Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2199(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0448/2007

Esitatud tekstid :

A6-0448/2007

Arutelud :

PV 12/12/2007 - 17
CRE 12/12/2007 - 17

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 6.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0626

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 50k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
Hoiuste tagamise skeemid
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon hoiuste tagamise skeemide kohta (2007/2199(INI))

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse komisjoni teatist hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ läbivaatamise kohta (KOM(2006)0729);

-   võttes arvesse komisjoni 22. detsembri 1986. aasta soovitust 87/63/EMÜ, mis käsitleb hoiuste tagamise skeemide sisseseadmist ühenduses(1);

-   võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. septembri 1992. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeeme käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta(2);

-   võttes arvesse oma 10. märtsi 1993. aasta esimese lugemise seisukohta(3) ja 9. märtsi 1994. aasta teise lugemise seisukohta(4) ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta;

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta(5);

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ ekspordikeelu klausli (artikli 4 lõike 1) kohaldamise kohta (KOM(1999)0722);

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ artikli 4 lõigetes 2–5 sätestatud kaitse vabatahtliku suurendamise toimimise kohta (KOM(2001)0595);

-   võttes arvesse Euroopa pangajärelevalve komitee 30. septembri 2005. aasta tehnilist nõuannet hoiuste tagamise skeemidega seotud aspektide läbivaatamise kohta (CEBS/05/81);

-   võttes arvesse komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2007. aasta veebruaris esitatud aruannet pealkirjaga "Stsenaariumide analüüs: hoiuste tagamise skeemide rahastamismehhanismide muutmise mõjude hindamine";

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ miinimumhüvitise suuruse kohta;

-   võttes arvesse komisjoni valget raamatut finantsteenuste poliitika (2005-2010) kohta (KOM(2005)0629) ja oma selleteemalist 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni(6);

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

-   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0448/2007),

A.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemid on turvavõrgustiku oluline koostisosa;

B.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemid aitavad kaasa üksikisikute ja toimemehhanismide kaitsele ning ausate konkurentsitingimuste tagamisele;

C.   arvestades, et praegune olukord pangandussektoris, mille on vallandanud subprime-laenude turu kriis Ameerika Ühendriikides, ning selle tagajärjed finantsturgudele on näidanud hoiuste tagamise skeemide olulisust;

D.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemide erinevus riigiti on seletatav liikmesriikide erinevate institutsiooniliste eeldustega;

E.   arvestades, et usaldus finantsturgude stabiilsuse ja ausate konkurentsitingimuste tagamise suhtes on kogu siseturu oluline alus;

F.   arvestades, et hiljutiste uuringute kohaselt on järjest rohkem neid ELi kodanikke, kes kaaluvad finantstoodete omandamist välismaal;

G.   arvestades, et krediidiasutuste kasvava piiriülese tegevuse ning Euroopa pangajärelevalve struktuuri muudatuste tõttu tõstatuvad uued küsimused seoses koostöö, kooskõlastamise ja kriisolukorras kohustuste jagamisega päritolu- ja vastuvõtva riigi vahel;

H.   arvestades, et üha integreerituma finantsturu tõttu peab turvavõrgustik täitma oma eesmärki piiriülestes kriisiolukordades,

1.   tunnistab hoiuste tagamise skeemide olulisust ja direktiivi 94/19/EÜ kasulikkust tarbijate ja finantsturgude stabiilsuse jaoks; samal ajal rõhutab, et oluline on kõrvaldada võimalikud turumoonutused, kui need on analüüsi teel tõestatud;

2.   jagab komisjoni seisukohta, et direktiivi 94/19/EÜ õigusloomealaseid muudatusi saab algatada alles pärast seda, kui on kättesaadavad täiendavate uurimuste tulemused eelkõige piiriülese riski- ja kriisiohjamise valdkonnas; peab oluliseks tõsiste konkurentsimoonutuste kõrvaldamist, kui need on analüüsi teel tõestatud;

3.   on seisukohal, et ettenähtud miinimumkaitset tuleks kõrgemal tasandil ühtlustada, aga selle tõstmine peaks olema seotud vastava majandusarenguga, liiatigi et mõned riigid pole ikka veel oma makromajanduslike tingimuste tõttu saavutanud direktiivis 94/19/EÜ sätestatud kaitse miinimumtaset; ent sellega seoses rõhutab, et inflatsioonist tingitud kaitsetaseme edasine vähenemine tuleks peatada hiljemalt nimetatud direktiivi järgmiseks muutmiseks;

4.   toetab komisjoni seisukohta, et hoiuste tagamise skeemide toimimist võiksid parandada eelkõige piiriülesed isereguleerimismeetmed;

5.   tervitab sellega seoses komisjoni eestvõttel alustatud koostööd Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga (EFDI) ja Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) ning komisjoni algatatud laiaulatuslikku dialoogi eesmärgiga välja töötada isereguleerimismeetmed; palub komisjonil selles osas teavitada Euroopa Parlamenti oma ajakavast ja saavutatud tulemustest;

6.   on seisukohal, et tarbijatele on vaja anda rohkem teavet, et nad saaksid teha teadlikke valikuid vahendajate vahel, kellele usaldada oma säästud, ning eesmärk peaks olema pidevalt parandada vahendajate piiriülese tegutsemise võimet ning edendada turuintegratsiooni; usub, et isereguleerimine ja eelkõige Euroopa hoiusekindlustajate foorumi võimalik panus võiksid etendada sellega seoses olulist rolli;

7.   on seisukohal, et uurida tuleks hoiuste tagamise skeemide olemasolevaid erinevaid rahastamissüsteeme, pidades silmas võimalikke konkurentsimoonutusi, sealhulgas tarbijate võrdset kohtlemist, ja sellest tulenevaid kulusid, eriti aga mõju toimimisele piiriüleses kriisiolukorras;

8.   rõhutab tõsiasja, et hoiuste tagamise skeemide tagantjärele rahastamise süsteemid peaksid pakkuma tarbijatele sama palju turvalisust ja kindlust kui hoiuste tagamise skeemide eelrahastatavad süsteemid;

9.   on veendunud, et järelevalve ja hoiuste tagamise skeemide lahushoidmine riikide vahel tekitab reguleerimisprobleeme; palub komisjonil analüüsida sellise olukorra võimalikke kahjulikke mõjusid;

10.   on seisukohal, et kriisiolukorras peaks oluliselt lühendama tähtaegu tagasimaksete tegemiseks hoiustajatele, lähtudes suurtest uuendustest sidetehnoloogia vallas pärast direktiivi 94/19/EÜ vastuvõtmist; on seisukohal, et parandused tuleks eelkõige saavutada õigusloomega mitteseotud vahenditega, näiteks kasutades selleks kokkuleppeid, häid tavasid, parandades andmete kvaliteeti ning jaotades selgemalt pädevused teabetöötlemiseks ja kasutades pangapoolseid kohustusi;

11.   peab vajalikuks juhtudel, kui hüvitis tuleneb kahest hoiuste tagamise skeemist, et hoiustaja ooteperiood hüvitise saamiseks päritoluriigi tagatisskeemidest ei oleks pikem kui ooteperiood vastuvõtva riigi tagatisskeemidest;

12.   toetab lähenemisviisi, et liikmesriik peaks tegema otsuse krediidiasutuse poolt tagatisskeemi tehtud osamaksete võimaliku tagasimaksmise või ülekandmise kohta liikme lahkumise korral hoiuste tagamise skeemist;

13.   toetab komisjoni hinnangut, et uued eeskirjad, mis lubavad tagatisskeemide osamaksude ülekandmist või tagasimaksmist, ei nõrgendaks fondi toimimist ega põhjustaks riskide asjatut kuhjumist;

14.   on seisukohal, et pikemas perspektiivis tuleb hoiuste tagamise skeemide ühtlustamise küsimusega, mis puudutab nende rahastamist, pädevust ja järelevalveasutuse rolli, tegelda ühisel ennetaval viisil; juhul kui nõutud analüüsid näitavad konkurentsimoonutusi, tarbijate ebavõrdset kohtlemist või piiriülese riskiohjamise negatiivseid tagajärgi;

15.   tervitab majandus- ja rahanduskomitee ning finantsteenuste komitee töörühmade loomist, et läbi vaadata ja välja töötada ELi meetmed, mille eesmärk on tagada finantsturgude stabiilsus ja reguleerida järelevalvet;

16.   tõdeb, et suundumus pangasektoris asendada tütarettevõtted filiaalidega on seotud uute nõuetega liikmesriikide asutuste vahelisele koostööle kriisiolukorras;

17.   peab vajalikuks, et komisjon koos liikmesriikide rahandusministrite, keskpankade ja Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga analüüsiks kohustuste jagamise võimalikke eeliseid ja puuduseid võimaliku kriisiolukorra tekkimise eel ja järel ning teavitaks Euroopa Parlamenti tulemustest;

18.   peab vajalikuks, et kõigi osapoolte tegevus ja koostöö võimaliku piiriülese kriisiolukorra puhul oleks eelnevalt kindlaks määratud ning et komisjon koos liikmesriikide esindajate, keskpankade ja Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga kavandaks ja määraks kindlaks tegevuse ja koostöö ning teavitaks sellest Euroopa Parlamenti;

19.   kutsub komisjoni üles välja töötama standardeid, et parandada riskide varast tuvastamist hoiuste tagamise skeemide abil; näeb võimalust kasutada varase tuvastamise süsteemi riskipõhiste osamaksude kindlaksmääramisel;

20.   peab soovitavaks algatada põhjalikum uuring, et kindlaks määrata riskihindamise ühine meetod;

21.   rõhutab, et riskide vähendamise põhivastutus lasub pankadel;

22.   peab vajalikuks välja töötada piiriülese riski- ja kriisiohjamise põhimõtted, et vähendada spekulatiivsete laenuandjate probleemi ja moraalset ohtu;

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

(1) EÜT L 33, 4.2.1987, lk 16.
(2) EÜT C 332, 16.12.1992, lk 13.
(3) EÜT C 115, 26.4.1993, lk 91.
(4) EÜT C 91, 28.3.1994, lk 85.
(5) EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0338.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika