Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2671(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0503/2007

Ingivna texter :

B6-0503/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0625

Antagna texter
PDF 129kWORD 37k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Fartygsolyckorna i Kertjsundet i Svarta havet
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om fartygsolyckorna i Kertjsundet i Svarta havet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om sjösäkerhet, särskilt resolutionen av den 21 november 2002 om katastrofen med oljetankern Prestige utanför Galiciens kuster(1) och resolutionen av den 23 september 2003 om ökad sjösäkerhet med anledning av oljetankern Prestiges förlisning(2).

–   med beaktande av det första och andra sjöfartspaketet "Erika I och Erika II",

–   med beaktande av de sju lagstiftningsförslag om sjösäkerhet (det tredje sjöfartspaketet) som överlämnades till parlamentet av kommissionen i november 2005 (KOM(2005)0586 - 0593),

–   med beaktande av dess ståndpunkter som antogs vid första behandlingen den 29 mars 2007(3) och den 25 april 2007(4) om det tredje sjöfartspaketet,

−   med beaktande av de prioriterade åtgärder som högnivågruppen fastställde 2005 och som fokuserar på fem transnationella huvudleder som förbinder EU med dess grannländer i norr, öst och sydöst samt med länderna runt Medelhavet och Svartahavsregionen.

–   med beaktande av den fartygskatastrof i Kertjsundet i Svarta havet som inträffade den 11 november 2007,

–   med beaktande av artiklarna 71, 80 och 251 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tio fartyg (oljetankrar och lastfartyg) sjönk, bl.a. Volganeft-139, som inte var konstruerad för att klara av extrema väderförhållanden till sjöss eller gick på grund i Kertjsundet och i norra Svartahavsregionen i samband med en våldsam storm,

B.  Enligt preliminära uppgifter omkom sex besättningsmän och drygt 2000 ton brännolja och sulfat läckte ut i havet, vilket har lett till en miljökatastrof med över 15 000 döda fåglar.

C.  Våldsamma stormar har gjort att oljan har spritts och förorenat samhällen i regionen och även miljön. Utsläppen innehåller såväl olja som sulfat och har, förutom att skörda dödsoffer, haft en direkt inverkan på djur- och växtriket och kommer eventuellt få långsiktiga effekter på den ekologiska kvaliteten i de naturliga livsmiljöer som har drabbats.

D.  Svarta havet håller på att bli en av de viktigaste transportlederna för den ökande oljeexporten i regionen.

E.  Dödsoffren och miljökatastrofen i Svarta havet visar tydligt hur viktigt det är att överläggningarna i rådet om de rättsakter som återstår i det tredje sjöfartspaketet om sjösäkerhet inte blir långdragna.

F.  I och med Rumäniens och Bulgariens anslutning har EU blivit en viktig aktör i Svartahavsregionen– en region av geostrategisk betydelse för energiförsörjningen och för mångfalden av EU:s distributionsvägar för energi, med tanke på dess närhet till Kaspiska havet, Mellanöstern och Centralasien.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med och sitt fortsatta stöd för katastrofens offer.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att noggrant övervaka situationen i Svarta havet och att vidta konkreta åtgärder som hjälper till att minska de ekologiska effekterna.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att den befintliga gemenskapslagstiftningen följs strikt, särskilt lagstiftning som rör fartygsstandarder, exempelvis om hamnstatskontroll.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ryska myndigheter har vidtagit flera åtgärder, bl.a. ett tillfälligt förbud för fartyg som trafikerar vattendrag och innanhav att gå ut på öppet hav, på grund av att flera fartygsolyckor nyligen har inträffat i Kertjsundet och understryker att dessa åtgärder endast bör upphävas efter det att grundliga undersökningar har genomförts och en bedömning av situationen har gjorts.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja principerna för en integrerad havspolitik för Europeiska unionen i Svartahavsregionen, såsom föreslås i kommissionens meddelande om detta (KOM(2007)0575).

6.  Europaparlamentet betonar att sjösäkerheten kräver strikt efterlevnad av navigationsregler till sjöss och uppmanar medlemsstaterna och EU:s grannländer att se till att fartygsbesättningar och sjöfartsförvaltningar inte under några omständigheter nonchalerar larm eller stormvarningar.

7.  Europaparlamentet betonar att i och med katastrofen i Svarta havet bör EU:s grannländer - framför allt Ryssland, som har aviserat planer på en flerfaldig ökning av sin oljeomlastning och sin exportkapacitet längs Svarta havskusten - uppmärksamma frågor som rör en modernisering av fartygsflottor och ett förbud mot att använda gamla tankrar med enkelskrov.

8.  Europaparlamentet erkänner den aktiva roll som kommissionen intog redan i november 2005 då man presenterade det tredje sjöfartspaketet, dels för att stärka den europeiska lagstiftningen om sjösäkerhet och inte vänta på att ytterligare en fartygsolycka skulle inträffa, dels för att man ville undvika fler miljökatastrofer och föroreningar av havet.

9.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet slutförde sin första behandling om de sju förslagen rörande det tredje sjöfartspaktet redan i april 2007 och anser att de sju lagstiftningsförslagen mycket tydligt hör ihop och därför ska antas som ett enda paket.

10.  Europaparlamentet understryker att olyckor som den i Svarta havsregionen borde påskynda rådets överläggningar och uppmanar rådet att omgående anta sin gemensamma ståndpunkt om alla sju lagstiftningsförslag.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av det samförståndsavtal som ingicks i Paris och samförståndsavtalet om Svarta havet och uppmanar rådet och kommissionen att stärka samarbetet med kustländer utanför EU för att genomföra åtgärder som minskar hotet för miljöförstöring från fartygsolyckor, inklusive åtgärder inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen och det samförståndsavtal som ingicks i Paris.

12.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som regionala organisationer, särskilt organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsregionen (BSEC), spelar när det gäller att se till att hanteringen av och samarbetet kring sjöfarten i Svartahavsregionen förbättras.

13.  Europaparlamentet påpekar att miljöförstöring, som det senaste oljeutsläppet, är ett växande problem i Svartahavsregionen som kan angripas endast genom gemensamma ansträngningar från alla länder i regionen. Parlamentet uppmanar därför länderna i regionen att utveckla de samarbetsmodeller som redan finns och ta fram nya samarbetsmekanismer, t.ex. få igång ett samarbete vad gäller oljesanering efter händelser som det senaste oljeutsläppet.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att så långt det är möjligt använda det nya europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) som ett verktyg för att hantera miljöproblemen i Svarta havet och att även använda det nya IPA-instrumentet för att ta itu med miljörelaterade frågor i länderna i Svartahavsregionen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 415.
(2) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 76.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0093 och 0094.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0146-0150.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy