Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0495/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 293kWORD 58k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Textilie
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o budoucnosti textilního odvětví po roce 2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na Memorandum o porozumění podepsané dne 10. června 2005 mezi Evropskou komisí a Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky o vývozu některého čínského textilu a oděvních výrobků do Evropské unie,

-   s ohledem na rozhodnutí Komise a čínské vlády o systému společného dohledu nad dovozem přijaté v říjnu 2007,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o této otázce, a zejména na své usnesení ze dne 6. září 2005 o textiliích a oděvech po roce 2005(1),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že zrušení kvót v textilním a oděvním průmyslu mělo závažné sociální důsledky, přičemž nejvíce byly postiženy regiony, kde je v této oblasti činná většina podniků a pracujících, z nichž většinu tvoří ženy, a kde jsou i nadále nízké platy,

B.   vzhledem k tomu, že Čína je předním světovým výrobcem a největším vývozcem textilu a oděvů do Evropské unie,

C.   vzhledem k tomu, že po skončení platnosti dohody o obchodu s textilními výrobky ("Multifiber Agreement") k 1. lednu 2005 uzavřely Komise a Čína výše zmíněné Memorandum o porozumění, které na přechodné období stanovilo omezení dovozu určitých kategorií textilních výrobků z Číny a které vyprší dne 1. ledna 2008,

D.   vzhledem k tomu, že se Evropská unie s čínskou vládou  dohodly na systému společného dohledu nad dovozem na rok 2008,

E.   vzhledem k tomu, že 70 % veškerého padělaného zboží na evropském trhu pochází z Číny a polovina všech evropských celních řízení proti padělání se týká textilu a oděvů,

F.   vzhledem k tomu, že po přistoupení Číny k WTO byli členové WTO v případě, že by mělo dojít k narušení trhu, oprávněni přijmout zvláštní ochranná opatření v podobě kvantitativních omezení výrobků vyvážených z Číny, a to až do konce roku 2008,

G.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším světovým vývozcem textilu a oděvů,

H.   vzhledem k tomu, že odvětví textilu a oděvů se v Evropské unii skládá převážně z malých a středních podniků, a vzhledem k tomu, že je část odvětví koncentrována do oblastí silně poznamenaných hospodářskou restrukturalizací,

1.   je si vědom toho, že ukončení režimu kvót je výsledkem právně závazné dohody, kterou Čína uzavřela v okamžiku přistoupení k WTO, avšak připomíná, že Protokol o přistoupení Číny k WTO opravňuje všechny členy WTO, včetně Evropského společenství, uplatnit v případě potřeby ochranná opatření proti dovozu z Číny až do konce roku 2008;

2.   zdůrazňuje, že uvedený mechanismus dohledu založený na dvojité kontrole bude mít smysl pouze tehdy, když zaručí, že se nebude opakovat situace z roku 2005, kdy došlo k exponenciálnímu nárůstu dovozů do EU, a dodává, že je zapotřebí zavést nová ochranná opatření – zejména v kategoriích, jež uvedou členské státy – aby bylo možné v EU zachovat a podporovat zaměstnanost a také činnost tohoto odvětví;

Vnější konkurenceschopnost textilního odvětví EU

3.   vyjadřuje své znepokojení nad vysokými celními a necelními překážkami v mnoha třetích zemích; zdůrazňuje, že by Komise měla ve svých dvoustranných, regionálních a mnohostranných dohodách se třetími zeměmi zaručit lepší podmínky přístupu na trhy v těchto zemích, což je zásadní pro budoucnost odvětví textilních a oděvních výrobků v EU, zejména pokud jde o malé a střední podniky;

4.   žádá Komisi, aby u příležitosti jednání o obchodních dohodách podpořila a posílila environmentální a sociální standardy, jako je důstojná práce, ve třetích zemích, s cílem zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podporovaly modernizaci textilního průmyslu v EU tím, že budou podporovat technologické inovace, výzkum a rozvoj prostřednictvím Sedmého rámcového programu a formou odborného vzdělávání, zejména v malých a středních podnicích; v tomto ohledu žádá Komisi, aby tuto důležitou otázku důkladně a v celém rozsahu prozkoumala;

6.   domnívá se, že by u dovozu ze třetích zemí měla být používána závazná pravidla pro označování původu textilních výrobků, a v této souvislosti vybízí Radu, aby přijala dosud projednávaný návrh nařízení o označení "made in"; konstatuje, že toto nařízení by pomohlo zlepšit ochranu spotřebitelů a podpořilo by evropský textilní průmysl založený na výzkumu, inovaci a kvalitě;

Textilní odvětví v EU a zaměstnanci

7.   vyzývá Komisi, aby zaručila, že fond pro přizpůsobení se globalizaci bude z podstatné části využit k restrukturalizaci textilního odvětví a rekvalifikaci jeho pracovníků, a to zejména u malých a středních podniků, které jsou těžce zasaženy liberalizací trhu;

8.   znovu navrhuje, aby byl vytvořen program Společenství pro textilní a oděvní odvětví s příslušnými podpůrnými prostředky, a to zejména pro nejvíce znevýhodněné regiony, které jsou na tomto odvětví závislé; náplní programu by měla být podpora výzkumu, inovací, odborného vzdělávání a malých a středních podniků; navrhuje také vytvoření programu Společenství, jenž by podporoval vytváření značek a vnější propagaci výrobků tohoto odvětví, zejména na mezinárodních veletrzích;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v podnicích procházejících restrukturalizací pomáhaly zaměstnancům odvětví textilních a oděvních výrobků sociálními opatření a plány;

Nekalé obchodní praktiky a padělání

10.   připomíná, že nástroje na ochranu obchodu (antidumpingová a ochranná opatření a opatření proti dotacím) jsou zásadními regulačními mechanismy a legitimními nástroji k aktivnímu řešení zákonného i nezákonného dovozu ze třetích zemí, a to zejména v textilním a oděvním odvětví, které je nyní kvótami nechráněným otevřeným trhem;

11.   vyzývá Komisi, aby přiměla čínské orgány sladit své směnné kurzy a přezkoumat směnnou rovnováhu eura k dolaru, které nyní napomáhají obrovskému přílivu textilu a oděvů dovážených z Číny;

12.   je znepokojen systematickým porušováním práv duševního vlastnictví; naléhavě vyzývá Komisi k boji proti tomuto porušování práv, zejména proti padělání, i všem formám nekalých obchodních praktik na mnohostranné, regionální a dvoustranné úrovni;

Dohled nad dovozem

13.   vítá systém společného dohledu nad dovozem, v jehož rámci bude prováděna dvojí kontrola u osmi druhů textilních a oděvních výrobků vyvážených z Číny do EU; vyjadřuje však své vážné obavy ohledně způsobu fungování tohoto systému; vyzývá Komisi, aby zaručila řádné provádění této dvojí kontroly a zhodnotila její účinnost, aby byl zajištěn plynulý přechod k volnému obchodu s textilními výrobky;

14.   zdůrazňuje, že systém dvojí kontroly nelze uplatňovat pouze v roce 2008, nýbrž že je třeba zajistit účinný systém dohledu na delší období;

15.   domnívá se, že by skupina na vysoké úrovni měla zajistit kontrolu systému dohledu nad dovozem textilu a oděvů do Evropské unie;

16.   vyzývá Komisi a USA, aby v otázce dovozu textilu z Číny zahájily konzultace;

17.   vyzývá Komisi, aby před koncem prvního čtvrtletí roku 2008 zřídila monitorovací systém a zhodnotila výsledky, a tím zajistila, že negativní účinky nárůstu dovozu textilu budou řádně a rychle zohledněny, a vyzývá Komisi, aby o svých zjištěních informovala Parlament;

Bezpečnost a ochrana spotřebitele

18.   naléhavě vyzývá Komisi, aby využila svých pravomocí a zakázala prodej nebezpečných výrobků na trhu EU, a to i v případě textilu a oděvů;

19.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že textilní výrobky uváděné na trh EU a dovážené zejména z Číny budou podléhat stejným požadavkům na bezpečnost a ochranu spotřebitelů jako textilní výrobky vyrobené v EU;

20.   žádá Komisi, aby provedla řádné hodnocení a studii týkající se otázky údajného přenosu snížení cen na spotřebitele v EU;

Rozvojové země a středomořští partneři EU

21.   vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření evropsko-středomořské výrobní oblasti v textilním odvětví, která by využívala zeměpisné blízkosti středomořských trhů a trhu EU, čímž by vznikla mezinárodně konkurenceschopná oblast, schopná zajistit udržení výrobního výkonu i úrovně zaměstnanosti;

22.   zdůrazňuje, že konec omezení vztahujících se na dovoz textilu vyvolá nejen radikální změny ve vývoji dovozu na evropském trhu, ale může také ovlivnit oděvní a textilní průmysl v rozvojových zemích, včetně středomořských partnerů EU;

23.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala dopad úplné liberalizace textilního a oděvního odvětví na nejméně rozvinuté země; je znepokojen zejména porušováním základních sociálních a pracovních práv, ke kterému se uchylují některé nejméně rozvinuté země, aby si udržely konkurenceschopnost; vyzývá Komisi, aby zhodnotila, jak program "Podpora na rozvoj obchodu" (Aid-for-Trade) a podobné programy mohou pomoci nejméně rozvinutým zemím zapojit se do sociálně a environmentálně udržitelných odvětvových programů;

24.   vyzývá Komisi, aby zhodnotila užitečnost nástrojů pro řízení nabídky v oděvním odvětví s cílem vyrovnat světovou hospodářskou soutěž a zabránit přístupu typu "nejnižšího společného jmenovatele" k sociálním normám a normám v oblasti životního prostředí;

Informování Evropského parlamentu

25.   žádá Komisi, aby Parlamentu poskytovala úplné informace o všech významných změnách v rámci mezinárodního obchodu s textilními výrobky;

o
o   o

26.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 110.

Právní upozornění - Ochrana soukromí