lain osalta, jotta mahdollistettaisiin suurempi avoimuus ja estettäisiin tiedotusvälinemonopolit sekä painetussa että sähköisessä mediassa; kehottaa Montenegron parlamenttia varmistamaan Montenegron radio- ja televisioyhtiön (RTCG) lähetysneuvoston riippumattomuuden sisällyttämällä siihen kaikkien yhteiskunnan osien todellisen edustuksen ja siten edistämään RTCG:n muuttumista täysin ammattimaiseksi julkisen lähetystoiminnan palveluksi;

28.   huomauttaa, että on välttämätöntä vahvistaa ja ylläpitää riippumattomia tiedotusvälineitä sekä tasapainoista uutistoimintaa;

29.   pitää erittäin valitettavana, että ei ole ratkaistu tapausta, joka koskee murhattua toimittajaa Duško Jovanovićia, joka oli murhan tapahtuessa julkaisemassa artikkelisarjaa savukkeiden salakuljetuksesta ja muista järjestäytyneen rikollisuuden muodoista Montenegrossa;

30.   kehottaa Montenegron hallitusta takaamaan lehdistönvapauden ja pyytää tutkimusta hyökkäyksestä, jonka kohteeksi riippumattoman päivälehden Vijestin päätoimittaja Željko Ivanović joutui Podgoricassa 1. syyskuuta 2007;

31.   korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla voi olla merkittävä asema demokratian ja oikeusvaltion kehittämisessä kiinnittämällä huomiota yhteiskunnallisiin ongelmiin ja arkaluonteisiin poliittisiin kysymyksiin; vaatii tässä yhteydessä kansalaisyhteiskunnan toimijoille tiukempia turvatoimia ja parempia toimintaoloja;

32.   panee merkille Montenegron hallituksen sitoutumisen edistämään kulttuuriyhteistyötä, ja toivoo kansalaisyhteiskunnan laajempaa osallistumista kulttuurialalla esimerkiksi tarjoamalla virikkeitä erilaisten yhdistysten perustamiseen ja kansalaisten välisten yhteyksien edistämiseen;

33.   pitää myönteisenä aloitteita, joilla tarjotaan montenegrolaisille opiskelijoille opiskelumahdollisuuksia EU:ssa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita etsimään uusia tapoja vuorovaikutukseen Montenegron kansan kanssa;

34.   pahoittelee komission Montenegron-lähetystön avaamisen viivästymistä; muistuttaa Euroopan unionin näkyvyyden tärkeydestä Montenegrossa, ottaen huomioon erityisesti vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulon; pitää myönteisenä, että komissio on käynnistänyt menettelyt henkilöstön rekrytoimiseksi Podgorican toimistoon, ja uskoo, että menettelyt saatetaan päätökseen mahdollisimman pian;

35.   pitää myönteisenä uuden rajanylityspaikan avaamista Šćpan Poljessa 1. lokakuuta 2007 ja siinä yhteydessä ilmoitusta muiden uusien rajanylityspaikkojen rakentamisesta; pitää tämän osalta myönteisenä hyvien naapuruussuhteiden kehittymistä;

36.   huomauttaa, että Kroatian ja Montenegron välisestä rajasta tehtävällä pysyvällä sopimuksella on korvattava Kroatian ja silloisen Serbia ja Montenegron valtioliiton välinen väliaikainen sopimus; katsoo, että Prevlakan niemimaata koskeva nykyinen väliaikainen sopimus on osoittautunut loistavaksi perustaksi uudelle pysyvälle sopimukselle;

37.   pitää myönteisenä, että Montenegron parlamentti on hyväksynyt uuden perustuslain; uskoo, että uudessa perustuslaissa erotetaan selvemmin lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta toisistaan ja että siinä annetaan riittävät takeet kansallisille vähemmistöille;

38.   katsoo, että uusi perustuslaki merkitsee askelta oikeaan suuntaan, ja että se on jälleen yksi osoitus Montenegron halukkuudesta integroitua täysin EU:hun; katsoo kuitenkin, että kun tuomarien vastuullisuuden lisäämiseksi ja Montenegron oikeuslaitoksen mainetta tahraavan paikallisen korruption kitkemiseksi on toteutettu asianmukaisia toimia, oikeusviranomaisten nimittämistä ja erottamista koskevia säännöksiä olisi parannettava, jotta oikeuslaitoksen riippumattomuus voidaan turvata paremmin;

39.   katsoo, että Länsi-Balkanin maiden alueellinen yhteistyö voi olla tehokas väline ratkaistaessa niiden poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia; pitää myönteisenä Montenegron liittymistä Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen, mikä edistää merkittävästi maan taloudellista kehitystä; kehottaa komissiota tukemaan Montenegron viranomaisia niiden vahvistaessa yhteistyötä naapurimaiden kanssa energia-, ympäristö- ja liikennealalla; korostaa, että alueellinen yhteistyö on tärkeää Montenegron yhdentymiselle Euroopan unioniin;

40.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Montenegron hallitukselle.

(1) Ks. 24. lokakuuta 2007 hyväksytyt, näitä sopimuksia koskevat parlamentin kannat (Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0451 ja P6_TA(2007)0452).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö