Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0495/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 356kWORD 62k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Внос на текстил
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно бъдещето на текстилния сектор след 2007 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство между Европейската Комисия и Министерството на търговията на Китайската народна република относно износа на определени видове китайски текстил и облекло за Европейския съюз, подписан на 10 юни 2005 г.,

–   като взе предвид решението, взето през октомври 2007 г. от Комисията и китайското правителство, за система за съвместно наблюдение на вноса,

–   като взе предвид предишните си резолюции по този въпрос, и по-специално резолюцията си от 6 септември 2005 г.относно текстила и облеклото след 2005 г.(1),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че премахването на квотите в сектора на текстила и облеклото вече има сериозни социални последствия, главно в регионите, в които са съсредоточени най-голям брой предприятия и работници, мнозинството от които жени, и където заплащането е хронично ниско;

Б.   като има предвид, че Китай е водещият световен производител и най-голям износител на текстил и облекло за Европейския съюз;

В.   като има предвид, че след изтичането на Споразумението относно мултифибрите на 1 януари 2005 г., Комисията и Китай сключиха горепосочения Меморандум за разбирателство, налагащ ограничения на вноса на някои категории текстил от Китай за преходен период, който изтича на 1 януари 2008 г.;

Г.   като има предвид, че Европейският съюз и китайското правителство взеха решение за прилагане на система за съвместно наблюдение на вноса за 2008 г.;

Д.   като има предвид, че 70 % от всички фалшифицирани стоки, които влизат на европейския пазар, идват от Китай и половината от всички европейски митнически процедури, насочени срещу фалшифицирането на продукти, се отнасят до текстила и облеклото;

Е.   като има предвид, че след присъединяването на Китай към СТО, на държавите-членки на СТО бе разрешено да приемат специални предпазни мерки под формата на количествени ограничения на китайския износ до края на 2008 г., ако е застрашено функционирането на пазара;

Ж.   като има предвид, че Европейският съюз е вторият в света износител на текстил и облекло;

З.   като има предвид, че в Европейския съюз секторът на текстила и облеклото се състои предимно от малки и средни предприятия (МСП) и че части на сектора в ЕС са съсредоточени в региони, силно засегнати от икономическо преструктуриране;

1.  Осъзнава, че вдигането на системата от квоти е резултат от правно обвързващо споразумение, подписано при присъединяването на Китай към СТО, но напомня, че Протокола относно присъединяване на Китай към СТО предоставя на всички държави-членки на СТО, включително на Европейската общност, възможността да прилагат при необходимост предпазни мерки срещу вноса от Китай до края на 2008 г.;

2.  Поддържа становището, че системата на наблюдение с двойна проверка ще бъде безполезна, ако не успее да предотврати всякакво повторение на ситуацията от 2005 г., когато вносът в ЕС нарастваше с все по-високи темпове; подчертава, че е необходимо новите предпазни мерки да се прилагат, обхващайки, наред с друго, категории продукти, които следва да се уточнят от държавите-членки, така че да позволява защитата и насърчаването на заетостта и стопанската дейност в този сектор в ЕС;

Външна конкурентноспособност на базирания в ЕС текстилен сектор

3.  Изразява загриженост по повод на високите тарифни и нетарифни бариери в много трети страни; подчертава, че в своите двустранни, регионални и многостранни споразумения с трети страни, Комисията следва да осигурява по-добри условия на достъп до пазарите на съответните страни, тъй като това е жизненоважно за бъдещето на производството на текстил и облекло в ЕС, особено за МСП;

4.  Отправя искане към Комисията да се използва възможността при договарянето на търговски споразуменияда насърчава и укрепва екологични и социални стандарти, например достойния труд, в трети страни с цел да гарантира лоялната конкуренция;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават активно модернизирането на базираната в Европа текстилна промишленост, като подкрепят технологичните иновации, изследователската и развойна дейност чрез Седмата рамкова програма, както и професионалното обучение, особено за МСП; в тази връзка, призовава Комисията да извърши подходящо глобално проучване по този сериозен въпрос;

6.  Счита, че следва да се прилагат задължителни правила за означаване на произхода на текстилни продукти, внесени от трети страни, и в тази връзка призовава Съвета да приеме внесеното предложение за регламент относно означението "произведено в"; отбелязва, че този регламент би спомогнал за осигуряване на по-добра защита на потребителите и би подкрепил европейската промишленост, основаваща се на изследвания, иновации и качество;

Европейската текстилна промишленост и работещите в нея

7.  Призовава Комисията да гарантира, че значителна част от Фонда за приспособяване към глобализацията ще бъде използвана за преструктурирането и преквалификацията на текстилния сектор, по-специално, на МСП, силно засегнати от либерализацията на пазара;

8.  Подновява предложението си за изготвяне на общностна програма за сектора на текстила и облеклото, осигурена с необходимите средства, и по-специално за регионите в по-неблагоприятно положение, които зависят от този сектор, с цел да се насърчат изследванията, иновациите, професионалното обучение и малките и средни предприятия, като гореспоменатата се съпътства от общносттна програма за създаване на нови пазари и засилване на външната реклама за продукти на сектора, например на международни търговски панаири;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да подпомагат работниците в сектора на текстила и облеклото чрез социални мерки и планове за дружествата, на които предстои преструктуриране;

Нелоялна конкуренция и фалшифициране

10.  Припомня, че инструментите за търговска защита (антидъмпингови мерки, мерки срещу субсидиран внос и предпазни мерки) са основни регулативни механизми и легитимни средства за активно справяне със законния и незаконния внос от трети страни, особено в сектора на текстила и облеклото, който понастоящем е открит, незащитен от квоти пазар;

11.  Призовава Комисията да насърчи китайските власти да приведат в съответствие обменните курсове на тяхната валута и да преразгледат техния външно-обменен баланс евро-долар, които понастоящем улесняват масивния поток на внасяните китайски текстил и облекла;

12.  Изразява загриженост по повод на системното нарушаване на правата на интелектуална собственост; настойчиво призовава Комисията да се бори с тези нарушения, по-специално с фалшификациите, на многостранно, регионално и двустранно равнище, включително с всички форми на нелоялна търговия;

Наблюдение на вноса

13.  Приветства системата на съвместно наблюдение на вноса, която ще осигури двойна проверка на китайския износ за ЕС на осем текстилни продукта и облекла; изразява обаче дълбока загриженост относно начина, по който системата ще бъде установена; призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на гореспоменатите двойни проверки и да извърши оценка на тяхната ефективност, с цел да гарантира плавен преход към свободна търговия с текстилни продукти;

14.  Подчертава, че системата на двойни проверки не може да се прилага само през 2008 г. и че следва да се гарантира една ефективна система за наблюдение за по-дълъг период;

15.  Счита, че Групата на високо равнище следва да осигури контрол над системата за наблюдение на вноса на текстил и облекла в Европейския съюз;

16.  Призовава Комисията и Съединените Щати да започнат консултации по въпроса на вноса на текстилни продукти от Китай;

17.  Призовава Комисията да създаде мониторингова система и да извърши оценка на резултатите преди края на първото тримесечие на 2008 г., с цел да гарантира надлежното и навременно отчитане на смущенията, причинени от едно нарастване на вноса на текстилни продукти и отправя искане Комисията да докладва пред Парламента относно своите констатации;

Безопасност и защита на потребителите

18.  Настойчиво призовава Комисията да използва правомощията си за забрана на опасни стоки на пазара на ЕС и по отношение на текстила и облеклото;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че вносните текстилни продукти, влизащи на пазара на ЕС, особено тези внесени от Китай, са предмет на изисквания за безопасност и защита на потребителите, идентични с прилаганите спрямо текстилни продукти, произведени в ЕС;

20.  Отправя искане към Комисията да извърши подходящи оценка и проучване по въпроса дали понижението на цените се прехвърля на потребителите в ЕС, както се твърди;

Развиващите се страни и средиземноморските партньори на ЕС

21.  Призовава Комисията да подкрепи създаването на евро-средиземноморска производствена зона в текстилния сектор, като се възползва от географската близост на ЕС и пазарите на неговите средиземноморски партньори за създаване на зона, която е конкурентноспособна на международно равнище и може да осигури запазването на настоящите равнища на промишлено производство и заетостта;

22.  Подчертава, че прекратяването на ограниченията върху вноса на текстилни продукти ще доведе не само до дълбоки промени на тенденциите във вноса, но рискува да повлияе на секторите на текстила и облеклото в развиващите се страни, включително в средиземноморските партньори на ЕС;

23.  Призовава Комисията да проучи въздействието на пълната либерализация на сектора на текстила и облеклото върху най-слабо развитите страни; изразява особена загриженост относно незачитането на основни социални и трудови права от някои от най-слабо развитите страни, за да останат конкурентноспособни; призовава Комисията да направи оценка по какъв начин "Помощ за търговията" и други подобни програми могат да помогнат на най-слабо развитите страни да се ангажират със социално и екологично устойчиви секторни програми;

24.  Призовава Комисията да направи оценка на приложимостта в сектора на текстила и облеклото на управленски способи, насочени към предлагането, с цел стабилизиране на глобалната конкуренция и предотвратяване на възприемането на подхода на най-малкия общ знаменател по отношение на социалните и екологични стандарти;

Предоставяне на информация на Европейския парламент

25.  Изисква Комисията да предоставя на Парламента пълна информация относно всякакви значими развития в рамките на международната търговия с текстилни продукти;

o
o   o

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 110.

Правна информация - Политика за поверителност