Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0460/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0460/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 18
CRE 12/12/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.13
CRE 13/12/2007 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0627

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 425kWORD 132k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (2007/2200(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2006)0686),

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ(1) και 2001/108/ΕΚ(2), αμφότερες για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ(3) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), αντίστοιχα, όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία, και όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ (ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(4) (MiFID),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005, με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών(5) (οδηγία για τα ταμεία συντάξεων),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση(6) (οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) και την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το μέλλον των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των παράγωγων προϊόντων(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της 7ης Μαΐου 2004 και τις εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Ιουλίου του 2006, καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων(9),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 26ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την αποσαφήνιση των ορισμών που αφορούν τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ (CESR/06-005),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Εξελίξεις της αγοράς και συναφή ζητήματα του Απριλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2006, Κεφάλαιο IV: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενοποίηση,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας(10) (οδηγία για την εφαρμογή της MiFID),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της CESR Επίπεδο 3 για τις αντιπαροχές που προβλέπονται στην οδηγία MiFID της 29ης Μαΐου 2007 CESR/07-228b),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(11) (Οδηγία Prospectus),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (COM(2007)0361) (Οδηγία Solvency II),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 8ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (COM(2005)0314),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών(12) και την οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών(13),

–   έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη έκθεση του φόρουμ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσον αφορά τα ιδρύματα με υψηλό βαθμό μόχλευσης της 19ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διευθύνουσας Ομάδας του ΟΟΣΑ "The role of private pools of capital in corporate governance: about the role of private equity firms and "activist" hedge funds" (Ο ρόλος των ιδιωτικών συγκεντρώσεων κεφαλαίων στη διοίκηση επιχειρήσεων: σχετικά με το ρόλο των εταιριών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου με "παρεμβατική" στρατηγική), του Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (Α6-0460/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το παρόν ψήφισμά του, δεν επιχειρεί ούτε να εξετάσει τα πέντε νομοθετικά μέτρα της δέσμης αναθεώρησης της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, δηλαδή τη διευκόλυνση της διαδικασίας κοινοποίησης, τη θέσπιση διαβατηρίου εταιρείας διαχείρισης, την επανεξέταση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων και ενός πλαισίου για τις συγκεντρώσεις στοιχείων ενεργητικού, αλλά ούτε και να συζητήσει τροποποιήσεις στην εποπτική συνεργασία που προβλέπεται στους πέντε αυτούς τομείς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο σκοπεύει να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο που του αναλογεί στον σχεδιασμό μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων που θα υπερβαίνει την προσεχή περιορισμένη αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων (open-ended real estate funds) και τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (funds of hedge funds), καθώς και άλλα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές, παραμένουν ακόμη εκτός του πλαισίου των ΟΣΕΚΑ και, συνεπώς, δεν επωφελούνται από ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο, γεγονός που περιορίζει την ποικιλία των επενδυτικών προϊόντων τα οποία διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές καθώς και την επενδυτική στρατηγική των ΟΣΕΚΑ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement regimes -PPR) και οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές συνιστούν εμπόδιο για τη διασυνοριακή τοποθέτηση επενδυτικών προϊόντων σε ειδικευμένους επενδυτές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές απαιτήσεις κοινοποίησης για τους ΟΣΕΚΑ και άλλα ανταγωνιστικά επενδυτικά προϊόντα, οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες φορολόγησης που διέπουν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τα εμπόδια στην επεξεργασία των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι διαφορετικές αρμοδιότητες των θεματοφυλάκων συνιστούν εμπόδιο για τη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από τα διάφορα μέσα εναλλακτικών επενδύσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (αντισταθμιστικά κεφάλαια) και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο συγκέντρωσης των κεφαλαίων τους, τους στόχους της επενδυτικής πολιτικής και τον διαχειριστικό έλεγχο,

Μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές

1.   χαιρετίζει τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει ανάλογη προτεραιότητα στο ζήτημα των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· αναμένει να λάβει τόσο την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, όσο και τα αποτελέσματα της μελέτης της Επιτροπής για τα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα αυτά·

2.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ για τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία στα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων και στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, έχοντας υπόψη ότι οι δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου έχουν ήδη καταστεί επιλέξιμοι· τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας πλήρους μελέτης για την αξιολόγηση των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας αλλαγής, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ονομασίας των ΟΣΕΚΑ· υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους εξέταση δεν θα πρέπει να διακόψει την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, που βρίσκεται σε εξέλιξη·

3.   εκτιμά ότι, αφού ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων και η μελέτη της Επιτροπής πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας πλαισίου εσωτερικής αγοράς για τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και για άλλα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές ως ρυθμιζόμενων προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο, που θα στηρίζονται σε μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων και θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα διαφοροποίησης, ρευστότητας και αποτίμησης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια εξέταση δεν θα πρέπει να διακόψει την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, που βρίσκεται σε εξέλιξη·

Καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης

4.   απευθύνει έκκληση για τη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου ιδιωτικής τοποθέτησης σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, στη βάση μιας διεξοδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο καθεστώς πρέπει να προσφέρει στους επενδυτές την αναγκαία ασφάλεια δικαίου, χωρίς όμως να ρυθμίζει τις δραστηριότητες σε υπερβολικό βαθμό επιβαρύνοντας έτσι περισσότερο από το σκόπιμο τις δραστηριότητες ιδιωτικών τοποθετήσεων μεταξύ ειδικευμένων και καλά ενημερωμένων επενδυτών, με υπερβολικά λεπτομερείς ή περιοριστικές απαιτήσεις· επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων διατάξεων σε εθνικό επίπεδο·

5.   φρονεί ότι το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να ισχύει σε όλα τα ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που ρυθμίζονται από την ΕΕ, από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι έχει θεμελιώδη σημασία η επίτευξη προόδου στο ζήτημα της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά, όπου υπάρχει τέτοια ανάγκη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαπραγματευθεί τέτοιες συμφωνίες με τρίτες χώρες, και ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ζητεί από την Επιτροπή να διευθετήσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου·

6.   εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατυπωθεί ένας ορισμός για όσους είναι επιλέξιμοι για επενδύσεις· προτείνει να ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες επενδυτών που ήδη υπάρχουν στην οδηγία MiFID και στην οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο· υποστηρίζει τη διατύπωση ενός γενικού ορισμού για τον ειδικευμένο επενδυτή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως τα κριτήρια ετήσιου εισοδήματος καθώς και η ανάγκη θέσπισης περιορισμών μεταβίβασης που απαγορεύουν στον ειδικευμένο επενδυτή, ο οποίος είναι επιλέξιμος για επενδύσεις βάσει του καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης, να πωλεί το προϊόν σε ιδιώτες επενδυτές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, για παράδειγμα υπό μορφή δέσμης μαζί με άλλα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές·

7.   προτείνει να προβλεφθεί, ως πρώτο βήμα, στην αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ το 2008, απαλλαγή από τη διαδικασία κοινοποίησης για τους ΟΣΕΚΑ, η οποία να αφορά μικρό αριθμό ιδιαίτερα ειδικευμένων επενδυτών όπως είναι ο επαγγελματίας πελάτης της οδηγίας MiFID·

8.   φρονεί ότι πρέπει, ως δεύτερο βήμα, να επεκταθεί το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης και σε άλλα προϊόντα, σε έναν γενικότερα ορισμένο τύπο ειδικευμένου επενδυτή και ότι πρέπει να περιλαμβάνει γενική απαλλαγή από τις τοπικές διατάξεις εμπορίας· ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει μέχρι το καλοκαίρι του 2008 εάν απαιτείται η λήψη νομοθετικών μέτρων ή εάν αρκεί η καθοδήγηση από την CESR·

9.   εκφράζει την πεποίθηση ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να ισχύει μόνο για τις διασυνοριακές ιδιωτικές τοποθετήσεις και, στην περίπτωση αυτή, να υπερισχύει των υφιστάμενων εθνικών κανόνων, αλλά ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τις εγχώριες ιδιωτικές τοποθετήσεις· υποστηρίζει, τουλάχιστον ως πρώτο βήμα, ένα καθεστώς που θα βασίζεται στην καθοδήγηση από την CESR, επισημαίνει όμως ότι, για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής νομοθετικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο·

10.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να περιορίσει τα φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές τοποθετήσεις αυτών των προϊόντων·

Διανομή, κοινοποίηση και χρηματοοικονομικές γνώσεις

11.   φρονεί ότι η καταβολή προμήθειας συνιστά παραδεκτό μέσο αμοιβής· τονίζει όμως, ταυτόχρονα, ότι η ενημέρωση των επενδυτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η κοινοποίηση του συνολικού ύψους του τέλους, καθώς και του ανοίγματος, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να αυξάνεται ο ανταγωνισμός· χαιρετίζει τις διατάξεις της MiFID όσον αφορά την κοινοποίηση του ύψους των τελών, υπενθυμίζει όμως ότι το πεδίο εφαρμογής της MiFID δεν καλύπτει όλα τα ανταγωνιστικά επενδυτικά προϊόντα·

Ανταγωνιστικά προϊόντα

12.   φρονεί ότι οι απαιτήσεις κοινοποίησης του κόστους και του τέλους κατά την πώληση, καθώς και οι απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους και τις αποδόσεις σε συνεχή βάση, πρέπει να ισχύουν όχι μόνο για τους ΟΣΕΚΑ αλλά και για όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα (δηλαδή, πιστοποιητικά, επιτοκιακά προϊόντα, ασφαλιστήρια ζωής unit-linked)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων τύπων επενδυτικών προϊόντων·

13.   ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την εμπορία, την παροχή συμβουλών και την πώληση όλων των επενδυτικών προϊόντων στην αγορά λιανικής μέχρι το τέλος του 2008 το αργότερο, ιδίως δε την αναθεώρηση της προσεχούς οδηγίας για τη φερεγγυότητα ΙΙ, της οδηγίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ προκειμένου να διαμορφωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των επενδυτών· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τεχνική υποστήριξη στο πεδίο αυτό από τις επιτροπές του επιπέδου 3, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ποικιλομορφία των προϊόντων και των διαύλων διανομής·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν η εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας προσανατολισμένου στον κλάδο θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τον κώδικα δεοντολογίας στον τομέα των υπηρεσιών ολοκλήρωσης των συναλλαγών·

15.   επιδοκιμάζει τη σύσταση της CESR σύμφωνα με την οποία η αμοιβή ή το μη χρηματικό όφελος που παρέχεται σε μια νομική οντότητα ή καταβάλλεται από αυτήν εντός του ίδιου ομίλου ο οποίος προσφέρει μόνο τα δικά του προϊόντα (εσωτερικά αμοιβαία κεφάλαια) πρέπει να αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι αμοιβές ή τα μη χρηματικά οφέλη που παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή καταβάλλονται από αυτήν στο πλαίσιο εταιρειών ανοιχτής αρχιτεκτονικής (αμοιβαία κεφάλαια τρίτων)·

16.   σημειώνει ότι, βάσει του άρθρου 26 της οδηγίας εφαρμογής της MiFID, οι διατάξεις που διέπουν τις αντιπαροχές ισχύουν για τις πληρωμές ή τα μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται μεταξύ δύο διαφορετικών νομικών οντοτήτων, ενώ τα προϊόντα που παράγονται και διανέμονται από την ίδια νομική οντότητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον πρακτικό αντίκτυπο του άρθρου 26 στη διανομή ανταγωνιστικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, στην ανοικτή αρχιτεκτονική·

17.   αναγνωρίζει ότι η ανίχνευση των προμηθειών, ιδίως των αναδρομικών τελών, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί με την ολοένα και πιο ανοικτή αρχιτεκτονική· καλεί, συνεπώς, τον κλάδο να εξετάσει εάν απαιτείται η θέσπιση κοινών προτύπων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της κατάλληλης θέσης, όπως πρότυπα εντοπισμού των διανομέων ή παροχής δεδομένων, όπως μορφότυποι των αρχείων δεδομένων, πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων ή συχνότητα υποβολής εκθέσεων·

18.   καλεί την CESR να υποβάλει το 2008 έκθεση για τις επιπτώσεις του άρθρου 26 της οδηγίας εφαρμογής της MiFID στις ισχύουσες συμφωνίες πληρωμής των δαπανών των διαχειριστών κεφαλαίων (softing) ή δεσμών δαπανών συγκεντρωμένων σε μία μόνο προμήθεια (bundling) και να εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις ενδεχόμενες μελλοντικές αυτορρυθμιστικές πρωτοβουλίες του κλάδου, εάν η διαμόρφωση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την ΕΕ θα ωφελούσε τους επενδυτές·

19.   συμμερίζεται την ανησυχία που εκφράζει η Επιτροπή, στο Πράσινο Βιβλίο για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όσον αφορά την εμφάνιση των εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, των οποίων η ονομασία είναι παραπλανητική, εφόσον δεν στηρίζονται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την επιβολή των κατάλληλων διατάξεων όπως, για παράδειγμα, απαιτήσεων όσον αφορά τα κεφάλαια, σε επίπεδο ΕΕ, για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι απαιτήσεις επίβλεψης πρέπει να είναι συνεκτικές και εξίσου αυστηρές από άποψη ποιοτική, όσον αφορά τις προδιαγραφές της διαχείρισης κινδύνου, και ποσοτική, σε σχέση με τις προκύπτουσες απαιτήσεις όσον αφορά τα κεφάλαια·

Αλληλεπίδραση των οδηγιών ΟΣΕΚΑ-MiFID

20.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιλύσει ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας ΟΣΕΚΑ III και της οδηγίας MiFID όσον αφορά τη διανομή, τις αντιπαροχές και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας στον οδηγό της· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δημοσίευσε τον οδηγό αυτόν πριν από την εφαρμογή της οδηγίας MiFID από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη νομοθεσία και τους κανόνες εφαρμογής των κρατών μελών και να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς του οδηγού και τη σχέση του με τα μέτρα επιπέδου 3 της CESR και με τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Επιτροπής για την οδηγία MiFID·

Χρηματοοικονομικές γνώσεις

21.   επισημαίνει ότι η εφαρμογή ισοδύναμων απαιτήσεων κοινοποίησης για ανταγωνιστικά προϊόντα κατά την πώληση όσον αφορά το κόστος, τους κινδύνους και την απόδοση, βοηθούν τον επενδυτή να λαμβάνει τις αποφάσεις του έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μόνο εάν διαθέτει επαρκείς γνώσεις και κατανοεί σε ικανοποιητικό βαθμό τη λειτουργία των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων· υπογραμμίζει, συνεπώς, την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών γνώσεων·

Φορολόγηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων

22.   σημειώνει με λύπη ότι, σε πολλά νομοθετικά συστήματα, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε φορολογία ενώ οι εγχώριες συγχωνεύσεις παραμένουν αφορολόγητες· φρονεί ότι, εφόσον οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες και πρέπει να υφίστανται ίση μεταχείριση, οι διασυνοριακές και οι εγχώριες συγχωνεύσεις πρέπει να φορολογούνται με ουδέτερο τρόπο·

23.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2008 πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας που προβλέπεται στις οδηγίες 90/434/ΕΟΚ και 2005/56/ΕΚ· τονίζει ότι ο στόχος δεν είναι τόσο η εναρμόνιση της φορολογίας όσο να καθοριστεί εάν οι εγχώριες και διασυνοριακές συγχωνεύσεις πρέπει να είναι φορολογικά ουδέτερες σε περίπτωση που ο επενδυτής διατηρεί τις επενδύσεις του στο κεφάλαιο πριν και μετά τη συγχώνευση, ή αποσύρει την επένδυσή του εξαιτίας της επιδιωκόμενης συγχώνευσης, πριν αυτή λάβει χώρα·

24.   φρονεί ότι, για πρακτικούς λόγους, η φορολογική ουδετερότητα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα μόνο στις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ και αργότερα σε όλα τα άλλα κεφάλαια·

25.   υπογραμμίζει ότι ο εποπτικός συντονισμός των προϊόντων ΟΣΕΚΑ και μη-ΟΣΕΚΑ είναι υψίστης σημασίας, και ζητεί να καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την πρακτική συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αρχών·

Επενδυτική πολιτική και διαχείριση κινδύνων

26.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες επενδυτικές πολιτικές έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που αποκλείει από το πεδίο της επιλεξιμότητας περιουσιακά στοιχεία όπως τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, ενώ τελείως μεταβλητά και λιγότερο διαφανή περιουσιακά στοιχεία όπως οι δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου θεωρούνται επιλέξιμα από την CESR·

27.   φρονεί ότι ο ορισμός των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων και ο καθορισμός επενδυτικών ορίων δεν εγγυάται την ποιότητα της διαχείρισης των επενδύσεων και δημιουργεί ενδεχομένως στους ιδιώτες επενδυτές μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας· προτείνει, επομένως, να εξεταστεί μεσοπρόθεσμα το ενδεχόμενο μετάβασης από μια κανονιστική προσέγγιση σε μια προσέγγιση καθοδηγούμενη από μια αρχή που θα βασίζεται στη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού ως πιο εξελιγμένη μορφή διαφοροποίησης των κινδύνων· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ με τη διεξαγωγή σε αυτό το στάδιο μιας ουσιαστικής συζήτησης για την εν λόγω αλλαγή· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία μια προσεκτική ανάλυση των επιπτώσεων που θα είχε η αλλαγή αυτή στην απόδοση και στην ονομασία των ΟΣΕΚΑ·

28.   πιστεύει ότι εφαρμογή διατάξεων βασισμένων σε αρχές, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου στο επίπεδο 1 θα βοηθήσει στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την περαιτέρω σύγκλιση των μεθόδων εποπτείας· αναμένει, συνεπώς, από την Επιτροπή, μόλις ολοκληρωθούν οι νομοθετικές εργασίες για την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, να καταρτίσει έναν κατάλογο κριτηρίων βασισμένων σε αρχές που θα χρησιμοποιηθούν στα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να αντιστοιχούν στα επιμέρους χαρακτηριστικά κινδύνου των διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει να υποχρεούνται να εξηγούν την καταλληλότητα ορισμένου συστήματος και κατά πόσον είναι αναγκαία η θέσπιση γενικής υποχρέωσης προέγκρισης των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων μέσω της εποπτικής αρχής ή η περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου του θεματοφύλακα στην εποπτεία της επενδυτικής δραστηριότητας· καλεί την CESR να ολοκληρώσει την εργασία της όσον αφορά την εναρμόνιση των συστημάτων μέτρησης κινδύνου και να ξεκινήσει την εξέταση της διαχείρισης ρευστότητας·

29.   θεωρεί ότι, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, επιβάλλεται να υπόκεινται όλες οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν νομική μορφή εταίρων κεφαλαίου και όλες οι εισηγμένες εταιρείες διανομής στους εθνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους και στις κοινοτικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης·

Επεξεργασία αμοιβαίων κεφαλαίων

30.   επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες όπως η Ομάδα Τυποποίησης Επεξεργασίας Κεφαλαίων της EFAMA (European Fund and Asset Management Association), η Eurofi και άλλες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την αύξηση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας των κεφαλαίων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η μέχρι σήμερα πρόοδος δεν ήταν ικανοποιητική· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση εάν ο κλάδος δεν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης της ηλεκτρονικής και τυποποιημένης επεξεργασίας των κεφαλαίων μέχρι τα τέλη του 2009·

31.   εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες των μικρομεσαίων διανομέων και των διανομέων με περιορισμένη διασυνοριακή δραστηριότητα κατά τη μετάβαση σε αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες λύσεις·

32.   σημειώνει την ιδέα ότι οι τυποποιημένες προθεσμίες διακανονισμού μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, να απλουστεύσουν και να αποσαφηνίσουν τη διαχείριση των εντολών και να μειώσουν τα ποσοστά σφαλμάτων·

33.   σημειώνει την ιδέα της θέσπισης τυποποιημένης διαδικασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αξιόπιστα και τυποποιημένα δεδομένα όσον αφορά τα διασυνοριακά αμοιβαία κεφάλαια, για παράδειγμα, εφόσον ενδείκνυται, μέσω της υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής βάσης αναφοράς για στατικά δεδομένα όπως το ενημερωτικό δελτίο και τα δεδομένα διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη εποπτείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και αξιόπιστα·

Θεματοφύλακας

34.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν όλα τα κράτη μέλη στα υποκαταστήματα κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων να ενεργούν ως θεματοφύλακες παρότι ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ από την κοινοτική νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές ενέργειες κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ ώστε να επιτρέπεται στα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενεργούν ως θεματοφύλακες και να εξευρεθούν τρόποι αποτελεσματικής εποπτικής συνεργασίας·

35.   φρονεί ότι η εναρμόνιση του ορισμού των καθηκόντων του θεματοφύλακα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και να εξασφαλίσει μια πιο ολοκληρωμένη προστασία των επενδυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά την υπερκέραση των εθνικών διαφορών, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία περί ιδιοκτησίας, τους συναφείς με την ευθύνη όρους και τους κανόνες προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας· απευθύνει έκκληση για ανάλυση των νομικών εμποδίων που πρέπει να αρθούν προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των καθηκόντων των θεματοφυλάκων, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη διαθέσιμες έρευνες σχετικά με τους διάφορους ρόλους και ευθύνες των θεματοφυλάκων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

36.   υπογραμμίζει ότι το διαβατήριο θεματοφύλακα πρέπει να θεσπιστεί μόνον αφού θα έχει επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του θεματοφύλακα· υπογραμμίζει ότι, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η αλληλεπίδραση μεταξύ του διαβατηρίου θεματοφύλακα, του διαβατηρίου εταιρείας διαχείρισης, του αμοιβαίου κεφαλαίου και της ρυθμιστικής αρχής·

37.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχει η ευρεία χρήση εξαιρετικά σύνθετων προϊόντων λ.χ. παραγώγων, περιλαμβανομένων πιστωτικών παραγώγων, και δεικτών, περιλαμβανομένων δεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, στην αποτελεσματικότητα των εποπτικών καθηκόντων του θεματοφύλακα·

Διαδικασία Lamfalussy

38.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιλογή εργαλείων εφαρμογής βάσει του περιεχομένου και των στόχων της υποκείμενης νομοθεσίας επιπέδου 1· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια νομική βάση στο επίπεδο 1 για τη χρήση τόσο οδηγιών εφαρμογής όσο και κανονισμών εφαρμογής στο επίπεδο 2· επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η νέα διαδικασία για το καθεστώς με έλεγχο όλων των μέτρων του επιπέδου 2·

Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (αντισταθμιστικά κεφάλαια)

39.   εφιστά την προσοχή στα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις, όπως οι συναφείς με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου δραστηριότητες, παρότι δεν έχουν γίνει ακόμη επαρκώς κατανοητές όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για το σύστημα, συνεπάγονται συχνά μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, διασπορά των κινδύνων, ιδίως για παραδοσιακά χαρτοφυλάκια, και ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ειδικών διαπραγματευτών και των μεσαζόντων και ότι η έρευνα για τις κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις στην αγορά συμβάλλει στη βελτίωση της πληροφόρησης και στην αποδοτικότερη τιμολόγηση·

40.   εκτιμά ότι η διαφάνεια και η κοινοποίηση για τους επενδυτές και τους φορείς εποπτείας έχουν καίρια σημασία και αναμένει ότι οι επικείμενες προτάσεις της IOSCO (International Organization of Securities Commissions) θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς αυτό· καλεί τον κλάδο να συμφωνήσει επί ενός κώδικα δεοντολογίας για την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, τη διαφάνεια των δομών των τελών και την καλύτερη εποπτεία των επενδυτικών στρατηγικών· ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στη σχετική συζήτηση (π.χ. στους κόλπους των G8)·

41.   εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται αυτή καθαυτή η πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· τονίζει, ωστόσο, ότι με δεδομένη τη συχνά χαλαρή ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των δραστηριοτήτων τους, η πρόσβαση σε επίπεδο λιανικής πώλησης θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις· επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας επενδυτών καθώς και η ρύθμιση της έκθεσης των αντισυμβαλλόμενων· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι οι φορείς που ρυθμίζονται από την MiFID υπόκεινται σε ελέγχους καταλληλότητας και συμβατότητας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταχρηστικής πώλησης·

42.   εκτιμά ότι τα ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας πρέπει να εξετάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών στους κόλπους διεθνών φορέων όπως η IOSCO καθώς και μέσω τακτικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των νομοθετών· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την CESR να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην τόνωση του διαλόγου και να προτείνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα κατάλληλα μέτρα·

43.   πιστεύει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των πρακτικών διοίκησης των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης του αριθμού των επενδυτών που κάνουν ενεργό και συνειδητή χρήση των δικαιωμάτων που έχουν ως μέτοχοι διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες· ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορεί να αυξάνουν τον έλεγχό τους επί των ψήφων με μικρό κόστος μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών όπως ο δανεισμός και η απόκτηση δανεικών τίτλων· αναγνωρίζει ότι αυτό το τελευταίο δεν αναλαμβάνεται μόνο από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή αν είναι σκόπιμη και εφαρμόσιμη μια διάταξη που θα ορίζει πως, στις περιπτώσεις στις οποίες κρατούνται τίτλοι για λογαριασμό επενδυτών, μια συμφωνία δανεισμού μεριδίων θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα του δανειστή να ανακαλέσει αμέσως τα μερίδιά του, και ότι, εάν δεν υπάρξει ανάκληση, στον δανειζόμενο πρέπει να επιτρέπεται η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μόνο βάσει οδηγιών του δανειστή·

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

44.   εκτιμά ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια συνιστούν σημαντική πηγή κεφαλαίου εκκίνησης, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης, όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και για τις ΜΜΕ· ωστόσο, γνωρίζει επίσης περιπτώσεις στις οποίες ένα υψηλό επίπεδο χρέους προκάλεσε σοβαρούς κινδύνους για τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους, όταν οι διαχειριστές δεν ήταν πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής που τις βάρυναν·

45.   τονίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια προς τους επενδυτές αλλά και προς τις εποπτικές αρχές όσον αφορά τα τέλη και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, ιδίως όταν αυτό συνεπάγεται τη μόχλευση της χρηματοπιστωτικής θέσης της εταιρείας που ιδιωτικοποιείται, καθώς και τους συναφείς με τη διαχείριση στόχους τους, κυρίως κατά την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών·

46.   πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ρύθμιση της έκθεσης των αντισυμβαλλόμενων καθώς και ο καθορισμός σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας επενδυτών, προκειμένου να περιορίζεται η έκθεση των ιδιωτών επενδυτών στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια·

47.   αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις στην απασχόληση απασχολούν συχνά την κοινή γνώμη· επισημαίνει ότι είναι αντιφατικά τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπό τους στο γενικό επίπεδο απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει μια καλύτερη ανάλυση·

48.   πιστεύει ότι είναι αναγκαία μια ανάλυση σε βάθος για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών επενδύσεων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, από τη μία πλευρά, και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, από την άλλη πλευρά, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, τις επιλογές και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την απασχόληση· αναμένει ότι θα εξετάσει τον σχετικό αντίκτυπο στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκθέσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, βάσει των συμπερασμάτων των μελετών των οποίων ανατέθηκε η εκπόνηση τον Αύγουστο του 2007· προτείνει να εξετάζονται, στις μελέτες αυτές, μεταξύ άλλων, τα εξής σημεία:

–   κατά πόσον είναι επαρκής ένας κώδικας δεοντολογίας προερχόμενος από τον ίδιο τον κλάδο, για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για την προστασία των επενδυτών, ή είναι αναγκαία περαιτέρω δράση από τον νομοθέτη και τις εποπτικές αρχές, όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης, μέσω ελάχιστων προδιαγραφών πληροφόρησης και ρύθμισης των εμπλεκόμενων φορέων·

–   κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον, ή ακόμη και ανάγκη, για ένα ευρωπαϊκό σήμα εναλλακτικών επενδυτικών μέσων και, εάν ναι, ποια θα ήταν τα κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που θα κάλυπτε ένα τέτοιο κοινοτικό πλαίσιο·

–   υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρεπόταν η πρόσβαση σε επίπεδο λιανικής πώλησης, σε αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων·

o
o   o

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 20.
(2) ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 35.
(3) ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/1/ΕΚ (ΕΕ L 79, 24.3.2005, σ. 9).
(4) ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/44/ΕΚ (ΕΕ L 247, 21.9.2007, σ. 1).
(5) ΕΕ L 235, 23.9.2003, σ. 10.
(6) ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.
(7) ΕΕ L 345, 19.12.2002, σ. 1.
(8) EE C 92 E, 16.4.2004, σ. 407.
(9) ΕΕ C 296 Ε, 6.12.2006, σ. 257.
(10) ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 26.
(11) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
(12) ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/98/ΕΚ (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 129).
(13) ΕΕ L 310, 25.11.2005, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου