Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2638(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0494/2007

Ingivna texter :

B6-0494/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0624

Antagna texter
PDF 140kWORD 56k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Montenegro
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om ingående av ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Montenegro, å andra sidan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets beslut av den 3 oktober 2005 om att inleda förhandlingar med Serbien och Montenegro om att ingå ett stabiliserings- och associeringsavtal,

–   med beaktande av att rådet den 24 juli 2006, efter den självständighetsförklaring som utropats i Montenegros parlament, godkände ett nytt förhandlingsmandat som var specifikt för Montenegro,

–   med beaktande av avslutandet av förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtalet den 1 december 2006 och undertecknandet av avtalet den 15 mars 2007,

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om undertecknandet av stabiliseringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och republiken Montenegro på Europeiska gemenskapens vägnar (KOM(2007)0350),

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliseringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Montenegro, å andra sidan (KOM(2007)0350),

–   med beaktande av undertecknandet av avtalen mellan EU och Montenegro den 18 september 2007 om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse och om återtagande(1),

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Montenegro från 2007 (SEK(2007)1434),

–   med beaktande av det vägledande dokumentet om en flerårig finansieringsplan för Montenegro inom ramen för föranslutningsinstrumentet (2007–2009),

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Montenegro har undertecknat fördraget om energigemenskapen.

B.  Montenegro har den 23 oktober 2006 bekräftat ratificeringen av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

C.  Montenegros framtid ligger inom Europeiska unionen.

D.  Montenegro har undertecknat Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta). Montenegros anslutning till Världshandelsorganisationen kan slutföras under 2008.

E.  Europeiska rådet tillstod vid sitt möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 att Montenegros framtid ligger i Europeiska unionen, vilket vid flera tillfällen också har bekräftats av rådet och parlamentet.

F.  Genom stabiliserings- och associeringsavtalet etableras en avtalsmässig förbindelse mellan Europeiska gemenskaperna och Montenegro inom viktiga områden av landets institutionella, sociala och ekonomiska liv.

G.  Den miljömässiga dimensionen har stor betydelse för Montenegros ekonomiska och sociala liv. Den får sitt erkännande i landets författning som innehåller en förklaring om Montenegro som en ekologisk stat. Avsiktsförklaringar av det slaget bör stödas av praktiska åtgärder och effektiva strukturer.

H.  Ett oberoende, kompetent och ansvarsskyldigt domstolsväsende, fritt från korruption, spelar en avgörande och väsentlig roll i livet i ett demokratiskt land.

I.  Gemenskapens bistånd till Montenegro måste överensstämma med de avtalsmässiga förpliktelserna i stabiliserings- och associeringsavtalet.

J.  Efter en överenskommelse mellan regeringskoalitionen och viktiga delar av oppositionen antog Montenegros parlament den 19 oktober 2007 med två tredjedels majoritet en ny författning för Montenegro.

K.  Montenegros ekonomi vittnar under 2007 om stark tillväxt (nästan åtta procent). De utländska direkta investeringarnas volym har ökat (707 000 000 EUR). Arbetslöshetsprocenten ligger för närvarande på en låg nivå, då den för första gången någonsin sjunkit till mindre än tolv procent. Underskottet i den nuvarande betalningsbalansen är emellertid fortfarande oroväckande.

L.  Korruption fortsätter att vara ett allvarligt problem i Montenegro. Enligt 2007 års uppgifter från Transparency International och dess index som mäter korruption ges Montenegro i genomsnitt 3,3 poäng (på en skala där 0 avser "korrumperad i hög grad" och 10 är lika med "helt fri från korruption").

1.  Europaparlamentet gratulerar Montenegros regering till ett snabbt slutförande av förhandlingarna om ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet och till undertecknandet för en tid sedan av det här viktiga dokumentet.

2.  Europaparlamentet anser att stabiliserings- och associeringsavtalet är Montenegros första men viktiga steg mot en anslutning till Europeiska unionen. Parlamentet anser att avtalet utgör ännu ett exempel på de positiva förändringar som kan uppnås på västra Balkan tack vare utsikterna för EU-medlemskap. Parlamentet påpekar emellertid för de montenegrinska myndigheterna att utsikterna för anslutning bör bedömas realistiskt, det vill säga inte enbart på grundval av införlivandet av gemenskapens bestämmelser och normer i den nationella lagstiftningen, utan även på grundval av landets faktiska administrativa och rättsliga kapacitet och på avsättningen av tillräckliga resurser, vilka är av avgörande betydelse för att en sund rättslig ram ska kunna utvecklas och effektivt omsättas i praktiken i Montenegro. Dessa resurser är också en grundläggande förutsättning för att landet ska kunna utvecklas demokratiskt och ekonomiskt.

3.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen beaktar de unika erfarenheterna av reformering under en övergångsperiod som de medlemsstater som har anslutit sig till EU under 2000-talet samlat på sig i syfte att bygga vidare på de nya arbetsmekanismerna som kan bli till nytta för Montenegro.

4.  Europaparlamentet rekommenderar att det montenegrinska parlamentets roll som själva mittpunkten i den parlamentariska demokratin stärks och konstaterar att av detta särskilt följer att parlamentet bör verka som ett kontrollorgan, till exempel på området för offentliga finanser.

5.  Europaparlamentet uppmanar Montenegros parlament att i enlighet med dess uppfattning av sin egen roll aktivt bidra till processen för EU-tillnärmning. Parlamentet påminner regeringen om att den aktivt måste involvera Montenegros parlament i rådgivande processer.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegros regering och parlament att omsätta i praktiken de målsättningar som anges i artikel 80 i stabiliserings- och associeringsavtalet genom att införa de lagar och förordningar som behövs för att garantera ett fullständigt oberoende och ansvarsskyldigt domstolsväsende. Parlamentet anser i detta sammanhang att de nya bestämmelserna i författningen om ansvaret för att utse domare minskar parlamentets bestämmanderätt och ökar rättsväsendets självreglerande autonomi. Parlamentet påminner om att det är av avgörande betydelse att ha ett oberoende, effektivt och okorrumperat rättsväsende som handhar det fullständiga och oåterkalleliga förverkligandet av rättstatsprincipen.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegros regering och rättsliga myndigheter att erbjuda de italienska rättsliga myndigheterna all hjälp och allt samarbete som behövs för slutförandet av utredningen om organiserad brottslighet och cigarrettsmuggling där prominenta montenegrinska politiker är inblandade, en utredning som kan komma att leda till utfärdandet av en internationell arresteringsorder.

8.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse på Montenegros fortsatta samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY) och betonar att detta samarbete är nära förknippat med Montenegros framsteg på vägen mot ett medlemskap i EU. Parlamentet uppmanar med kraft de montenegrinska myndigheterna att slutföra sin utredning i fallet Sreten Glendza, intendent för Ulcinj-distriktet, och fem andra före detta poliser som anklagas för att ha begått krigsförbrytelser 1992. Parlamentet välkomnar undertecknandet den 6 december 2007 av ett avtal med ICTY om att tillhandahålla tekniskt bistånd, och välkomnar även andra åtgärder som vidtagits av samma myndigheter (text utgår) med tanke på att tidsfristen för samtliga rättegångars slutförande vid ICTY löper ut 2008.

9.  Europaparlamentet välkomnar gripandet under 2007 på Montenegros territorium av Vlastimir Ðorđević som anklagas för olika krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar de montenegrinska myndigheterna att fortsätta samarbetet med Serbien och andra grannländer för att lokalisera och gripa de misstänkta krigsförbrytare som man ännu inte lyckats spåra, särskilt Ratko Mladic och Radovan Karadzic.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de montenegrinska myndigheterna att anta och genomföra förebyggande politiska strategier mot korruption, i syfte att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet, bekämpningen av organiserad brottslighet och kampen mot handel med människor, vapen, cigarretter och narkotika, eftersom en vidare integration inom Europeiska unionen förutsätter detta. Parlamentet påminner om vikten av att skapa ett klimat av säkerhet för medborgare, turister och utländska investerare i Montenegro och kräver i det här sammanhanget att de oberoende organ som övervakar korruptionen stärks.

11.  Europaparlamentet välkomnar avtalet som undertecknades med Montenegro den 18 september 2007 om visumlättnader och återtagande och ser detta som ett första steg mot en fullständigt "visumfri" ordning samt uppmanar rådet och kommissionen att fastställa en konkret färdplan för detta och godkänna åtgärder avsedda att öka resmöjligheterna för en större andel av befolkningen, särskilt ungdomar och studenter.

12.  Europaparlamentet välkomnar i det här sammanhanget öppnandet av EU:s gemensamma viseringsansökningscentrum i Podgorica, ett centrum avsett att underlätta förfaranden för utfärdande av viseringar för kortare vistelser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att delta i det här projektet med ett gemensamt viseringsansökningscentrum så att medborgarna i Montenegro fullt ut ska kunna dra nytta av det avtal som har undertecknats i detta syfte.

13.  Europaparlamentet uppmanar de montenegrinska myndigheterna att se undertecknandet av avtalet som ett tillfälle att aktivt genomföra reformer på områden som till exempel rättsstatsprincipen, bekämpning av organiserad brottslighet och korruption, stärkandet av gränskontroller och utökandet av Montenegros administrativa kapacitet.

14.  Europaparlamentet understryker vikten av artikel 114 i stabilitets- och associeringsavtalet som innehåller ett åtagande om utveckling av en effektiv och ansvarsskyldig offentlig förvaltning i Montenegro. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att godkänna de bestämmelser som krävs för att säkerställa insyn när det gäller förvaltningen av rekrytering och karriärer inom den offentliga administrationen och att med stöd av kommissionen fullt ut utnyttja gemenskapens bistånd och instrument för partnersamverkan till förmån för offentliga organ.

15.  Europaparlamentet beklagar undertecknandet av ett avtal mellan Förenta staterna och Montenegro, enligt vilket Montenegro förbinder sig att inte överlämna amerikansk personal till ICC mot att Förenta staterna kommer att förse Montenegro med militärt bistånd (det så kallade "artikel 98-avtalet"). Parlamentet påminner om att EU motsätter sig sådana överenskommelser eftersom de underminerar ICC:s auktoritet. Parlamentet förväntar sig att Montenegro beaktar EU:s hållning i den här frågan och vidtar lämpliga åtgärder.

16.  Europaparlamentet understryker att utvecklingen av en miljömässigt hållbar turism är av största vikt för Montenegros ekonomiska framtid. Parlamentet framhåller behovet av att anta en samstämmig ram för miljölagstiftningen och en översiktsplan för kustskyddet och uppmanar med kraft regeringen att se till att verksamheten kommer igång inom de oberoende organen som bär ansvar för den känsliga ekologiska balansen, särskilt i kustområdena men även i nationalparkerna i inlandet. Det beklagar det faktum att artikel 96 i stabiliserings- och associeringsavtalet inte innehåller några klart uttalade åtaganden i det här sammanhanget.

17.  Europaparlamentet beklagar den spekulation i egendom och fastigheter som pågår för närvarande och det negativa inflytande som sådan verksamhet har på en hållbar utveckling, framför allt på grund av svag eller otillräcklig kontroll från statens och de lokala myndigheternas sida.

18.  Europaparlamentet noterar att man i Montenegro de facto använder euro som officiell valuta. Parlamentet påpekar att den nuvarande användningen av euro, som de montenegrinska myndigheterna beslutat om under exceptionella omständigheter, är fullständigt väsensskild från ett medlemskap i euroområdet. Parlamentet påminner om att för att ett land ska kunna ansluta sig till euroområdet krävs att alla de kriterier som fastställs i fördraget måste uppfyllas och att dessa innefattar uppnåendet av en hög grad av hållbar konvergens.

19.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegros regering och parlament att vid första tillfälle som ges genomföra den nationella lagen om skydd av landsbygden – särskilt kustområdena – och om vattendrag och havsmiljön, samt att genomföra översiktsplanerna för integrerad avfallsförvaltning och hantering av avfallsvatten, med särskild inriktning på att främja differentierad insamling av avfall på turistorter längs kusten och på att uppföra anläggningar för värmeåtervinning. Parlamentet fäster särskild uppmärksamhet vid den känsliga ekologiska balansen i Kotorbukten och det brådskande behovet av samordnade åtgärder för att bevara detta osedvanligt sköna natur- och arkitekturarv.

20.  Europaparlamentet rekommenderar att de montenegrinska myndigheterna omsätter i praktiken målsättningarna i artikel 109 i stabiliserings- och associationsavtalet genom att de vid första tillfälle som ges låter uppföra anläggningar under användning av förnybara energikällor. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att hjälpa Montenegros regering att finna den offentliga eller offentligt/privata finansiering som krävs för att uppföra dessa anläggningar. Parlamentet noterar att förslaget till energistrategi för Montenegro 2025 rymmer en möjlighet att göra landets energisektor mer miljövänlig och betonar vikten av detta för landets utveckling.

21.  Europaparlamentet noterar att de utländska direkta investeringarna i Montenegro domineras av investeringar i fast egendom. Parlamentet välkomnar att Montenegros regering har antagit en territoriell plan, och begär att planen genomförs fullt ut för att på så sätt skydda kusten från att byggas ut. Parlamentet konstaterar samtidigt att byggnadsinspektioner spelar en viktig roll i det här sammanhanget och anser att byggförbud bör övervägas i känsliga områden.

22.  Europaparlamentet ser med oro på avsaknaden av öppenhet och på den monopolkultur som råder inom såväl politiska som ekonomiska strukturer och anser att dessa faktorer hindrar Montenegro från att utvecklas till ett demokratiskt samhälle med fri marknadsekonomi.

23.  Europaparlamentet anser att utarbetandet och genomförandet av en övergripande långsiktig planering av den ekonomiska utvecklingen och hanteringen av den ansenliga "skuggekonomin" i Montenegro är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt genomförande av stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet uppmanar därför de montenegrinska myndigheterna att med större skärpa åta sig att ta itu med sysselsättningen, ett av de mest allvarliga ekonomiska och sociala samhällsproblemen i Montenegro, och att föra en ekonomisk politik som syftar till att skapa ett uttalat konkurrensinriktat och öppet affärsklimat.

24.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att skapa ett intermodalt transportnät som inte enbart begränsas till vägtransporter. Parlamentet anser att arbetet för det här målet kan förverkligas genom partnerskap med den privata sektorn och utfärdande av statliga obligationer. Parlamentet rekommenderar att arbetena med att förnya järnväg och återuppbygga delvis förfallna spår från Podgorica till staden Nikšić och den albanska gränsstaden Shkoder fortsätter.

25.  Europaparlamentet uppmanar Montenegros regering att finna långsiktiga lösningar på de bostads- och nationalitetsproblem som flyktingarna från angränsande Kosovo möter på grundval av 1997 års europeiska konvention om nationalitet och den konvention som Europarådet antog nyligen om undvikande av statslöshet i samband med statssuccession.

26.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de montenegrinska myndigheterna att med större effektivitet än tidigare samordna Montenegros involvering i olika gemenskapsprogram, särskilt på områdena för utbildning och yrkesutbildning. Parlamentet påpekar att de här programmen kan utgöra ett effektivt medel för att höja kvaliteten hos utbudet av utbildning och yrkesutbildning och att erbjuda nya studiemöjligheter, inklusive perioder utomlands, för unga människor i Montenegro. Parlamentet anser att myndigheterna tillsammans med kommissionen bör tänka igenom hur man bäst kan främja arrangemang för samarbete parvis och partnerskap mellan olika montenegrinska instanser och deras motsvarigheter i EU:s medlemsstater. Parlamentet anser också att en liberalisering av viseringen skulle underlätta montenegrinernas involvering i gemenskapens olika program.

27.  Europaparlamentet uppmanar Montenegros regering att reformera medielagstiftningen, särskilt lagen om insyn i medier och förhindrande av mediekoncentration, i syfte att tillåta större öppenhet och hindra mediemonopol både i tryckta och elektroniska medier. Parlamentet uppmanar Montenegros parlament att se till att rådet för radio- och televisionssändningar är oberoende i förhållande till Montenegros radio och television (RTCG) och att alla samhällsområden företräds i rådet, vilket underlättar RTCG:s övergång till att bli ett professionellt offentligt bolag för radio- och televisionstjänster.

28.  Europaparlamentet konstaterar att en balanserad rapportering är av avgörande betydelse för att stärka och upprätthålla oberoende medier.

29.  Europaparlamentet beklagar djupt att man inte kommit någon vart i fallet med den mördade journalisten Duško Jovanović, som vid den tidpunkt då han blev mördad var i färd med att publicera en rad artiklar om cigarrettsmuggling och andra former av organiserad brottslighet i Montenegro.

30.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Montenegros regering att garantera pressfrihet och kräver en utredning av angreppet i Podgorica den 1 september 2007 mot Željko Ivanović, utgivare av den oberoende dagstidningen Vijesti.

31.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som det civila samhället kan spela för demokratins och rättsstatens utveckling genom att fästa uppmärksamhet vid sociala problem och känsliga politiska frågor. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang bättre säkerhetsmekanismer och villkor för det civila samhällets aktörer.

32.  Europaparlamentet konstaterar att Montenegros regering förbundit sig att främja kulturellt samarbete och kräver att det civila samhället involveras mer på kulturområdet, bland annat genom att uppmuntra till att bilda olika former av föreningar och främja kontakter mellan människor.

33.  Europaparlamentet välkomnar initiativen för att ge studenter från Montenegro möjlighet att studera i EU. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att försöka finna nya former för utbyte och växelverkan med människorna i Montenegro.

34.  Europaparlamentet beklagar förseningarna i anslutning till öppnandet av kontoret för kommissionens delegation i Montenegro. Parlamentet faster uppmärksamhet vid vikten av en synlig EU-närvaro i Montenegro, särskilt mot bakgrund av ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet välkomnar att kommissionen har inlett rekryteringen av personal till kontoret för delegationen i Podgorica och förutsätter att dessa förfaranden avslutas så snart som möjligt.

35.  Europaparlamentet välkomnar ibruktagandet av den nya gränsövergången i Šćepan Polje den 1 oktober 2007 och i detta sammanhang även meddelandet om att man kommer att bygga ännu flera nya gränsövergångsställen. Parlamentet betraktar den här utvecklingen av goda grannförbindelser som glädjande.

36.  Europaparlamentet konstaterar att det krävs en permanent överenskommelse om gränsen mellan Kroatien och Montenegro för att ersätta den tillfälliga överenskommelse som ingicks mellan Kroatien och dåvarande statsförbundet Serbien och Montenegro. Parlamentet anser att det nuvarande tillfälliga arrangemang som tagits i bruk på Prevlaka-halvön har visat sig utgöra en utomordentlig grundval för den nya permanenta överenskommelsen.

37.  Europaparlamentet välkomnar Montenegros parlaments antagande av en ny författningstext och anser att man i den nya författningen tydligare än tidigare skiljer mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten och fastställer tillräcklig säkerhet för de nationella minoriteterna.

38.  Europaparlamentet anser att den nya författningstexten är ett steg i rätt riktning och att den ger ytterligare bevis för att Montenegro önskar att bli helt och fullt integrerat i EU. Parlamentet anser dock – så snart som lämpliga åtgärder vidtagits för att förbättra domarnas ansvarsskyldighet och utrota den endemiska korruptionen som befläckar bilden av det montenegrinska rättsväsendet – att bestämmelserna om utnämning och avskedande av rättsliga myndigheter bör förbättras i syfte att bättre garantera domstolsväsendets oberoende.

39.  Europaparlamentet anser att ett regionalt samarbete mellan länderna på västra Balkan kan vara ett effektivt instrument när det gäller att lösa ländernas politiska, ekonomiska och sociala problem. Parlamentet välkomnar Montenegros anslutning till Cefta vilket i mycket stor omfattning kommer att bidra till den ekonomiska utvecklingen i landet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att hjälpa de montenegrinska myndigheterna att stärka samarbetet med sina grannländer på områdena för energi, miljö och transporter och understryker betydelsen av regionalt samarbete för Montenegros integration i Europeiska unionen.

40.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament samt Montenegros regering.

(1) Se parlamentets ståndpunkter av den 24 oktober 2007 om dessa avtal (Antagna texter, P6_TA(2007)0451 och P6_TA(2007)0452).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy