Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2671(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0503/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0503/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0625

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 41k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 laivaonnettomuuksista Kertšinsalmessa Mustallamerellä ja niistä aiheutuneista öljyvahingoista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa merenkulun turvallisuudesta ja erityisesti 21. marraskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Prestige-säiliöaluksen vakavasta onnettomuudesta(1) ja 23. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman meriturvallisuuden parantamisesta öljysäiliöalus Prestigen onnettomuuden jälkeen(2),

–   ottaa huomioon ensimmäisen ja toisen meriturvallisuuspaketin (Erika I ja II),

–   ottaa huomioon meriturvallisuutta koskevat seitsemän lainsäädäntöehdotusta (kolmas meriturvallisuuspaketti), jotka komissio antoi parlamentille marraskuussa 2005 (KOM(2005)0586–0593),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007(3) ja 25. huhtikuuta 2007(4) hyväksymänsä kannat kolmannesta meriturvallisuuspaketista,

–   ottaa huomioon liikenneasioita käsittelevässä korkean tason työryhmässä vuonna 2005 määritetyt ensisijaiset toimenpiteet, joissa keskityttiin viiteen tärkeään ylikansalliseen akseliin, jotka yhdistävät EU:n naapurimaihin pohjoisessa, idässä ja kaakossa sekä Välimeren ja Mustanmeren alueilla,

–   ottaa huomioon Kertšinsalmessa Mustallamerellä 11. marraskuuta 2007 tapahtuneen vakavan laivaonnettomuuden,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71, 80 ja 251 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Kertšinsalmessa ja pohjoisen Mustanmeren alueella raivonneessa ankarassa myrskyssä upposi tai ajoi karille kymmenen alusta (säiliö- ja rahtialuksia), muun muassa Volganeft-139, jota ei ollut suunniteltu vaikeisiin merisääolosuhteisiin,

B.   toteaa, että alustavien tietojen mukaan kuusi merimiestä kuoli ja yli 2000 tonnia polttoöljyä ja rikkiä joutui mereen, mikä aiheutti ympäristökatastrofin ja tappoi yli 15 000 lintua,

C.   ottaa huomioon, että rajut myrskyt hajottivat öljypäästöt, mikä aiheutti vahinkoa alueen yhdyskunnille ja ympäristölle, ja että öljy- ja rikkisaasteet johtivat ihmishenkien menetyksiin sekä vaikuttivat suoraan eläimistöön ja kasvistoon, millä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia alueen luontotyyppien ekologiseen laatuun,

D.   toteaa, että Mustameri on kehittymässä yhdeksi lisääntyvän öljynviennin tärkeimmistä reiteistä tällä alueella,

E.   katsoo, että ihmishenkien menetykset ja ympäristökatastrofi Mustallamerellä ovat osoitus tarpeesta jouduttaa kolmannen meriturvallisuuspaketin keskeneräisten säädösten käsittelyä neuvostossa,

F.   ottaa huomioon, että Romanian ja Bulgarian liittymisen myötä EU:sta on tullut keskeinen toimija Mustanmeren alueella, joka on geostrategisesti merkittävä energian saannin turvaamisen ja EU:n energiatoimituskanavien monipuolistamisen kannalta, kun otetaan huomioon Mustanmeren läheisyys Kaspianmereen, Lähi-itään ja Keski-Aasiaan nähden,

1.   ilmaisee myötätuntonsa ja vahvistaa tukensa onnettomuuden uhreille;

2.   kehottaa neuvostoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti Mustanmeren tilannetta ja toteuttamaan konkreettisia avustustoimia katastrofin ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

3.   kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan yhteisön voimassa olevan lainsäädännön täysimääräisestä soveltamisesta ja erityisesti aluksiin sovellettavia standardeja, esimerkiksi satamavaltioiden suorittamaa valvontaa, koskevien säädösten noudattamisesta;

4.   panee merkille, että Kertšinsalmessa viime aikoina sattuneiden useiden haaksirikkojen seurauksena Venäjän viranomaiset ovat toteuttaneet monia toimia ja muun muassa kieltäneet väliaikaisesti jokilaivojen liikennöinnin avomerellä, ja painottaa, että näistä rajoituksista olisi luovuttava vasta sen jälkeen, kun asia on tutkittu perusteellisesti ja tilannearvio tehty;

5.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan periaatteita Mustanmeren alueella, kuten asiaa koskevassa komission tiedonannossa (KOM(2007)0575) ehdotetaan;

6.   tähdentää, että merenkulun sääntöjen tiukka noudattaminen on olennainen osa meriturvallisuutta, ja vaatii jäsenvaltioita ja EU:n naapurimaita varmistamaan, etteivät alusten miehistöt ja merenkulkuviranomaiset suhtaudu missään olosuhteissa välinpitämättömästi hälytyksiin tai myrskyvaroituksiin;

7.   huomauttaa, että Mustanmeren katastrofin olisi saatava EU:n naapurimaat – erityisesti Venäjä, joka on ilmoittanut aikovansa moninkertaistaa öljyn jälleenlaivaus- ja vientikapasiteettinsa Mustanmeren rannikolla – kiinnittämään huomiota merialuskannan nykyaikaistamiseen ja vanhentuneiden yksirunkoisten säiliöalusten käytön kieltämiseen;

8.   tunnustaa, että komissio toimi ennakoivasti jo marraskuussa 2005, jolloin se ei jäänyt odottamaan uutta merionnettomuutta vaan esitteli kolmannen meriturvallisuuspaketin tavoitteenaan vahvistaa Euroopan merenkulun turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja estää vastaisuudessa ympäristökatastrofit ja merien pilaantuminen;

9.   huomauttaa, että Euroopan parlamentti sai kolmanteen meriturvallisuuspakettiin sisältyvien seitsemän lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisen käsittelyn päätökseen huhtikuussa 2007, ja katsoo, että nämä seitsemän ehdotusta liittyvät kiinteästi toisiinsa, mistä syystä ne olisi hyväksyttävä yhtenä kokonaisuutena;

10.   katsoo, että Mustanmeren alueella tapahtuneen onnettomuuden kaltaisten onnettomuuksien olisi joudutettava neuvoston käsittelyjä, ja kehottaa tätä hyväksymään viipymättä yhteiset kannat kaikista seitsemästä lainsäädäntöehdotuksesta;

11.   korostaa Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan ja Mustanmeren yhteisymmärryspöytäkirjan tärkeyttä ja kehottaa neuvostoa ja komissiota vahvistamaan yhteistyötä EU:hun kuulumattomien rannikkovaltioiden kanssa, kun pannaan täytäntöön toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään merenkulkuonnettomuuksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen uhkaa, mukaan lukien Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa toteutettava toimet;

12.   korostaa keskeistä tehtävää, joka paikallisilla järjestöillä ja varsinkin Mustanmeren taloudellisen yhteistyön järjestöllä (BSEC) voi olla merenkulun tehokkaamman hallinnan ja yhteistyön varmistamisessa Mustallamerellä;

13.   toteaa, että ympäristön pilaantuminen, esimerkiksi hiljattain sattuneen öljyvuodon seurauksena, on Mustanmeren alueella yleistyvä ongelma, johon alueen kaikkien valtioiden on puututtava yhteisesti; kehottaa tästä syystä alueen valtioita tukemaan olemassa olevia yhteistyömuotoja ja esittämään uusia yhteistyömekanismeja, kuten yhteistyö viimeaikaisen öljyvuodon kaltaisten tapahtumien seurausten korjaamisessa;

14.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman laajasti uutta Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälinettä keinona, jolla puututaan Mustanmeren ympäristöongelmiin, sekä käyttämään uutta liittymistä valmistelevaa välinettä ratkaisemaan ympäristöön liittyviä kysymyksiä Mustanmeren alueen maissa;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 415.
(2) EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 76.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0093 ja 0094.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0146–0150.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö