Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2199(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0448/2007

Ingivna texter :

A6-0448/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 17
CRE 12/12/2007 - 17

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0626

Antagna texter
PDF 137kWORD 43k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
System för garanti av insättningar
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om system för garanti av insättningar (2007/2199(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-   med beaktande av kommissionens meddelande om översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar (KOM(2006)0729),

-   med beaktande av kommissionens rekommendation 87/63/EEG av den 22 december 1986 om införande av system för garanti av insättningar i gemenskapen(1),

-   med beaktande av yttrandet av den 22 september 1992(2) från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om förslaget till rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser system för garanti av insättningar,

-   med beaktande av sina ståndpunkter av den 10 mars 1993 vid första behandlingen(3) och sitt beslut av den 9 mars 1994 vid andra behandlingen(4) av kommissionens förslag till rådets direktiv om system för garanti av insättningar,

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar(5),

-   med beaktande av kommissionens rapport om tillämpning av exportförbudsklausulen, artikel 4.1 i direktivet om system för garanti av insättningar (94/19/EG) (KOM(1999)0722),

-   med beaktande av kommissionens rapport om tillämpning av bestämmelserna om kompletterande täckning, artikel 4.2 i direktivet om system för garanti av insättningar (94/19/EG) (KOM(2001)0595),

-   med beaktande av Europeiska banktillsynskommitténs tekniska råd av den 30 september 2005 avseende översynen av aspekter i samband med system för garanti av insättningar (CEBS/05/81),

-   med beaktande av rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentret (JRC) från februari 2007 med titeln "Scenario Analysis: Estimating the effects of changing the funding mechanisms of EU Deposit Guarantee Schemes",

-   med beaktande av kommissionens rapport om lägsta garantinivån i direktivet om system för garanti av insättningar 94/19/EG,

-   med beaktande av kommissionens vitbok om politiken på området finansiella tjänster 2005-2010 (KOM(2005)0629) och parlamentets resolution av den 11 juli 2007 om densamma(6),

-   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0448/2007), och av följande skäl:

A.  System för garanti av insättningar är en viktig beståndsdel i säkerhetsnätet.

B.  System för insättningsgarantier tjänar till att skydda enskilda personer och marknadens funktioner samt att garantera rättvisa konkurrensvillkor.

C.  Den nuvarande situationen inom banksektorn som utlösts av krisen på huslånemarknaden i Förenta staterna samt dess återverkningar på finansmarknaderna har visat hur relevant frågan om system för garanti av insättningar är.

D.  Den varierande nationella utformningen av systemen för insättningsgarantier hänger samman med olika institutionella förutsättningar i de enskilda medlemsstaterna.

E.  Förtroendet för garanterandet av stabiliteten på finansmarknaden och rättvisa konkurrensvillkor är viktiga grundvalar för hela den inre marknaden.

F.  De senaste undersökningarna visar att ett växande antal EU-medborgare överväger att köpa finansprodukter i utlandet.

G.  Genom ökningen av kreditinstitutens gränsöverskridande verksamhet samt strukturförändringar i banktillsynen inom EU uppstår nya frågor med avseende på samarbetet, samordningen och fördelningen av bördorna mellan hem- och värdland i händelse av kris.

H.  På grund av den alltmer integrerade finansmarknaden måste säkerhetsnätet fylla sin funktion i gränsöverskridande krissituationer.

1.  Europaparlamentet erkänner betydelsen av systemen för insättningsgarantier och den nytta direktiv 94/19/EG medför för konsumenterna och stabiliteten på finansmarknaden. Samtidigt vill parlamentet understryka hur viktigt det är att undanröja eventuella snedvridningar på marknaden, om dessa bekräftas genom analyser.

2.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att rättsliga ändringar i direktiv 94/19/EG bör göras först efter att ytterligare undersökningsresultat lagts fram, särskilt i fråga om gränsöverskridande risk- och krishantering. Parlamentet anser att det är viktigt att ta itu med allvarliga konkurrensstörningar, om dessa bekräftas genom analyser.

3.  Europaparlamentet anser att en harmonisering av den fastställda lägsta garantin till en högre nivå är önskvärd, men att en höjning bör vara kopplad till motsvarande ekonomiska utveckling, eftersom somliga länder på grund av sina ekonomiska ramvillkor fortfarande inte har uppnått den lägsta garantinivå som föreskrivs i direktiv 94/19/EG. Parlamentet påpekar emellertid i detta sammanhang att en fortsatt inflationsrelaterad sänkning av garantinivån bör upphöra senast när direktivet ändras nästa gång.

4.  Europaparlamentet delar kommissionens bedömning att funktionen hos systemen för insättningsgarantier skulle kunna förbättras genom självreglerande åtgärder, särskilt gränsöverskridande sådana.

5.  Europaparlamentet välkomnar i det avseendet det av kommissionen initierade samarbetet med European Forum of Deposit Insurers (EFDI) samt Gemensamma forskningscentret och den av kommissionen brett utformade dialogen för utarbetande av självreglerande åtgärder. Kommissionen ombeds att informera parlamentet om sin tidtabell och sina uppnådda resultat i detta hänseende.

6.  Europaparlamentet anser att mer information måste ges till kunderna så att de har ett ordentligt underlag för att välja ut de mellanhänder som ska få ta hand om deras besparingar och att man ständigt ska sträva efter att förbättra mellanhändernas förmåga att verka gränsöverskridande och främja marknadsintegrering. Parlamentet anser att självreglering och i synnerhet det potentiella bidraget från EFDI skulle kunna spela en viktig roll i detta hänseende.

7.  Europaparlamentet anser att de nuvarande olika formerna av finansiering av systemen för insättningsgarantier bör undersökas med avseende på eventuell snedvridning av konkurrensen, inklusive lika behandling av kunder, och de därmed sammanhängande kostnaderna, och särskilt i fråga om hur verksamheten påverkas vid en gränsöverskridande kris.

8.  Europaparlamentet poängterar det faktum att efterhandsfinansierade system för insättningsgarantier bör erbjuda lika mycket säkerhet och trygghet för konsumenten som förhandsfinansierade system för insättningsgarantier.

9.  Europaparlamentet anser att en åtskillnad av tillsyn och system för insättningsgarantier mellan länder skapar regleringsproblem. Kommissionen ombeds att analysera eventuella negativa effekter av en sådan situation.

10.  Europaparlamentet anser att tidsfristen för återbetalning till insättarna vid en kris kan förkortas ordentligt, med tanke på de avsevärda innovationer som skett inom kommunikationstekniken sedan direktiv 94/19/EG antogs. Parlamentet anser att förbättringar i första hand bör vidtas på annat sätt än genom lagstiftning, t.ex. genom överenskommelser, tillämpning av bästa lösningar, förbättring av uppgiftskvaliteten, samt en klar fördelning av behörigheten när det gäller informationsbearbetning och bankernas egna åtaganden.

11.  Då en återbetalning kommer från två system för insättningsgarantier anser Europaparlamentet att tidsfristerna för återbetalning till insättaren inte ska vara längre för återbetalningen från hemlandets system än från värdlandets system.

12.  Europaparlamentet stöder tillvägagångssättet enligt vilket beslut rörande återbetalning eller överföring av bidrag som ett kreditinstitut lämnat till garantisystemet bör fattas på nationell nivå när en medlem utträder ur systemen för insättningsgarantier.

13.  Europaparlamentet stöder kommissionens uppfattning att nya bestämmelser om överföring eller återbetalning av bidrag till garantisystemen varken får leda till att fonden fungerar sämre eller till en otillåtlig ackumulering av risker.

14.  Europaparlamentet anser att man på längre sikt måste ta itu med frågorna rörande harmonisering av systemen för insättningsgarantier, deras finansiering och behörighet samt tillsynsmyndighetens roll genom ett gemensamt proaktivt angreppssätt, om den begärda analysen visar snedvridning av konkurrensen, olika behandling av kunder eller negativa konsekvenser av gränsöverskridande riskhantering.

15.  Europaparlamentet välkomnar tillsättandet av arbetsgrupper från Ekonomiska och finansiella kommittén och Kommittén för finansiella tjänster i syfte att granska och utveckla EU:s förebyggande åtgärder för stabilitet på finansmarknaden samt reglera tillsynsbestämmelserna.

16.  Europaparlamentet betonar att tendensen inom banksektorn att ersätta dotterföretag med filialstrukturer också hänger samman med nya krav på samarbetet mellan myndigheterna i de berörda medlemsstaterna i krissituationer.

17.  Europaparlamentet anser att kommissionen tillsammans med medlemsstaternas finansministrar, centralbankerna och EFDI bör analysera möjliga för- och nackdelar med en fördelning av bördorna innan och efter att en eventuell krissituation uppstår, och informera parlamentet om resultaten.

18.  Europaparlamentet anser att förloppen och samspelet mellan alla deltagare vid en eventuell gränsöverskridande kris bör ha fastslagits i förväg och att kommissionen tillsammans med företrädare för medlemsländerna, centralbankerna och EFDI bör planera och fastslå förfaranden och samarbetsformer samt informera parlamentet om detta.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta normer för förbättrad tidig upptäckt av risker med hjälp av systemen för insättningsgarantier. Parlamentet ser möjligheten att utnyttja systemet för tidig upptäckt vid beslut om riskberoende bidrag.

20.  Europaparlamentet anser att det är lämpligt att genomföra en mer omfattande utredning för att man ska kunna fastställa en gemensam riskbedömningsmetod.

21.  Europaparlamentet betonar att det primära ansvaret för att begränsa riskerna ligger hos bankerna.

22.  Europaparlamentet anser att principer måste utvecklas för en gränsöverskridande risk- och krishantering, för att minska problemet med snålskjutsåkning och den moraliska risken.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

(1) EGT L 33, 4.2.1987, s. 16.
(2) EGT C 332, 16.12.1992, s. 13.
(3) EGT C 115, 26.4.1993, s. 91.
(4) EGT C 91, 28.3.1994, s. 85.
(5) EGT L 135, 31.5.1994, s. 5. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/1/EG.
(6) Antagna texter, P6_TA(2007)0338.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy