Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2200(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0460/2007

Внесени текстове :

A6-0460/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 18
CRE 12/12/2007 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.13
CRE 13/12/2007 - 6.13

Приети текстове :

P6_TA(2007)0627

Приети текстове
PDF 429kWORD 113k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Управление на активи
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно управлението на активи II (2007/2200(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид Бялата книга на Комисията относно разширяването на рамката на единния пазар за инвестиционни фондове (COM(2006)0686),

-   като взе предвид Директиви 2001/107/EО(1) и 2001/108/EО(2), изменящи Директива 85/611/EИО(3), относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите, респективно относно инвестициите на ПКИПЦК (ПКИПЦК III),

-   като взе предвид Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(4) (MiFID),

-   като взе предвид Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. въвеждаща нова организационна структура на комитетите за финансови услуги,

-   като взе предвид Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване(5) (директива относно пенсионните фондове),

-   като взе предвид Директива 2002/92/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество(6) и Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането(7),

-   като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2004 г. относно бъдещето на хеджинговите фондове и производните финансови инструменти(8),

-   като взе предвид доклада на експертната група по управление на активи от 7 май 2004 г. и докладите на експертната група от юли 2006 г., както и резолюцията на Парламента от 27 април 2006 г. относно управлението на активи(9),

-   като взе предвид препоръката от 26 януари 2006 г. на Комитета на европейските регулаторни органи на ценни книжа (CESR) до Комисията относно изясняване на определенията на активите, допустими за инвестиране от ПКИПЦК (CESR/06-005),

-   като взе предвид доклада на Международния валутен фонд от април 2007 г. "Световната финансова стабилност: Развитие на пазара и проблеми",

-   като взе предвид глава IV от годишния доклад на Европейската централна банка за 2006 г., озаглавена "Финансова стабилност и интеграция", публикуван през април 2007 г.,

-   като взе предвид Директива 2006/73/EО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(10) (Директива за прилагане на MiFID),

-   като взе предвид препоръките на CESR от 29 май 2007 г. относно плащанията (облагите), предвидени в MiFID, CESR/07-228б),

-   като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(11) (директива относно проспекта),

-   като взе предвид предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на застрахователна и презастрахователна дейност (COM(2007)0361) (предстоящата директива Solvency II),

-   като взе предвид заключенията на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ECOFIN) от 8 май 2007 г.,

-   като взе предвид Зелената книга на Комисията относно укрепването на рамката на ЕС за инвестиционните фондове (COM(2005)0314),

-   като взе предвид Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки(12) и Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност(13),

-   като взе предвид осъвременения доклад на Форума за финансова стабилност от 19 май 2007 г. относно институциите с висока степен на заемно финансиране (ливъридж),

-   като взе предвид доклада на ръководната група на ОИСР по корпоративно управление от май 2007 г., озаглавен "Ролята на фондовете с частен капитал в корпоративното управление: относно ролята на дружествата за инвестиране с частен капитал (private equity) и хеджинговите фондове "активисти'",

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0460/2007),

А.   като има предвид, че тази резолюция не цели нито да разглежда петте законодателни мерки предвидени в пакета от мерки за преразглеждане на ПКИПЦК III, а именно улесняване на процедурата по уведомяване, създаване на паспорт на управляващото дружество, преразглеждане на опростен проспект и създаване на рамка за фондови сливания и рамка за обединяване на капитал, нито да обсъжда изменения на предвидено надзорно сътрудничество в тези пет области;

Б.   като има предвид, че Парламентът възнамерява да играе значителна роля в изграждането на по-интегриран европейски пазар за инвестиционни фондове, преминавайки пределите на предстоящото ограничено преразглеждане на ПКИПЦК III;

В.   като има предвид, че фондовете за недвижими имоти от отворен тип (OREF) и фондовете на хеджингови фондове (FoHF), както и други нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори, понастоящем остават извън рамката на ПКИПЦК и по този начин не се ползват от европейски паспорт, което ограничава разнообразието от инвестиционни продукти, достъпни за непрофесионални инвеститори, както и инвестиционната стратегия на ПКИПЦК;

Г.   като има предвид, че различните национални режими за частно предлагане на ценни книжа и практики представляват пречка при презграничното предлагане в инвестиционни продукти на опитни инвеститори;

Д.   като има предвид, че различните изисквания за оповестяване към ПКИПЦК и други конкуриращи се инвестиционни продукти, различните национални данъчни правила относно презгранични фондови сливания, препятствията пред обработката на фондовата дейност и различните отговорности на депозитарите представляват пречка за равните условия на конкуренция, засилената конкурентоспособност и консолидацията на европейския фондов пазар;

Е.   като има предвид, че няма всеобщо прието схващане относно различните способи за алтернативно инвестиране и че инструменти като хеджинговите фондове и дружествата за инвестиране с частен капитал се различават едни от други по отношение на набирането на средствата, целите на инвестиционната политика и управленския контрол;

Нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори

1.  Приветства създаването на експертна група относно OREF, но изразява съжаление, че Комисията не даде същия приоритет на въпроса за FoHF; очаква с нетърпение да получи както доклада на експертната група относно OREF, така и резултатите от изследването на Комисията относно нехармонизираните фондове, насочени към непрофесионални инвеститори, имащи за цел да способстват създаването на вътрешен пазар за тези продукти;

2.  Призовава Комисията да изследва възможността за бъдещо разширяване на приложното поле на член 19, параграф 1 от ПКИПЦК III за да обхване OREF и FoHF, като се има предвид че индексите на хеджингови фондове (HFI) вече се считат за допустими активи; подчертава необходимостта от цялостна оценка на въздействието на рисковете и ползите от такава промяна, като се обърне особено внимание на защитата на наименованието ПКИПЦК; подчертава, че това не трябва да прекъсне преразглеждането на ПКИПЦК III;

3.  Счита, че след като се вземат предвид заключенията от доклада на експертната група и проучването на Комисията , следва да се обмисли създаването на рамка на вътрешния пазар по отношение на OREF, FoHF и други нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори като регулирани продукти на равнище ЕС, като се направи оценка на въздействието и като се вземат изцяло под внимание въпросите относно диверсификацията, ликвидността и оценката; подчертава, че това не трябва да прекъсне преразглеждането на ПКИПЦК III;

Режим на частно предлагане на ценни книжа

4.  Призовава за създаване на хармонизирана рамка за частно предлагане на ценни книжа на равнище ЕС, с цел да се засили интеграцията на вътрешния пазар, въз основа на цялостна оценка на въздействието; подчертава, че един такъв режим трябва да осигурява необходимата правна сигурност за участниците в него, но не бива в твърде голяма степен да регулира и натоварва дейностите по частно предлагане на ценни книжа , осъществявани между опитни и добре информирани действащи лица, чрез твърде подробни правила или предписания ; отново подчертава, че свръхрегулиране на национално равнище не следва да бъде възможно;

5.  Счита, че режимът за частно предлагане на ценни книжа следва да се прилага относно всички инвестиционни фондове от отворен тип, включително фондове, регулирани на равнище ЕС, национално регулирани фондове, както и фондове, регулирани в трети страни; при все това е убеден, че напредък по въпроса относно взаимния достъп до пазара, когато е целесъобразно, е от основно значение; затова призовава Комисията да договори такива споразумения с трети страни и по-специално със Съединените щати, и иска от Комисията да разгледа този въпрос в рамките на Трансатлантическия икономически съвет;

6.  Изразява увереност, че определението за кръга от лица, имащи право да инвестират, е основополагащо; предлага да бъдат взети под внимание съществуващите категории инвеститори съгласно MiFID и директивата относно проспекта; поддържа приемането на широка дефиниция за опитен инвеститор; подчертава обаче, че въпреки действащото законодателство остават няколко въпроса, на които следва да се намери разрешение, като критериите за годишен доход както и необходимостта от създаванне на ограничениян за трансфер, забраняващи на опитния инвеститор, който е допуснат до инвестиране в рамките на режима на частно предлагане на ценни книжа, да продава продукта на непрофесионални инвеститори чрез директна или недиректна продажба или като го обвързва с други продукти на дребно;

7.  Предлага като първа стъпка в преразгледаната ПКИПЦК III да се въведе освобождаване от процедурата за уведомяване за ПКИПЦК, като това освобождаване бъде ограничено за случаи на малък брой много опитни инвеститори като професионалния клиент, съгласно MiFID;

8.  Счита, че като втора стъпка приложното поле на режима за частно предлагане на ценни книжа следва да бъде разширено, като обхване други продукти и по-широка дефиниция на опитен инвеститор, и следва да съдържа общо освобождаване от местните разпоредби за търгуване; иска от Комисията до лятото на 2008 г. да определи дали са необходими законодателни мерки или дали насоките от страна CESR са достатъчни;

9.  Изразява увереност, че европейската рамка за частно предлагане на ценни книжа следва да се прилага само в случаите на презгранично частно предлагане на ценни книжа и в този случай отменя действащите национални правила, но не следва да отменя действащите национални правила, прилагащи се относно местното частно предлагане на ценни книжа ; предпочита, като първа стъпка, режим, основаващ се на насоки на CESR, но подчертава, че за да се постигне правна сигурност следва да се разгледа нуждата от европейски законодателни мерки;

10.  Приканва Комисията да прегледа и отстрани данъчните пречки пред презграничното инвестиране в такива продукти;

Разпространение, оповестяване и финансова грамотност

11.  Счита, че заплащането на комисионни възнаграждения е приемлив начин за възнаграждение; изтъква обаче, че в същото време информация за инвеститора, включително оповестяване на таксите и спреда, е основополагащо, за да могат инвеститорите да вземат по-информирани решения и за да се повиши конкуренцията; приветства разпоредбите на MiFID относно оповестяването на таксите, но припомня, че MiFID не се прилага спрямо всички конкуриращи се инвестиционни продукти;

Конкуриращи се продукти

12.  Счита, че изискванията за оповестяването на цената и таксата в момента на продажбата, както и изискванията за редовно предоставяне на информация относно риска и резултатите следва да се прилагат не само спрямо за ПКИПЦК, но и за всички конкуриращи се продукти (т.е. сертификати, трати, застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд); признава обаче, че постигането на пълно съпоставимост между различните видове инвестиционни продукти е невъзможно;

13.  Изисква в тази връзка да се преразгледа законодателната рамка относно търгуването, консултирането и продажбата на всички инвестиционни продукти на дребно най-късно до края на 2008 г., по-специално на предстоящата директива Solvency II, директивата относно застрахователното посредничество и ПКИПЦК III, с цел постигането на равни условия на конкуренция и последователен подход за защитата на инвеститорите; приканва Комисията да поиска от комитетите на ниво 3 техническо становище в тази област, като същевременно вземе предвид разнообразието от продукти и каналите за разпорстранение;

14.  Изисква от Комисията да провери дали кодекс за поведение на индустрията би могъл да спомогне за увеличаването на прозрачността на таксите, имайки предвид положителното и отрицателно въздействие, свързано с кодекса за поведение в следпазарния сектор;

15.  Приветства препоръката на CESR, че имуществена или неимуществена облага, предоставена на или от юридическо лице в рамките на същата група, която предлага само собствени продукти (собствени фондове) следва да се възприема по същия начин като имуществена или неимуществена облага, предоставена на или от всяко друго юридическо лице в рамките на предприятията с отворена структура (фондове на трети страни);

16.  Отбелязва, че съгласно член 26 от директивата за прилагане MiFID, разпоредбите относно плащанията (облагите) се прилагат за имуществени или неимуществени облаги между две отделни юридически лица, като се има предвид, че продукти, произведени или разпространявани от едно и също юридическо лице, не попадат в приложното поле на член 26; призовава Комисията да проучи практическото отражение на член 26 върху разпространяването на конкуриращи се продукти и по този начин върху отворената структура;

17.  Признава, че проследяването на комисионните възнаграждения, по-специално на таксите за ретроцесия, е бавен и скъп процес, който се очаква да се ускори с все по-отворената структура; затова призовава сектора да разгледа дали са необходими общи стандарти в Европейския съюз за спазване на подходяща позиция като стандарти за установяване на разпространителите или за предоставяне на данни, като файлови формати за данни, протоколи за предаване на данни, честота на изготвяне на доклади;

18.  Призовава CESR да докладва през 2008 г. за въздействието на член 26 от Директивата за прилагане на директивата относно ПФИ върху текущите споразумения за неимуществени комисионни възнаграждения ("softing") и споразумения за свързано посредничество ("bundling"), и да провери, като се вземат предвид съществуващите и възможните бъдещи инициативи за саморегулиране на сектора, дали инвеститорите биха имали полза от общ подход за надзор в ЕС;

19.  Споделя загрижеността, изразена в Зелената книга на Комисията относно укрепването на рамката на ЕС за инвестиционни фондове по отношение на появата на гаранционни фондове, подвеждащо определени като такива, които не са подкрепени от изисквания за капиталова адекватност; затова призовава Комисията да предложи как могат да се създадат подходящи разпоредби за тези фондове на равнище ЕС, като изисквания за капитал, за да се гарантира ефективна защита на потребителите; в този контекст счита, че изискванията по отношение на надзора трябва да бъдат последователни и еднакво строги както в качествено отношение, чрез стандарти за управление на риска, така и в количествено, чрез произтичащи изисквания за капитал;

Взаимодействие между ПКИПЦК и MiFID

20.  Приветства намерението на Комисията да разреши в своя справочник възможните конфликти между разпоредбите на ПКИПЦК III и MiFID по отношение на разпространението, плащанията (облагите) и правилата за поведение; при все това изразява съжаление, че Комисията не е публикувала такива насоки преди въвеждането на MiFID от държавите-членки; призовава Комисията, като вземе предвид законовите и административните разпоредби за на държавите-членки за въвеждане на директивата , да изясни правния статус на своя справочник и връзката му с мерките на CESR на ниво 3, както и с въпросите и отговорите на Комисията относно MiFID;

Финансова грамотност

21.  Изтъква, че равностойните изисквания за оповестяване на цени, риск и резултати за конкуриращи се продукти в момента на продажбата помагат на инвеститора да вземе информирано решение само когато той има добри познания и основно разбиране по отношение на функционирането на различните инвестиционни продукти; следователно подчертава необходимостта от финансова грамотност;

Облагане на презгранични сливания на фондове

22.  Отбелязва със съжаление, че в много законодателства презграничните сливания остават обект на облагане, докато вътрешните сливания не подлежат на такова облагане; счита, че тъй като инвеститорите не могат да оказват влияние върху такива събития и следва да получават еднакво отношение, презграничните и вътрешните сливания следва да бъдат облагани по неутрален начин;

23.  Призовава Комисията да предложи директива относно облагане на сливания на фондове, като следва принципа на данъчна неутралност, установен в Директиви 90/434/EИО и 2005/56/EО; подчертава, че целта не е хармонизирането на данъците, а да се установи, че вътрешни и презгранични сливания следва да подлежат неутрални по отношение на данъчното облагане, ако инвеститорът запази инвестицията си във фонда преди и след сливането, или ако, в резултат на предвиденото сливане, инвеститорът оттегли инвестицията си преди сливането;

24.  Счита, че по практически съображения първоначално данъчната неутралност следва да се приложи само към сливания на ПКИПЦК и впоследствие към всички останали фондове;

25.  Подчертава първостепенното значение на координацията на надзора на продукти на ПКИПЦК и на различни от тях продукти и призовава за неотслабващи усилия за обмен на информация и практическо сътрудничество между финансовите органи;

Инвестиционна политика и управление на риска

26.  Изразява съжаление, че текущият начин на провеждане на инвестиционна политика е довел до това, че активи като FoHF, и OREF остават извън обхвата на допустимите активи съгласно ПКИПЦК III, докато други сравнително непостоянни и по-малко прозрачни активи като HFI се считат за допустими от страна на CESR;

27.  Счита, че определянето на допустимите активи и поставянето на инвестиционни ограничения не гарантира качеството на управлението на инвестициите и би могло дори да породи погрешно чувство на сигурност у непрофесионалните инвеститорите; затова в средносрочен план предлага да бъде разгледана смяна на подхода, основан на предписания с подход, основан на принципи въз основа на управление на активите и пасивите, като по-добър метод за диверсификация на риска; подчертава, че преразглеждането на ПКИПЦК III не следва да бъде забавяно чрез започване на основополагаща дискусия за такава промяна; подчертава необходимостта внимателно да се анализира въздействието на такава промяна върху функционирането на ПКИПЦК и наименованието ПКИПЦК;

28.  Счита, че въвеждането на разпоредби, основани на принципи относно системите за управление на риска от ниво 1 ще гарантира финансова стабилност и сближаване на надзорните практики; затова очаква веднага след приключването на законодателната дейност по преразгледаната ПКИПЦК III Комисията да изготви списък на принципните критерии за използване на системи за управление на риска, като има предвид, че подобни системи следва да съответстват на отделния профил на риска на всеки фонд; призовава Комисията да проучи дали управляващите дружества следва да бъдат задължавани да обосновават уместността на определена система и дали е необходимо общо изискване за предварителни разрешения за системите за управление на риска чрез надзорния орган или по-ясна роля на депозитаря в надзора на инвестиционната дейност; призовава CESR да приключи своята работа по хармонизирането на системите за измерване на риска и да започне да разглежда управлението на ликвидността;

29.  Счита за необходимо, с оглед на засилване на доверието на инвеститорите, всички управляващи дружества, учредени като акционерни дружества, и всички регистрирани на борсата дружества за разпространение да бъдат предмет на националните разпоредби относно корпоративното управление, приложими в страната по тяхната регистрация, както и на разпоредбите на Общността относно корпоративното управление;

Обработка на фондовата дейност

30.  Приветства инициативи като тези на Групата за стандартизиране на обработката на фондовата дейност на Европейското сдружение по управление на фондове и активи, Eurofi, както и други инициативи на национално равнище за увеличаване ефикасността на обработката на фондовата дейност; при все това отбелязва, че постигнатият напредък е незадоволителен; счита, че Комисията следва да предприеме действия, ако секторът не отбележи значителен напредък във връзка с увеличаване на електронната и стандартизирана обработка на фондовата дейност до края на 2009 г.;

31.  Обръща внимание на трудностите, които срещат малките и средни дистрибутори и дистрибуторите с ограничена презгранична дейност при преминаването към автоматизирани и стандартизирани решения;

32.  Отбелязва, че идеята за стандартизирани крайни срокове за сетълмент биха предоставили стимул за повече автоматизация, биха опростили и изяснили обработката на поръчки и биха намалили броя на грешките;

33.  Отбелязва идеята за създаване на стандартизиран процес за улесняване на достъпа до надеждни и стандартизирани данни относно презграничните фондове, например, когато е подходящо, подкрепен със справочна база данни на европейски фондове за постоянни данни като проспекти и данни по обработката; подчертава необходимостта от надзор, за да се гарантира, че данните са актуализирани и надеждни;

Депозитар

34.  Изразява съжаление, че не всички държави-членки позволяват на клоновете на кредитни институции от ЕС да действат в качеството на депозитари, въпреки че те са регулирани на равнище ЕС съгласно законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги; затова призовава Комисията в хода на настояшото преразглеждане на ПКИПЦК III да предприеме необходимите законодателни стъпки, които да позволят на такива клонове на кредитни институции да действат като депозитари, и да изясни начините за ефективно надзорно сътрудничество;

35.  Счита, че хармонизирано определение за функциите на депозитаря би спомогнало за по-доброто разбиране и по-доброто сътрудничество между регулаторните органи и би осигурило последователност в защитата на инвеститорите в цяла Европа; признава обаче трудността от преодоляване на националните разлики, по-специално по отношение на правото на собственост, отговорността и правилата за защита от несъстоятелност; призовава към допълнителен анализ на юридическите пречки, които би трябвало да се премахнат с цел постигане на хармонизация на функциите на депозитарите, като се вземат предвид вече съществуващите изследвания относно различните роли и задължения на депозитарите в държавите-членки;

36.  Подчертава, че паспорт на депозитарите следва да се въведе само след постигане на пълна хармонизация на ролята и отговорностите на депозитаря; подчертава, че преди вземането на решение трябва да се изследва внимателно взаимодействието между паспорта на депозитарите, паспорта на управляващото дружество, фонда и регулаторния орган;

37.  Изисква от Комисията да изследва въздействието на широкото ползване на много сложни продукти (като деривати, включително кредитни деривати и индекси, включително индекси на хеджингови фондове) върху ефективността на надзорната функция на депозитаря;

Процесът Lamfalussy

38.  Подчертава значението на осигуряването на избор на инструменти за прилагане на основата на съдържанието и целите на основното законодателство на нови 1; призовава Комисията да предлага правно основание на ниво 1, позволяващо използването на директиви за прилагане и регламенти за прилагане на ниво 2; отбелязва, че новата процедура по регулиране с контрол трябва да се прилага по отношение на всички мерки на ниво 2;

Хеджингови фондове

39.  Изтъква факта, сочещ, че дейността на алтернативни инвестиции, като хеджинговите фондове, които все още не са в достатъчна степен разбрани от гледна точка на тяхното потенциално въздействие върху системата, често води до по-висока ликвидност на пазара, дисперсия на риска, по-специално при традиционните инвестиционни портфейли и засилена конкуренция сред маркет-мейкърите и посредниците, както и до благоприятно коректно проучване, което допринася за повече информация и по-ефективно ценообразуване;

40.  Счита, че прозрачността и оповестяването са от най-голямо значение за инвеститорите и надзорните органи и очаква бъдещите предложения на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) да внесат повече яснота в това отношение и настоятелно призовава сектора да постигне споразумение за кодекс за поведение относно оценка на портфейла, системите за управление на риска, прозрачността на структурите за таксообразуване и засиления надзор на инвестиционните стратегии; приканва Комисията да играе по-активна роля в тази дискусия (например в рамките на Г-8);

41.  Изразява увереност, че достъпът на непрофесионални инвеститори до хеджингови фондове следва да бъде забранено по същество; при все това изтъква, че като се има предвид често пъти по-леката уредба на хеджинговите фондове, достъпът на непрофесионалните инвеститори трябва да е предмет на строги условия; подчертава, че ясни критерии за допустимост на инвеститорите, както и уредба на разкриването на страните по договора са от основно значение; същевременно подчертава, че образуванията, регулирани от MiFID, при разпространението са подложени на тестове за пригодност и уместност , като мерки срещу неправомерна продажба;

42.  Счита, че въпросите, свързани с финансовата стабилност, трябва да бъдат разгледани на глобално равнище посредством засилено сътрудничество между надзорните органи и централните банки в международните организации като IOSCO, както и посредством редовен диалог между правителствата и законодателните органи; настоятелно призовава Комисията, Европейската Централна Банка и CESR да играят активна роля в насърчаването на диалога и предлагането на подходящи мерки в случай на необходимост;

43.  Счита, че хеджинговите фондове биха спомогнали за укрепването на практиките за корпоративно управление чрез увеличаване на броя на инвеститорите, които използват активно и информирано акционерните си права; при все това изразява загриженост, че някои хеджингови фондове биха могли да повишат значително правото си на глас на ниски цени чрез множество различни механизми като предоставянето и вземането на акции в заем; признава, че последното се използва не само от хеджинговите фондове; предлага Комисията да проучи осъществимостта и практичността на разпоредба, която да гласи, че в случаите, когато капиталът се държи за сметка на инвеститорите, споразумението за предоставяне на акции в заем трябва да съдържа разпоредба относно правото на заемодателя да си възвърне своевременно акциите и, че ако не се осъществи възвръщане, заемополучателят може да упражнява правото на глас само в съответствие с инструкциите, дадени от заемодателя;

Частен капитал

44.  Счита частния капитал за важен източник на стартов, нарастващ и преобразуван капитал не само за големите листнати дружества, но и за малките и средни предприятия; при все това, познава случаи при които повишено ниво на натрупани задължения доведе до значителни рискове за дружествата и техните служители, когато управлението на дружеството вече не може да се справи със задълженията за изплащане;

45.  Подчертава значението на прозрачността както за инвеститорите така и за надзорните органи по отношение на таксите и набирането на средства, по-специално когато водят до частно заемно финансиране (ливъридж) на дружеството, както и значението на техните цели на управление, по-специално при преобразуване на големи дружества;

46.  Счита, че уредбата на разкриването на страните по договора е от основно значение, както и че ясни критерии за допустимост на инвеститорите са от съществено значение за да се ограничи излагането на непрофесионалните инвеститори на дружества за инвестиране с частен капитал;

47.  Признава, че въздействието върху заетостта често е причина за обществено безпокойство; отбелязва, че наличните данни си противоречат по отношение на съвкупното въздействие на частния капитал върху общото ниво на заетостта; приканва Комисията да предостави по-добри анализи;

48.  Изразява становище, че е необходим по-задълбочен анализ, за да се разбере в по-добра степен въздействието на алтернативните инвестиции, като хеджинговите фондове и частния капитал върху финансовата стабилност, корпоративното управление, избора и защитата на потребителите, както и заетостта; очаква изследването на това въздействие в бъдещите парламентарни доклади относно хеджинговите фондове и частния капитал, и въз основа на възложените през август проучвания, предлага тези доклади да проучат, наред с другото :

-   дали кодекс за поведение на индустрията е достатъчно средство за увеличаване на финансовата стабилност и защита на инвеститорите или дали е налице нужда от повече действия от страна на законодателите и надзорните органи по отношение на изискванията за оповестяване посредством минимални стандарти за отчетност и регламентиране на съответните действащи лица;

-   дали съществува интерес или дори необходимост от европейски етикет за инструменти за алтернативно инвестиране и ако е така, какви биха били критериите за разграничаване на различните класове активи, които биха попаднали в обхвата на рамката на ЕС; и

-   при какви условия би бил разрешен достъп на непрофесионални инвеститори до тези класове активи;

o
o   o

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20.
(2) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35.
(3) OВ L 375, 31.12.1985 г., стp. 3. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).
(4) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).
(5) ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
(6) ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.
(7) ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.
(8) OВ С 92 Е, 16.4.2004 г., стр. 407.
(9) ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 257.
(10) ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.
(11) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
(12) ОВ L 225, 20.8.1990, p. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/98/EО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).
(13) ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност