Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2671(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0503/2007

Předložené texty :

B6-0503/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0625

Přijaté texty
PDF 208kWORD 46k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Ztroskotání lodí v Kerčském průplavu v Černém moři
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o ztroskotání lodí v Kerčském průplavu v Černém moři a následných ropných znečištěních

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o námořní bezpečnosti, zejména na usnesení ze dne 21. listopadu 2002 o ztroskotání ropného tankeru Prestige při pobřeží Galicie(1) a ze dne 23. září 2003 o zlepšení bezpečnosti na moři v reakci na havárii tankeru Prestige(2),

-   s ohledem na první a druhý balíček pro námořní bezpečnost "Erika I a Erika II",

-   s ohledem na sedm legislativních návrhů v oblasti námořní bezpečnosti (třetí námořní balíček), které Parlamentu předložila Komise v listopadu 2005 (KOM(2005)0586-0593),

-   s ohledem na svůj postoj ke třetímu balíčku pro námořní bezpečnost, který byl přijat v prvním čtení 29. března 2007(3) a 25. dubna 2007(4),

-   s ohledem na soubor prioritních opatření, která v roce 2005 stanovila skupina na vysoké úrovni pro dopravu a která se zaměřují na pět hlavních nadnárodních os spojujících EU se sousedními zeměmi na severu, východě a jihovýchodě i v regionech Středozemního a Černého moře,

-   s ohledem na lodní katastrofu v Kerčském průlivu v Černém moři, k níž došlo dne 11. listopadu 2007,

-   s ohledem na články 71, 80 a 251 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v Kerčském průlivu a severní černomořské oblasti se v silné bouři potopilo či bylo vrženo na mělčinu deset plavidel (tankerů a nákladních lodí), včetně plavidla Volganeft-139, jenž nebylo na náročné podnební podmínky panující na moři technicky uzpůsobeno,

B.   vzhledem k tomu, že podle předběžných informací při tom zahynulo šest námořníků a do moře se dostalo více než 2000 tun topného oleje a síry, což způsobilo ekologickou katastrofu a úhyn více než 15 000 ptáků,

C.   vzhledem k tomu, že ropné znečišťující látky byly silnou bouří rozptýleny, v důsledku čehož se dostaly do společenství žijících v této oblasti i do tamního přírodního prostředí, a kromě následků v podobě lidských obětí došlo také k přímému znečištění fauny a flory ropou a sírou, což bude zřejmě mít dlouhodobý dopad na ekologickou kvalitu zasažených přírodních stanovišť,

D.   vzhledem k tomu, že se Černé moře stává jednou z hlavních tras zvyšujícího se vývozu ropy v této oblasti,

E.   vzhledem k tomu, že ztráta na životech a ekologická katastrofa v Černém moři zdůrazňují potřebu urychlit jednání v Radě ve věci zbývajících právních aktů třetího námořního balíčku o námořní bezpečnosti,

F.   vzhledem k tomu, že přistoupením Rumunska a Bulharska se EU stala významným hráčem v černomořském regionu, který je díky své blízkosti Kaspickému moři a středovýchodní a Střední Asii geostrategicky významný z hlediska energetické bezpečnosti a diverzifikace energetických zásobovacích tras EU,

1.   vyjadřuje svou účast a podporu obětem této katastrofy;

2.   vyzývá Radu a Komisi, aby situaci v Černém moři bedlivě sledovaly a podnikly konkrétní kroky, které přispějí ke snížení ekologického dopadu této katastrofy;

3.   vyzývá členské státy, aby zajistily přísné uplatňování současných právních předpisů Společenství, zejména předpisů týkajících se norem pro plavidla, jako jsou např. předpisy o státní přístavní inspekci;

4.   bere na vědomí, že ruské orgány přijaly v důsledku série případů ztroskotání lodí v Kerčském průlivu několik opatření, jako např. dočasný zákaz říčních plavidel na otevřeném moři, a zdůrazňuje, že by tato opatření měla být odvolána až po důkladném vyšetření a vyhodnocení situace;

5.   vyzývá členské státy a Komisi, aby šířily zásady Integrované námořní politiky pro Evropskou unii v oblasti Černého moře, jak to navrhuje sdělení Komise o Integrované námořní politice pro Evropskou unii KOM(2007)0575;

6.   zdůrazňuje, že základním rysem námořní bezpečnosti je co nejpřísnější dodržování pravidel námořní plavby, a naléhavě vyzývá členské státy EU a jejich sousední země, aby zajistily, že posádky lodí a orgány námořní správy nebudou za žádných okolností ignorovat vyhlášení pohotovosti či varování před bouří;

7.   zdůrazňuje, že by katastrofa v Černém moři měla obrátit pozornost zemí sousedících s EU, především Ruska, které oznámilo své plány na několikanásobné zvýšení svých překladních a vývozních kapacit pro ropu na pobřeží Černého moře, na otázky spojené s modernizací námořní flotily a se zákazem používání zastaralých tankerů s jednoduchým trupem;

8.   uznává iniciativní roli, které se Komise ujala již v listopadu 2005, kdy předložila třetí námořní balíček, jehož cílem je posílit evropské právní předpisy v oblasti námořní bezpečnosti a nečekat na další námořní havárii, stejně jako zabránit dalším ekologickým katastrofám a znečišťování moří;

9.   upozorňuje na skutečnost, že v dubnu 2007 již proběhlo první čtení sedmi legislativních návrhů k třetímu námořnímu balíčku, a domnívá se, že tyto návrhy jsou vzájemně natolik úzce propojeny, že je třeba je přijmout jako balíček;

10.   zdůrazňuje, že havárie, k jakým došlo v černomořské oblasti, by měly urychlit jednání Rady, a vyzývá ji proto, aby bezodkladně přijala společný postoj ke všem sedmi legislativním návrhům;

11.  Zdůrazňuje význam Pařížského memoranda o porozumění a Černomořského memoranda o porozumění a vyzývá Radu a Komisi, aby posílily spolupráci s pobřežními státy, které nejsou členy EU, na provádění opatření, jimiž se má snížit nebezpečí znečištění životního prostředí způsobené námořními nehodami, a to i prostřednictvím kroků přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace a Pařížského memoranda o porozumění;

12.   zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou při zajišťování lepšího řízení a spolupráce v odvětví mořeplavby v černomořské oblasti mohou mít regionální organizace, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře (BSEC),

13.   upozorňuje na skutečnost, že znečištění životního prostředí způsobeného nedávným únikem ropných látek je v černomořské oblasti stále se závažnějším problémem, který je možno řešit pouze společným úsilím všech států v této oblasti; vyzývá proto státy této oblasti, aby posílily stávající modely spolupráce a vyvinuly nové mechanismy spolupráce, jako je např. spolupráce v oblasti likvidace následků nehod, jakou byl případ nedávného úniku ropných látek;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v co nejvyšší míře využívaly nový nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) jako prostředek pro řešení environmentálních problémů v oblasti Černého moře a aby využívaly nový nástroj předvstupní pomoci pro řešení otázek týkajících se životního prostředí v zemích černomořského regionu;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 415.
(2) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s.76.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0093 a 0094.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0146 až 0150.

Právní upozornění - Ochrana soukromí