Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2671(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0503/2007

Teksty złożone :

B6-0503/2007

Debaty :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Głosowanie :

PV 13/12/2007 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0625

Teksty przyjęte
PDF 209kWORD 47k
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg
Katastrofy statków w Cieśninie Kerczańskiej na Morzu Czarnym
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie katastrof statków w Cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Czarnym oraz związane z tym skażenie ropą

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie bezpieczeństwa na morzu, w szczególności rezolucję z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie katastrofy tankowca Prestige u wybrzeży Galicji(1) oraz z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na morzu w odpowiedzi na wypadek tankowca Prestige(2),

–   uwzględniając pierwszy i drugi pakiet bezpieczeństwa na morzu "Erika I" i "Erika II",

–   uwzględniając siedem wniosków legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na morzu (trzeci pakiet bezpieczeństwa na morzu) przedstawionych Parlamentowi przez Komisję w listopadzie 2005 r. (COM(2005)0586 do 0593),

–   uwzględniając swoje stanowiska przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r.(3) oraz w dniu 25 kwietnia 2007 r.(4) w sprawie trzeciego pakietu w zakresie bezpieczeństwa na morzu,

–   uwzględniając szereg środków priorytetowych ustanowionych w 2005 r. przez Grupę Wysokiego Szczebla skupiających się na pięciu największych międzynarodowych osiach komunikacyjnych łączących UE z sąsiednimi krajami na północy, wschodzie i południowym wschodzie, jak również w regionie śródziemnomorskim i czarnomorskim

–   uwzględniając niedawną katastrofę statku w Cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Czarnym, która wydarzyła się w dniu 11 listopada 2007 r.,

–   uwzględniając art. 71, 80 i 251 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że podczas silnych sztormów w Cieśninie Kerczańskiej oraz w północnym rejonie Morza Czarnego zatonęło lub wpłynęło na skały 10 statków (tankowców i statków towarowych), w tym tankowiec Volganeft-139, który nie został zaprojektowany z myślą o wytrzymaniu trudnych warunków atmosferycznych na morzu,

B.  mając na uwadze, że zgodnie z pierwszymi doniesieniami zginęło sześciu żeglarzy a do morza wyciekło ponad 2 000 ton paliwa i siarki, powodując katastrofę ekologiczną oraz zabijając ponad 15 000 ptaków,

C.  mając na uwadze, że gwałtowne sztormy spowodowały rozprzestrzenianie się plam ropy, które zagroziły miejscowym społecznościom i środowisku naturalnemu, oraz mając na uwadze, że zanieczyszczenie ropą i siarką, oprócz powodowania ofiar w ludziach, mają również bezpośredni wpływ na florę i faunę, z możliwymi długotrwałymi skutkami jeśli chodzi ekologiczną jakość dotkniętych siedlisk przyrodniczych,

D.  mając na uwadze, że Morze Czarne staje się jednym z głównych szlaków zwiększającego się eksportu ropy naftowej w regionie,

E.  mając na uwadze, że straty w ludziach i katastrofa ekologiczna na Morzu Czarnym uwypuklają potrzebę przyspieszania obrad w Radzie na temat pozostałych aktów legislacyjnych z trzeciego pakietu dotyczącego bezpieczeństwa na morzu,

F.   mając na uwadze, że wraz z przystąpieniem Rumunii i Bułgarii UE stała się ważnym podmiotem w regionie Morza Czarnego, które ma geostrategiczne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację dostaw energii do UE, biorąc pod uwagę bliskość Morza Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej;

1.   daje wyraz swojej solidarności z ofiarami katastrofy oraz ponownie zapewnia o swoim wsparciu;

2.   wzywa Radę i Komisję do uważnego monitorowania sytuacji na Morzu Czarnym oraz do podjęcia konkretnych działań mających na celu pomoc w zmniejszeniu ekologicznych skutków katastrofy;

3.   wzywa państwa członkowskie do ścisłego stosowania istniejącego prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności postanowień dotyczących norm stosowanych do statków, na przykład dotyczących kontroli państwa portu;

4.   zwraca uwagę na pewne środki, takie jak tymczasowy zakaz wypływania na pełne morze statków rzecznych i przybrzeżnych, które wprowadziły rosyjskie władze w reakcji na ostatnią serię katastrof statków w Cieśninie Kerczeńskiej oraz podkreśla fakt, że środki te mogą zostać zniesione dopiero po dogłębnej analizie i ocenie sytuacji;

5.   wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania zasad zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej w regionie Morza Czarnego, jak zaproponowano w komunikacie Komisji na ten temat (COM(2007)0575);

6.   podkreśla, że ścisłe przestrzeganie reguł nawigacji morskiej jest niezbędnym czynnikiem bezpieczeństwa na morzu, oraz wzywa państwa członkowskie i kraje sąsiadujące z UE do zapewnienia, aby załoga statków oraz administracje morskie w żadnym wypadku nie lekceważyły alarmów i ostrzeżeń o sztormie;

7.   podkreśla fakt, że katastrofa na Morzu Czarnym powinna zwrócić uwagę krajów sąsiadujących z UE, a zwłaszcza Rosji, która ogłosiła plany kilkakrotnego zwiększenia przewozu ropy i infrastruktury eksportowej u wybrzeży Morza Czarnego, na kwestię modernizacji floty morskiej oraz zakazu używania przestarzałych tankowców jednokadłubowych;

8.   zauważa czynną rolę Komisji, która już w listopadzie 2005 r. przedstawiła trzeci pakiet w zakresie bezpieczeństwa na morzu mający na celu wzmocnienie europejskiego prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu, nie czekając na kolejny wypadek, oraz zapobieganie kolejnym katastrofom ekologicznym i zanieczyszczeniu mórz;

9.   zwraca uwagę, że zakończył już pierwsze czytanie siedmiu wniosków w ramach trzeciego pakietu bezpieczeństwa na morzu w kwietniu 2007 r. oraz uważa, że wszystkie te wnioski legislacyjne są ściśle powiązane, a zatem powinny zostać przyjęte w pakiecie;

10.   podkreśla znaczenie paryskiego protokołu ustaleń i czarnomorskiego protokołu ustaleń oraz wzywa Radę i Komisję do nasilenia współpracy z państwami nadbrzeżnymi spoza UE w sprawie realizacji działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska powodowanym katastrofami morskimi, w tym poprzez działania podejmowane w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej i paryskiego protokołu ustaleń;

11.   podkreśla, że katastrofy, takie jak ta, która wydarzyła się w rejonie Morza Czarnego powinny przyspieszyć obrady Rady, oraz wzywa Radę do niezwłocznego przyjęcia wspólnych stanowisk w sprawie wszystkich siedmiu wniosków legislacyjnych;

12.   podkreśla kluczową rolę, jaką organizacje regionalne, w szczególności Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC), mogą odgrywać w zapewnianiu lepszego zarządzania i współpracy w zakresie żeglugi na Morzu Czarnym;

13.   podkreśla, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego wywołane przez niedawny wyciek ropy staje się coraz większym problemem w regionie Morza Czarnego, który można rozwiązać jedynie wspólnym wysiłkiem wszystkich państw regionu; wzywa zatem państwa regionu do rozwijania dotychczasowych modeli współpracy i proponowania nowych mechanizmów współpracy, jak współpraca w zakresie usuwania skutków wydarzeń w rodzaju niedawnego wycieku ropy;

14.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do maksymalnego wykorzystania nowego europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) jako narzędzia pozwalającego rozwiązywać problemy środowiskowe Morza Czarnego oraz do stosowania nowego instrumentu pomocy przedakcesyjnej do rozwiązywania związanych ze środowiskiem problemów w krajach regionu Morza Czarnego;

15.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, str. 415.
(2) Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 76.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0093 i 0094.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0146-0150.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności