Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0495/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 59k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
Tekstiilisektor
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon tekstiilisektori tuleviku kohta pärast 2007. aastat

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi kaubandusministeeriumi vahel 10. juunil 2005. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit teatud Hiina tekstiil- ja rõivatoodete ekspordi lubamise kohta Euroopa Liitu;

–   võttes arvesse komisjoni ja Hiina valitsuse 2007. aasta oktoobri otsust ühise impordi järelevalve süsteemi kohta;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selles küsimuses ning eelkõige 6. septembri 2005. aasta resolutsiooni tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku kohta pärast 2005. aastat(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et tekstiil- ja rõivatoodete sektori kvootide kaotamine on põhjustanud tõsiseid sotsiaalseid tagajärgi, peamiselt piirkondades, kuhu on koondunud kõige rohkem ettevõtteid ja töötajaid – peamiselt naisi – ja kus palgad on jätkuvalt madalad;

B.   arvestades, et Hiina on maailma juhtiv tekstiil- ja rõivatoodete tootja ning suurim nende toodete eksportija Euroopa Liitu;

C.   arvestades, et pärast tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivuse lõppemist 1 jaanuaril 2005. aastal sõlmisid komisjon ja Hiina eespool nimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi, kehtestades Hiina teatavatesse tekstiilikategooriatesse kuuluvate toodete impordile piirangud üleminekuajaks, mis lõpeb 1. jaanuaril 2008;

D.   arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina valitsus leppisid kokku 2008. aastaks ühise impordi järelevalve süsteemi loomises;

E.   arvestades, et 70% kõikidest Euroopa turule jõudvatest võltsitud toodetest pärineb Hiinast ning et pool võltsinguid käsitlevatest Euroopa tollimenetlustest on seotud tekstiil- ja rõivatoodetega;

F.  F arvestades, et pärast Hiina liitumist WTOga oli WTO liikmetel lubatud rakendada Hiina ekspordile konkreetseid kaitsemeetmeid koguseliste piirangute näol kuni 2008. aasta lõpuni, kui turg peaks olema häiritud;

G.   arvestades, et Euroopa Liit on maailmas suuruselt teine tekstiil- ja rõivatoodete eksportija;

H.   arvestades, et Euroopa Liidus koosneb tekstiil- ja rõivatoodete sektor peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest ning arvestades, et osa sektorist on koondunud majanduse ümberkorraldamisest tugevasti mõjutatud piirkondadesse,

1.   on teadlik, et kvoodisüsteemi kaotamine tuleneb õiguslikult siduvast kokkuleppest, mis tehti kui Hiina ühines WTOga, kuid tuletab meelde, et Hiina WTOga liitumise protokoll võimaldab kõikidel WTO liikmetel, kaasa arvatud Euroopa Ühendusel, rakendada vajaduse korral Hiina impordi vastu kaitsemeetmeid kuni 2008. aasta lõpuni;

2.   on arvamusel, et kahekordsel järelevalvesüsteemil ei ole mõtet, kui see ei takista 2005. aastal esinenud olukorra kordumist, kui import ELi kasvas järjest kiiremini; rõhutab, et rakendada tuleb uusi kaitsemeetmeid, mis hõlmaksid muu hulgas liikmesriikide poolt täpsustatud toodete kategooriaid, et võimaldada ELis kõnealuse sektori töökohtade ja äritegevuse kaitsmist ja edendamist;

ELi tekstiilisektori rahvusvaheline konkurentsivõime

3.   väljendab muret seoses kõrgete tariifide ja mittetariifsete tõketega paljudes kolmandates riikides; rõhutab, et komisjon peaks tagama kolmandate riikidega sõlmitavates kahepoolsetes, piirkondlikes ja mitmepoolsetes lepingutes paremad turupääsu tingimused nendes riikides, sest see on Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks ülimalt oluline;

4.   palub komisjonil kasutada võimalust saavutada läbirääkimistega niisugused kaubanduslepingud, mis edendaksid ja tugevdaksid kolmandates riikides keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid, nagu inimväärne töö, eesmärgiga tagada aus konkurents;

5.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama aktiivselt ELi tekstiilitööstuse moderniseerimist, toetades seitsmenda raamprogrammi kaudu tehnoloogiauuendusi, teadus- ja arendustegevust, samuti kutseõpet, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima selles tõsises küsimuses läbi põhjalik ja üldine uuring;

6.   on seisukohal, et tuleks rakendada siduvaid eeskirju, mis käsitlevad päritoluriigi märkimist kolmandatest riikidest imporditavatele tekstiiltoodetele, ja palub sellega seoses nõukogul võtta vastu menetluses olev määruse ettepanek päritolumaa märkimise kohta; märgib, et see määrus aitaks tarbijaid paremini kaitsta ning toetaks teadusuuringutel, innovatsioonil ja kvaliteedil põhinevat Euroopa tööstust;

ELi tekstiilitööstus ja töötajad

7.   kutsub komisjoni üles tagama, et olulist osa globaliseerumisega kohanemise fondist kasutataks tekstiilisektori ümberkorraldamiseks ja ümberõppeks, eriti mis puudutab turu liberaliseerimisest tugevasti mõjutatud väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid;

8.   kordab oma ettepanekut, et tuleks töötada välja asjakohaste toetusvahenditega ühenduse programm tekstiil- ja rõivatoodete sektorile, eriti sellest sõltuvuses olevatele ebasoodsamatele piirkondadele, soodustamaks teadusuuringuid, innovatsiooni, kutseõpet ja VKEsid, ja see programm peaks toimima koos ühenduse programmiga, mille eesmärk on aidata luua uusi turge ja võimendada sektori toodete reklaami väljaspool, nt rahvusvahelistel kaubandusmessidel;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama tekstiil- ja rõivatoodete sektori töötajaid sotsiaalsete meetmetega ning tegevuskavadega ümberkorraldamist vajavate ettevõtete jaoks;

Ebaõiglane kaubandus ja võltsimine

10.   tuletab meelde, et kaubanduse kaitsemeetmed (dumpingu- ja subsiidiumivastased ning kaitsemeetmed) on põhilised reguleerimismehhanismid ja õiguslikud vahendid ennetavaks tegelemiseks nii legaalse kui ka illegaalse impordi takistamisega kolmandatest riikidest, eriti tekstiil- ja rõivatoodete sektoris, mis on nüüd kvootide kaitseta avatud turg;

11.   kutsub komisjoni üles julgustama Hiina ametivõime viima oma vahetuskurssi vastavusse tegeliku väärtusega ning vaatama üle valuutakursi tasakaalu euro/dollari suhtes, mis soodustab massilist Hiina tekstiil- ja rõivatoodete impordivoogu;

12.   väljendab muret intellektuaalomandi õiguste süstemaatilise rikkumise pärast; nõuab tungivalt, et komisjon võitleks selliste rikkumiste, eriti võltsimise vastu nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka kahepoolsel tasandil, arvestades mis tahes kujul esinevat ebaõiglast kaubandust;

Impordi järelevalve

13.   tervitab ühist impordi järelevalve süsteemi, mis tagab kahekordse kontrolli kaheksa tekstiil- ja rõivatoote ekspordi üle Hiinast ELi; on aga tõsiselt mures selle pärast, mil moel nimetatud süsteem luuakse; kutsub komisjoni üles tagama kahekordse kontrolli süsteemi nõuetekohast rakendamist ning hindama selle tõhusust, et kindlustada sujuv üleminek vabakaubandusele tekstiiltoodetega kauplemisel;

14.   rõhutab, et kahekordse kontrolli süsteemi ei saa rakendada ainult 2008. aastal ning et tõhus järelevalve süsteem tuleks tagada pikemaks ajaks;

15.   on seisukohal, et kõrgetasemeline rühm peaks tagama järelevalve Euroopa Liitu imporditavate tekstiil- ja rõivatoodete järelevalvesüsteemi üle;

16.   kutsub komisjoni ja USAd üles pidama konsultatsioone Hiina tekstiiliimpordi teemal;

17.   kutsub komisjoni üles looma järelevalvesüsteemi ning hindama tulemusi enne 2008. aasta esimese kvartali lõppu, tagamaks, et tekstiiliimpordi hoogsa tõusu kahjulikku mõju võetakse arvesse nõuetekohaselt ja viivitamatult, ning palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile tulemuste kohta aruandeid;

Ohutus ja tarbijakaitse

18.   nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ohtlikud tooted ELi turul, ka tekstiil- ja rõivatoodete sektoris;

19.   palub komisjonil tagada, et ELi turule lastavatele tekstiiltoodetele, eriti importtoodetele Hiinast, kehtiksid samasugused ohutus- ja tarbijakaitse nõuded nagu ELis toodetutele;

20.   palub komisjonil viia läbi nõuetekohane hindamine ja uuring küsimuses, kas hindade alanemine jõuab ka ELi tarbijateni, nagu võiks arvata;

Arengumaad ja ELi Vahemere piirkonna partnerid

21.   kutsub komisjoni üles toetama Euroopa–Vahemere tootmispiirkonna moodustamist tekstiilisektoris, kasutades ära ELi ja Vahemere partnerriikide turgude geograafilist lähedust, et luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline piirkond, mis suudab tagada tööstustoodangu senise mahu ja tööhõive säilimise;

22.   rõhutab, et tekstiili impordipiirangute tühistamine ei too kaasa ainult radikaalseid muutusi ELi turu impordisuundumustes, vaid võib mõjutada ka arengumaade, sealhulgas ELi Vahemere piirkonna partnerite rõiva- ja tekstiiltoodete sektorit;

23.   kutsub komisjoni üles uurima tekstiil- ja rõivatoodete sektori täieliku liberaliseerimise mõju vähimarenenud maadele; on eriti mures põhiliste sotsiaalsete ja tööõiguste eiramise pärast mõnedes vähimarenenud maades, kes püüavad seeläbi konkurentsivõimelisena püsida; kutsub komisjoni üles hindama, kuidas kaubandusabi programm ja teised sarnased programmid võiksid aidata kaasata vähimarenenud maid sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt jätkusuutlikesse sektori programmidesse;

24.   kutsub komisjoni üles hindama pakkumise juhtimise vahendite kasulikkust rõivatoodete sektoris, et ühtlustada ülemaailmset konkurentsi ning takistada sotsiaalsete ja keskkonnastandardite puhul madalaima ühise nimetaja kasutamist;

Euroopa Parlamendi teavitamine

25.   palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile täieliku teabe mis tahes oluliste arengute kohta rahvusvahelises tekstiilikaubanduses;

o
o   o

26.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 110.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika