Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2671(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0503/2007

Esitatud tekstid :

B6-0503/2007

Arutelud :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0625

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 43k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
Laevaõnnetused Musta mere Kertši väinas
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Musta mere Kertši väinas toimunud laevaõnnetuste ja neile järgnenud naftareostuse kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone mereohutuse kohta, eriti 21. novembri 2002. aasta resolutsiooni naftatankeri Prestige katastroofi kohta Galicia ranniku lähedal(1) ja 23. septembri 2003. aasta resolutsiooni mereohutuse parandamise kohta seoses Prestige õnnetusega(2);

–   võttes arvesse esimest ja teist mereohutuspaketti "Erika I" ja "Erika II";

–   võttes arvesse seitset õigusakti ettepanekut mereohutuse kohta (kolmas mereohutuspakett), mille komisjon esitas Euroopa Parlamendile 2005. aasta novembris (KOM(2005)0586-0593);

–   võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta(3) ning 25. aprilli 2007. aasta(4) esimese lugemise seisukohti kolmanda mereohutuspaketi osas;

–   võttes arvesse transpordi kõrgetasemelise töörühma poolt 2005. aastal kehtestatud esmatähtsate meetmete kogu, mis keskendus viiele tähtsamale riikidevahelisele transporditeljele, mis ühendavad ELi naaberriikidega põhjas, idas ja kagus, samuti Vahemere- ja Musta mere äärsete piirkondadega;

–   võttes arvesse laevakatastroofi Musta mere Kertši väinas 11. novembril 2007;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 71, 80 ja 251;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2;

A.   arvestades, et tugeva tormi tõttu Kertši väinas ja Musta mere põhjapiirkonnas uppus või jooksis madalikule kümme alust (tankerid ja kaubalaevad), sealhulgas Volganeft-139, mis ei olnud mõeldud raskete ilmastikutingimuste jaoks;

B.   arvestades, et esialgsetel andmetel on hukkunud kuus meremeest ja merre on paiskunud enam kui 2000 tonni kütust ja väävlit, põhjustades keskkonnakatastroofi ja tappes üle 15 000 linnu;

C.   arvestades, et tugevad tormid on reostuse laiali ajanud, avaldades mõju piirkonnas paiknevatele kogukondadele ja keskkonnale, ning arvestades, et nafta- ja väävlireostus on lisaks inimkaotustele avaldanud vahetut mõju loomastikule ja taimestikule, mis pikemas perspektiivis võib mõjutada nende looduslike elupaikade ökoloogilist kvaliteeti;

D.   arvestades, et Must meri on muutumas piirkonna üha kasvava naftaekspordi üheks peamiseks marsruudiks;

E.   arvestades, et inimelude kaotus ja keskkonnakatastroof Mustal merel toob esile vajaduse kiirendada nõukogu arutelusid ülejäänud kolmanda mereohutuspaketi õigusaktide üle;

F.   arvestades, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisega on EL muutunud üheks olulisemaks jõuks Musta mere piirkonnas, mis on ELi energiajulgeoleku ja energiavarustuse mitmekesistamise seisukohalt geostrateegilise tähtsusega, kuna kõnealune piirkond asub Kaspia mere, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia läheduses;

1.   väljendab solidaarsust ja avaldab veel kord toetust selle katastroofi ohvritele;

2.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles jälgima hoolikalt olukorda Mustal merel ning astuma konkreetseid samme, et aidata vähendada katastroofi ökoloogilist mõju;

3.   kutsub liikmesriike üles tagama kehtivate ühenduse õigusaktide ranget kohaldamist, eriti laevanduseeskirjadega seotud õigusaktide, näiteks sadamariigi kontrolli osas;

4.   märgib, et Vene ametivõimud on hiljutiste Kertši väinas juhtunud õnnetuste järel võtnud mitmeid meetmeid, nagu jõgi-meri tüüpi aluste ulgumerele sõidu keelustamine, ja rõhutab, et neid meetmeid tohiks tühistada alles pärast põhjalikku uurimist ja olukorrale hinnangu andmist;

5.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles edendama Musta mere piirkonnas Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika põhimõtteid, nagu need on esitatud komisjoni teatises Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta (KOM(2007)0575);

6.   rõhutab, et meresõidueeskirjade range järgimine on mereohutuse tagamise oluline osa ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid ning ELi naaberriigid tagaksid, et laevameeskonnad ja merendusametkonnad ei ignoreeriks mingil juhul häireid ega tormihoiatusi;

7.   rõhutab, et Musta mere katastroof peaks juhtima ELi naaberriikide, peamiselt Venemaa (kes on teatanud kavast suurendada nafta ümberlaadimise ja ekspordi mahtu Musta mere rannikul mitmekordselt) tähelepanu merelaevastiku uuendamisele ning vananenud ühekordse põhja ja parrastega tankerite kasutamise keelustamisele;

8.   avaldab tunnustust komisjonile ennetava tegevuse eest juba 2005. aasta novembris, kui komisjon esitas kolmanda mereohutuspaketi, et tugevdada Euroopa mereohutusealaseid õigusakte järgmist mereõnnetust ootamata, samuti et vältida edasisi keskkonnakatastroofe ja merereostust;

9.   toob välja, et Euroopa Parlament lõpetas kolmanda mereohutuspaketi seitsme ettepaneku esimese lugemise 2007. aasta aprillis, ja on seisukohal, et need seitse õigusakti ettepanekut on tihedalt seotud ning seetõttu tuleb nad paketina heaks kiita;

10.   rõhutab, et Musta mere piirkonnas juhtunule sarnanevad õnnetused peaksid kiirendama nõukogu arutelusid ja kutsub nõukogu üles võtma viivitamatult vastu ühiseid seisukohti kõigi seitsme õigusakti ettepaneku kohta;

11.   rõhutab Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumi ja Musta mere vastastikuse mõistmise memorandumi tähtsust ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles tugevdama koostööd ELi mittekuuluvate kaldariikidega, et rakendada meetmeid laevaõnnetustest põhjustatud keskkonnareostuse ohu vähendamiseks, sealhulgas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ja Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumi kontekstis võetud meetmete kaudu;

12.   rõhutab võtmerolli, mida piirkondlikud organisatsioonid, eelkõige Musta Mere Majanduskoostöö Organisatsioon (BSEC) võivad etendada meresõidu parema juhtimise ja koostöö tagamiseks Mustal merel;

13.   juhib tähelepanu tõsiasjale, et keskkonnareostus, nagu see leidis aset seoses hiljutise õlilekkega, on Musta mere piirkonnas kasvav probleem, millega saab võidelda vaid kõikide piirkonna riikide ühiste jõupingutustega; kutsub seetõttu piirkonna riike üles soodustama olemasolevaid koostöömudeleid ja leidma uusi koostöömehhanisme, nagu näiteks koostöö koristustööde alal selliste juhtumite puhul nagu hiljutine naftareostus;

14.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles maksimaalselt ära kasutama uut Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit (ENPI), tegelemaks Musta mere keskkonnaprobleemidega, samuti kasutama uut ühinemiseelse abi rahastamisvahendit (IPA) tegelemaks keskkonnaga seotud küsimustega Musta mere piirkonna riikides;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 415.
(2) ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 76.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0093-0094.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0146-0150.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika